Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDUKACJA SKUTECZNA PRZYJAZNA I NOWOCZESNA. Podstawa programowa Program nauczaniaPakiet edukacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDUKACJA SKUTECZNA PRZYJAZNA I NOWOCZESNA. Podstawa programowa Program nauczaniaPakiet edukacyjny."— Zapis prezentacji:

1 EDUKACJA SKUTECZNA PRZYJAZNA I NOWOCZESNA

2 Podstawa programowa Program nauczaniaPakiet edukacyjny

3 Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Ponadto zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

4 CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnie ń oraz kształtowanie czynno ś ci intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji. 2. Budowanie systemu warto ś ci, w tym wychowywanie dzieci tak, ż eby lepiej orientowały si ę w tym, co dobre i co złe. 3. Kształtowanie u dzieci odporno ś ci emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym tak ż e do łagodnego znoszenia stresów i pora ż ek.

5 4. Rozwijanie umiej ę tno ś ci społecznych dzieci, które s ą niezb ę dne w poprawnych relacjach z dzie ć mi i dorosłymi. 5. Stwarzanie warunków sprzyjaj ą cych wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zró ż nicowanych mo ż liwo ś ciach fizycznych i intelektualnych. 6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawno ść fizyczn ą ; zach ę canie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; 7. Budowanie dzieci ę cej wiedzy o ś wiecie. społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiej ę tno ś ci prezentowania swoich przemy ś le ń w sposób zrozumiały dla innych. CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

6 8. Wprowadzenie dzieci w ś wiat warto ś ci estetycznych i rozwijanie umiej ę tno ś ci wypowiadania si ę poprzez muzyk ę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne. 9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynale ż no ś ci społecznej (do rodziny, grupy rówie ś niczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej. 10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawo ś ci, aktywno ś ci i samodzielno ś ci, a tak ż e kształtowanie tych wiadomo ś ci i umiej ę tno ś ci, które s ą wa ż ne w edukacji szkolnej. CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

7 CZAS W PRZEDSZKOLU

8 OBSERWACJA DZIECI Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych maj ą cych na celu poznanie mo ż liwo ś ci i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie obserwacji.

9 GOTOWOŚĆ DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE W roku poprzedzaj ą cym rozpocz ę cie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nale ż y przeprowadzi ć analiz ę gotowo ś ci do podj ę cia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mog ą pomóc: rodzicom w poznaniu stanu gotowo ś ci swojego dziecka do podj ę cia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osi ą ganiu tej gotowo ś ci, odpowiednio do potrzeb, wspomaga ć ; nauczycielom przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka, który b ę dzie realizowany w roku poprzedzaj ą cym rozpocz ę cie nauki w szkole podstawowej; pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w razie potrzeby pogł ę bionej diagnozy zwi ą zanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

10 JEDNOLITE ODDZIAŁYWANIE WYCHOWAWCZE W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele: systematycznie informuj ą rodziców o zadaniach wychowawczych i kształc ą cych realizowanych w przedszkolu. Zapoznaj ą rodziców z Podstaw ą programow ą wychowania przedszkolnego i wł ą czaj ą ich do kształtowania u dziecka zalecanych tam wiadomo ś ci i umiej ę tno ś ci; informuj ą rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a tak ż e wł ą czaj ą ich do wspierania osi ą gni ęć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudno ś ci, na jakie natrafiaj ą ; zach ę caj ą rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizuj ą wydarzenia, w których bior ą udział dzieci.

11 WAŻNE… Dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy powinny by ć obj ę te opiek ą logopedyczn ą w przedszkolu. Nale ż y zadba ć o to, aby rodziców tych dzieci wł ą czy ć w proces korygowania rozwoju mowy. W celu wła ś ciwego przygotowania dzieci do podj ę cia nauki w szkole podstawowej, nauczyciele zobowi ą zani s ą do znajomo ś ci Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej.

12 Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie si ę z dorosłymi i dzie ć mi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych

13 Dziecko, które kończy przedszkole i rozpoczyna naukę w klasie I obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań; wie, że nie należy chwalić się bogactwem i dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych; umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie komu można podawać takie informacje. Edukacja społeczna

14 Kształtowanie czynno ś ci samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych: wdra ż anie dzieci do utrzymywaniu ładu i porz ą dku

15 Dziecko, które kończy przedszkole i rozpoczyna naukę w klasie I umie poprawnie umy ć i wytrze ć si ę oraz umy ć z ę by; wła ś ciwie zachowuje si ę przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprz ą ta po sobie; samodzielnie korzysta z toalety; samodzielnie ubiera i rozbiera si ę, dba o osobiste rzeczy i nie nara ż a ich na zgubienie lub kradzie ż ; utrzymuje porz ą dek w swoim otoczeniu. Samoobsługa

16 Wspomaganie rozwoju mowy dzieci

17 zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym; mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach; w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach. Dziecko, które kończy przedszkole i rozpoczyna naukę w klasie I Mowa

18 Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia

19 przewiduje skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach – wnioskuje o zmianach grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikacja) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć CZYNNO Ś CI INTLEKTUALNE Dziecko, które kończy przedszkole i rozpoczyna naukę w klasie I

20 Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci

21 dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia; dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem: poddaje się leczeniu, np. wie, że zastrzyki są konieczne; jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na swoje możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo; uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej. WYCHOWANIE ZDROWOTNE Dziecko, które kończy przedszkole i rozpoczyna naukę w klasie I

22 WAŻNE… Tre ś ci edukacji zdrowotnej wyst ę puj ą w wielu obszarach wychowania przedszkolnego. Ze wzgl ę du na dobro dzieci, nale ż y zadba ć o kształtowanie ich ś wiadomo ś ci zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracuj ą c w tym zakresie z rodzicami.

23 Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych

24 Wie, jak trzeba zachowa ć si ę w sytuacji zagro ż enia i gdzie mo ż na otrzyma ć pomoc, umie o ni ą poprosi ć. Orientuje si ę w bezpiecznym poruszaniu si ę po drogach i korzystaniu ze ś rodków transportu. Zna zagro ż enia płyn ą ce ze ś wiata ludzi, ro ś lin oraz zwierz ą t i unika ich. Wie, ż e nie mo ż e samodzielnie za ż ywa ć lekarstw i u ż ywa ć ś rodków chemicznych (np. ś rodków czysto ś ci). Próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizowa ć sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie mo ż na si ę bezpiecznie bawi ć, a gdzie nie. Dziecko, które kończy przedszkole i rozpoczyna naukę w klasie I BEZPIECZEŃSTWO

25 Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem

26 1. Wie, jak nale ż y si ę zachowa ć na uroczysto ś ciach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie. 2. Odgrywa role w zabawach parateatralnych posługuj ą c si ę mow ą, mimik ą, gestem i ruchem; umie posługiwa ć si ę rekwizytami (np. mask ą ). Dziecko, które kończy przedszkole i rozpoczyna naukę w klasie I DZIECKO WIDZEM I AKTOREM

27 Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec

28 śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je pląsając lub tańcząc; tworzy muzykę korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem; w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej. MUZYKOWANIE Dziecko, które kończy przedszkole i rozpoczyna naukę w klasie I

29 Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne

30 przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu; umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych; przejawia zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz). przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu; umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych; przejawia zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz). WYCHOWANIE PLASTYCZNE Dziecko, które kończy przedszkole i rozpoczyna naukę w klasie I

31 Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych

32 wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa (potrafię to zrobić) i odczuwa radość z wykonanej pracy; używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania; interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich. technika Dziecko, które kończy przedszkole i rozpoczyna naukę w klasie I

33 Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń

34 rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę; wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości. ZJAWISKA ATMOSFERYCZNE Dziecko, które kończy przedszkole i rozpoczyna naukę w klasie I

35 Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt

36 wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie; wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność); potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu zwierząt i roślin w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę. przyroda Dziecko, które kończy przedszkole i rozpoczyna naukę w klasie I

37 Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną EDUKACJA MATEMATYCZNA

38 liczy obiekty i rozró ż nia bł ę dne liczenie od poprawnego; wyznacza wynik dodawania i odejmowania pomagaj ą c sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zast ę pczych; ustala równoliczno ść dwóch zbiorów, a tak ż e posługuje si ę liczebnikami porz ą dkowymi; rozró ż nia stron ę lew ą i praw ą, okre ś la kierunki i ustala poło ż enie obiektów w stosunku do własnej osoby, a tak ż e w odniesieniu do innych obiektów; wie na czym polega pomiar długo ś ci i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stop ą ; zna stałe nast ę pstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesi ę cy w roku. Dziecko, które kończy przedszkole i rozpoczyna naukę w klasie I EDUKACJA MATEMATYCZNA

39 Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania

40 potrafi okre ś li ć kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynaj ą c od lewej strony kartki; potrafi uwa ż nie patrze ć (organizuje pole spostrze ż eniowe), aby rozpozna ć i zapami ę ta ć to, co jest przedstawione na obrazkach; dysponuje sprawnością rąk oraz współpracą ręki i oka potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania; interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania; słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich;interesuje się książkami; układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu. EDUKACJA POLONISTYCZNA Dziecko, które kończy przedszkole i rozpoczyna naukę w klasie I

41 Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

42 wymienia imiona i nazwiska bliskich, wie gdzie pracuj ą, czym si ę zajmuj ą ; zna nazw ę miejscowo ś ci, w której mieszka, zna wa ż niejsze instytucje i orientuje si ę w rolach społecznych pełnionych przez wa ż ne osoby, np. policjanta, stra ż aka; wie, jakiej jest narodowo ś ci, ż e mieszka w Polsce, a stolic ą Polski jest Warszawa; nazywa godło i flag ę pa ń stwow ą, zna polski hymn i wie, ż e Polska nale ż y do Unii Europejskiej; wie, ż e s ą osoby innych narodowo ś ci, ró ż ni ą ce si ę, np. wygl ą dem, oraz ż e wszyscy maj ą takie same prawa Dziecko, które kończy przedszkole i rozpoczyna naukę w klasie I WYCHOWANIE SPOŁECZNE

43 WAŻNE… Przedszkola umo ż liwiaj ą dzieciom nale żą cym do mniejszo ś ci narodowych i etnicznych oraz społeczno ś ci posługuj ą cej si ę j ę zykiem regionalnym rozwijanie poczucia to ż samo ś ci narodowej, etnicznej i j ę zykowej


Pobierz ppt "EDUKACJA SKUTECZNA PRZYJAZNA I NOWOCZESNA. Podstawa programowa Program nauczaniaPakiet edukacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google