Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania powietrza i wody poprzez zakupy chromatografów gazowych dla sieci laboratoriów Inspekcji Ochrony Środowiska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania powietrza i wody poprzez zakupy chromatografów gazowych dla sieci laboratoriów Inspekcji Ochrony Środowiska."— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania powietrza i wody poprzez zakupy chromatografów gazowych dla sieci laboratoriów Inspekcji Ochrony Środowiska. Ryszard Miśkiewicz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Deleg. Skierniewice Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

2 Cele zakupów W ramach realizacji Państwowego Monitoringu Środowiska wynika konieczność dostosowania potencjału badawczego do wymagań monitoringowych określonych w prawie polskim i Polityce Wodnej Unii Europejskiej. Nowe regulacje prawne w istotny sposób wpłynęły i nadal wpływają na zmiany sposobu prowadzenia badań monitoringowych jakości wód, a zwłaszcza poprzez zasadniczą zmianę zakresu i charakteru oraz jakości wykonywanych badań. Podstawy prawne: Rozp. Min. Środ. z dn. 13 maja 2009r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych – określa formy i sposób prowadzenia monitoringu (Dz. U. Nr 81, poz. 685). Rozp. Min. Środ. z dn. 20 sierpnia 2008r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz.1008). Rozp. Min. Środ. z dn. 2 lipca 2010r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. Nr 138, poz. 934). Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

3 W ramach projektu wdrażania nowoczesnych technik monitorowania, przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na chromatografy gazowe rok – zakup 13 sztuk zestawów GC-MS (chromatograf gazowy z przystawką Purge & Trap – spektrometr masowy) przystosowanych do szybkiej, wysokociśnieniowej chromatografii, umożliwiających oznaczanie substancji priorytetowych i niebezpiecznych w monitoringu diagnostycznym i operacyjnym wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem /2011 rok – zakup 34 sztuk dwukanałowych chromatografów gazowych GC-FID/ECD, przystosowanych do szybkiej wysokociśnieniowej chromatografii, umożliwiających oznaczanie substancji priorytetowych i niebezpiecznych w monitoringu diagnostycznym wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem. Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

4 Instalacja GC-MS wrzesień / październik 2009 roku Chromatograf ze spektrometrem masowym oraz przystawka Purge & Trap 04Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, GCMS z autosamplerem Przystawka P&T z autosamplerem

5 Podniesienie parametrów pracy dzięki wykorzystaniu chromatografu GC-MS Czas analiz pestycydów chloroorganicznych uległ skróceniu z 35 min. do 5,6 min. GCMS model zakupiony Granica oznaczalności pestycydów chloroorg. od 1 do 10 ppb 05Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

6 Zestaw przygotowany do pracy 06Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

7 Wykorzystanie zestawu do pomiarów i badań w ramach monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych z wykorzystaniem P&T wg PN-EN ISO Przystawka P&T ma niewątpliwe zalety tj. -znaczne obniżenie granic wykrywalności, -Nie ma zagrożenia zanieczyszczenia pobieranych prób analitami obecnymi w atmosferze każdego laboratorium np. dichlorometanem, który jest używany do ekstrakcji pestycydów i jednocześnie oznaczany jako substancja priorytetowa. Duża część sieci laboratoriów Inspekcji Ochrony Środowiska posiada już takie lub podobne przystawki P&T do GC. Możliwość rozszerzenia na metodyki referencyjne wg PN-EN ISO na takie związki jak: benzen, naftalen, trichlorobenzeny i BTX-y 07Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

8 Substancje priorytetowe oraz inne zanieczyszczające oznaczane z wykorzystaniem zakupionego zestawu GC-MS 08Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, Pestycydy chloroorganiczne Pestycydy azo- i fosforoorganiczne Lotne związki organiczne z przyst. Purge & Trap Pozostałe związki i grupy związków Endosulfan Pentachlorobenzen Heksachlorobenzen Heksachlorocykloheksan Aldryna Dieldryna Izodryna p,p`-DDT DDT całkowity tzn.: (p,p`-DDT, o,p-DDT, p,p`-DDE, p,p`-DDD) Alachlor Atrazyna Symazyna Chlorfenwinfos Chlorpyrifos Trifluralina Benzen 1,2-dichloroetan Dichlorometan Heksachlorobutadien Naftalen Chloroform Tetrachlorometan Trichloroetylen (TRI) Tetrachloroetylen (PER) Trichlorobenzeny BTX-y tzn.: (benzen, toluen, ksyleny) Difenyloetery bromowane, C chloroalkany, ftalan di(2-etyloheksylu), nonylofenole oktylofenole, pentachlorofenol, związki tributylocyny WWA

9 Instalacja GC-FID/ECD w marcu i kwietniu 2011 roku 09Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, Zakupiony chromatograf gazowy z generatorem wodoru

10 Przykłady dotychczas wykonywanych analiz na nowym GC 10Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, Detektor ECD: analiza pestycydów chloroorganicznych Detektor FID: analiza indeksu oleju mineralnego

11 Możliwości nowego chromatografu GC FID/ECD Chromatograf dwukanałowy – umożliwia wykonywanie różnych typów analiz bez konieczności wymiany kolumn – uproszczenie postępowania i oszczędność czasu. Przystosowany jest do szybkiej chromatografii, z nastrzykiem wysokociśnieniowym – więcej oznaczeń i powtórzeń prób, wzorców czy prób kontrolnych zwiększa poprawność otrzymywanych wyników. Dwa dozowniki: split/splitless oraz PTV. Programowalny dozownik PTV z funkcją on- column zmniejsza dyskryminację pików, a to ma istotne znaczenie np. w analizie indeksu oleju mineralnego, natomiast nastrzyki wielkoobjętościowe powodują obniżenie granic oznaczalności substancji badanych. Tryb utrzymywania stałej prędkości liniowej gazu nośnego podczas wzrostu temperatury pieca poprawia sprawność rozdziału mieszaniny analitów. Pełna elektroniczna kontrola przepływów i ciśnień gazów wpływa na zwiększenie powtarzalności oznaczeń. Czułe detektory pozwalają na pracę poniżej wartości granicznych chemicznych wskaźników jakości wód: - FID poziom wykrywalności dla tridekanu <1,8 pgC/s (1,35 dla dekanu gaz nośny - N 2 ) - ECD poziom wykrywalności dla lindanu <8 fg/s (2,1 dla lindanu gaz nośny - He) 11Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

12 12Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, Substancje priorytetowe oraz inne zanieczyszczające oznaczane z wykorzystaniem chromatografu GC-FID/ECD Pestycydy chloroorganiczne Lotne związki organicznePozostałe substancje Endosulfan Pentachlorobenzen Heksachlorobenzen Heksachlorocykloheksan Aldryna Endryna Dieldryna Izodryna p,p`-DDT DDT całkowity Benzen 1,2-dichloroetan Dichlorometan Heksachlorobutadien Chloroform Tetrachlorometan Trichloroetylen (TRI) Tetrachloroetylen (PER) Trichlorobenzeny BTX-y tzn.: (benzen, toluen, ksyleny) pentachlorofenol, Indeks oleju mineralnego

13 Wyposażenie dodatkowe zakupione w obu postępowaniach przetargowych Po dwie kolumny chromatograficzne. Komplety skalowanych vialek oraz strzykawki do automatycznych podajników próbek ciekłych. Filtry do oczyszczania gazu nośnego Awaryjne zasilacze tzw. UPS-y do podtrzymywania pracy aparatów podczas braku napięcia zasilającego. Reduktory gazów nośnych i dodatkowych. Drukarki laserowe sieciowe. 13Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

14 Poczynione zakupy spełniają oczekiwania związane z oznaczaniem substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających w monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych. Pozwalają na oznaczenie ok. 40-stu związków z listy grupy wskaźników chemicznych charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 81, poz. 685, zał. Nr 3 p. 4), z granicami oznaczalności poniżej wartości granicznych chemicznych wskaźników jakości wód (Dz. U. Nr 162, poz. 1008, zał. Nr 8) To jest podstawowy warunek przydatności zakupionej aparatury do badań monitoringowych IOŚ. 14Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

15 Dziękuję za uwagę! Wyrażając nadzieję na dalsze zakupy, być może sprzętu pomocniczego, pozwalającego zautomatyzować niektóre czynności w praco- i czasochłonnej procedurze przygotowywania prób do oznaczeń na zakupionych aparatach. Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI


Pobierz ppt "Wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania powietrza i wody poprzez zakupy chromatografów gazowych dla sieci laboratoriów Inspekcji Ochrony Środowiska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google