Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstrząsające odkrycie Groby polskich oficerów w Katyniu odkryli latem 1942 roku polscy robotnicy przymusowi, którzy dowiedzieli się o tym od miejscowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstrząsające odkrycie Groby polskich oficerów w Katyniu odkryli latem 1942 roku polscy robotnicy przymusowi, którzy dowiedzieli się o tym od miejscowej."— Zapis prezentacji:

1

2 Wstrząsające odkrycie Groby polskich oficerów w Katyniu odkryli latem 1942 roku polscy robotnicy przymusowi, którzy dowiedzieli się o tym od miejscowej ludności. We wskazanym miejscu wykopali zwłoki ubrane w polski mundur. Niemcy początkowo się tym nie zainteresowali, ale po klęsce pod Stalingradem postanowili wykorzystać odkrycie grobów do skłócenia aliantów. 13 kwietnia 1943 roku niemieckie radio poinformowało, że jedno sprzymierzone państwo wymordowało niemal połowę korpusu oficerskiego innego sprzymierzeńca. Moskwa zareagowała dwa dni później, oskarżając Niemców o zbrodnię i prowokację. Rząd RP w Londynie zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie z prośbą o zbadanie tej sprawy. O to samo poprosili Niemcy, co Stalinowi dało pretekst do zerwania stosunków dyplomatycznych z Polską pod absurdalnym zarzutem, że rząd w Londynie współpracuje z hitlerowcami.

3 Znalezione szczątki ofiar w Katyniu były wielkim wstrząsem dla Polaków!

4 JAK MORDOWANO W Katyniu znaleziono osiem masowych grobów. Cia ł a le ż a ł y warstwami, od sze ś ciu do dwunastu, z r ę kami u ł o ż onymi wzd ł u ż cia ł a lub zwi ą zanymi z ty ł u. Niemal wszyscy zgin ę li od jednego strza ł u w ty ł g ł owy, pojedyncze czaszki mia ł y dwie dziury wlotowe, jedna - trzy. Strzelano kulami kalibru 7,65 (niekiedy 6,35), amunicj ą niemieck ą (cho ć znaleziono te ż ł uski sowieckie), firmy Gustawa Geco" z Durdach. Amunicja ta by ł a od ko ń ca lat 20. masowo eksportowana do Polski, krajów ba ł tyckich (Litwy Ł otwy i Estonii) oraz do ZSRR. Nie jest wykluczone, ż e Sowieci u ż yli amunicji zdobytej we wrze ś niu 1939 roku. Dla Niemców pochodzenie amunicji by ł o spraw ą k ł opotliw ą (Goebbels w swoim dzienniku wspomina ł : Niestety, w grobach Katynia znaleziono niemieck ą amunicj ę. Problem, jak tam trafi ł a, wymaga wyja ś nienia"), jednak nie próbowali ż adnych pokr ę tnych t ł umacze ń. Powszechnie uwa ż a si ę, ż e je ń ców mordowano bezpo ś rednio nad grobami w pozycji kl ę cz ą cej lub le żą cej. Odkrycie w latach 90. grobów polskich je ń ców z Ostaszkowa i Starobielska wskazuje, ż e chyba by ł o inaczej. Wi ęź niów z tych dwóch obozów przetransportowano do wewn ę trznych wi ę zie ń NKWD - z Ostaszkowa do Tweru (wówczas Kalinina), a ze Starobielska do Charkowa. Pod pozorem czynno ś ci administracyjnych wprowadzano ich pojedynczo do piwnic, gdzie znienacka (zwykle w chwili, gdy jeniec odpowiada ł na pytanie o nazwisko) strzelano im z pistoletu w ty ł g ł owy. Ś ciany piwnic by ł y specjalnie wyciszone, a pod ł ogi wy ł o ż one trocinami, które wch ł ania ł y krew. Czekaj ą cy na swoj ą kolej na zewn ą trz niczego si ę nie domy ś lali. Nast ę pnie zw ł oki wywo ż ono do oddalonych miejsc pochówku (Miednoje i Pietichotki) i wrzucano warstwami do wykopanych do ł ów.

5 W Miednoje pomordowani policjanci często mieli głowy owinięte w płaszcze, aby w czasie transportu nie sączyła się z nich krew. W Katyniu również natrafiono na takie zwłoki. Ponadto w ustach i tchawicy jednego z polskich oficerów znaleziono trociny. Prawdopodobnie po strzale w tył głowy oficer ten jeszcze żył i po upadku na trociny wciągnął je do ust i tchawicy. W ten sposób NKWD od lat rozstrzeliwało wrogów rewolucji" i dziwne byłoby, gdyby akurat w Katyniu robiono to inaczej. Co prawda w dole śmierci nr 6 znaleziono 125 łusek, ale oprawcy mogli je wrzucić razem ze zwłokami. W Miednoje w grobach też były łuski, choć polskich policjantów mordowano w piwnicy więzienia w Twerze. W lesie katyńskim znajdowała się willa NKWD, z dużymi piwnicami. Po wojnie została rozebrana, a na jej fundamentach w latach 60. postawiono sanatorium. W piwnicach jest kotłownia centralnego ogrzewania. Polscy uczeni, którzy w latach 1994 i 1995 badali groby katyńskie, nie uzyskali zgody na zbadanie tych piwnic

6 Ustalenie, jak długo zwłoki znajdowały się w grobach, automatycznie dawało odpowiedź na pytanie, kto popełnił tę zbrodnię, Niemcy czy Sowieci? Wszystkie trzy komisje orzekły, że ofiary zabito i pogrzebano trzy lata przed ekshumacją, w przybliżeniu wiosną 1940 roku. Dowody na to były wielorakie: analiza lekarska ciał (stopień zwapnienia czaszek i mózgowia, zmiany w mięśniach), daty ostatnich zapisków w pamiętnikach, sowieckiej prasie i dokumentach wydanych przez władze sowieckie (nie znaleziono daty późniejszej niż 6 maja 1940 roku), wiek posadzonych na grobach sosen. Poza tym zabici mieli na sobie zimowe mundury, a w grobach nie było martwych owadów, co wykluczało sowiecką wersję, iż zrobili to Niemcy latem lub wczesną jesienią 1941 roku.

7 CZWARTA KOMISJA NIEUDOLNIE KŁAMIE Komisja sowiecka składała się ze specjalistów z zakresu medycyny sądowej oraz znanych osobistości, jak pisarz Aleksy Tołstoj (Droga przez mękę") czy metropolita Mikołaj. Przewodniczył jej dr N. Burdenko, główny chirurg - konsultant Armii Czerwonej. Komisja przesłuchiwała świadków od 26 września 1943 roku do 24 stycznia 1944 roku, ale groby badano tylko przez tydzień, od 16 do 23 stycznia r. 1943. Ekshumowano 925 ciał, ale przez obliczenie" określono liczbę zwłok na 11 tysięcy. Według komisji, tuż przed agresją niemiecką na ZSRR, polscy jeńcy budowali drogę pod Smoleńskiem i wpadli w ręce hitlerowców. Dom wypoczynkowy NKWD stał się kwaterą niemieckiego 537. pułku łączności. Dowódcą był płk Ahrens i to on, pomiędzy wrześniem a grudniem 1941 roku, dowodził rozstrzeliwaniem polskich jeńców, co komisja ustaliła z całą pewnością". W roku 1943 Niemcy postanowili urządzić prowokację. Ekshumowali wszystkie 11 tysięcy ciał, usunęli z ubrań dokumenty z datami późniejszymi niż kwiecień 1940 roku i ponownie zakopali zwłoki. Użyli do tego 500 sowieckich jeńców, których następnie rozstrzelali. Komisja nie wyjaśniła, gdzie są zwłoki tych 500 jeńców.

8 Stanowisko Michaiła Gorbaczowa Prezydent Michaił Gorbaczow polecił Radzieckiej Akademii Nauk, prokuraturze, Ministerstwu Obrony i Komitetowi Bezpieczeństwa Państwowego, by przeprowadziły do 1 kwietnia 1991 roku prace badawcze celem ujawnienia materiałów archiwalnych, dotyczących faktów z historii stosunków radziecko- polskich, wskutek których strona radziecka poniosła straty. Dane te wykorzystać – jeśli okaże się to niezbędne – w rozmowach ze stroną polską o problematyce białych plam. Inaczej mówiąc, pół roku po przyznaniu, że za zbrodnię katyńską odpowiada ZSRR, Gorbaczow zamówił sobie anty-Katyń.

9 Stanowisko prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa, 2010 5 maja 2010 w obszernym wywiadzie dla dziennika "Izwiestija" prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew oświadczył, że Katyń to przykład fałszowania historii. Opowiedział się też za całkowitym odtajnieniem dokumentów w sprawie zbrodni katyńskiej, a także przekonywał o konieczności ukarania winnych mordu na polskich oficerach. Prezydent Rosji określił mord w Katyniu mianem bardzo mrocznej stronicy. Poleciłem, by znów je (materiały historyczne) wyeksponować. Mimo to trwają dyskusje. Dlaczego? Dlatego, że ta prawda była ukrywana. To po pierwsze. A po drugie, była prezentowana z absolutnie fałszywych pozycji - wskazał Dmitrij Medwiediew. Nadszedł już czas udostępnienia praktycznie wszystkich dokumentów archiwalnych dotyczących II wojny światowej. - Powinniśmy to czynić, zdejmować wszelkie klauzule tajności z dokumentów tamtego okresu - oświadczył. Prezydent oznajmił też, że dla zbrodni wojennych nie ma terminu przedawnienia, bez względu na to, kto się ich dopuścił. Ci, którzy je popełnili, powinni ponieść odpowiedzialność, niezależnie od tego, ile mają dzisiaj lat (..) Dla takich zbrodni nie ma terminu przedawnienia, (...) Jest to kwestia naszej moralnej odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń Im więcej materiałów archiwalnych zostanie u nas opublikowanych, im więcej trafi ich do swobodnego dostępu, tym lepiej. Uważam, że w ostatecznym rachunku powinniśmy stworzyć taki system archiwów wojennych, który umożliwi każdemu obywatelowi Rosji i każdemu cudzoziemcowi praktycznie swobodnie dotrzeć do dowolnego dokumentu, z jakiego zdjęto klauzule tajności. Już czas uczynić to w wypadku praktycznie wszystkich dokumentów. 8 maja 2010 prezydent Dmitrij Miedwiediew przekazał p.o. prezydenta Polski Bronisławowi Komorowskiemu 67 tomów akt śledztwa, które w latach 1990 -2004 w sprawie zbrodni katyńskiej prowadziła Główna Prokuratura Wojskowa Federacji Rosyjskiej. Prezydent Rosji oświadczył, że na jego polecenie kontynuowane będą czynności, których celem jest odtajnienie akt tego śledztwa.


Pobierz ppt "Wstrząsające odkrycie Groby polskich oficerów w Katyniu odkryli latem 1942 roku polscy robotnicy przymusowi, którzy dowiedzieli się o tym od miejscowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google