Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKO Ł A PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 301 im. gen. Zygmunta Berlinga w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 01- 384 Warszawa, ul. Brygadzistów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKO Ł A PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 301 im. gen. Zygmunta Berlinga w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 01- 384 Warszawa, ul. Brygadzistów."— Zapis prezentacji:

1 SZKO Ł A PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 301 im. gen. Zygmunta Berlinga w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 01- 384 Warszawa, ul. Brygadzistów 18 tel/fax (22) 664 92 46 e-mail: sekretariat@zsp2.pl strona internetowa: www.zsp2.edupage.orgwww.zsp2.edupage.org

2 – placówka powstała w 1978 roku, obejmuje: Szko ł ę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 301 i Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 345, – budynek znajduje się na osiedlu mieszkaniowym – wśród wieżowców, – posiada dwie kondygnacje (szatnię, stołówkę, świetlicę, salę gimnastyczną, salkę do rytmiki, salkę relaksacyjną, bibliotekę, czytelnię multimedialną, gabinety: pielęgniarki, logopedyczne, reedukacji, pedagogów i psychologów szkolnych) – budynek częściowo przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych (podjazd, toalety, brak windy), – liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/13 – 34, w tym 4 wychowania przedszkolnego, – liczba uczniów w roku szkolnym 2012/13 – 797, – szkoła pracuje w systemie dwuzmianowym, – planowana liczba oddziałów dzieci sześcioletnich w roku szkolnym 2013/14 wynosi – 6 w tym 3 wychowania przedszkolnego i 3 klasy pierwsze (jedna może być mieszana) Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2

3 MISJA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 2 Atuty placówki: 1. Certyfikat Jakości Edukacyjnej - rozwój każdego ucznia odbywa się na miarę jego potrzeb i możliwości; 2. Certyfikat WARS I SAWA - szkoła posiada i realizuje Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych; - uczniowie biorą udział i osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, przeglądach artystycznych i teatralnych ; - szkoła powołuje i prowadzi klasy sportowe ; - wybitnie zdolni uczniowie realizują indywidualne programy nauki; 3. Zielony Certyfikat I stopnia - prowadzona jest szeroko zakrojona edukacja ekologiczna i zdrowotna na rzecz zrównoważonego rozwoju (kampanie na rzecz zdrowego odżywiania: wyróżnienie w kampanii Wiem co jem, właściwego stylu ż ycia, świadomego konsumenta, ochrony kasztanowców, zbiórki i segregacji odpadów, zazieleniania i bezpieczeństwa) 4. Certyfikat Dobroczynności - szeroki wachlarz działań na rzecz potrzebujących (szkolny wolontariat): WOŚP, Góra Grosza, współpraca z fundacjami: Nasze dzieci, Zdążyć z pomocą, Dr Clown, Domowym Hospicjum Dziecięcym,, Promyczek, ze schroniskami dla bezdomnych zwierząt, z Domem Opieki Społecznej Kombatant,

4 5. Certyfikat Wiślanej Szkoły – w szkole realizowany jest program edukacji ekologicznej na temat rzeki Wisły; 6. Tytuł Szkoły Odkrywców Talentów - Szkoła diagnozuje, wspiera i promuje uzdolnienia dzieci; 7. Bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dziecka – priorytetem oddziaływań wychowawczych szkoły - realizacja Programu Wychowawczego i Profilaktycznego 8. Stałe uroczystości szkolne i ś rodowiskowe w kalendarzu szkolnym: Ślubowanie klas I, Sprzątanie Świata, Święto Niepodległości, Przegląd Szkolnych Talentów, Jasełka, aukcja prac plastycznych, Święto Szkoły, Dzień Języków, Dzień Ziemi, Święto Sportu; 9. Systematyczna modernizacja całej placówki, troska o podnoszenie estetyki i funkcjonalno ś ci pomieszczeń szkolnych 10.Udział w roku szk.2012/13 w programach unijnych: -,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I – III -,,Dobre praktyki – dobrzy nauczyciele – skuteczna szkoła -,,Matematyka innego wymiaru

5 OPIEKA I BEZPIECZEŃSTWO Szkoła posiada: - system alarmowy i monitoringu wizyjnego, - całodobowy dozór dozorców. Świetlica szkolna - Jest nieodpłatna, rodzice mog ą wnosić dobrowolną opłatę przeznaczoną na potrzeby dzieci. - Sprawuje opiekę nad dziećmi od 8.00 do 17.00. - Dyżur poranny trwa od 7.00 do 8.00, popołudniowy od 17.00 do 18.30. - Dzieci przebywają w 7 salach, wyposażonych w meble dostosowane do ich wieku. W każdej z nich znajduje się wykładzina dywanowa, sprzęt audiowizualny, gry i zabawki edukacyjne oraz bogato wyposażona biblioteczka. - W roku szkolnym 2009/2010 dzieci om sześcioletni m zostały udostępnione dwie salki i sala relaksacyjno – wypoczynkowa. Uczniowie mają do dyspozycji now ą toaletę. - Każde dziecko korzysta z urozmaiconej oferty zajęć: ruchowych, dydaktycznych, czytelniczych, plastycznych, technicznych, umuzykalniających. - Może w ciszy i skupieniu odrobić pracę domową. - Pierwszeństwo przyjęcia mają uczniowie klas 0 – III, dzieci rodziców pracuj ą cych i z rodzin niepełnych.

6 WYPOSAŻENIE SAL Szkoła dysponuje 25 salami dydaktycznymi, w tym: dwiema pracowniami komputerowymi ze stałym dostępem do Internetu, dwiema salami przyrodniczymi, pracownią do nauki języków obcych oraz biblioteką multimedialną. Sale wyposa ż one są w sprzęt audiowizualny, nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym niektóre z nich w tablice multimedialne. Pierwsze piętro przeznaczone jest dla klas 0 - III, a drugie dla klas starszych. Dzieci sześcioletnie korzystają z sal lekcyjnych wyposa ż onych w dostosowane do wieku i potrzeb mebelki, wykładzinę dywanow ą, niezbędne pomoce dydaktyczne i zabawki wspomagające ich prawidłowy rozwój.

7 BOISKO I PLAC ZABAW Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 dysponuje nowoczesną bazą sportową. Należą do niej: - dwie sale gimnastyczne (duża i mała) z zapleczem (szatnia, toalety), - sala do rytmiki i korektywy, - sala do ćwiczeń i gry w ping – ponga; - sala do rehabilitacji, - siłownia, - boisko szkolne, - plac zabaw dla dzieci ze świetlicy szkolnej, - plac zabaw dla dzieci przedszkolnych i sześcioletnich, zmodernizowany, wyposażony w urządzenia dostosowane do wieku dzieci, gwarantujące bezpieczne zajęcia rekreacyjne.

8 ZAJĘCIA DODATKOWE Nasza szkoła zapewnia dzieciom bezpłatne zajęcia dodatkowe. Uczniowie klas młodszych mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach koła: - teatralnego, - plastycznego, - origami, - tanecznego - Małe Metrum - sportowego, - humanistycznego, - matematycznego, -rozwijającego uzdolnienia, -przyrodniczego -chóru szkolnego. W klasach 0 – III realizowane są innowacje dotyczące: - edukacji muzyczno – ruchowej (rytmika), - zajęć ruchowo – fizycznych (klasy o profilu sportowym). W zależności od indywidualnych potrzeb organizowana jest pomoc psychologiczno - pedagogiczna, zgodnie z założoną kartą KIPU lub programem IPET. Dzieci objęte są pomocą specjalistyczną: reedukatora, logopedy, rehabilitanta, pedagoga i psychologa. Dzieciom sześcioletnim, w ramach zajęć dodatkowych, oferujemy w roku szkolnym 2013/14 rytmikę i język angielski.

9 OPIEKA PSYCHOLOGICZNA W roku 2012/13 pomoc psychologiczno – pedagogiczna, sprawowana w naszej szkole przez pedagogów i psychologów, polega w szczególności na: - podejmowaniu działa ń wychowawczych i profilaktycznych we współpracy z wychowawcami klas; - pomocy nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb uczniów, dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych mo ż liwości dziecka; -pracy indywidualnej z uczniem trudnym, zagrożonym i niedostosowanym społecznie; - diagnozy uzdolnień dzieci, pracy indywidualnej z uczniem uzdolnionym, -współpracy z rodzicami poprzez kontakty z domem rodzinnym ucznia, udział w spotkaniach w czasie zebrań i indywidualnie; - podejmowaniu działa ń mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; - dbaniu o realizacj ę obowiązku szkolnego przez uczniów; - współpracy z instytucjami wspomagaj ą cymi; - pomocy dla dzieci z rodzin znajduj ą cych si ę w trudnej sytuacji materialnej (do ż ywianie, stypendia i zasiłki szkolne, dofinansowanie do zakupu podr ę czników)

10 OPIEKA MEDYCZNA Pielęgniarka szkolna: -udziela pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań i urazów, -pełni dy ż ury codziennie od 8.00 do 15.30. W roku szkolnym 2012/2013 nasi uczniowie obj ę ci s ą min. nast ę puj ą cymi programami profilaktycznymi: -Wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza - klasy II -Poprawa stanu zdrowia jamy ustnej – klasy II -Profilaktyka i korekcja wad postawy – klasy IV -Badanie przesiewowe słuchu – klasy VI -Program profilaktyki WZWA + szczepienie – klasy I -Mi ę dzy nami kobietkami – klasy V

11 REWALIDACJA W ZSP Nr 2 pracu ją : logopedzi, rehabilitanci, reedukator, psycholodzy i pedagodzy szkolni. Prowadz ą specjalistyczne zaj ę cia: logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami mowy, korekcyjne wad postawy, - integracji sensorycznej, rehabilitacyjne, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach i opiniach PPP, dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów, którzy maj ą znaczne trudno ś ci w uzyskaniu osi ą gni ęć edukacyjnych, wynikaj ą cych z realizacji podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego, socjoterapeutyczne z elementami ART.-u dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniaj ą cymi funkcjonowanie społeczne, muzyczno – ruchowe z rytmiki i kultury fizycznej.

12 INTEGRACJA Zasady tworzenia oddziałów integracyjnych w ZSP Nr 2: -jeden na poziomie klas, - oddział maksymalnie 20 - osobowy, w tym od 3 do 5 uczniów posiadaj ą cych orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, - dzieci niepełnosprawne przyjmowane s ą według zasady nie powtarzania dysfunkcji i powinny porusza ć si ę w miar ę samodzielnie (ze wzgl ę du na brak windy), - w klasie pracuje dwóch nauczycieli: w klasach 0 – III nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i pedagog wspomagaj ą cy; w klasach IV – VI nauczyciel przedmiotu i pedagog wspomagaj ą cy; - nad realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniach PPP i programu nauczania dostosowanego do indywidualnych mo ż liwo ś ci i potrzeb edukacyjnych, czuwa pedagog szkolny d/s integracji.

13 WYŻYWIENIE Na parterze mieści się stołówka szkolna, w której uczniowie mogą zje ść przygotowany we własnej kuchni szkoły smaczny obiad i podwieczorek. Posiłki są: - dwudaniowe, - wydawane w godzinach od 11.30 do 15.00. W roku szkolnym 2012/2013 koszt pełnego wyżywienia dziecka sześcioletniego (śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi 9 zł, bez śniadania (obiad, podwieczorek) – 7 zł. W roku 2012/13 dzieci sześcioletnie: - mają zapewnione trzy posiłki wydawane w stołówce szkolnej o stałej, wyodrębnionej godzinie, - korzystają z pomocy personelu. Szkoła uczestniczy w programie,,Owoce i warzywa w szkole, w ramach którego uczniowie klas I- III otrzymują bezpłatnie owoce, warzywa i soki. Dla dzieci przebywających w świetlicy szkoła dodatkowo zapewnia bezpłatne mleko w ramach programu Szklanka mleka Na pierwszym piętrze znajduje się sklepik szkolny, który oferuje uczniom kanapki i zdrowe przekąski.

14 DZIECKO SZEŚCIOLETNIE W ZSP NR 2 w grupie wychowania przedszkolnego - 25 h zajęć + 1 h jęz. angielskiego + 1 h rytmiki, - 25 h opieki świetlicowej (zgodnie z decyzją Rodziców) w pierwszej klasie -23 h zajęć edukacyjnych tygodniowo, w tym: 2 h j. angielskiego, 1 h rytmiki, 1 h zaj. komputerowych, 3 h wychowania fizycznego, 2 h religii/etyki, -zajęcia pozalekcyjne (wyrównawcze, specjalistyczne: reedukacja, logopedia, rehabilitacja, SI, koła zainteresowań) -opieka świetlicowa – zgodnie z potrzebami Ka ż de dziecko korzysta: -z opieki ś wietlicowej i zajęć prowadzonych przez wychowawców świetlicy (zgodnie z decyzją Rodziców), - z sali dydaktycznej dostosowanej do wieku i potrzeb dziecka, wyposażonej w nowe, odpowiednie mebelki i pomoce dydaktyczne, - z trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek), - z opieki logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej, medycznej i innej specjalistycznej (o ile posiada orzeczenie PPP lub kartę KIPU), - z placu zabaw, sali do rytmiki, sali relaksacyjno – wypoczynkowej.

15 nasz adres internetowy www.zsp2.edupage.org DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SZKO Ł A PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 301 im. gen. Zygmunta Berlinga w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 01- 384 Warszawa, ul. Brygadzistów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google