Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak założyć własną firmę

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak założyć własną firmę"— Zapis prezentacji:

1 Jak założyć własną firmę
Krzysztof Lewandowski Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia Płock 6 kwietnia 2004 r.

2 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia Centrum Obsługi Inwestora COI Centrum Rozwoju Gospodarczego CRG Centrum Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia i Analiz Rynku Pracy CAB

3 Centrum Rozwoju Gospodarczego
Główne cele to: prowadzenie działań w związku z realizacją projektów Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny, Bulwar Narodów i Kultur z Centrum Kultury Europejskiej realizacja programów społeczno-gospodarczych na szczeblu lokalnym oraz regionalnym promowanie podejmowania działalności gospodarczej opracowywanie propozycji programów do wieloletnich planów inwestycyjnych miasta w zakresie rozwoju gospodarczego, rozwoju infrastruktury miejskiej oraz tworzenia otoczenia instytucjonalnego dla małych i średnich przedsiębiorstw Do współpracy zapraszamy: podmioty gospodarcze osoby rozpoczynające działalność gospodarczą Kontakt: Stary Rynek 20, Płock tel. (024) tel./fax (024)

4 Czy własna firma to coś dla Ciebie?

5 Czy własna firma to coś dla Ciebie?
Ja Czy potrafię wprowadzać w życie nowe pomysły? Czy moja chęć posiadania własnej firmy jest tak silna, że jestem gotowy dużo pracować - bez żadnej pewności, ile, jeśli w ogóle, na tym zarobię? Czy pracowałem już dla kogoś innego w dziedzinie, w której zamierzam teraz działać sam? Czy udawało mi się kierować innymi? Czy mam jakąś praktykę w zarządzaniu przedsiębiorstwem? Czy potrafię narzucić sobie dyscyplinę w celu wykonania pracy? Czy chcę podjąć przewidywane ryzyko i dążyć do sukcesu?

6 Czy własna firma to coś dla Ciebie?
Moi Klienci Czy wiem dostatecznie jasno, kto będzie odbiorcą moich towarów lub usług? Czy środowisko, w którym żyję, jest wystarczająco duże, aby zapewnić rynek zbytu moim towarom lub usługom? Czy ludzie potrzebują tego, co im proponuję, czy tylko myślę, że mogliby potrzebować? Czy większość firm w moim otoczeniu prosperuje dobrze? Czy przedsięwzięcia podobne do mojego dobrze prosperują w innych regionach kraju?

7 Czy własna firma to coś dla Ciebie?
Pieniądze Czy wiem ile pieniędzy potrzebuję na rozpoczęcie działalności? Czy policzyłem na piśmie, ile własnych pieniędzy mogę zainwestować w przedsięwzięcie? Czy wiem, skąd mogę pożyczyć pozostałe fundusze niezbędne do rozpoczęcia działalności? Czy obliczyłem ile dochodu mogę się spodziewać? Czy choćby dwie osoby zajmujące się podobną działalnością powiedziały mi, że dokonałem rozsądnych oszacowań? Czy będę mógł zapewnić sobie utrzymanie i opłacać rachunki, jeśli przedsięwzięcie nie przyniesie zysków przez sześć miesięcy, przez rok? Czy przejrzałem literaturę na temat zasad działalności małych firm?

8 Czy własna firma to coś dla Ciebie?
Wspólnik Jeśli zamierzam mieć wspólnika - czy może on wnieść do firmy coś nowego, czego nie jestem w stanie zapewnić sam? Czy rzeczywiście będę potrafił współpracować z nim nawet w trudnych sytuacjach? Czy rozważyłem zalety i wady posiadania wspólnika (bycia wspólnikiem)? Czy prawnik sprawdził moją umowę spółki?

9 Jak założyć własną firmę

10 Opracowanie planu działalności gospodarczej
zacznij od określenia liczby potencjalnych klientów wybierz odpowiednią lokalizację firmy sporządź analizę SWOT swojego przedsięwzięcia (to co zależy od Ciebie) oraz szans i zagrożeń jakie niesie ze sobą otoczenie (uwarunkowania niezależne od Ciebie) sporządź zestawienie kosztów Pamiętaj! Nie możesz opracować planu działalności gospodarczej raz na zawsze.

11 Opracowanie planu działalności gospodarczej - cd.
Wstępny Plan Działalności Gospodarczej: 1. Firma opis firmy produkt lub usługa potencjalny rynek konkurencja lokalizacja personel 2. Dane finansowe źródła i przeznaczenie funduszy kapitał bilans przewidywane dochody przewidywane przepływy gotówki szacowane koszty utrzymania 3. Dokumenty pomocnicze oświadczenie finansowe opis pracy zawodowej kopie umów, kontraktów lub innych dokumentów prawnych

12 Skuteczne zarządzanie do sukcesu w działalności
Zarządzanie firmą Obejmuje 6 podstawowych dziedzin: planowanie organizacja zatrudnianie przewodzenie motywacja oraz sprawowanie kontroli nad nimi Pamiętaj! Skuteczne zarządzanie jest kluczem do sukcesu w działalności gospodarczej.

13 Plan marketingowy i promocja
Marketing jest całościowym procesem związanym z dostarczaniem właściwego produktu we właściwym miejscu i czasie, produktu przyciągającego uwagę i stwarzającego szansę równoczesnego osiągnięcia zysku przez klienta i sprzedawcę. Na marketing składają się tzw. 4 P Produkt (product) Miejsce (place) Cena (price) Promocja (promotions) Celem promocji jest: Przyciągnięcie uwagi klientów Wzbudzanie ich zainteresowania Zachęcenie do zakupu Nakłonienie do działania Pamiętaj! Zainwestuj w logo firmy a potem umieszczaj je wszędzie tam gdzie tylko możesz

14 Biznes Plan Biznes Plan powinien zawierać: streszczenie dane o firmie
analiza firmy na tle branży opis przedsięwzięcia, podstawowe cele i zadania analiza rynków zaopatrzenia i rynków zbytu analiza finansowa przedsięwzięcia, propozycje źródeł finansowania analiza mocnych i słabych stron przedsięwzięcia oraz szans i zagrożeń czyli analiza SWOT zespół zarządzający harmonogram realizacji i tzw. punkty krytyczne załączniki i dokumenty Pamiętaj! Biznes Plan musi być: prosty precyzyjny użytkowy

15 Środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy Pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej z Programu „Pożyczki z Funduszu Pracy”. Pożyczki z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielane są na wniosek bezrobotnego przez Starostę Płockiego w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku. Pożyczki udzielane są na działalność produkcyjną, usługową i handlową. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć w zależności od rodzaju działalności gospodarczej kwoty: działalność produkcyjną do zł działalność usługową do zł działalność handlową do zł Powiatowy Urząd Pracy ul. Kostrogaj 1

16 Środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej - cd.
FDPA Fundacja na Rzecz Rozwoju Rolnictwa Oferuje: pożyczki do zł PLN osobom prowadzącym lub rozpoczynającym działalność gospodarczą absolwentom podejmującym działalność gospodarczą przedsiębiorcom na stworzenie miejsca pracy dla absolwenta Fundacja na Rzecz Rozwoju Rolnictwa ul. Targowa16

17 Środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej - cd.
Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o w organizacji. PFPK jest instytucją, która poprzez prowadzoną działalność ułatwia małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do kredytów i pożyczek bankowych. Celem działalności spółki jest stymulowanie rozwoju gospodarczego poprzez wspieranie średniej i małej przedsiębiorczości w mieście Płocku. Cel ten spółka realizuje poprzez udzielanie poręczeń zabezpieczających zwrot kredytów i pożyczek bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

18 To co lubimy najbardziej
czyli formalności

19 Krok 1 - Wpis do rejestru przedsiębiorców
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku osób prawnych organem rejestrowym jest Krajowy Rejestr Sądowy, w przypadku zaś osób fizycznych organem rejestrowym jest Prezydent. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać: 1. Oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada Krajowy Rejestr Sądowy w Warszawie ul. Barska 28/30 oddział w Płocku ul. Narutowicza 6 Urząd Miasta Płocka Biuro Obsługi Klienta stanowisko nr 2 ul. Zduńska 3

20 Krok 1 - cd. 2. Oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy 3. Określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) 4. Wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej Formularze wniosków są dostępne nieodpłatnie w Urzędzie Miasta Płocka - oddział ewidencji działalności gospodarczej - oraz na stronie internetowej UM Płocka (www.ump.pl) Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w kwocie 100 zł, a jeżeli zgłoszenie dotyczy zmiany wpisu opłata wynosi 50 zł.

21 Krok 1 - cd. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian. W chwili złożenia wniosku przedsiębiorca zostaje poinformowany o terminie odbioru dokumentów. Zgodnie z Ustawą Prawo Działalności Gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 r. ze zmianami Przedsiębiorca może wraz ze zgłoszeniem do Ewidencji Działalności Gospodarczej w UM Płocka złożyć: wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne NIP

22 Krok 2 - Urząd Statystyczny
Po otrzymaniu wpisu do rejestru ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić się do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w celu otrzymania numeru REGON Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem działalności gospodarczej Urząd Statystyczny wydaje nieodpłatnie przedsiębiorcy zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON Druki wniosków RG-1 dostępne są w Urzędach Statystycznych lub w Urzędzie Miasta Płocka Wojewódzki Urząd Statystyczny ul. Otolińska 21 pok. 107

23 Krok 3 - Bank Przedsiębiorca jest zobowiązany do dokonywania lub przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca a jednorazowa wartość należności lub zobowiązań przekracza Euro lub równowartość Euro, gdy suma wartości tych należności i zobowiązań powstałych w miesiącu poprzednim przekracza równowartość Euro. Przedsiębiorca jest zobowiązany do zawiadomienia Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na podatek dochodowy o posiadaniu rachunku bankowego związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą. Wybór banku należy do Ciebie!

24 Krok 4 - Urząd Skarbowy Przedsiębiorcy będący podatnikami podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numer identyfikacji podatkowej NIP. Ewidencji tej dokonują Urzędy Skarbowe. W celu rejestracji podatkowej należy złożyć następujące dokumenty: wypełniony formularz NIP-1 (dostępny także w Urzędzie Miasta Płocka) wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej REGON umowę rachunku bankowego Przedsiębiorca ma możliwość wyboru odpowiedniej formy opodatkowania Urząd Skarbowy ul. 1-go Maja 10

25 Krok 5 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych
W terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności przedsiębiorca zobowiązany jest do zgłoszenia obowiązku ubezpieczeniowego. W celu dokonania zgłoszenia należy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pobrać formularze ZUS-ZUA- Zgłoszenie do ewidencji oraz ZUS ZFA- zgłoszenia płatnika składek osoby fizycznej. Należy również pamiętać o obowiązku zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zatrudnianych pracowników. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Jachowicza 1, Piłsudskiego 2B

26 Koncesjonowanie działalności gospodarczej
Według Ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności Gospodarczej uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: poszukiwanie lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych. Wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią ochrony osób i mienia przewozu lotniczego budowy i eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych, do których stosuje się przepisy o autostradach płatnych rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych

27 Ponadto Przedsiębiorca zobowiązany jest uzyskać zgodę od innych przewidzianych prawem instytucji, których zezwolenie jest niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.

28 Instytucje które mogą Ci pomóc
Urząd Miasta Płocka - Ewidencja Działalności Gospodarczej, ul. Zduńska 3 Urząd Miasta Płocka - Centrum Rozwoju Gospodarczego, ul. Stary Rynek 20 Regionalne Centrum Rozwoju Technologii Inkubator Przedsięwzięć Innowacyjnych, ul. Targowa 16, Płock Powiatowy Urząd Pracy, ul. Kostrogaj 1, Płock Fundacja Na Rzecz Rozwoju Polskiego FDPA, ul. Targowa 16, Płock Centrum Wspierania Biznesu, ul. 3 Maja 16, Płock

29 Dziękuję za Państwa uwagę
Krzysztof Lewandowski Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia Tel. (024) Fax. (024)


Pobierz ppt "Jak założyć własną firmę"

Podobne prezentacje


Reklamy Google