Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Czyste jeziora Pomorza bogactwem województwa pomorskiego – szanse i zagrożenia Gdańsk, dnia 18 kwietnia 2013 r. Jeziora województwa pomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Czyste jeziora Pomorza bogactwem województwa pomorskiego – szanse i zagrożenia Gdańsk, dnia 18 kwietnia 2013 r. Jeziora województwa pomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Czyste jeziora Pomorza bogactwem województwa pomorskiego – szanse i zagrożenia Gdańsk, dnia 18 kwietnia 2013 r. Jeziora województwa pomorskiego w Planie gospodarowania wodami Henryk Jatczak z-ca dyrektora Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

2 Jeziora województwa pomorskiego wg MPHP 2 Ilość Jeziora [ha] 1 255 1296 1 - 10454 10 – 50348 50 - 1000153 1000 - 70404 Jeziora bez nazwy 12 757 Mapa podziału hydrograficznego Polski w skali 1:50 000 (2010 r.) 14012

3 Jeziora województwa pomorskiego wg MPHP 3 Mapa nr 1

4 Dyrektywa 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej 4 Artykuł 1 przedstawia cel dla którego Dyrektywa została uchwalona: Celem niniejszej dyrektywy jest ustalenie ram dla ochrony śródlądowych wód powierzchniowych, wód przejściowych, wód przybrzeżnych oraz wód podziemnych…. Ramowa Dyrektywa Wodna /RDW/

5 Ramowa Dyrektywa Wodna uznaje środowisko naturalne za równoprawnego użytkownika wód, takiego samego jak ludność, przemysł, rolnictwo itp. Dyrektywa rozszerza zakres ochrony wód z ilości i jakości zasobów również na życie biologiczne zależne od wody – czyli ekosystemy wodne i bagienne. RDW - Nowe spojrzenie na gospodarowanie wodami 5

6 Ustawa Prawo wodne Dz. U. z 2012 r. poz. 145 Art. 113. 1. Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje następujące dokumenty planistyczne: 1) program wodno-środowiskowy kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy, zwany dalej "programem wodno-środowiskowym kraju"; 1a) plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza; 2) plan zarządzania ryzykiem powodziowym; 2a) plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzecza; 3) (uchylony); 4) warunki korzystania z wód regionu wodnego; 5) sporządzane w miarę potrzeby warunki korzystania z wód zlewni. … Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza - transpozycja do prawa polskiego 6

7 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 7 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. /Monitor Polski Nr 49 Poz. 549 21 czerwca 2011 r./

8 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 8 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. /Monitor Polski Nr 40 Poz. 451 z 27 maja 2011 r./

9 Jednolita część wód powierzchniowych /JCWP/ oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych: jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wodny, struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części, morskie wody przejściowe lub wody przybrzeżne. Plany gospodarowania wodami - jeziora województwa pomorskiego 9 JCWP jezior w województwie pomorskim dorzecze Wisłydorzecze Odry 14210

10 Jednolite części wód powierzchniowych jezior województwa pomorskiego 10 Mapa nr 2

11 Status JCWP jezior na obszarze dorzecza Wisły JCWP naturalne – 140 JCWP silnie zmienione – 2 (J. Żarnowieckie oraz J. Dzierzgoń) Status JCWP jezior na obszarze dorzecza Odry JCWP naturalne – 8 JCWP silnie zmienione – 2 (J. Bobęcino Wielkie oraz J. Studzieniczno) Plany gospodarowania wodami - jeziora województwa pomorskiego 11

12 Typy jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych na obszarze województwa pomorskiego (dorzecze Wisły oraz dorzecze Odry) wydzielono sześć typów podstawowych jezior, dodatkowo podzielonych na podtypy pod względem stratyfikacji termicznej wód. ostatecznie na obszarze województwa pomorskiego występuje 10 typów polskich jezior. Plany gospodarowania wodami - jeziora województwa pomorskiego 12

13 Typy jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych 1a – Jezioro o niskiej zawartości wapnia, stratyfikowane (7 JCWP), 1b – Jezioro o niskiej zawartości wapnia, niestratyfikowane (8 JCWP), 2a – Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (23 JCWP), 2b – Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3 JCWP), 3a – Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (54 JCWP), 3b – Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (40 JCWP), 4 – Jezioro przymorskie, pod wpływem wód słonych (3 JCWP), 5a – Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (2 JCWP), 5b – Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, niestratyfikowane (1 JCWP), 6b – Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (1 JCWP). Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 13

14 Typy jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych 1a – Jezioro o niskiej zawartości wapnia, stratyfikowane (2 JCWP), 2a – Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (1 JCWP), 3a – Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (4 JCWP), 3b – Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (2 JCWP), 5a – Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (1 JCWP). Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 14

15 Typy jednolitych części wód powierzchniowych jezior województwa pomorskiego 15 Mapa nr 3

16 Ocena stanu JCWP jezior na obszarze dorzecza Wisły stan dobry – 71 stan zły – 71 Ocena stanu JCWP jezior na obszarze dorzecza Odry stan dobry – 6 stan zły – 4 Plany gospodarowania wodami - jeziora województwa pomorskiego 16

17 bardzo dobry bardzo dobry – wody o niezmienionych warunkach naturalnych lub zmienionych tylko w bardzo niewielkim stopniu, dobry dobry – zmiany warunków naturalnych w porównaniu do warunków niezakłóconych działalnością człowieka są niewielkie, umiarkowany umiarkowany – wody przekształcone w średnim stopniu, słaby słaby – wody o znacznie zmienionych warunkach naturalnych (biologicznych, fizyko-chemicznych, morfologicznych), gdzie gatunki roślin i zwierząt znacznie różnią się od tych, które zwykle towarzysza danemu typowi jednolitej części wód, zły zły – wody o poważnie zmienionych warunkach naturalnych, w których nie występują typowe dla danego rodzaju wód gatunki fauny i flory. System klasyfikacji stanu wód 17

18 Ocena stanu jednolitych części wód jezior województwa pomorskiego 18 Mapa nr 4

19 Ocena zagrożenia nieosiągnięcia celów RDW przez JCWP jezior na obszarze dorzecza Wisły JCWP zagrożone – 81 JCWP niezagrożone – 61 Ocena zagrożenia nieosiągnięcia celów RDW przez JCWP jezior na obszarze dorzecza Odry JCWP zagrożone – 4 JCWP niezagrożone – 6 Plany gospodarowania wodami - jeziora województwa pomorskiego 19

20 Dobry stan w 2015 roku Dobry stan w 2015 roku dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wód powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych; Nie pogarszanie stanu części wód; Nie pogarszanie stanu części wód; Zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji Zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji (lista substancji priorytetowych znajduje się w Dyrektywie – córce 2455/2001). Cele środowiskowe (art. 4 RDW) 20

21 Ocena zagrożenia nieosiągnięcia celów RDW przez jednolite części wód jezior województwa pomorskiego 21 Mapa nr 5

22 Derogacje JCWP jezior 4(4) – 3 (80 JCWP) - uzasadnienie derogacji 6 lat jest okresem zbyt krótkim, aby mogła nastąpić poprawa stanu wód, nawet przy założeniu całkowitej eliminacji presji. W jeziorach zanieczyszczonych kumulują się głównie w osadach dennych, które w jeziorach eutroficznych są źródłem związków biogennych oddawanych do jezior jeszcze przez bardzo wiele lat po zaprzestaniu dopływu zanieczyszczeń 4 (5) - 1 / 4 (4) – 3 ( 1 JCWP - J. Żarnowieckie) – uzasadnienie derogacji ze względu na warunki naturalne 6 lat jest okresem zbyt krótkim, aby mogła nastąpić poprawa stanu, nawet przy założeniu całkowitej eliminacji presji; brak możliwości technicznych związany z pracą elektrowni szytowo-pompowej 4 (4) – 3 derogacje czasowe - warunki naturalne 4 (5) – 1 cele mniej rygorystyczne - brak możliwości technicznych Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 22

23 Derogacje JCWP jezior 4(4) – 3 (4 JCWP) - uzasadnienie derogacji 6 lat jest okresem zbyt krótkim, aby mogła nastąpić poprawa stanu wód, nawet przy założeniu całkowitej eliminacji presji. W jeziorach zanieczyszczonych kumulują się głównie w osadach dennych, które w jeziorach eutroficznych są źródłem związków biogennych oddawanych do jezior jeszcze przez bardzo wiele lat po zaprzestaniu dopływu zanieczyszczeń 4 (4) – 3 derogacje czasowe - warunki naturalne Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 23

24 Podsumowanie JCWP jezior w województwie pomorskim 24 DWDOwoj. pomorskie JCWP jezior14210152 JCWP jezior naturalne1408148 JCWP jezior silnie zmienione224 Typy JCWP jezior105 Ocena stanu: - stan dobry - stan zły 71 6464 77 75 Ocena zagrożenia nieosiągnięcia celów RDW: - zagrożone - niezagrożone 81 61 4646 85 67 Derogacje81485 Uzasadnienie derogacji - 4(4) – 3 - 4 (5) – 1 / 4 (4) – 3 80 1 4-4- 84 1

25 Program wodno-środowiskowy Kraju /PWŚK/ 25 Ramowa Dyrektywa Wodna wymaga, aby każdy kraj członkowski stworzył, a następnie wdrożył program działań zmierzający do osiągnięcia celów środowiskowych. PWŚK stanowi uporządkowany zbiór działań, których realizacja pozwoli na osiągnięcie przez wody celów środowiskowych. Działania dla poszczególnych scalonych jednolitych części wód (SCWP) oraz jednolitych części wód podziemnych (JCWPd), uwzględniają podział na działania podstawowe i uzupełniające, zgodnie z art. 11 pkt.2 RDW oraz art. 113a ustawy – Prawo wodne. SCWP – scalenie JCW wynikło z potrzeby przyjęcia większych jednostek (obszarów zlewni) do analiz we wszystkich etapach I cyklu planistycznego w Polsce

26 Działania podstawowe skierowane są do realizacji niemal we wszystkich częściach wód na terenie całego kraju i wynikają zapisów aktów prawa krajowego oraz wspólnotowego w zakresie ochrony i przywracania dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wód zależnych. Do działań podstawowych zalicza się realizację: Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych KPOŚK; Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2 000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji zbiorczej; Programu wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 4 000 RLM odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód w urządzenia zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód; Program wodno-środowiskowy Kraju 26

27 Do działań podstawowych zalicza się realizację /CD/: programów przyjętych dla obszarów wrażliwych na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego; działań zapobiegających zanieczyszczeniu wód substancjami zanieczyszczającymi lub grupami substancji zanieczyszczających, stanowiących poważne zagrożenie dla środowiska wodnego lub za jego pośrednictwem środowiska przyrodniczego; działania dla silnie zmienionych i sztucznych części wód pozwalające na osiągnięcie przez te części wód dobrego potencjału; działania wymagane na mocy części A załącznika VI RDW (działania wymagane w pozostałych dyrektywach); zestawienie pozostałych działań podstawowych wymagane na mocy art. 11. ust. 3 RDW. Program wodno-środowiskowy Kraju 27

28 Działania uzupełniające opracowane i wdrożone w uzupełnieniu do działań podstawowych, w celu osiągnięcia celów ustalonych na podstawie art. 4 RDW Do działań uzupełniających zalicza się: środki prawne, administracyjne i ekonomiczne, wynegocjowane porozumienia dotyczące korzystania ze środowiska, działania na rzecz ograniczenia emisji, zasady dobrej praktyki, rekonstrukcja terenów podmokłych, działania służące efektywnemu korzystaniu z wody i ponownemu jej wykorzystaniu, między innymi promowanie technologii polegających na efektywnym wykorzystaniu wody w przemyśle i wodooszczędnych technik nawodnień, przedsięwzięcia techniczne, badawcze, rozwojowe, demonstracyjne i edukacyjne. Program wodno-środowiskowy Kraju 28

29 Dla wód jeziornych przyjmuje się, iż wszystkie działania wyznaczone dla osiągnięcia dobrego stanu stanu/potencjału ekologicznego wód powierzchniowych będą miały pozytywny wpływ na poprawę ich stanu jakościowego. Program wodno-środowiskowy Kraju 29

30 Program wodno-środowiskowy Kraju 30 Przykład zadań do realizacji w SCWP Źródło: PWŚK, Załącznik nr 2

31 Więcej informacji na temat planowania w gospodarowaniu wodami znajdą Państwo na stronach internetowych: www.kzgw.gov.pl www.rdw.org.pl www.gdansk.rzgw.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Konferencja Czyste jeziora Pomorza bogactwem województwa pomorskiego – szanse i zagrożenia Gdańsk, dnia 18 kwietnia 2013 r. Jeziora województwa pomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google