Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZNAKOWANE SZLAKI TURYSTYCZNE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZNAKOWANE SZLAKI TURYSTYCZNE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO"— Zapis prezentacji:

1 ZNAKOWANE SZLAKI TURYSTYCZNE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

2 Przed wielu laty znakomity polski filozof, Tadeusz Kotarbiński, zanotował wspaniałą refleksję: „Dobrze mieć autostrady, ale smak nadają dopiero ścieżki, którymi można sobie od nich odbiegać”. Takimi ścieżkami, po których odbywa się ruch turystyczny, są szlaki turystyczne. W Polsce prawie cały ruch turystyki aktywnej odbywa się na znakowanych, głównie przez PTTK, szlakach turystycznych. Szlak turystyczny – w rozumieniu PTTK, a więc szlak turystyki kwalifikowanej – to wytyczona w terenie trasa, służąca do odbywania wycieczek, oznakowana jednolitymi znakami i wyposażona w urządzenia informacyjne, które zapewniają bezpieczne i spokojne jej przebycie turyście o dowolnym stopniu umiejętności i doświadczenia, o każdej porze roku i w każdych warunkach pogodowych, o ile szczególne wymagania nie stanowią inaczej.

3 Tak rozumiane szlaki spełniają funkcje: 1. edukacyjne, 2
Tak rozumiane szlaki spełniają funkcje: edukacyjne, ekologiczne, rekreacyjne, promocyjne, bezpieczeństwa. W ubiegłym roku obchodziliśmy letnią rocznicę od wyznakowania pierwszego szlaku turystycznego przez Towarzystwo Tatrzańskie. Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, nawiązując do tych tradycji, stworzyło funkcjonujący system szlaków obejmujący: 1. sprawdzoną metodologię wyznaczania, 2. pełną, jednolitą metodę znakowania, 3. monitoring, dokumentację i ewidencję szlaków, 4. szkolenie i kadrę znakarzy.

4 W Polsce przez najatrakcyjniejsze tereny przebiega ponad 60 tys
W Polsce przez najatrakcyjniejsze tereny przebiega ponad 60 tys. km szlaków, wyznakowanych przez PTTK, a w województwie pomorskim mamy 3 tys. km szlaków, w tym 2,5 tys. szlaków pieszych. Mają one ogromne znaczenie dla promocji turystycznej gmin. Z tego powodu powinny być ujęte w programie turystycznego zagospodarowania gmin. Mając bardzo bogate doświadczenie w wytyczaniu, znakowaniu i renowacji szlaków turystycznych, PTTK chce być w tym zakresie partnerem jednostek samorządu terytorialnego, PROT i LOT. Od wielu lat współpracujemy z JST. Chciałbym szczególnie podziękować za pomoc i współpracę : 1. Urzędowi Marszałkowskiemu, 2. Urzędom Miast Gdańska i Gdyni, szczególnie Panu Andrzejowi Socikowi, Kierownikowi Referatu Turystyki UM w Gdańsku, 3. Burmistrzowi Miasta Gniew, Panu Bogdanowi Badziongowi, 4. Wójtowi Cedrów Wielkich, Panu Januszowi Golińskiemu. Zaczęliśmy również współpracę z LOT. Należy tu podziękować LOT „Ziemia Wejherowska”, a także Stowarzyszeniu Kociewie i jego Dyrektorowi, Panu Piotrowi Kończewskiemu, który to opracował wzór porozumienia w sprawach szlaków.

5 „System znakowanych tras pieszych i rowerowych
WZÓR POROZUMIENIA POROZUMIENIE w sprawie współpracy przy realizacji zadania pn.: „System znakowanych tras pieszych i rowerowych na obszarze Kociewia Tczewskiego” Zawarte dnia roku pomiędzy: 1) jednostkami samorządu terytorialnego Powiatu Tczewskiego zwane w dalszej części JST, tj.: Powiat Tczewski - reprezentowany przez Starostę Tczewskiego Witolda Sosnowskiego i Wicestarostę Tczewskiego Adama Kucharka, Miasto Tczew - reprezentowane przez Prezydenta Miasta Zenona Odyę, Gmina Tczew - reprezentowana przez Wójta Gminy Romana Rezmerowskiego, Gmina Subkowy – reprezentowana przez Wójta Gminy Mirosława Murzydło, Gmina Pelplin - reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Andrzeja Stanuch, Gmina Morzeszczyn - reprezentowana przez Wójta Gminy Piotra Lanieckiego, Gmina Gniew – reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogdana Badzionga, 2) Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym Oddział Regionalny w Gdańsku zwane w dalszej części PTTK - reprezentowanym przez Prezesa Lecha Zalewskiego oraz Skarbnika Halinę Śliwę-Wielesiuk. 3) Lokalną Organizacją Turystyczną KOCIEWIE zwaną LOT KOCIEWIE - reprezentowaną przez Wiceprezesa Bożenę Bielińską oraz Sekretarza Tomasza Wiczyńskiego.

6 WZÓR POROZUMIENIA – c.d. § 1.
Strony porozumienia postanawiają współdziałać w przygotowaniu oraz realizacji zadania pn. „System znakowanych tras pieszych i rowerowych na obszarze Kociewia Tczewskiego” w granicach administracyjnych powiatu tczewskiego.  § 2. Zadanie pn.: „System znakowanych tras pieszych i rowerowych na obszarze Kociewia Tczewskiego” obejmuje: wykonanie inwentaryzacji szlaków w zakresie objętym zadaniem tj. obszarem Powiatu Tczewskiego, monitoring stanu technicznego istniejących szlaków oraz infrastruktury informacyjnej na tych szlakach, dokonywanie wymaganych renowacji istniejących szlaków, tworzenie koncepcji rozwojowych i ich realizacja w postaci znakowania nowych szlaków, uruchomienie w portalu „Znakowane szlaki województwa pomorskiego” (www.pomorskie.pttk.pl) nowych zasobów objętych zadaniem oraz zasilanie ich aktualnymi danymi.  § 3. Realizację wspólnego przedsięwzięcia koordynować będzie LOT KOCIEWIE. LOT KOCIEWIE jest uprawnionym podmiotem do reprezentowania JST w zakresie niniejszej umowy w stosunkach zewnętrznych. PTTK jest odpowiedzialne w szczególności za: przygotowywanie dokumentacji związanej z tworzeniem nowych szlaków oraz renowacją istniejących szlaków, prace znakarskie na nowych szlakach, prace renowacyjne na istniejących szlakach, zamieszczenia danych w portalu internetowym, PTTK deklaruje, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym porozumieniem. LOT KOCIEWIE jest odpowiedzialne w szczególności za: koordynację wszelkich prac związanych z przygotowaniem, realizacją oraz rozliczeniem działań z zakresu objętego porozumieniem, dostarczanie wszelkich niezbędnych informacji na temat realizacji zadania, LOT KOCIEWIE deklaruje, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym porozumieniem.

7 Wzór porozumienia – c.d. § 4.
JST zobowiązują się do wyznaczenia osób do kontaktu z LOT KOCIEWIE dla prawidłowej realizacji zadania. LOT KOCIEWIE zobowiązuje się do przekazywania informacji niezbędnych do przygotowania i realizacji projektu w terminach umożliwiających planową realizację prac. PTTK zobowiązuje się do wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prawidłowe wdrożenie elementów zadania objętych niniejszym porozumieniem. § 5. JST zabezpieczą na realizację zadania środki w wysokości ustalonej w odrębnych dokumentach planistycznych na kolejny rok budżetowy przedstawionych przez LOT KOCIEWIE do dnia 30 września roku poprzedzającego. Określa się następujące zasady płatności: LOT KOCIEWIE będzie zlecać PTTK wykonanie zadań określonych w § 3 ust. 3 z uwzględnieniem § 5 ust. 1, LOT KOCIEWIE będzie kontrolować i dokonywać odbioru prac wykonanych przez PTTK, Za realizację zleconych zadań PTTK będzie wystawiać rachunek dla LOT KOCIEWIE, a LOT KOCIEWIE dla JST.  § 6. Porozumienie zawarte jest na okres dwóch lat, z możliwością przedłużenia czasu trwania. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Porozumienie sporządzone zostało w dziewięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla stron.

8 Wzór porozumienia - dokończenie
Strony porozumienia:  1) Powiat Tczewski Starosta Tczewski Wicestarosta Tczewski Witold Sosnowski Adam Kucharek  2) Miasto Tczew ) Gmina Tczew Prezydenta Miasta Wójta Gminy Zenon Odya Roman Rezmerowski  4) Gmina Subkowy ) Gmina Pelplin Wójta Gminy Burmistrza Miasta i Gminy   Mirosław Murzydło Andrzej Stanuch  6) Gmina Morzeszczyn ) Gmina Gniew Piotr Laniecki Bogdan Badziong  8) PTT-K ) LOT KOCIEWIE Oddział Regionalny w Gdańsku Dyrektora Biura   Lech Zalewski Piotr Kończewski

9 SCHEMAT WSPÓŁPRACY


Pobierz ppt "ZNAKOWANE SZLAKI TURYSTYCZNE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google