Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2010 Łapy, 15 marca 2010 r. Grażyna Czerwińska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Dotacje dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2010 Łapy, 15 marca 2010 r. Grażyna Czerwińska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Dotacje dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu."— Zapis prezentacji:

1 2010 Łapy, 15 marca 2010 r. Grażyna Czerwińska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Dotacje dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu

2 Łapy, 15 marca 2010 r. POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI działa od 1 stycznia 2001 r., powołana na mocy ustawy, podlega Ministrowi Gospodarki. DZIAŁA NA RZECZ: małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) eksportu rozwoju regionalnego wykorzystania nowych technik i technologii tworzenia nowych miejsc pracy przeciwdziałania bezrobociu rozwoju zasobów ludzkich

3 Łapy, 15 marca 2010 r. Pomoc unijna udzielana przez PARP w latach 2007-2013 PARP w perspektywie finansowej 2007-2013 jest zaangażowana we wdrażanie trzech programów operacyjnych, realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) - budżet 3,9 mld EUR Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - budżet 672 mln EUR Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) - budżet 2,67 mld EUR Całkowity budżet NSRO na lata 2007-2013 wynosi 85,6 mld euro, co odpowiada rocznym wydatkom w wysokości 5% polskiego PKB. Udział finansowy programów operacyjnych w NSRO wdrażanych przez PARP: 7 172 mld EUR (8,4% budżetu NSRO).

4 Łapy, 15 marca 2010 r. Bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorców dotacje na innowacyjne inwestycje, dotacje na B+R i wdrażanie wyników prac B+R, dotacje na rozwijanie działalności B+R przedsiębiorstw, ochrona własności przemysłowej, wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego, doradztwo i wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania, projekty związane z gospodarką elektroniczną, dotacje na doradztwo do wejścia przedsiębiorców na rynki zagraniczne. Rodzaje wsparcia oferowane w ramach PO IG przez PARP

5 Łapy, 15 marca 2010 r. Rodzaje wsparcia oferowane w ramach PO IG przez PARP Bezpośrednie wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu  dotacje na inicjowanie działalności innowacyjnej  dotacje na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP

6 Łapy, 15 marca 2010 r. Podstawy udzielania wsparcia Rozporządzenie MRR z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. nr 68 poz. 414 z późn. zm.), Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. WE L 214 z 9.8.2008).

7 Łapy, 15 marca 2010 r. Wykluczenia Wykluczone podmioty (np. ustawa o PARP), Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach POIG, 2007-2013 z późn. zm. (Dz.U. nr 68, poz. 414). Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej

8 Łapy, 15 marca 2010 r. Intensywność wsparcia WOJEWÓDZTWA PRZEDSIĘBIORCY Mikro Mali ŚredniInni Miasto stołeczne Warszawa 50%40%30% Dolnośląskie, Mazowieckie, Pomorskie, Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie 60%50%40% Kujawsko – Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko –Mazurskie 70%60%50%

9 Łapy, 15 marca 2010 r. Koszty kwalifikowane Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia wskazanego w umowie o udzielenie wsparcia.

10 Łapy, 15 marca 2010 r. Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne (ocena 0-1) Kryteria merytoryczne obligatoryjne (ocena 0-1) Kryteria merytoryczne fakultatywne (punktowane) „Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013”

11 Łapy, 15 marca 2010 r. 1.4 Wsparcie projektów celowych 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Wsparcie na przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe). Dofinansowanie wydatków na prace B+R do momentu stworzenia prototypu (Działanie 1.4.) oraz wdrożeniowej części projektu (Działanie 4.1.). PO IG Dzia ł anie 1.4PO IG Dzia ł anie 4.1 WnioskodawcyMSP oraz duże firmy Budżet działania390,3 mln EUR390 mln EUR Maksymalna kwota wsparcia 20 mln PLN Cel dzia ł ania Podniesienie innowacyjności przedsiębiorców dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R Poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wspieranie wyników wdrożeń B+R Wybrane wskaźniki rezultatu Utworzenie/rozbudowa trwałej komórki badawczo-rozwojowej, wzrost zatrudnienia w działalności B+R, wzrost nakładów na B+R Wynalazki zgłoszone do ochrony patentowej w wyniku projektu, liczba wprowadzonych na rynek nowych technologii 7,5 mln EUR

12 Łapy, 15 marca 2010 r. 3.3.2 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Wsparcie na projekty dotyczące: zakupu usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego o charakterze udziałowym PO IG Dzia ł anie 3.3.2 WnioskodawcyMSP Budżet działania 50 000 000 EUR Maksymalna kwota wsparcia 2 mln Cel dzia ł ania Wsparcie przedsiębiorców z sektora MSP w przygotowaniu ich do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania o charakterze udziałowym, z przeznaczeniem na realizacje innowacyjnych przedsięwzięć Wybrane wskaźniki rezultatu Wartość pozyskanego przez MSP kapitału, liczba opracowanych dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym

13 Łapy, 15 marca 2010 r. 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie wzornictwa przemysłowego Wsparcie na projekty dotyczące: -rozwoju działalności B+R, w szczególności przekształcenia przedsiębiorcy w centrum badawczo- rozwojowe, -opracowania wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożenia go do produkcji (wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego). PO IG Dzia ł anie 4.2 WnioskodawcyMSP i duże przedsiębiorstwa Budżet działania186 mln EUR Maksymalna kwota wsparciaWzornictwo - 22,6 mln PLN / B+R - 1,6 mln PLN Cel dzia ł ania Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw prowadzących B+R w obszarze wzornictwa przemysłowego i użytkowego Wybrane wskaźniki rezultatu Uruchomienie działalności B+R, liczba wynalazków zgłoszonych do ochrony patentowej, liczba zgłoszonych wzorów patentowych

14 Łapy, 15 marca 2010 r. 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Wsparcie na projekty inwestycyjne (zakup lub wdrożenie nowych, innowacyjnych technologii) w celu uruchomienia produkcji lub usług prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów. Uwaga! Technologie stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata lub stopień ich rozprzestrzenienia w danej branży na świecie nie przekracza 15%. Wnioskodawcy Budżet działania PO IG Dzia ł anie 4.4 MSP i duże przedsiębiorstwa 1 420 mln EUR Maksymalna kwota wsparcia Cel dzia ł ania Wybrane wskaźniki rezultatu 42 mln PLN Wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji oraz niezbędnych projektów doradczych i szkoleniowych Liczba MSP, które wprowadziły innowacje organizacyjne lub marketingowe, liczba MSP, które otrzymały wsparcie na wprowadzenie technologii środowiskowych lub eko-produktów

15 Łapy, 15 marca 2010 r. 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Wsparcie w zakresie uzyskania lub ochrony prawnej własności przemysłowej (patentów, wzorów patentowych, wzorów użytkowych). PO IG Dzia ł anie 5.4 Wnioskodawcy MSP Budżet działania35 100 000 EUR Maksymalna kwota wsparcia400 tys. PLN Cel dzia ł ania Poprawa efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych poprzez upowszechnienie stosowania prawa własności intelektualnej Wybrane wskaźniki rezultatu Liczba zgłoszeń patentowych, liczba zgłoszeń wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych

16 Łapy, 15 marca 2010 r. 6.1 Paszport do eksportu Obowiązkowe doradztwo w zakresie oceny kwalifikowalności przedsiębiorcy i jego potencjału eksportowego oraz działalności eksportowej. PO IG Dzia ł anie 6.1 WnioskodawcyPrzedsiębiorcy MSP, których udział eksportu rozumiany zarówno jako sprzedaż na JRE jak również do państw spoza tego Rynku w całkowitej sprzedaży nie przekracza 30%. Budżet działania121,84 mln EUR Maksymalna kwota wsparcia I etap 10 000 PLN; II etap 200 000 PLN Cel działania Wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsce nawiązywania wartościowych kontaktów biznesowych Wybrane wskaźniki rezultatu Liczba usług doradczych świadczonych przez Instytucje Doradcze, liczba dofinansowanych przedsięwzięć targowo-wystawienniczych, liczba MSP zdobywających pierwsze zamówienia spoza Polski

17 Łapy, 15 marca 2010 r. 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8.1 Dotacje na projekty polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną (e-usługi) i ewentualnym wytworzeniu produktów cyfrowych, niezbędnych do świadczenia tych usług (z wyłączeniem świadczenia usług hostingu oraz utrzymania domen internetowych). 8.2 Wsparcie przedsięwzięć o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, prowadzących do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej pomiędzy co najmniej dwoma współpracującymi przedsiębiorstwami. PO IG Dzia ł anie 8.1 PO IG Dzia ł anie 8.2 Wnioskodawcy Mikro, mali przedsiębiorcy MSP Budżet działania385,6 mln EUR460,8 mln EUR Maksymalna kwota wsparcia 200 tys. EUR20 tys. – 2 mln PLN Cel działania Stymulowanie rozwoju rynku usług świadczonych w formie elektronicznej Stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej Wybrane wskaźniki rezultatu Liczba usług elektronicznych przygotowanych do świadczenia, liczba nowych miejsc pracy Liczba MSP, które wdrożyły lub zintegrowały systemy informatyczne typu B2B

18 Łapy, 15 marca 2010 r. Projekty finansowane przez PARP ze środków krajowych: Bon na innowacje (2008-2010) - zainicjowanie kontaktów między przedsiębiorcami, a instytucjami sfery B+R. Wnioskodawcy: mikro, mali przedsiębiorcy. Dostawcy usług: jednostki naukowe. Budżet: 30 mln PLN; Budżet programu w 2010 r. wynosi 8,58 mln PLN Wartość bonu: 15 tys. PLN. Termin naboru wniosków: od 5 marca 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. (lub do wyczerpania środków) Pożyczka na innowacje – wsparcie na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wnioskodawcy: mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Limit kwoty pożyczki: nie może przekroczyć 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, ani kwoty 2 mln PLN. Wydatki na zakup usług doradczych nie mogą przekroczyć 15% sumy wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką. Okres spłaty: do 10 lat. Karencja spłaty: do 2 lat. Oprocentowanie: nie więcej niż stopa referencyjna. Termin naboru wniosków: wnioski przyjmowane na bieżąco.

19 Łapy, 15 marca 2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©19 Harmonogram składania wniosków 2010 r. Działanie Data ogłoszenia konkursu Data rozpoczęcia naboru Termin ukończenia naboru D 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wynik ó w tych prac termin uzależniony od zwiekszenia alokacji 3.09.20101.10.2010 30.10.2010 (lub do wyczerpania alokacji na konkurs) D 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej 22.02.201008.03.2010 Nab ó r ciągły, do wyczerpania alokacji na 2010 rok lub do końca roku 2010. D 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Poddziałanie 3.3.1 (IOB) 15.03.201029.03.2010 Nab ó r ciągły, do wyczerpania alokacji na 2010 rok lub do końca roku 2010. D 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Poddziałanie 3.3.2 (MSP) 25.01.20108.02.2010 Nab ó r ciągły, do wyczerpania alokacji na 2010 rok lub do końca roku 2010. D 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego 29.01.201015.02.2010 Nabór zamknięty 12.03.2010 (lub do wyczerpania alokacji na konkurs) 16.08.20106.09.2010 30.09.2010 (lub do wyczerpania alokacji na konkurs) D 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym termin uzależniony od zwiekszenia alokacji

20 Łapy, 15 marca 2010 r. Harmonogram składania wniosków 2010 r. D 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym 22.02.20108.03.2010 31.08.2010 (lub do wyczerpania alokacji na konkurs) D 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Poddziałanie 5.4.1 18.01.20101.02.2010 Nab ó r ciągły, do wyczerpania alokacji na 2010 rok lub do końca roku 2010. D 6.1 Paszport do eksportu 1.02.201015.02.2010 5.03.2010 (lub do wyczerpania alokacji na konkurs) 17.05.201031.05.2010 18.06.2010 (lub do wyczerpania alokacji na konkurs) 6.09.201020.09.2010 8.10.2010 (lub do wyczerpania alokacji na konkurs) D 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Ogłoszenie konkursu nie p ó źniej niż w I kwartale 2010. Przewidziano dwie rundy aplikacyjne Zakończenie konkursu 15 dni roboczych od rozpoczęcia naboru (lub do wyczerpania alokacji na konkurs). D 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Ogłoszenie konkursu nie p ó źniej niż w I kwartale 2010. Przewidziano dwie rundy aplikacyjne Zakończenie konkursu 15 dni roboczych od rozpoczęcia naboru (lub do wyczerpania alokacji na konkurs).

21 Łapy, 15 marca 2010 r. Dziękuję za uwagę. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Telefony Informatorium 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93 0 801 33 22 02 www.parp.gov.pl


Pobierz ppt "2010 Łapy, 15 marca 2010 r. Grażyna Czerwińska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Dotacje dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google