Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZNAKOWANE SZLAKI TURYSTYCZNE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZNAKOWANE SZLAKI TURYSTYCZNE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO."— Zapis prezentacji:

1

2 ZNAKOWANE SZLAKI TURYSTYCZNE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

3 Dobrze mieć autostrady, ale smak nadają dopiero ścieżki, którymi można sobie od nich odbiegać. Przed wielu laty znakomity polski filozof, Tadeusz Kotarbiński, zanotował wspaniałą refleksję: Dobrze mieć autostrady, ale smak nadają dopiero ścieżki, którymi można sobie od nich odbiegać. Takimi ścieżkami, po których odbywa się ruch turystyczny, są szlaki turystyczne. W Polsce prawie cały ruch turystyki aktywnej odbywa się na znakowanych, głównie przez PTTK, szlakach turystycznych. Szlak turystyczny – w rozumieniu PTTK, a więc szlak turystyki kwalifikowanej – to wytyczona w terenie trasa, służąca do odbywania wycieczek, oznakowana jednolitymi znakami i wyposażona w urządzenia informacyjne, które zapewniają bezpieczne i spokojne jej przebycie turyście o dowolnym stopniu umiejętności i doświadczenia, o każdej porze roku i w każdych warunkach pogodowych, o ile szczególne wymagania nie stanowią inaczej.

4 Tak rozumiane szlaki spełniają funkcje: 1. edukacyjne, 2. ekologiczne, 3. rekreacyjne, 4. promocyjne, 5. bezpieczeństwa. W ubiegłym roku obchodziliśmy letnią rocznicę od wyznakowania pierwszego szlaku turystycznego przez Towarzystwo Tatrzańskie. Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, nawiązując do tych tradycji, stworzyło funkcjonujący system szlaków obejmujący: 1. sprawdzoną metodologię wyznaczania, 2. pełną, jednolitą metodę znakowania, 3. monitoring, dokumentację i ewidencję szlaków, 4. szkolenie i kadrę znakarzy.

5 W Polsce przez najatrakcyjniejsze tereny przebiega ponad 60 tys. km szlaków, wyznakowanych przez PTTK, a w województwie pomorskim mamy 3 tys. km szlaków, w tym 2,5 tys. szlaków pieszych. Mają one ogromne znaczenie dla promocji turystycznej gmin. Z tego powodu powinny być ujęte w programie turystycznego zagospodarowania gmin. Mając bardzo bogate doświadczenie w wytyczaniu, znakowaniu i renowacji szlaków turystycznych, PTTK chce być w tym zakresie partnerem jednostek samorządu terytorialnego, PROT i LOT. Od wielu lat współpracujemy z JST. Chciałbym szczególnie podziękować za pomoc i współpracę : 1. Urzędowi Marszałkowskiemu, 2. Urzędom Miast Gdańska i Gdyni, szczególnie Panu Andrzejowi Socikowi, Kierownikowi Referatu Turystyki UM w Gdańsku, 3. Burmistrzowi Miasta Gniew, Panu Bogdanowi Badziongowi, 4. Wójtowi Cedrów Wielkich, Panu Januszowi Golińskiemu. Zaczęliśmy również współpracę z LOT. Należy tu podziękować LOT Ziemia Wejherowska, a także Stowarzyszeniu Kociewie i jego Dyrektorowi, Panu Piotrowi Kończewskiemu, który to opracował wzór porozumienia w sprawach szlaków.

6 WZÓR POROZUMIENIA POROZUMIENIE w sprawie współpracy przy realizacji zadania pn.: System znakowanych tras pieszych i rowerowych na obszarze Kociewia Tczewskiego Zawarte dnia roku pomiędzy: 1) jednostkami samorządu terytorialnego Powiatu Tczewskiego zwane w dalszej części JST, tj.: Powiat Tczewski - reprezentowany przez Starostę Tczewskiego Witolda Sosnowskiego i Wicestarostę Tczewskiego Adama Kucharka, Miasto Tczew - reprezentowane przez Prezydenta Miasta Zenona Odyę, Gmina Tczew - reprezentowana przez Wójta Gminy Romana Rezmerowskiego, Gmina Subkowy – reprezentowana przez Wójta Gminy Mirosława Murzydło, Gmina Pelplin - reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Andrzeja Stanuch, Gmina Morzeszczyn - reprezentowana przez Wójta Gminy Piotra Lanieckiego, Gmina Gniew – reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogdana Badzionga, 2) Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym Oddział Regionalny w Gdańsku zwane w dalszej części PTTK - reprezentowanym przez Prezesa Lecha Zalewskiego oraz Skarbnika Halinę Śliwę-Wielesiuk. 3) Lokalną Organizacją Turystyczną KOCIEWIE zwaną LOT KOCIEWIE - reprezentowaną przez Wiceprezesa Bożenę Bielińską oraz Sekretarza Tomasza Wiczyńskiego.

7 WZÓR POROZUMIENIA – c.d. § 1. Strony porozumienia postanawiają współdziałać w przygotowaniu oraz realizacji zadania pn. System znakowanych tras pieszych i rowerowych na obszarze Kociewia Tczewskiego w granicach administracyjnych powiatu tczewskiego. § 2. Zadanie pn.: System znakowanych tras pieszych i rowerowych na obszarze Kociewia Tczewskiego obejmuje: – wykonanie inwentaryzacji szlaków w zakresie objętym zadaniem tj. obszarem Powiatu Tczewskiego, – monitoring stanu technicznego istniejących szlaków oraz infrastruktury informacyjnej na tych szlakach, – dokonywanie wymaganych renowacji istniejących szlaków, – tworzenie koncepcji rozwojowych i ich realizacja w postaci znakowania nowych szlaków, – uruchomienie w portalu Znakowane szlaki województwa pomorskiego (www.pomorskie.pttk.pl) nowych zasobów objętych zadaniem oraz zasilanie ich aktualnymi danymi. § 3. Realizację wspólnego przedsięwzięcia koordynować będzie LOT KOCIEWIE. LOT KOCIEWIE jest uprawnionym podmiotem do reprezentowania JST w zakresie niniejszej umowy w stosunkach zewnętrznych. PTTK jest odpowiedzialne w szczególności za: – przygotowywanie dokumentacji związanej z tworzeniem nowych szlaków oraz renowacją istniejących szlaków, – prace znakarskie na nowych szlakach, – prace renowacyjne na istniejących szlakach, – zamieszczenia danych w portalu internetowym, – PTTK deklaruje, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym porozumieniem. LOT KOCIEWIE jest odpowiedzialne w szczególności za: koordynację wszelkich prac związanych z przygotowaniem, realizacją oraz rozliczeniem działań z zakresu objętego porozumieniem, dostarczanie wszelkich niezbędnych informacji na temat realizacji zadania, LOT KOCIEWIE deklaruje, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym porozumieniem.

8 Wzór porozumienia – c.d. § 4. JST zobowiązują się do wyznaczenia osób do kontaktu z LOT KOCIEWIE dla prawidłowej realizacji zadania. LOT KOCIEWIE zobowiązuje się do przekazywania informacji niezbędnych do przygotowania i realizacji projektu w terminach umożliwiających planową realizację prac. PTTK zobowiązuje się do wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prawidłowe wdrożenie elementów zadania objętych niniejszym porozumieniem. § 5. JST zabezpieczą na realizację zadania środki w wysokości ustalonej w odrębnych dokumentach planistycznych na kolejny rok budżetowy przedstawionych przez LOT KOCIEWIE do dnia 30 września roku poprzedzającego. Określa się następujące zasady płatności: – LOT KOCIEWIE będzie zlecać PTTK wykonanie zadań określonych w § 3 ust. 3 z uwzględnieniem § 5 ust. 1, – LOT KOCIEWIE będzie kontrolować i dokonywać odbioru prac wykonanych przez PTTK, – Za realizację zleconych zadań PTTK będzie wystawiać rachunek dla LOT KOCIEWIE, a LOT KOCIEWIE dla JST. § 6. Porozumienie zawarte jest na okres dwóch lat, z możliwością przedłużenia czasu trwania. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Porozumienie sporządzone zostało w dziewięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla stron.

9 Wzór porozumienia - dokończenie Strony porozumienia: 1) Powiat Tczewski Starosta Tczewski Wicestarosta Tczewski Witold Sosnowski Adam Kucharek 2) Miasto Tczew 3) Gmina Tczew Prezydenta Miasta Wójta Gminy Zenon Odya Roman Rezmerowski 4) Gmina Subkowy 5) Gmina Pelplin Wójta Gminy Burmistrza Miasta i Gminy Mirosław Murzydło Andrzej Stanuch 6) Gmina Morzeszczyn 7) Gmina Gniew Wójta Gminy Burmistrza Miasta i Gminy Piotr Laniecki Bogdan Badziong 8) PTT-K 9) LOT KOCIEWIE Oddział Regionalny w Gdańsku Dyrektora Biura Lech Zalewski Piotr Kończewski

10 SCHEMAT WSPÓŁPRACY


Pobierz ppt "ZNAKOWANE SZLAKI TURYSTYCZNE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google