Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady Wdrożenia gospodarki odpadami komunalnymi w gminie – Selektywne zbieranie odpadów Gdańsk, 11 maja 2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady Wdrożenia gospodarki odpadami komunalnymi w gminie – Selektywne zbieranie odpadów Gdańsk, 11 maja 2012r."— Zapis prezentacji:

1 Zasady Wdrożenia gospodarki odpadami komunalnymi w gminie – Selektywne zbieranie odpadów
Gdańsk, 11 maja 2012r.

2 Dyrektywa ramowa 2008/98 Nowe zadania wynikające z dyrektywy 2008/98 (art. 11) do roku 2015 selektywna zbiórka odpadów: papieru, metalu, plastiku i szkła. do roku 2020 przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej: papier, metal, plastik i szkło z gospodarstw domowych do minimum 50 % wagowo.

3 Dyrektywa ramowa 2008/98 Nowe zadania wynikające z dyrektywy 2008/98 (art. 11) do roku 2020 przygotowanie do ponownego wykorzystania, recyklingu i innych sposobów odzyskiwania materiałów, w tym wypełniania wyrobisk, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, do minimum 70 % wagowo. Zadania nałożono na gminy – ustawą o utrzymaniu czystości i porządku (UCP)

4 Dyrektywa 1999/31 składowiskowa
Zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: b) do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, c) do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w r

5 Selektywne zbieranie odpadów (art. 3 ust 11 Dyrektywa 2008/98 )
„selektywna zbiórka” oznacza zbiórkę, w ramach której dany strumień odpadów obejmuje jedynie odpady jednego rodzaju i o tym samym charakterze w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania;

6 Selektywne zbieranie odpadów (art. 3 ust 3 pkt.15c ustawy o odpadach)
„selektywne zbieranie” - zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem. System dualny i wielopojemnikowy – mieszczą się w tej definicji

7 Nowe obowiązki Gmin(ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Nowe obowiązki gmin (2) art. 3 5) ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji; 6) tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;

8 Nowe obowiązki Gmin(ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Nowe obowiązki gmin (3) art. 3 7) zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 8) prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

9 Dyrektywa ramowa 2008/98 zapobieganie;
Hierarchia postępowania z odpadami (zasada 5 kroków) (art 4): zapobieganie; przygotowywanie do ponownego użycia; (nowe) recykling; inne metody odzysku, np. odzysk energii; (spalanie odpadów komunalnych jest odzyskiem jeśli efektywność energetyczna >0,65); spalanie nie jest recyklingiem unieszkodliwianie.

10 Przepisy dot. selektywnego zbierania odpadów
Art 4 Regulamin określa […]: prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

11 Przepisy dot. selektywnego zbierania odpadów
Art 4 Regulamin określa […]: rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości […] warunków rozmieszczania tych pojemników utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych[…], liczby osób korzystających z tych pojemników; częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych.

12 Przepisy dot. selektywnego zbierania odpadów
Art (górne stawki opłat, gdzie gmina nie przejmuje obowiązków) Rada gminy określając stawki opłat [..],stosuje niższe stawki, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Art. 6k.3. (podstawowe stawki opłat, gdzie gmina przejmuje obowiązki) Rada gminy określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

13 Przepisy dot. selektywnego zbierania odpadów
Art. 9f. W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę.

14 Wdrożyć zbieranie selektywne odpadów
Zadania Wdrożyć zbieranie selektywne odpadów Uruchomić punkty selektywnego zbierania odpadów Ustalić opłatę niższą , gdy odpady są zbierane selektywnie „Naprostować” tych co nie zbierają selektywnie Osiągnąć poziomy recyklingu w poszczególnych latach

15 Ustawa uchwała uchwała
Jak to ma chodzić po rewolucji- gdy gmina przejmuje wszystkie obowiązki Obligatoryjne uchwały: regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie stawki opłat termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty wzór deklaracji o wysokości opłaty szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług (ilość odpadów, częstotliwość odbioru, sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych). Ustawa uchwała uchwała

16 Jak to ma chodzić po rewolucji – gdy gmina nie przejmuje wszystkich obowiązków
Jeśli gmina nie podjęła uchwały o przejęciu obowiązków od właścicieli nieruchomości innych niż zamieszkane przez mieszkańców, to za poziomy odzysku, recyklingu, redukcję biodegradowalnych odpowiada odbierający odpady (firma wywozowa) Podmiot 9n ust 4

17 Poziomy recyklingu – projekt (21 marca 2012)
Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło 10 12 14 16 18 20 30 40 50 Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 36 38 42 45 65 70

18 Poziomy recyklingu – projekt (21 marca 2012)

19 Poziomy recyklingu – projekt (21 marca 2012)
1) w przypadku gmin Mwptms=Lm*MwGUS*Umpmts Lm – liczba mieszkańców gminy, MwGUS – masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie województwa 4), Umpmts – Udział łączny w składzie morfologicznym odpadów komunalnych odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła 5)

20 Poziomy recyklingu – projekt (21 marca 2012)
w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 9n ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Mwptms=Mo*Umpmts, Mo – łączna masa odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Umpmts – Udział łączny w składzie morfologicznym odpadów komunalnych odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła 5)

21 Poziomy recyklingu – projekt (21 marca 2012)
Gdzie: Lm – liczba mieszkańców gminy, MwGUS – masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie województwa 4) (GUS), Mo – łączna masa odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Umpmts – Udział łączny w składzie morfologicznym odpadów komunalnych odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła 5) (morfologia własna lub KPGO) Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, oblicza się łącznie dla wszystkich podanych rodzajów odpadów.

22 Poziomy recyklingu – projekt (21 marca 2012)
Należy brać pod uwagę odpady o kodach: , , , , , , , , , ex odpady papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 4) Zgodnie z aktualnymi danymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny (wytwarzanie/mieszkańca) 5) Na podstawie aktualnego Krajowego planu gospodarki odpadami lub na podstawie badań morfologii odpadów komunalnych wykonanych na zlecenie gminy lub podmiotu, o którym mowa w art. 9n ust. 4 ustawy z dnia 13 września r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

23 Redukcja składowania odpadów ulegających biodegradacji
Poziomy redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji – projekt (22 marca 2012) Poziomy redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Redukcja składowania odpadów ulegających biodegradacji 70 50 45 40 35

24 Poziomy redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji – projekt (22 marca 2012)

25 Masa odpadów ulegających biodegradacji wytworzoną w 1995 r.
Poziomy redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji – projekt (22 marca 2012) Masa odpadów ulegających biodegradacji wytworzoną w 1995 r. OUBR 1995=0,155x Lm+0,047xLw Lm - liczba mieszkańców miasta w 1995 r. na obszarze gminy wg GUS Lw - liczba mieszkańców wsi w 1995 r. na obszarze gminy wg GUS

26 (19 12 12 – nie spełniające wymagań rozp. o MBP )
Poziomy redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji – projekt (22 marca 2012) Masę odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z terenu danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania: MOUBR=(MMR x0,57) + (MMW x 0,48) + (MSR x US) + (MBR x 0,52) Zmieszane – miasto ( ) Zmieszane wieś ( ) Selektywnie zebrane ( np , , ) Po MBP ( – nie spełniające wymagań rozp. o MBP )

27 Poziomy redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji – projekt (22 marca 2012)
MOUBR - masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z terenu danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania, [Mg]; MMR – masa zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie zebranych na obszarze miast w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania, [Mg]; MWR - masa zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie zebranych na obszarze wsi w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania, [Mg]; UM – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie zmieszanych odpadów komunalnych dla miast wynoszący 0,57; UW – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie zmieszanych odpadów komunalnych dla wsi wynoszący 0,48;

28 Poziomy redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji – projekt (22 marca 2012)
Us – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych wynoszący dla poszczególnych rodzajów odpadów wg kodu: – 1,00; – 1,00; – 0,50; – 0,50; – 1,00; – 0,50; – 1,00; – 1,00; – 1,00; – 1,00; ex z włókien naturalnych – 0,50; ex w części zawierającej papier, tekturę, drewno i tekstylia z włókien naturalnych – 0,50;

29 Wybrane modele selektywnego zbierania
makulatura, szkło, tworzywa, zielone,wielkiegabaryty, budowlane: jako usługa dodatkowa, lub dostarczanie do PSZ Pojemniki dla nieruchomości, lub zespołu nieruchomości Leki, chemikalia, baterie, akumulatory, zseie, wielkiegabaryty, budowlane, opony, zielone+ makulatura, szkło, tworzywa, metale, wielomateriałowe. makulatura, szkło, tworzywa, zielone, wielkiegabaryty, budowlane: jako usługa dodatkowa, lub dostarczanie do PSZ

30 Wybrane modele selektywnego zbierania
makulatura, szkło, tworzywa, zielone, wielkiegabaryty, budowlane: jako usługa dodatkowa, lub dostarczanie do PSZ Pojemniki ogólnodostępne Leki, chemikalia, baterie, akumulatory, zseie, wielkiegabaryty, budowlane, opony, zielone+ makulatura, szkło, tworzywa, metale, wielomateriałowe.

31 Wybrane modele selektywnego zbierania
System dualny „suche” , „mokre” Pojemniki ogólnodostępne

32 Właściciel nieruchomości
Właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy u.c.p. to: właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści jednostki organizacyjne osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;

33 Właściciel nieruchomości
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie;

34 Deklaracja - Dokument który może być jednocześnie – zamówieniem usług
Liczba osób przebywająca na terenie nieruchomości Sposób zbierania odpadów Opłata jednostkowa Opłata Wpisać liczbę osób Wybrać rodzaj zbierania odpadów rok 2013 (wg uchwały Rady Gminy z dnia …… Nr ……) Przemnożyć liczbę osób przez opłatę jednostkową 2 osoby Selektywny (makulatura, szkło, tworzywa, metale) Stawka z uchwały (z VAT) osobę/miesiąc …….zł/miesiąc nie dotyczy Zmieszany Stawka z uchwały (z VAT) - Usługi dodatkowe : Dostarczenie pojemnika : 120 l…..zł /mc Mycie pojemnika 120 l (1 x miesiąc) ….. zł/mc Odbiór odpadów zielonych 120l (2 x miesiąc )…..zł/mc Dostępne są inne usługi dodatkowe: Odbiór odpadów wielkogabarytowych ….. zł/m3 Odbiór odpadów budowlanych ….zł/m3

35 Deklaracje (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Deklaracje (wzór uchwała Rady Gminy) Właściciel nieruchomości składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Zmiana danych (np. liczba osób zamieszkujących) – nowa deklaracja (14 dni)

36 Deklaracje (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Wzór deklaracji: -objaśnienie dotyczące sposobu jej wypełnienia, terminy i miejsce składania deklaracji -deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Rada Gminy może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji (weryfikacja prawdziwości złożonej deklaracji)

37 Deklaracje (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Deklaracje cd. Deklaracja niezłożona lub wątpliwa – wysokość opłaty ustalana w drodze decyzji (np. na bazie średniej ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze). Opłata nie wniesiona lub za niska – decyzja jak dla zaległości W sprawach dotyczących opłat - stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

38 Opłaty (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu.

39 Punkty selektywnego zbierania odpadów
Punkt selektywnego zbierania odpadów Nakłady inwestycyjne plac 1000 m2 utwardzenie 300000 ogrodzenie 12000 oświetlenie 8000 woda- przyłącze, kanalizacja- przyłącze lub szambo 10000 kontenery na odpady (6 szt) 27000 kontener -dozorcówka + pojemniki na odpady niebezpieczne 50000 Razem 407000 Koszty operacyjne amortyzacja 40700 obsługa (1 osoba 2 x tydzień po 6 godzin/dzień) 18720 usuwanie odpadów (odzysk unieszkodliwianie, transport) 10% w tym zielone 643947,2 703367,2

40 Podsumowanie kosztów – nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Gminy Dane wejściowe liczba mieszkańców Nagromadzenie kg/os/ rok ilość odpadów od mieszkańców (bez usług i turystów)Mg/rok ilość odpadów od mieszkańców zbierana selektywnie -surowcowe m. A 38 278,0 300,0 11 483,4 744,1 gm.w. B 4 627,0 180,0 832,9 46,1 gm.w. C 4 334,0 780,1 43,2 gm.w. D 3 314,0 596,5 33,0 gm. m-w. E 7 718,0 202,6 1 563,9 95,7 gm.w. F 4 677,0 841,9 46,6 Razem powiat 62 948,0 255,7 16 098,7 1 008,8

41 Podsumowanie kosztów – nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Gminy Koszty - odpady zmieszane Koszty - odpady selektywnie zebrane zbieranie zł/rok transport zł/rok unieszkodliwianie zł/rok zbieranie i przetwarzanie zł/rok Punkty selektywnego zbiarania odpadów m. A ,1 ,0 ,9 ,0 20 118,9 ,0 gm.w. B ,7 4 998,0 ,9 39 723,9 604,1 92 734,4 gm.w. C ,1 9 363,0 ,3 37 208,5 1 131,6 90 624,8 gm.w. D ,1 6 562,8 ,2 28 451,5 793,2 83 280,8 gm. m-w. E ,0 15 157,5 ,0 47 349,9 2 078,5 ,8 gm.w. F ,4 15 366,5 ,2 40 153,2 1 857,2 93 094,4 Razem powiat ,4 ,7 ,6 ,1 26 583,5 ,2

42 koszt jednostkowy zł/os/mc
Podsumowanie kosztów – nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Koszty administracyjne systemu Razem Koszty koszt jednostkowy zł/os/mc koszt zł/Mg Koszt zł/m3 Koszt pojemnik 120 l Koszty administacji, edukacji i punktów selektywnego gromadzenia /koszty całkowite [%] m. A ,0 ,0 12,3 491,4 81,90 12,28 13,05% gm.w. B ,0 ,0 14,2 949,4 197,78 29,67 30,98% gm.w. C ,3 14,6 973,3 202,76 30,41 31,99% gm.w. D ,6 15,8 1 055,6 219,93 32,99 37,40% gm. m-w. E ,0 ,7 11,6 688,7 124,38 18,66 27,48% gm.w. F ,9 14,4 960,4 200,08 30,01 30,35% Razem powiat ,0 ,4 12,9 603,0 105,28 15,79 20,61%

43 Porównanie kosztów - to nie jest cena usług koszt jednostkowy zł/os/mc
Podsumowanie kosztów – nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Porównanie kosztów - to nie jest cena usług "Dzisiaj" "Jutro" koszt jednostkowy zł/os/mc koszt zł/Mg Koszt zł/m3 m. A 10,9 434,3 72,4 12,3 491,4 81,9 gm.w. B 9,9 659,6 137,4 14,2 949,4 197,8 gm.w. C 10,1 673,1 140,2 14,6 973,3 202,8 gm.w. D 670,8 139,8 15,8 1 055,6 219,9 gm. m-w. E 8,8 523,0 94,5 11,6 688,7 124,4 gm.w. F 10,3 687,1 143,2 14,4 960,4 200,1 Razem powiat 10,4 488,1 85,2 12,9 603,0 105,3 Cena = koszt + marża zysku 10% + VAT 8% 12,4 579,9 101,2 15,3 716,4 125,1

44 Podsumowanie kosztów – nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

45 System dualny Odpady „suche” – głównie odpady opakowaniowe + gazety, metale, drewno, tworzywa (nieopakowaniowe) Opady „mokre” – głównie odpady kuchenne biodegradowalne i ogrodowe. Wyróżnia się podsystemy, w których wskazuje się, która z frakcji jest frakcją „resztkową” czyli do której należy wrzucić odpady niezdefiniowane (np. pieluchy)

46 Odpady – definicje Odpady komunalne (art. 3 ustawy o odpadach – definicje)- rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Kod niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ( podgrupa inne odpady komunalne)

47 Opady - definicje odpady zielone (art. 3 ustawy o odpadach – definicje) - rozumie się przez to stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów; Kody – odpady z targowisk – część roślinna (podgrupa inne odpady komunalne) Kody – odpady ulegające biodegradacji – część roślinna – (podgrupa odpady z ogrodów i parków w tym z cmentarzy)

48 Klasyfikacja odpadów (par 4 rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów)
1. Odpady klasyfikuje się według źródła powstawania w( grupach 01 do 12 lub 17 do 20, przypisując im odpowiedni kod sześciocyfrowy określający rodzaj odpadu (wyłączając kody kończące się na 99), z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 2. W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach 01 do 12 lub 17 do 20, odpady klasyfikuje się w grupach 13 (oleje), 14 (rozpuszczalniki) i 15 (opakowaniowe). 3. W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach, o których mowa w ust. 2, odpady klasyfikuje się w grupie 16, (nie ujęte w innych podgrupach) zawierającej odpady nieujęte w innych grupach. 4. W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupie 16, odpady klasyfikuje się w grupie według źródła powstawania, przypisując im kod kończący się na 99 (inne niewymienione odpady). 5. […] Odpady ze specyficznych gałęzi przemysłu 6. Odpady opakowaniowe będące odpadami komunalnymi, jeśli są zbierane selektywnie lub występują jako zmieszane odpady opakowaniowe, klasyfikuje się w podgrupie 15 01, a nie w

49 System dualny -klasyfikacja odpadów
Odpady „suche” – głównie odpady opakowaniowe + gazety, metale, drewno, tworzywa (nieopakowaniowe) 1. zbierane selektywnie 2. jak zaklasyfikować ? (6). Odpady opakowaniowe będące odpadami komunalnymi, jeśli są zbierane selektywnie lub występują jako zmieszane odpady opakowaniowe, klasyfikuje się w podgrupie 15 01, a nie w – odpady pomieszane opakowaniowe z innymi komunalnymi suchymi – czyli nie da się zaklasyfikować do (4). W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupie 16, odpady klasyfikuje się w grupie według źródła powstawania, przypisując im kod kończący się na 99 (inne niewymienione odpady). – klasyfikacja odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie ( z wyłączeniem 15 01) – – inne niewymienione frakcje zbierane selektywnie.

50 System dualny -klasyfikacja odpadów
Opady „mokre” – głównie odpady kuchenne biodegradowalne i ogrodowe 1. zbierane selektywnie 2. jak zaklasyfikować ? Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (podgrupa odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie) Odpady ulegające biodegradacji (podgrupa odpady z ogrodów i parków w tym z cmentarzy) – odpady pomieszane w dwóch podgrupach – czyli klasyfikujemy dalej. Jeśli wdrożono odrębny system zbierania dla kuchennych i odrębny dla ogrodowych to klasyfikujemy jak wyżej. (4). W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupie 16, odpady klasyfikuje się w grupie według źródła powstawania, przypisując im kod kończący się na 99 (inne niewymienione odpady). – klasyfikacja Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie ( z wyłączeniem 15 01) – – inne niewymienione frakcje zbierane selektywnie.

51 Szanse i zagrożenie systemu dualnego
wyższy poziom odzysku odpadów w wyniku segregacji mechanicznej (mniejsze zanieczyszczenie) oraz niższy koszt jednostkowy sortowania odpadów niższe koszty zbierania odpadów (tylko 2 pojemniki, zamiast np. 4 pojemników)

52 Szanse i zagrożenie systemu dualnego
Zagrożenia: To już nie jest odpad komunalny zmieszany, może trafić do innych instalacji do przetwarzania odpadów Przekierowanie strumienia odpadów do instalacji innych niż regionalne. Naruszenie trwałości projektów dofinansowanych z UE

53 Przekazywanie zadań Obowiązki Gmin Legislacyjne (nie)
Akty prawa miejscowego Administracyjne (nie) Wydanie decyzji administracyjnej o naliczeniu opłaty -w przypadku stwierdzenia że deklaracja jest niezłożona lub wątpliwa – wysokość opłaty ustalana w drodze decyzji np. na bazie średniej ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze - przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta) Wydawanie decyzji o odroczeniu, rozłożeniu na raty, umorzeniu Organizacyjne (tak) przyjmowanie deklaracji, weryfikacja deklaracji, pobieranie opłat –windykacja , księgowość Rozliczając mieszkańców według zużycia wody można skorzystać z narzędzi podmiotu zarządzającego wodociągami i kanalizacją, ale tylko w zakresie czynności organizacyjnych. Wodociągi informowałyby gminę o zaległościach, rozbieżnościach deklaracji itp., a gmina wydawałaby decyzje administracyjne.

54 Dziękuję za uwagę Sabina Kowalska
Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy Ul. Sikorskiego 34 A Wejherowo Tel: Fax:


Pobierz ppt "Zasady Wdrożenia gospodarki odpadami komunalnymi w gminie – Selektywne zbieranie odpadów Gdańsk, 11 maja 2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google