Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dział Nauki, Transferu Technologii i Współpracy z Zagranicą Barbara Rozwalka 0-655287878 27 kwiecień 2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dział Nauki, Transferu Technologii i Współpracy z Zagranicą Barbara Rozwalka 0-655287878 27 kwiecień 2007r."— Zapis prezentacji:

1 Dział Nauki, Transferu Technologii i Współpracy z Zagranicą Barbara Rozwalka 0-655287878 e-mail barbara.rozwalka@wp.pl 27 kwiecień 2007r.

2 7. Program Ramowy Wspólnota Europejska wyznaczyła cel-utworzenie społeczeństwa opartego na wiedzy przez rozwój knw-how. Zadania w 7 Programie Ramowym realizowane będą przez okres siedmiu lat 2007-2013 Cele 7.Programu Ramowego: -tworzenie europejskich centrów doskonałości poprzez współpracę pomiędzy laboratoriami,zainicjowanie europejskich inicjatyw technologicznych, -stymulowanie kreatywności w zakresie badań podstawowych poprzez współpracę, -tworzenie z Europy przyjaznego środowiska do pracy najlepszych naukowców, -rozwój infrastruktury badawczej będącej w interesie Europy, -wzmocnienie koordynacji narodowych programów badawczych, -wzmocnienie międzynarodowej współpracy w zakresie badań.

3 Tematyka 7.Programu Ramowego Współpraca/Cooperation/ http://cordis.eu/fp7/cooperation.htmhttp://cordis.eu/fp7/cooperation.htm - Zdrowie, - Żywność, rolnictwo i biotechnologie, - Technologie informacyjne i komunikacyjne, - Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne, - Energia, - Środowisko, - Transport, - Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne, - Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna, - Badania nad energią syntezy jądrowej, - Rozszczepienie jądrowe i ochrona przed promieniowaniem. Pomysły /Ideas/ http://cordis.europa.eu/fp7/ideas.htm Program ten wspierać pomoże badania we wszystkich dziedzinach nauki i technologii,łącznie z inżynierią, naukami społeczno-ekonomicznymi i humanistycznymi poprzez budowanie pojedynczych zespołów(granty indywidualne) rywalizujących na poziomie europejskim. W ramach tego programu utworzona zostanie autonomiczna Europejska Rada ds. Badań Naukowychhttp://cordis.europa.eu/fp7/ideas.htm

4 Ludzie/People/ http://cordis.europa.eu/fp7/people.htmhttp://cordis.europa.eu/fp7/people.htm Program jest kontynuacją programu Marie Curie z 6 Programu Ramowego. Naukowcy będą mogli rozwijać swoją karierę naukową. Program obejmuje działania wspierające szkolenia dla nich. Nacisk położony będzie na kluczowe aspekty rozwijania kariery oraz ściślejsze powiązania z systemami działającymi w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Możliwości/Capacities/ http://cordis.europa.eu/fp7/capacities.htmhttp://cordis.europa.eu/fp7/capacities.htm Dofinansowane i wspierane będą kluczowe aspekty możliwości w dziedzinie badań i innowacji,badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw,regionalne zespoły projektów badawczych, uwolnienie pełnego potencjału badawczego w regionach, zagadnienia Nauki w społeczeństwie. Zasady uczestnictwa w 7. Programie Ramowym Ogólne zasady uczestnictwa określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań. Więcej informacji: http:// cordis.europa.eu/fp7/ http:// cordis.eu/pl/home.htlm http:// www.kpk.gov.pl/7pr/index.htlm

5 Jak przygotować i składać wniosek do 7. PR 1.Przeczytać Pakiet Informacyjny/Tekst Konkursu,Program Pracy,FP7,Przewodnik dla wnioskodawców/ 2.Lista kroków przydatnych przy podejmowaniu decyzji: 2.1 Zastanowić się,czy do realizacji moich badań potrzebuję współpracy z innymi europejskimi naukowcami i ośrodkami, jeśli nie Komisja odrzuci wniosek. Program dofinansowuje tylko badania międzynarodowe 2.2.Przeczytać ze strony WWW.kpk.gov.plPodstawy 7.PR o celach,budżecie i uczestnikach. Uzyskam informację, jakie obszary naukowe wchodzą w zakres programu, kto może brać udziałWWW.kpk.gov.plPodstawy 2.3. Wybrać obszar tematyczny,przeczytać Program Pracy 2.4. Zdecydować się, czy chcę koordynować projekt,czy być członkiem 2.5. Zdobyć informację o tym, co trzeba wiedzieć,jakie zasady, terminy, formularze… 2.6. Wyznaczyć osobę odpowiedzialną za wniosek.

6 Wysokość dofinansowania Wysokość dofinansowania jest zróżnicowana w zależności od rodzaju instytucji,projektu oraz działania wykonywanego w projekcie: - działania badawczo-rozwojowe do 50 % - działania demonstracyjne do 50% - projekty typy akcje koordynacyjne i wspierające do 50% - inne działania /m.in. w zakresie zarządzania/ do 100 % - badania pionierskie /program Pomysły/ do 100 % - akcje badawczo-szkoleniowe Marie Curie/program Ludzie/ do 100 %

7 Granty promotorskie 1. Podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego KBN z 30 listopada 2001 roku ws kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie na naukę/Dz.U.2001 nr 146,poz.1642/ 2. KBN finansuje projekty badawcze o tematyce dotyczącej wszystkich dyscyplin i dziedzin naukowych, zgłaszane przez promotorów prac doktorskich mające na celu przygotowanie rozprawy doktorskiej/warunek to otwarty przewód doktorski/ 3. Kompletny wniosek o finansowanie składa kierownik projektu w czterech egzemplarzach /załącznik nr 1/ 4. Środki finansowe na realizacje projektu przekazywane są jednostce, w której realizowany jest projekt na podstawie umowy zawartej pomiędzy KBN i promotorem pracy/ponosi on całą odpowiedzialność za realizację projektu, nie uczestniczy jednak w kosztach projektu/ 5. W ramach grantu KBN przyznaje pulę środków, które można przeznaczyć na finansowanie wyjazdów zagranicznych,aparatury, materiałów 6. Obowiązuje zasada rozliczeń etapowych/raporty roczne/po zakończeniu projektu, po zakończeniu projektu należy sporządzić raport końcowy.

8 Stypendia indywidualne dla naukowców 1. Instytucja przejmującą może być każda organizacja/uczelnia, instytut naukowy, przedsiębiorstwo/ zajmująca się badaniami naukowymi. Przy wyborze instytucji nie ma znaczenia czy brała lub bierze udział w badawczych programach europejskich 2. Stypendystami mogą być naukowcy z co najmniej 4-letnim doświadczeniem badawczym po uzyskaniu tytułu magistra lub posiadający tytuł doktora 3. Dziedzina i temat projektu są określane indywidualnie przez naukowca, akceptowany jest każdy obszar badań pod warunkiem,że ma on znaczenie dla całej Wspólnoty i jest zgodny ogólnymi celami Unii Europejskiej 4. Kontrakt jest zawsze podpisywany pomiędzy Komisją Europejską, a instytucją goszczącą na której konto przekazywana jest cała przyznana kwota. Instytucja ma obowiązek podpisać ze stypendystą umowę zgodnie z obowiązującym w danym kraju prawem oraz wypłacać mu należne wynagrodzenie,pokrywać koszty badań 5. Confidential referees assessment of the applicant jest formularzem,którego wypełnienie jest opcjonalne,ale zawarta w nim ocena niezależnego naukowca na pewno będzie brana pod uwagę przez ekspertów oceniających wniosek. Formularz powinien być wysłany bezpośrednio do Komisji Europejskiej. Musi dotrzeć przed ostatecznym terminem składania wniosków na dany rodzaj stypendium, do godziny 17.00 wyznaczonego dnia.

9 Stypendia Europejskie Marie Curie 1. Cel: - pozwala doświadczonym naukowcom z krajów członkowskich, kandydujących lub stowarzyszonych uzupełnić lub poszerzyć zakres zawodowych kompetencji lub ułatwić osiągnięcie samodzielności badawczej i dojrzałości zawodowej w dowolnie wybranym temacie 2. Kraj stypendium: - prace badawcze można prowadzić w instytucjach znajdujących się w krajach członkowskich, kandydujących lub stowarzyszonych - instytucja goszcząca musi znajdować się w innym kraju niż kraj, którego obywatelem jest stypendysta 3. Projekt: - temat pracy dowolny, wybierany przez przyszłego stypendystę w porozumieniu z instytucją goszczącą - czas trwania 12-24 miesięcy - po zaakceptowaniu przez KE projektu stypendysta w porozumieniu z promotorem ustala Personal Carter Development Plan zawierający opis potrzeb szkoleniowych i cele naukowe,obowiązkowy raport będzie obrazował stopień realizacji tych założeń

10 4. Profil badacza: - naukowcy pochodzący z krajów członkowskich, kandydujących lub stowarzyszonych, którzy w ciągu 3 lat bezpośrednio poprzedzających termin składania wniosków nie rezydowali ani nie pracowali w kraju, w którym mieści się instytucja goszcząca dłużej niż 12 miesięcy - możliwe jest odbycie stypendium przez naukowca w kraju jego pochodzenia o ile jest on w stanie wykazać, że przez przynajmniej 4 lata w ciągu ostatnich 5 przebywał w kraju trzecim - naukowcy z co najmniej 4-letnim stażem pracy badawczej lub posiadający stopień doktora

11 5. Kryteria oceny wniosku i ich waga - naukowa jakość projektu, zawartość merytoryczna projektu, innowacja, metodologia, interdyscyplinarne aspekty projektu, opis aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie projektu - jakość aspektu szkoleniowego przejrzystość i jakość aspektów szkoleniowo- badawczych, dodatkowe szkolenia w zakresie umiejętności innych niż badawcze - jakość instytucji goszczącej poziom i doświadczenie badawcze w określonej projektem dziedzinie naukowej, poziom merytoryczny zespołu badawczego/promotorskiego/ doświadczenie w szkoleniu kadr naukowych i obecne możliwości w tym zakresie, współpraca międzynarodowa -doświadczenie potencjalnego stypendysty doświadczenie w pracy badawczej i jej rezultaty, niezależność wnioskowania i zdolności kierownicze, potencjał rozwojowy, kompatybilność umiejętności z założeniami projektu - zarządzanie projektem praktyczne ustalenia związane z realizacją projektu, ogólna możliwość realizacji projektu, metodologiczne podejście do projektu i planu pracy - wymierne korzyści dla EU i zgodność z założeniami systemu stypendialnego MC prawdopodobieństwo kontynuacji tematyki projektu po zakończeniu stypendium, ewentualny wkład w realizację założeń Europejskiej Przestrzeni Badawczej, zwiększenie współpracy naukowej, wkład w rozwój naukowej doskonałości i europejskiej konkurencyjności.

12 Stypendia Wyjazdowe Marie Curie Cel : - pozwala doświadczonym naukowcom z krajów członkowskich lub stowarzyszonych podjąć prace badawcze w instytucjach w tzw. krajach trzecich - wzmocnienie międzynarodowego wymiaru kariery europejskiego naukowca - możliwość przeniesienia pozyskanej wiedzy na grunt europejski - tworzenie powiązań pomiędzy naukowcami europejskimi i uczonymi z krajów pozaeuropejskich 2. Kraj stypendium - wszystkie tzw. kraje trzecie, czyli nie kraje członkowskie i stowarzyszone 3. Projekt - Komisja Europejska podpisuje kontrakt z instytucją kraju członkowskiego bądź stowarzyszonego na okres 3 lat - wymaga wypracowania specjalnego dwufazowego indywidualnego planu pracy /I faza badania wstępne/,II faza reintegracyjna następuje bezpośredno po fazie pierwszej i trwa połowę czasu tej fazy w instytucji zakontraktowanej przez Komisję - temat pracy dowolny, wybierany przez przyszłego stypendystę w porozumieniu z instytucją na rzecz której będzie pracował po powrocie do Europy - po zaakceptowaniu przez KE projektu stypendysta w porozumieniu z Promotorem instytucji zakontraktowanej ustala Personal Carter Development Plan zawierający opis potrzeb szkoleniowych i cele naukowe,obowiązkowy raport będzie obrazował stopień realizacji tych założeń

13 4. Profil badacza - naukowcy z co najmniej 4-letnim stażem pracy lub posiadający stopień doktora - tylko naukowcy pochodzący z krajów członkowskich lub stowarzyszonych, którzy w ciągu 3 lat bezpośrednio poprzedzających termin składania wniosków nie rezydowali ani nie pracowali w kraju, w którym mieści się instytucja goszcząca 5. Kryteria oceny wniosku i ich waga - naukowa jakość projektu, zawartość merytoryczna, interdyscyplinarność - jakość aspektu szkoleniowego - jakość instytucji goszczącej - doświadczenie potencjalnego stypendysty - zarządzanie projektem - wymierne korzyści dla EU i zgodność z założeniami MC.

14 Możliwości stypendialne dla doktorantów 1. Naukowiec w Unii Europejskiej - osoba prowadząca badania naukowe - początkujący naukowiec/posiada dyplom magistra,nie ma tytułu doktora, ma do 4 lat doświadczenia w pracy badawczej - doświadczony naukowiec/posiada stopień doktora, posiada co najmniej 4 letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych 2. Zasada mobilności - naukowiec nie może mieć obywatelstwa kraju, w którym zamierza odbyć projekt badawczo-szkoleniowy - nie można wyjechać do kraju, którym pobyt trwał więcej niż w sumie 12 miesięcy w ciągu 3 lat 3. Ogólne zasady - o projekt ubiega się instytucja/instytucje - kontrakt z Komisją Europejską podpisuje instytucja - instytucja jest następnie zobowiązana do opublikowania swojej oferty stypendialnej przeprowadzenia selekcji kandydatów, podpisania umowy - pobyt szkoleniowy może trwać od 3 – 36 miesięcy

15 4. Gdzie można wyjechać - do każdej instytucji z krajów członkowskich kandydujących, stowarzyszonych, która podpisała umowę z Komisją Europejską na projekt stypendialny 5. Świadczenia dla stypendysty - wynagrodzenia - koszty podróży - koszty rekrutacji 6. Jak wyjechać krok-po kroku - odszukanie oferty w bazie - kontakt z osobą instytucji goszczącej - poddanie się rekrutacji/Cv, opis projektu ocena/ - podpisanie umowy - wyjazd 7.Gdzie znaleźć informacje - wyszukiwarka stypendiów http://mc-opportunities.cordis.luhttp://mc-opportunities.cordis.lu - Europejska strona o akcjach Marie Curie http://europa.eu.int/mariecurie-actionshttp://europa.eu.int/mariecurie-actions - Europejski portal mobilnych naukowców http://europa.eu.int/eracareers/indexhttp://europa.eu.int/eracareers/index - Centrum Informacji dla Naukowców http://eracareers-poland.gov.plhttp://eracareers-poland.gov.pl - Regionalny Punkt Kontaktowy http://www.ppnt.poznan.pl/rpkhttp://www.ppnt.poznan.pl/rpk - Międzynarodowe Stowarzyszenie Stypendystów Marie Curie http://www.mariecurie.org

16 Program IDEAS 1. Cel: - zwiększenie dynamiki,kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych - wspieranie pionierskich projektów badawczych 2. Sposób działania: - finansowanie projektów przez granty na podstawie wniosków złożonych przez naukowców - ocena przez niezależnych ekspertów - kryterium jakości naukowej wniosku 3. Obszar tematyczny: - niezależny od pozostałych części 7PR - obejmuje wszystkie dyscypliny naukowe.

17 Program PEOPLE 1. Program składa się z kilku typów projektów badawczo-szkoleniowych zwanych akcjami Marie Curie 2. Ogólne cechy Programu: - działania skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe uprawniające do otwarcia przewodu doktorskiego - udział w poszczególnych akcjach Marie Curie zależy od długości stażu naukowego/początkujący naukowiec do 4 lat stażu, doświadczeni naukowcy stopień doktora lub powyżej 4 lat stażu naukowego/ - program wspiera mobilność naukowców rozumianą jako przekraczanie granic państwowych oraz sektorowych/nauka-przemysł/ - obszary i tematy naukowe proponowane są przez naukowców i instytucje - nacisk kładziony jest na aktywny udział przemysłu/głównie MŚP/,szczególnie w tych akcjach które wymagają współpracy większej liczby instytucji - większość akcji otwarta jest na udział naukowców z krajów trzecich

18 3. Działania: - kształcenie początkowe naukowców/poprawa perspektyw Zawodowych,poszerzanie umiejętności naukowych, transfer technologii, zarządzanie projektami badawczymi, udział przedsiębiorstw, programy szkoleniowe, wzajemne uznawanie wykształcenia,organizacja konferencji, letnich i specjalistycznych szkół - kształcenie przez całe życie i rozwój kariery skierowane jest do doświadczonych naukowców zainteresowanych uzupełnianiem lub uzyskiwaniem nowych kompetencji - współpraca pomiędzy przemysłem a środowiskiem akademickim ma na celu pobudzanie mobilności międzysektorowej, wspieranie długofalowego partnerstwa oraz zwiększenie wymiany wiedzy w zakresie badań i technologii - wymiar międzynarodowy ma na celu poprawić jakość badań, wzajemną wymianę naukowców - działania szczegółowe będą wspierały tworzenie europejskiego rynku pracy dla naukowców poprzez usuwanie przeszkód i wzrost mobilności.

19 F N P 1. Stypendia konferencyjne dla doktorantów i młodych doktorów - uczestnictwo w krajowych / zagranicznych kongresach,sympozjach i konferencjach - limit wieku 35 lat w momencie rozpoczęcia konferencji - planowana prelekcja/referat/plakat - udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie odpowiadającej tematyce konferencji - publikacje w międzynarodowych czasopismach - stypendium pokrywa koszty podróży i zakwaterowania - ranga naukowa konferencji - przebieg kariery naukowej

20 F N P Program Kolumb - stypendia zagraniczne dla dokotorów - pobyt 6-12 miesięcy - wysokość stypendium 2200-3000 euro miesięcznie - wniosek/CV,opis dotychczasowych osiągnięć, opis projektu naukowego,uzasadnienie wyboru danego zagranicznego ośrodka,list zapraszający, lista 3 najważniejszych publikacji

21 F N P Program Kwerenda - stypendium przyznawane na okres 1-3 miesięcy - ocena wniosku - udokumentowany dorobek naukowy kandydata


Pobierz ppt "Dział Nauki, Transferu Technologii i Współpracy z Zagranicą Barbara Rozwalka 0-655287878 27 kwiecień 2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google