Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWY KATASTRU I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWY KATASTRU I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI"— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWY KATASTRU I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Wykład składa się z następujących części: podstawowe zagadnienia katastru wybrane zagadnienia gospodarki nieruchomościami elementy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego wszystkie wymienione części są ze sobą ściśle powiązane poprzez wyróżnik, którym jest informacja o terenie Dr inż. Paweł Hanus

2 Część I „Podstawy Katastru”
Cel przedmiotu: Przedstawienie zasad rejestrowania, przechowywania i przetwarzania informacji o terenie w zakresie katastralnym oraz głównych aspektów gospodarki nieruchomościami Cel wykładów: Ogólne przedstawienie problemów, które występują w katastrze i gospodarce nieruchomościami Cel ćwiczeń: Szczegółowe opracowanie zagadnień technologicznych dotyczących katastru, w tym: sporządzenie operatu katastralnego w zakresie gruntów .

3 Wykład 1 Informacje wstępne z zakresu katastru NIERUCHOMOŚCI

4 1.  Wprowadzenie Kataster to ważne zagadnienie, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich lat. Dla katastru stosuje się w chwili obecnej głównie nazwę: Ewidencja Gruntów i Budynków. Wynika to z faktu, że przez wiele lat w Polsce funkcjonowała ewidencja gruntów (i budynków). Obecnie zaś stopniowo wraca się do poprzedniej, historycznej nazwy: Kataster. W chwili obecnej w zakresie katastru istnieje pewna wieloznaczność pojęć, spowodowana sytuacją szczególną. Istnieją bowiem, zebrane w ciągu kilkudziesięciu lat różnego rodzaju dane katastralne. Na tych danych będą musiały być dokonywane operacje techniczne jeszcze przez dość długi okres czasu. Z tego właśnie powodu, zakresem przedmiotu będą zarówno aktualne jak też i poprzednie uregulowania prawne W chwili obecnej obowiązującymi przepisami, regulującymi ogólnie i szczegółowo problematykę katastru jest: Ustawa: Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia maja 1989 roku - pr g i k. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku - w sprawie ewidencji gruntów i budynków - rozp’01. Instrukcja G-5 – Ewidencja Gruntów i Budynków z 2003 roku Poprzednimi przepisami, regulującymi ogólnie i szczegółowo problematykę katastru były: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (do pr g i k) z dnia 17 grudnia 1996 roku - w sprawie ewidencji gruntów i budynków - rozp’96. Zarządzenie ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z 20 lutego 1969 roku (do dekretu o ewidencji gruntów z 1955 roku)- w sprawie ewidencji gruntów - zarz’69.

5 2. Definicje katastru według pr g i k - jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami, według zarz’69 - ewidencja gruntów obejmuje wszystkie grunty, ich położenie, granice i obszar oraz rodzaj użytków i ich klasę, według rozp’01 - brak wyraźnej wzmianki o definicji katastru i celach, jakim służyć ma kataster, według poglądu naukowego i dydaktycznego - Jest to urzędowe zinwentaryzowanie informacji przestrzennej i opisowej o gruntach, budynkach i lokalach w Polsce, przy czym informacja przestrzenna przedstawiana jest na mapach, zaś informacja opisowa przedstawiana jest w postaci stosownych dokumentów; z informacji przestrzennej wynika fakt położenia obiektu katastru, zaś z informacji opisowej wynika charakterystyka obiektu, Każdy kataster, niezależnie od tego gdzie i jak jest prowadzony, posiada swoją specyfikę. Dlatego też, rozwiązania w zakresie katastru mogą być różne, w zależności od kraju, w którym jest on prowadzony. Na przykład w Polsce kataster posiada jeszcze nazwę: „ewidencja gruntów i budynków (i lokali)”, (ewidencja gruntów, ewidencja).

6 3. Wybrane aspekty praktyczne sporządzania części operatu ewidencji gruntów i budynków z wykorzystaniem technologii komputerowej

7 A. Uwagi wstępne Treść zawarta w tym punkcie stanowi przedmiot ćwiczeń z przedmiotu. Zostaną przedstawione tylko najważniejsze aspekty problemu sporządzenia operatu katastralnego (części opisowo-kartograficznej operatu). Ćwiczenia będą wykonywane przy zastosowaniu technologii komputerowych. Operat ewidencyjny (katastralny) zgodnie z definicją katastru to, przede wszystkim część opisowa i kartograficzna powstała w oparciu o bazę danych. Część kartograficzna to: mapa ewidencyjna (katastralna), która przedstawia położenie obiektów, przy czym mapa sporządzana jest przede wszystkim w postaci numerycznej (raport z bazy danych). Część opisowa to: rejestr gruntów, rejestr budynków (i inne dokumenty), które charakteryzują (opisują) obiekty katastru (raporty z bazy danych). Sporządzenie operatu ewidencyjnego (katastralnego) w ćwiczeniu polega na sporządzeniu mapy ewidencyjnej (katastralnej) oraz rejestru gruntów i budynków, prowadzące do ustalenia ile i czego ma podmiot katastru. Obydwie składowe operatu w części opisowo-kartograficznej są raportmi bazy danych ewidencyjnych.

8 Rys. 2 Mapa ewidencyjna

9 B. Podstawowe etapy sporządzania operatu katastralnego
a) Pozyskanie danych o strukturze przestrzennej gruntów oraz danych o położeniu budynków i lokali Struktura przestrzenna gruntów dotyczy położenia: działek, użytków, klas niektórych użytków. Struktura przestrzenna gruntów jest określona poprzez granice działek, konturów (granic) użytków oraz konturów (granic) klas niektórych użytków. Pozyskanie danych o strukturze przestrzennej gruntów to określenie położenia punktów załamania granic działek, granic użytków (konturów użytków) i granic klas użytków (konturów klasyfikacyjnych). Pozyskanie danych o położeniu budynków to określenie położenia punktów załamania obrysu budynku. Pozyskanie danych o położeniu lokali to określenie miejsca położenia lokalu w budynku. Metody pozyskania danych o strukturze przestrzennej gruntów: pomiar terenowy (dla granic działek i obrysów budynków - szczegóły terenowe I grupy), metoda fotogrametryczna z wykorzystaniem ortofotomapy lub stereoortofotomapy, digitalizacja lub skanowanie a następnie wektoryzacja istniejącej mapy ewidencyjnej. Z uwagi na niemożliwość zastosowania w ćwiczeniu procesu pozyskania danych przestrzennych dla działek i budynków metodą bezpośrednią, wszystkie dane zostaną pozyskane metodą skanowania i wektoryzacji istniejącej mapy ewidencyjnej.

10 B. Podstawowe etapy sporządzania operatu katastralnego
b) Pozyskanie danych opisowych o gruntach budynkach i lokalach Dane opisowe o gruntach dotyczą przede wszystkim określenia rodzaju i jakości gruntu (użytki i klasy), jego stanu prawnego (właściciel, władający) i innych cech (na przykład: grupa rejestrowa). Dane opisowe o budynkach dotyczą przede wszystkim określenia rodzaju budynku i jego pozostałych atrybutów, w tym stanu prawnego. Dane opisowe o lokalach dotyczą przede wszystkim: określenia powierzchni lokalu, przy czym dla lokalu stanowiącego nieruchomość także udziału w nieruchomości wspólnej

11 B. Podstawowe etapy sporządzania operatu katastralnego
c) Przykład pozyskania, ustalenia i przedstawienia struktury przestrzennej gruntów operacie katastralnym Strukturę przestrzenną gruntów należy najpierw ustalić w terenie, z kolei pomierzyć w oparciu o osnowę, a następnie przedstawić na mapie, przy czym sporządzenie mapy może być dokonane przy zastosowaniu technologii klasycznej lub w pełni nowoczesnej, w oparciu o metody i środki informatyki. W treści mapy ewidencyjnej, w zakresie struktury przestrzennej gruntów znajdują się trzy grupy danych (granice działek, użytków i klas). W procesie skanowania, a następnie wektoryzacji dokonujemy pozyskania danych z każdej grupy (współrzędne punktów załamania granic), w procesie wspomaganym komputerowo, przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania. Dla każdej grupy uzyskujemy taki zbiór współrzędnych i rysunek grupy obiektów, które tworzą tę grupę. Każda grupa obiektów (działki, użytki, klasy) będzie tworzona i przechowywana na osobnym rysunku (zbiorze), który zwany jest warstwą. Mamy zatem trzy warstwy identyfikowanych przez nazwy (na przykład: EDZPD - działki, EUZPU - użytki, EKLPK - klasy). Należy sprawdzić poprawność utworzenia każdej struktury z punktu widzenia ciągłości każdego obiektu, który tworzy tę strukturę. Nie może być tu zatem żadnych luk, bagnetów, ani powtórzeń czy też braku punktów węzłowych, Każda działka, kontur, użytek będzie tworzył poligon (obiekt topologiczny powierzchniowy, którego elementy będą zapisane w bazie danych Poligon jest wielobokiem zamkniętym , posiadającym jeden identyfikator, którego boki (wektory) łącza się w punktach węzłowych

12 Rys. 3 Błędne struktury topologiczne

13 B. Podstawowe etapy sporządzania operatu katastralnego
d) Poprawianie struktur z wektoryzacji i budowa baz danych e) Analizy na gotowych bazach Analiza przylegania działek Punkty bliskoleżące, Przecięcie baz f) Sporządzenie rejestru gruntów na podstawie rozliczonej powierzchni gruntów z EWMAPY sporządzany jest rejestr gruntów, w procesie rozliczenia powierzchni wykorzystywany jest pakiet oprogramowania komputerowego g) Sporządzenie mapy w postaci graficznej przy zastosowaniu oprogramowania typu CAD


Pobierz ppt "PODSTAWY KATASTRU I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google