Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INSTRUKCJA PROWADZENIA POKŁADOWEGO DZIENNIKA TECHNICZNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INSTRUKCJA PROWADZENIA POKŁADOWEGO DZIENNIKA TECHNICZNEGO"— Zapis prezentacji:

1 INSTRUKCJA PROWADZENIA POKŁADOWEGO DZIENNIKA TECHNICZNEGO

2 Pokładowy Dziennik Techniczny jest dokumentem, dla którego podstawą prawną są przepisy Part M M.A.306 i zawiera następujące informacje dotyczące każdego statku powietrznego: Informacje o każdym locie, potrzebne dla zapewnienia ciągłego bezpieczeństwa lotów; Aktualne poświadczenie obsługi statku powietrznego (CRS); Aktualne świadectwo obsługi technicznej (Maintenance Statement - MS), zawierające informacje dotyczące statusu wykonania obsługi technicznej statku powietrznego, tj jakie planowe i nieplanowe obsługi mają zostać wykonane w następnej kolejności.

3 Pokładowy Dziennik Techniczny statku powietrznego jest dokumentem przynależnym do danego statku powietrznego i prowadzonym zarówno podczas obsług technicznych jak podczas operacji lotniczych. Wypisanie jednej karty PDT ma zastosowanie wyłącznie do jednego dnia lotnego. PDT wypełniany jest przez mechaników lotniczych obsługi lub załogę statku powietrznego W razie zapisania wszystkich rubryk (np. w sprawozdaniu z lotu), do dalszego rejestrowania eksploatacji statku powietrznego zaprowadza się następną kartę dziennika. W przypadkach wykonywania lotów przez uczniów pilotów za prawidłowość zapisów w PDT odpowiada instruktor nadzorujący (personel licencjonowany). W przypadkach wykonywania lotów przez kilku pilotów/instruktorów nadzorujących w danym dniu, statek powietrzny podlega przekazaniu, z czym wiąże się obowiązek dokonania odpowiedniego wpisu przez kolejnego dowódcę / instruktora nadzorującego.

4 PDT sporządzany jest w dwóch egzemplarzach
PDT sporządzany jest w dwóch egzemplarzach. Kopia musi pozostać w miejscu jej wypełnienia do czasu zastąpienia jej oryginałem. Bloczek formularzy PDT zostaje przekazany do kierownika CAMO po zdaniu statku powietrznego po locie/lotach.

5 Dokumenty wchodzące w skład Pokładowego Dziennika Technicznego są przechowywane w teczce opisanej jako „Pokładowy Dziennik Techniczny Statku Powietrznego” oraz znakiem rejestracyjnym statku powietrznego. Pokładowy Dziennik Techniczny z aktualnymi danymi powinien znajdować się cały czas na pokładzie właściwego statku powietrznego. Dopuszcza się jednak, aby PDT pozostawał na terenie lotniska, z którego wykonywane są loty tylko w sytuacji, gdy po wykonaniu lotu bez międzylądowania statek powietrzny wraca na to lotnisko. Osoba wypełniająca Formularz Pokładowego Dziennika Technicznego zobowiązana jest wypełnić informacje o typie statku powietrznego, jego znakach rejestracyjnych, dacie ważności ubezpieczenia i terminie oraz nalocie do następnych obsług. Obowiązkiem dowódcy załogi jest kontrolowanie poświadczeń i ograniczeń, ciężaru do startu, przyjęcie statku powietrznego od mechanika oraz wykonanie przeglądu przedlotowego

6 Kolejną funkcją Formularza Pokładowego Dziennika Technicznego jest rejestracja czasów pracy/cykli płatowca, zespołu napędowego i urządzeń statku powietrznego. Obowiązek ich zapisu spoczywa na dowódcy załogi, który po wykonanym zadaniu (grupie zadań) lub po zakończeniu dnia lotnego wypełnia odpowiednie rubryki Formularza. Obowiązek rejestracji w Formularzu Pokładowego Dziennika Technicznego usterek zauważonych podczas przeglądu przedlotowego spoczywa na osobie wykonującej przegląd, zaś usterek zauważonych w locie spoczywa na dowódcy załogi.

7 Pokładowy Dziennik Techniczny statku powietrznego Aeroklubu Lubelskiego jest dokumentem systemowym i składa się z następujących, dokumentów: - Formularz Pokładowego Dziennika Technicznego - Świadectwo Rejestracji statku powietrznego (CoR) - Świadectwo Zdatności do Lotu (CoA) - Poświadczenie przeglądu zdatności (ARC) - Poświadczenie obsługi technicznej (CRS) - Świadectwo(-a) obsługi technicznej (MS) - Zezwolenie(-a) na pokładową stację lotniczą - Wyciąg ze świadectwa ważenia - Certyfikat Ubezpieczenia Te dokumenty powinny znajdować się na pokładzie szybowca w czasie przelotu na obce lotnisko lub podczas zawodów

8 Świadectwo Rejestracji statku powietrznego (CoR) - strona 1

9 Świadectwo Rejestracji statku powietrznego (CoR) - strona 2

10 Świadectwo Zdatności do Lotu - CoA

11 Poświadczenie przeglądu zdatności (ARC)
!

12 Poświadczenie obsługi technicznej (CRS)

13 Świadectwo ważności obsługi technicznej (MS)
! !

14 Zezwolenie(-a) na pokładową stację lotniczą
! !

15 Wyciąg ze świadectwa ważenia
! Ważność – 4 lata od daty ważenia

16 Polisa ubezpieczenia OC
!

17 Formularz PDT

18 Formularz PDT zawiera:
Nagłówek, w którym umieszczono: nazwę i dane Aeroklubu Lubelskiego, nazwę dokumentu, poświadczenie wykonania przeglądu przed dniem lotnym; Rubryki do wpisania typu SP i jego znaków, datę wypełnienia oraz uprzednio naniesiony numer kolejny PDT; Część A służącą do rozliczenia paliwa i oleju; Część B służącą do zapisywania danych z kolejnych wylotów SP; Część C służącą do wpisywania uwag technicznych; Część D służącą do rejestrowania wydania i przyjęcia SP. Formularz PDT szybowców nie zawiera Części A oraz rubryk dotyczących czasu pracy zespołu napędowego w Części B.

19 Nagłówek ! Podpis w tej rubryce oznacza poświadczenie wykonania przeglądu przedlotowego

20 Jeżeli zapisy zawarte w Świadectwie Ważności Obsługi (Maintenance Statement - MS) nie pozwalają na przystąpienie do wykonywania lotów, wypełnianie PDT i przekazywanie statku powietrznego dowódcy jest niedopuszczalne.

21 CZĘŚĆ B Sprawozdanie z lotu/lotów - rozliczenie czasów pracy
Nr lotu Dowódca załogi / instruktor nadzorujący; Potwierdzenie wykonania przeglądu startowego; Miejsce startu; Miejsce lądowania; Godzina startu; Godzina lądowania; Czas lotu; Ilość lądowań.

22 Sposób wypełniania Części B
W rubryce „dowódca załogi / instruktor nadzorujący" wpisywane imię i nazwisko pilota dowódcy lub w przypadku wykonywania lotów samodzielnych przez uczniów pilotów nie posiadających jeszcze licencji, wpisu dokonuje instruktor nadzorujący. W przypadku, gdy uczeń pilot posiada licencję w/w wpis dokonuje uczeń pilot pod nadzorem instruktora. Pilot dowódca lub instruktor nadzorujący potwierdza dokonanie przeglądu startowego swoim podpisem oraz wpisaniem nr licencji. Czas zapisywany jest w formacie gg:mm z zaokrągleniem do pełnych minut.

23 Sposób wypełniania Części B
Na dwusterach dopuszcza się wpis łącznego nalotu szybowca w danym dniu.

24 Sposób wypełniania Części B
Zapisy dotyczące miejsca startu, lądowania, czasu lotu mogą być prowadzone zbiorczo przez pilota-dowódcę lub instruktora nadzorującego po serii lotów nie rzadziej niż przed kolejnym uzupełnieniem paliwa/oleju oraz po zakończeniu lotów. Dopuszcza się pozostawienie niewypełnionych rubryk dotyczących miejsca oraz godziny startu i lądowania w przypadku, gdy miejscem startu i lądowania jest lotnisko Radawiec, zaś zapisy chronometrażu prowadzone są na Listach Wzlotów. Przez serię lotów należy rozumieć loty o tym samym charakterze, wykonywane przez tę samą załogę, zakończone lądowaniem na tym samym lotnisku (np. loty na holowanie szybowców), przy czym statek powietrzny pozostaje nieprzerwanie pod kontrolą załogi. W takim przypadku przegląd startowy wykonywany może być jedynie przed pierwszym lotem w serii.

25 CZĘŚĆ B Przykład przeniesienia zapisów z listy lotów
Podpis w tej rubryce oznacza poświadczenie wykonania przeglądu startowego

26 Sposób wypełniania Części B
Rubrykę „Czas lotu i pracy zespołu napędowego z przeniesienia" wypełnia mechanik lub pilot wydający statek powietrzny do lotu/lotów przenosząc dane z rubryki „Czas lotu do przeniesienia" poprzedniego PDT danego statku powietrznego. Jeżeli statek powietrzny był obsługiwany po terminie wystawienia poprzedniego PDT przed przeniesieniem danych o nalocie należy porównać ten wpis z aktualnym Poświadczeniem Obsługi (CRS). Rubrykę „Czas lotu i pracy zespołu napędowego do przeniesienia" wypełnia mechanik przyjmujący statek powietrzny po locie/lotach, sumując wpisy dotyczące czasu lotu, dokonane podczas lotu/lotów przez personel latający.

27 CZĘŚĆ C Zdarzenia, uwagi, usterki
Numer lotu, podczas którego nastąpiła usterka – odnosi się on do numeru z kolumny nr 1 w Części B Opis zawierający szczegóły, dotyczący każdej usterki statku powietrznego i zdarzeń wpływających na zdatność lub bezpieczeństwo lotu. Informacja o usunięciu usterki lub innych działaniach.

28 Sposób wypełniania Części C
Rubrykę „UWAGI, OPIS USTERKI" wypełnia dowódca statku powietrznego po zauważeniu usterki. Odnotowuje to zdarzenie potwierdzając zapis swoim podpisem, datą, numerem licencji i przekazuje statek powietrzny mechanikowi. W przypadku braku uwag, usterek dowódca statku powietrznego, który wykonał ostatni lot w danym dniu lotnym, wpisuje w tej rubryce formułkę „BEZ UWAG” (może być forma skrócona „b/u”) i potwierdza wpis podpisem, datą i numerem licencji. Dopuszcza się dokonanie wpisu o usterce przez mechanika, jeżeli zdarzenie będące podstawą wpisu zajdzie po zdaniu statku powietrznego przez jego dowódcę.

29 Sposób wypełniania Części C
Rubrykę „WYKONANE CZYNNOŚCI" wypełnia mechanik, zamieszczając krótki opis istoty wykonanych czynności. Rubryka ta pełni rolę Poświadczenia Wykonania Obsługi (CRS) w przypadku drobnych usterek, których usunięcie nie wymaga wycofania statku powietrznego z lotów i podpis złożony przez mechanika dotyczy tego poświadczenia. Usunięcie drobnych usterek, nie wymagających wykonania wieloetapowych prac poświadczane jest w PDT, natomiast w przypadku prac złożonych, wymagających wykonania czynności na podstawie kart zadaniowych i poświadczenia w postaci CRS, w rubryce dotyczącej poświadczenia usunięcia niezgodności wpisywany jest numer odpowiedniego CRS. W przypadku, gdy rubryka ta pełni rolę Poświadczenia Wykonania Obsługi (CRS), należy wykonać dodatkową kopię tej strony formularza PDT i przechowywać ją do czasu zastąpienia danego bloczka formularzy PDT nowym.

30 CZĘŚĆ D Przekazanie statku powietrznego
Potwierdzenie wydania statku powietrznego do lotu/lotów przez mechanika. Potwierdzenie przyjęcia statku powietrznego do lotu/lotów przez dowódcę statku powietrznego. Potwierdzenie zdania statku powietrznego po locie/lotach przez dowódcę statku powietrznego. Potwierdzenie przyjęcia statku powietrznego po locie/lotach przez mechanika.

31 Sposób wypełniania Części D
Przed lotem: dowódca statku lub instruktor nadzorujący potwierdza przyjęcie statku powietrznego, a mechanik potwierdza przekazanie statku powietrznego zdatnego do lotu. Jeżeli na statku powietrznym wykonywane są loty przez kilku dowódców przyjęcie statku powietrznego potwierdza dowódca/instruktor nadzorujący, który jako pierwszy wykonuje loty. Zdanie statku powietrznego potwierdza dowódca/instruktor nadzorujący, który kończy wykonywanie lotów. Po zakończeniu lotu lub serii lotów, pilot dowódca ma obowiązek zakończyć wypełnianie PDT. Jeżeli wystąpi sytuacja wymagająca ponownego wydania statku powietrznego do lotu/lotów przez mechanika, po wcześniejszym jego zdaniu należy wypełnić kolejny formularz PDT

32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "INSTRUKCJA PROWADZENIA POKŁADOWEGO DZIENNIKA TECHNICZNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google