Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska Platforma Technologiczna Metali Nieżelaznych Strategiczny Program Badawczy Gliwice, 26 października 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska Platforma Technologiczna Metali Nieżelaznych Strategiczny Program Badawczy Gliwice, 26 października 2006."— Zapis prezentacji:

1 Polska Platforma Technologiczna Metali Nieżelaznych Strategiczny Program Badawczy
Gliwice, 26 października 2006

2 Zadania PPTMN opracowanie projektów i programów badawczych w zakresie przemysłu metali nieżelaznych współdziałanie w tworzeniu polityki naukowej i gospodarczej oraz rozwiązań legislacyjnych sprzyjających rozwojowi przemysłu metali nieżelaznych opracowanie perspektyw rozwoju przemysłu metali nieżelaznych podnoszenie konkurencyjności polskiego przemysłu metali nieżelaznych działania w kierunku pełnego powiązania programów rozwoju przedsiębiorstw z programami badań naukowych aż do wdrożeń i komercjalizacji rozwiązań naukowo-technicznych rozszerzanie współdziałania między kadrami naukowymi i inżynieryjnymi ośrodków naukowo-badawczych, przedsiębiorstw i biur projektowych

3 Zadania PPTMN – c.d. wspólne rozwijanie eksportu myśli naukowo-technicznej tworzenie konsorcjów do realizacji projektów badawczych w ramach VII Programu Ramowego i innych projektów Unii Europejskiej realizacja Krajowego Programu Ramowego, programów operacyjnych i projektów celowych prace w zakresie monitorowania i prognozowania rozwoju technologii (foresight) promocja polskiej myśli naukowo-technicznej oraz rozwoju naukowo-technicznego i innowacyjności organizowanie konferencji naukowo-technicznych krajowych i międzynarodowych dla oceny i porównania stanu rozwoju technologii w krajowym przemyśle metali nieżelaznych w stosunku do czołowych przemysłów metali nieżelaznych świata podnoszenie kwalifikacji kadry naukowej i inżynieryjnej w drodze studiów podyplomowych, staży i szkoleń

4 STRATEGICZNE KIERUNKI BADAŃ DO 2013 ROKU

5 Wzbogacanie rud miedzi
Przeróbka rud Wzbogacanie rud miedzi Określenie charakterystyki, badania właściwości i wzbogacalności rud z nowych rejonów i pól eksploatacyjnych w szczególności nowego złoża Głogów-Głęboki Badania modelowe procesów wzbogacania rud Dobór urządzeń do procesów przygotowania rud do flotacji jak kruszarki i młyny oraz opracowanie nowych konstrukcji, takich urządzeń jak przesiewacze, rozmywacze i inne urządzenia pomocnicze Opracowanie nowych schematów technologicznych przygotowania rudy do flotacji w celu obniżki kosztów operacji przygotowawczych, przede wszystkim ograniczenie kosztownego mielenia rudy Badania nad opracowaniem metod regulacji zawartości substancji organicznej w koncentratach miedzi

6 Wzbogacanie rud miedzi – c.d.
Przeróbka rud Wzbogacanie rud miedzi – c.d. Kontynuacja modernizacji flotacji rud miedzi w oparciu o maszyny flotacyjne typu IF oraz optymalizacja schematów technologicznych modernizowanych strumieni i ciągów flotacyjnych Opracowanie nowych konstrukcji maszyn flotacyjnych dużej pojemności Opracowanie nowych konstrukcji typoszeregu hydrocyklonów do rozdziału i klasyfikacji produktów wzbogacania Opracowanie i wprowadzenie kombinowanych: chemiczno-flotacyjnych metod przerobu półproduktów flotacyjnych rud miedzi Opracowanie nowych i optymalizacja eksploatowanych systemów odwadniania koncentratów miedzi w kierunku ograniczenia lub wyeliminowania suszenia w zakładach wzbogacania rud

7 Wzbogacanie rud miedzi – c.d.
Przeróbka rud Wzbogacanie rud miedzi – c.d. Identyfikacja metali towarzyszących oraz mechanizmu ich zachowania w trakcie wzbogacania rud miedzi Opracowanie nowych technologii oczyszczania wód zawrotowych Współudział w badaniach nad opracowaniem metod zagospodarowania odpadów flotacyjnych w technologiach górniczych Automatyzacja kontroli i sterowania procesami wzbogacania w poszczególnych operacjach, strumieniach i ciągach technologicznych Opracowanie kompleksowej technologii wzbogacania rud miedzi z nowego złoża Głogów-Głęboki

8 Wzbogacanie rud cynkowo-ołowiowych
Przeróbka rud Wzbogacanie rud cynkowo-ołowiowych Modernizacja flotacji blendy cynkowej w oparciu o maszyny flotacyjne typu IF z wykorzystaniem szybkiej flotacji w obiegu mielenia rudy dla wyprowadzenia kwalifikowanego koncentratu galenowego Opracowanie technologii wtórnego wykorzystania składowanych odpadów flotacyjnych, głównie odzysku cynku z odpadów flotacyjnych Identyfikacja metali towarzyszących oraz mechanizmu ich zachowania w procesach wzbogacania rud cynku i ołowiu Inne zastosowania Badania nad zastosowaniem technologii przeróbki mechanicznej rud do przerobu niskojakościowych złomów i odpadów zawierających metale nieżelazne Wprowadzenie nowych metod technologicznych i urządzeń do flotacji mułów węglowych w oparciu o specjalne konstrukcje maszyn typu IF, a także innych surowców mineralnych

9 Metalurgia Hutnictwo miedzi
Badania właściwości fizyko-chemicznych koncentratów, metali i żużli w kierunku doboru optymalnego procesu technologicznego ich przerobu Badania nowych technologii suszenia koncentratów z maksymalnym wykorzystaniem odpadowego ciepła procesów hutniczych Opracowanie metod i układu urządzeń przesiewających i rozdrabniających w celu uzyskania optymalnego zakresu ziarnistości koncentratu do pieca zawiesinowego Opracowanie technologii procesu stapiania koncentratów miedzi w piecu zawiesinowym dla zmiennych udziałów składników wsadowych krajowych i importowanych Opracowanie i opanowanie technologii odmiedziowania żużli z pieca zawiesinowego metodą dwustadialną: redukcji i flotacji

10 Metalurgia Hutnictwo miedzi – c.d.
Opracowanie nowych technologii odzysku ołowiu i wyprowadzenia arsenu z obiegu materiałowego miedzi Nowe technologie ogniowej rafinacji miedzi Modernizacja konstrukcji agregatów hutniczych, systemów chłodzenia pieców i konstrukcji wyłożeń ogniotrwałych Opracowanie nowej technologii przerobu odpadów miedziowych i zawrotów oraz złomów wysokometalicznych w nowej konstrukcji agregatu topielnego Badania nad kompleksowym wykorzystaniem metali użytecznych z półproduktów hutniczych Opracowanie systemu automatycznego sterowania produkcją miedzi w procesie zawiesinowym

11 Pirometalurgia – cynk i ołów
Optymalizacja technologii prażenia fluidyzacyjnego blendy cynkowej z udziałem tlenkowych materiałów wsadowych. Opracowanie technologii spiekania i przerobu w procesie IS nowych mieszanek wsadowych bazujących na koncentratach kolektywnych, surowcach tlenkowych i odpadowych oraz silnie zanieczyszczonych surowcach blendowych Optymalizacja nowych technologii przerobu w piecach przewałowych odpadów cynkonośnych, w szczególności pyłów stalowniczych Opracowanie technologii przerobu półproduktów ołowiowych hutnictwa miedzi oraz rafinacji ogniowej ołowiu surowego z odzyskiem takich metali jak ind, bizmut i inne Nowe technologie produkcji ołowiu z wytwarzaniem żużli odpadowych o małej szkodliwości ekologicznej Opracowanie nowych technologii przerobu złomów zespolonych i wielomateriałowych

12 Hydrometalurgia Nowe technologie dla surowców polimetalicznych: pierwotnych i wtórnych Bezciśnieniowe technologie bezpośredniego ługowania surowców siarczkowych Nowe technologie odzysku metali towarzyszących w celu lepszego wykorzystania zasobów naturalnych Procesy ciśnieniowe w operacjach utleniania i redukcji stosowanych w oczyszczaniu roztworów Rozwój technologii wymiany jonowej i technik membranowych dla zastosowań hydrometalurgicznych Nowe techniki i technologie w elektrorafinacji i elektrowydzielaniu metali Nowe technologie w produkcji metali szlachetnych Kontrola analityczna procesów

13 Biotechnologie Zastosowanie procesów biotechnologicznych do produkcji i odzysku metali ze źródeł pierwotnych, takich jak rudy i koncentraty oraz surowców wtórnych, w tym odpadów górniczych, żużli metalurgicznych, złomów oraz pyłów Technologie bioługowania, bioutleniania, biosorpcji, bioredukcji, bioakumulacji, biowytrącania oraz bioflotacji Badania mikrobiologiczne Bioługowanie niskojakościowych surowców pierwotnych i surowców wtórnych, w tym odpadów flotacyjnych oraz zastosowania biotechnologii do oczyszczania wód i ścieków, z zastosowaniem bioprocesów utleniania i redukcji siarki i jej związków

14 Przetwórstwo Technologia ciągłego odlewu prętów i drutów metodą UPCAST ® przeznaczonych do głębokiego przerobu, do wytwarzania splotów i linek pokrywanych galwanicznie, a także z przeznaczeniem na troleje dla przemysłu kolejowego Technologia produkcji instalacyjnych rur miedzianych oraz miedzioniklowych dla przemysłu okrętowego Technologia produkcji taśm i blach ze stopów trudnoprzerabialnych plastycznie Technologie wytwarzania drutów ze stopów miedzi oraz drutów płaszczowych Technologie wytwarzania nowych stopów ołowiu dla przemysłu akumulatorowego i kablowego

15 Przetwórstwo – c.d. Technologie wytwarzania powłok ochronnych na wyrobach stalowych Technologie wytwarzania stopów do cynkowania metodą jednostkową oraz produkcji nowych stopów do cynkowania ogniowego metodą ciągłą Doskonalenie technologii wytwarzania stopów amorficznych i nanokrystalicznych metodą ultraszybkiego schładzania Technologie metalurgii proszków do wytwarzania materiałów stykowych, spoiw, lutowi i metalicznych materiałów kompozytowych z proszków i nanoproszków Procesy łączenia oraz badania trwałości połączeń różnych materiałów

16 Nowe materiały metaliczne
Funkcjonalne materiały metaliczne i kompozytowe oraz z uszlachetnioną powierzchnią, głównie na osnowie miedzi, srebra i aluminium, przeznaczone do zastosowań w przemyśle elektronicznym, w elektrotechnice i transporcie Nowe stopy ekologiczne z eliminacją lub obniżeniem zawartości metali szkodliwych, głównie kadmu i ołowiu Metaliczne materiały warstwowe na bazie miedzi, w postaci wyrobów płaskich i okrągłych do zastosowań w elektronice i telekomunikacji Materiały na powłoki ochronne na wyrobach stalowych Nowe materiały pomocnicze w odlewnictwie stopów metali (stopy wstępne, topniki, rafinatory, modyfikatory)

17 Nowe materiały metaliczne – c.d.
Nowe spoiwa twarde na osnowie Cu i Al oraz technologie łączenia różnorodnych materiałów Proszki stopów i kompozytów na bazie miedzi, srebra i aluminium o strukturze nanokrystalicznej Materiały amorficzne i nanokrystaliczne wytwarzane techniką ultraszybkiego schładzania do zastosowań w elektronice, elektrotechnice, w przemyśle energetycznym i motoryzacyjnym

18 Aluminium- recykling, produkcja stopów
Rozwój metod umożliwiających produkcję wysokiej jakości stopów na bazie złomów poamortyzacyjnych Rozwój metod usuwania z ciekłego metalu zanieczyszczeń metalicznych: (Mg, Ca Na, oraz Fe, Pb, Li, Zn) Rozwój szybkich i tanich wstępnych analiz składu chemicznego złomów poamortzacyjnych Badania nad nowymi technologiami umożliwiającymi zagospodarowanie zgarów i innych odpadów produkcyjnych

19 Aluminium – przetwórstwo
Rozszerzenie zastosowań wyrobów z metali lekkich dzięki zastosowaniu specjalnych technik wytwarzania np.: thixoforming, rapid solidification, hydroekstruzji, umożliwiających uzyskanie nowych własności użytkowych Opracowanie nowej generacji wysokojakościowych stopów aluminium o dobrej zdolności do odkształceń plastycznych, spawalnych i odpornych na korozję Opracowanie zaawansowanych technologii łączenia różnorodnych tworzyw: aluminium – stal, aluminium – tworzywo sztuczne itp. Rozwój modeli matematycznych do kontroli procesów technologicznych w czasie rzeczywistym

20 Ochrona środowiska Rozwój technologii utylizacji gazów bogatych w SO2 w procesie produkcji gipsu syntetycznego Opracowanie nowych wariantów technologicznych i aparaturowych dla procesów oczyszczania gazów odpadowych Procesy redukcji emisji gazów cieplarnianych, niszczących warstwę ozonową Zastosowanie żywic jonowymiennych i technik membranowych do oczyszczania ścieków zawierających metale ciężkie Recykling użytecznych składników strumieni ciekłych Rozwój technologii odzysku kwasów mineralnych z roztworów odpadowych Rozwój biotechnologii w oczyszczaniu ścieków

21 Ochrona środowiska – c.d.
Rozwój technologii gospodarowania wodą w przemysłowych obiegach chłodniczych Nowe metody zagospodarowania odpadów, w tym niebezpiecznych Opracowanie technologii utylizacji uciążliwych żużli metalurgicznych Opracowanie nowych technologii rewitalizacji gleb skażonych metalami ciężkimi Rozwój technik pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza Rozwój metodyk pomiarów jakości powietrza ze szczególnym uwzględnieniem specjacji fizycznej i chemicznej metali Polityka środowiskowa


Pobierz ppt "Polska Platforma Technologiczna Metali Nieżelaznych Strategiczny Program Badawczy Gliwice, 26 października 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google