Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja geograficzna w sieciach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja geograficzna w sieciach"— Zapis prezentacji:

1 Informacja geograficzna w sieciach
Pozyskanie informacji na potrzeby opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy ……..

2 Cel ćwiczenia Jesteś osobą pracująca w zespole, który dostał zadanie utworzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy. Twoim zadaniem jest wyszukanie wszelkich możliwych informacji przestrzennych dotyczących tej gminy, oraz opracowanie kosztorysu ich pozyskania. Z założenia jest to etap wstępny, który stanowi punkt wyjść do zaplanowania oraz przeprowadzenia badań terenowych mających na celu uzupełnienie i uszczegółowienia informacji o środowisku geograficznym gminy

3 Studium uwarunkowań.... SUiKZP:
jest dokumentem wskazującym tereny, na których może następować rozwój gminy oraz określa kierunki (sposoby) tego rozwoju, jest dokumentem odnoszącym się do wszystkich komponentów środowiska geograficznego, zawiera w sobie kompleksowe analizy wszystkich elementów środowiska geograficznego, na podstawie których wskazywane są kierunki przyszłego zagospodarowania gminy. Składa się z części graficznej i opisowej. Z założenia ma być dokumentem szczegółowym – z reguły wykonywane jest w skali 1: lub większej. Przykład studium (Międzyzdroje): pracownicy\evert\studium

4 Zakres potrzebnych informacji
Informacje zbierane przez Ciebie będą używane do wykonania opracowania końcowego, jak i do zaplanowania zakresu prac terenowych. Zbierane dane powinny się koncentrować wokół następujących grup: charakterystyka poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego np.: rzeźba, wody, gleby, biosfera, klimat itp., charakterystyka społeczno-ekonomiczna gminy, monitoring zmian dotyczących użytkowania ziemi.

5 Podstawowe informacje o gminie
Jakie mapy topograficzne i tematyczne oraz w jakich skalach oraz w jakiej wersji są dostępne dla terenu gminy? Znaleźć i wypisać arkusze map w obrębie których znajduje się gmina Sporządzić kosztorys w zależności od wersji (raster, wektor, kopia papierowa, do czego można każde z tych danych wykrozystać) Czy istnieją jakieś bazy danych ogólnogeograficznych dla terenu gminy W obrębie jakich jednostek fizyczno geograficznych położona jest gmina

6 Komponenty środowiska
Ukształtowanie powierzchni – modele terenu dla gminy, ewentualnie dane z których można je utworzyć. Znaleźć istniejące opracowania: modele terenu (sprawdzić czy mają dostateczną dokładność?), mapy spadków, ekspozycji itp. Wody powierzchniowe i podziemne – dane z pomiarowych punktów meteorologicznych i hydrologicznych, mapy hydrograficzne i hydrogeologiczne Zaznaczyć lokalizację punktów pomiarowych, sprawdzić ceny oraz dostępność danych

7 Gleby, geomorfologia oraz powierzchniowa budowa geologiczna – informacje o klasyfikacji użytków rolnych, utworach budujących podłoże istniejące mapy i profile geologiczne lokalizacja odwiertów surowce mineralne występujące na terenie gminy Biosfera i ochrona środowiska – fauna i flora, lokalizacja siedlisk, elementy chronione, mapy sozologiczne dla gminy

8 Zmiany środowiska Monitoring środowiska przyrodniczego – czy na terenie gminy występują jakieś punkty monitoringu, jak można pozyskać z nich dane, jakich komponentów dotyczą Analiza zmian użytkowania terenu – zdjęcia i obrazy satelitarne gminy z różnych okresów czasowych Znaleźć obrazy lotnicze i satelitarne. Sprawdzić cenę obrazów na których odwzorowana jest gmina, dla różnych satelitów

9 UWAGI Opracowanie w postaci pliku tekstowego:
Jakie informacje są dostępne w sieci: wymienić i opisać dane dotyczące poszczególnych punktów – w jakiej formie można je uzyskać (cyfrowej, analogowej, on-line)? Czy są to dane bezpłatne, jeżeli nie to jaki jest ich koszt? Czy są dostępne na bieżąco, czy też trzeba czekać? Podać adresy stron z których można pozyskać te dane. Sporządzić kosztorys: ceny poszczególnych map, obrazów satelitarnych, baz danych dla opracowywanej gminy Przykład: pracownicy/evert/mapy przykład.doc

10 http://www. tarnowo-podgorne
pracownicy/evert/studium – skuizp gminy międzyzdroje

11 Niektóre adresy Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: Państwowy Instytut Geologiczny: Główny Urząd Statystyczny: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej np. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej:


Pobierz ppt "Informacja geograficzna w sieciach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google