Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewidencja gruntów moduł GIS Biebrzańskiego Parku Narodowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewidencja gruntów moduł GIS Biebrzańskiego Parku Narodowego"— Zapis prezentacji:

1 Ewidencja gruntów moduł GIS Biebrzańskiego Parku Narodowego
* Być może ta prezentacja wywoła dyskusję, z której wynikną działania do wykonania. Użyj PowerPoint do śledzenia tych działań do wykonania podczas swej prezentacji Kliknij prawym przyciskiem myszy w trakcie pokazu Zaznacz polecenie „Notatki ze spotkania” Zaznacz kartę „Działania do wykonania” Wpisuj działania do wykonania w miarę ich pojawiania się Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno To automatycznie utworzy slajd działań do wykonania na końcu prezentacji wraz z punktami, które wprowadzisz. Ewidencja gruntów moduł GIS Biebrzańskiego Parku Narodowego Grzegorz Kwiatkowski - BPN

2 * Rola i znaczenie ok. 40 % obszaru Biebrzańskiego Parku Narodowego stanowią grunty prywatne Uciążliwa „mozaika” gruntów Skarbu Państwa w zarządzie BPN z gruntami prywatnymi Planowanie zabiegów ochronnych na dużych obszarach (np. odkrzaczanie i wykaszanie łąk bagiennych) Realizacja ochrony przyrody na obszarze całego Parku (również na gruntach prywatnych) Realizacja ochrony gatunkowej inne

3 * Mapa stanu posiadania

4 Baza własności Zawartość merytoryczna
Przechowuje ona informacje o działkach zlokalizowanych na terenie BPN. Dla każdej działki przechowywana jest informacja o właścicielach, użytkowaniu oraz jednostkach terytorialnych (gminach, obrębach, powiatach). Budowa fizyczna Tabele oraz formularze przeznaczone do wprowadzania, przeszukiwania i filtrowania danych. Specjalny program do podziału działek. Raport podstawowy - informacja o lokalizacji administracyjnej i na mapie cyfrowej, właścicielu, powierzchni całkowitej i powierzchni użytków dla poszczególnych działek. Mapy generowane na podstawie w/w raportów oraz formularza do przeglądania danych. Format mapy – poligony.

5 Budowa i działanie modułu „Własności”
Część bazodanowa Przejrzysty interfejs

6 Trzy tryby pracy: przegladanie danych, edycja danych, dodawanie danych

7 Edycja danych

8 Dodawanie danych

9 Zestawienia

10 Wg właściciela

11 Wg lokalizacji

12 Raporty do wydruku

13 Raport dla 1 działki

14 Raport dla wielu działek

15 Część kartograficzna Materiały wyjściowe:
Zdigitalizowane mapy analogowe Mapa konturowa komputerowa w skali 1: 5000 Odwzorowanie quasistereograficzne układ 65 Oprogramowanie GeoSet export do DXF Błędy topologii

16 Mapa własności BPN

17 Mapa własności fragment basenu środkowego w skali 1 : 25000

18 Mapa gmin (z obliczoną powierzchnią)

19 Mapa obwodów ochronnych

20 Mapa obrębów geodezyjnych

21 Współpraca bazy z mapą

22 Prosta analiza – Obwody Ochronne w gminach (policzona powierzchnia)

23 Przykłady zastosowania
Odkrzaczanie i wykaszanie zarastających łąk bagiennych: Przygotowanie projektu zasięgu zabiegów ochronnych na mapie roślinności Sprawdzenie na mapie własności struktury własności, przygotowanie wykazu właścicieli, z którymi należy prowadzić rozmowy nt. objęcia ich gruntów zabiegami ochronnymi Inwentaryzacja obszaru wykoszonego i porównanie z projektem

24 Inwentaryzacja całości wykoszenia

25 Działki wykoszone prywatne

26 Obliczenie powierzchni działek wykoszonych

27 Wykaz właścicieli - kwerenda

28 Wykaz właścicieli - raport

29 Projekt lokalizacji zagrody dla koni

30 Projekt techniczny

31 Projekt: Strefy ochrony w BPN
Ustawa o ochronie przyrody – strefa ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej Założenia początkowe: Ochrona ścisła: na gruntach BPN, Obszary szczególnie przyrodniczo cenne Nie należy prowadzić zabiegów ochronnych Ochrona czynna: Na dużych zwartych kompleksach gruntów BPN Tereny szczególnie przyrodniczo cenne, na których przewiduje się prowadzenie ochrony czynnej

32 Projekt: Strefy ochrony w BPN c.d.
Ochrona krajobrazowa: Na gruntach BPN wykorzystanych lub przeznaczonych na osady i leśniczówki, pola namiotowe, wieże widokowe, Grunty innej własności niż BPN

33 Materiały wyjściowe: Mapa własności Mapa własności gruntów BPN (pochodna mapy własności) Mapa zagospodarowania przestrzennego z lokalizacją: osad BPN, pól namiotowych, parkingów, wież widokowych. Mapa ekosystemów leśnych. Mapy waloryzacyjne: Waloryzacji roślinności Waloryzacji fauny Waloryzacji krajobrazu

34 Mapa stanu posiadania

35 Mapa zagospodarowania przestrzennego

36 Wyznaczenie obszaru ochrony ścisłej na mapie ekosystemów leśnych

37

38 Wykonanie mapy ochrony czynnej
Połączenie wszystkich działek BPN w jeden obiekt Wycięcie w ww. obiekcie obszarów pod: Osadami BPN (zasięg osady z pomiaru bezpośredniego) Polami namiotowymi (dla istniejących zasięg z pomiaru, lub z digitalizacji, dla projektowanych buforem o pr. 35 m) Pod wieżami widokowymi (buforem o pr. 20 m) Pod parkingami buforem o promieniu 20 m) Uwaga: nie należy wycinać powierzchni dla parkingów, pól i wież znajdujących się w obszarze istniejącego zagospodarowania wyznaczonego pomiarem bezpośrednim (np. pole namiotowe w Osowcu) Eliminacja działek małych, położonych daleko od zwartych kompleksów, nie przedstawiających szczególnej wartości przyrodniczej.

39 Mapa ochrony czynnej v. 1

40

41 Mapa ochrony czynnej v. 1 cd.
Przecięcie mapy ochrony czynnej v. 1 z mapami waloryzacyjnymi i sprawdzenie zasadności eliminacji niektórych małych działek położonych w oddaleniu od zwartych kompleksów gruntów BPN. Wycięcie z mapy własności obszarów ochrony ścisłej i czynnej – powstaje obszar ochrony krajobrazowej.

42 Mapa stref ochrony w BPN

43 III Efekt końcowy projektu
Przecięcie mapy stref ochrony z mapą własnościową i uzyskanie wykazy działek objętych ochroną ścisłą, częściową i krajobrazową.

44 Perspektywy rozwoju systemu GIS w BPN
Opracowanie modułu: „Zagospodarowanie przestrzenne” (mapy i bazy) Opracowanie modułu „Zagospodarowanie turystyczne”. (mapy i bazy).


Pobierz ppt "Ewidencja gruntów moduł GIS Biebrzańskiego Parku Narodowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google