Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI 17/18.09.2013r. ROK SZKOLNY 2013/2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZEBRANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI 17/18.09.2013r. ROK SZKOLNY 2013/2014."— Zapis prezentacji:

1 ZEBRANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI 17/18.09.2013r. ROK SZKOLNY 2013/2014

2 KADRA PRZEDSZKOLA I Przedstawienie kadry, pracowników I Przedstawienie kadry, pracowników Dyrektor : Wioleta Gabryszak-Nogalska Dyrektor : Wioleta Gabryszak-Nogalska Nauczyciel: Nauczyciel: 3-latki Marzena Mikołajczak, Małgorzata Starszak 6:00-16:00 3-latki Marzena Mikołajczak, Małgorzata Starszak 6:00-16:00 4-latki Małgorzata Grudziecka 7:30- 14:30 4-latki Małgorzata Grudziecka 7:30- 14:30 4-latki Motylki Renata Garczyńska 8:00-13:00 4-latki Motylki Renata Garczyńska 8:00-13:00 5-latki Barbara Igelska 8:00-13:00 5-latki Barbara Igelska 8:00-13:00 5-latki Aleksandra Smolińska8:00-13:00 5-latki Aleksandra Smolińska8:00-13:00 6-latki Iwana Kowalewska. Maria Dybalska 6:00-16:00 6-latki Iwana Kowalewska. Maria Dybalska 6:00-16:00 Kucharka : Alicja Pacholska Kucharka : Alicja Pacholska Intendent: Bożena Wagner: stawka 3 posiłki 5,50,2 posiłki 4,40,1 posiłek 2,75 Intendent: Bożena Wagner: stawka 3 posiłki 5,50,2 posiłki 4,40,1 posiłek 2,75 Woźne oddziałowe: Barbara Wawrzyńska, Grażyna Kowalczyk Woźne oddziałowe: Barbara Wawrzyńska, Grażyna Kowalczyk Pomoc do dzieci: Agnieszka Osińska Pomoc do dzieci: Agnieszka Osińska

3 NADRZĘDNY CEL PRZEDSZKOLA: Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na płaszczyźnie opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznej. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na płaszczyźnie opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznej. Organizowanie kompleksowego wspomagania rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowo przyrodniczym Organizowanie kompleksowego wspomagania rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowo przyrodniczym Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Wspieranie rodziny w wychowaniu Wspieranie rodziny w wychowaniu Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole

4 INFORMACJE WAŻNE Funkcja wspomagająca polega na informowaniu o zachowaniu dziecka w przedszkolu, zbieraniu informacji o jego zachowaniu w domu oraz przekazywaniu fachowej wiedzy pedagogicznej uwrażliwiającej rodziców na dziecko, jego potrzeby i indywidualne możliwości, a także uświadamianie powinności rodziny wobec dziecka. Funkcja wspomagająca polega na informowaniu o zachowaniu dziecka w przedszkolu, zbieraniu informacji o jego zachowaniu w domu oraz przekazywaniu fachowej wiedzy pedagogicznej uwrażliwiającej rodziców na dziecko, jego potrzeby i indywidualne możliwości, a także uświadamianie powinności rodziny wobec dziecka. Funkcja integrująca zabiegi wychowawcze zarówno w przedszkolu, jak i w domu rodzinnym polega na uzgadnianiu sposobów reagowania na zachowania dzieci, realizowaniu zadań i wymagań oraz uzgadnianiu zakresu wspólnie realizowanych działań wychowawczych. Rodzice włączani są w planowanie pracy z dziećmi. Funkcja integrująca zabiegi wychowawcze zarówno w przedszkolu, jak i w domu rodzinnym polega na uzgadnianiu sposobów reagowania na zachowania dzieci, realizowaniu zadań i wymagań oraz uzgadnianiu zakresu wspólnie realizowanych działań wychowawczych. Rodzice włączani są w planowanie pracy z dziećmi. Funkcja doradcza polega na informowaniu rodziców o prawach i obowiązkach wynikających z prawa oświatowego, a także o sposobach tworzenia dobrych relacji między dziećmi i rodzicami, np. poprzez wskazywanie możliwości współdziałania z dziećmi, poszukiwanie przyczyn i rozwiązań nieakceptowanych społecznie zachowań dzieci oraz organizowanie doradztwa pedagogicznego i psychologicznego. Pragniemy by rodzice czuli się w nim współgospodarzami, powinni być na bieżąco informowani o wszystkim, co dzieje się w placówce, za pośrednictwem ogłoszeń w postaci ulotek, informacji wywieszonych na tablicy w przedszkolu oraz zamieszczonych na jego stronie internetowej. Funkcja doradcza polega na informowaniu rodziców o prawach i obowiązkach wynikających z prawa oświatowego, a także o sposobach tworzenia dobrych relacji między dziećmi i rodzicami, np. poprzez wskazywanie możliwości współdziałania z dziećmi, poszukiwanie przyczyn i rozwiązań nieakceptowanych społecznie zachowań dzieci oraz organizowanie doradztwa pedagogicznego i psychologicznego. Pragniemy by rodzice czuli się w nim współgospodarzami, powinni być na bieżąco informowani o wszystkim, co dzieje się w placówce, za pośrednictwem ogłoszeń w postaci ulotek, informacji wywieszonych na tablicy w przedszkolu oraz zamieszczonych na jego stronie internetowej.

5 ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA Przedszkole obowiązuje podstawa programowa wychowania przedszkolnego, która wskazuje na treści, które dziecko powinno nabyć w przedszkolu przed podjęciem nauki w szkole Przedszkole obowiązuje podstawa programowa wychowania przedszkolnego, która wskazuje na treści, które dziecko powinno nabyć w przedszkolu przed podjęciem nauki w szkole Przedszkole czynne od 6:00-16:00 zarówno oddziały znajdujące się w szkole jak i w przedszkolu na ul. Kasztanowej Przedszkole czynne od 6:00-16:00 zarówno oddziały znajdujące się w szkole jak i w przedszkolu na ul. Kasztanowej Dyrektor dyżuruje w godz.: 8:00- 15:00 od pn. do pt. Dyrektor dyżuruje w godz.: 8:00- 15:00 od pn. do pt. ( oprócz wtorku i czwartku godz.: 11:30-14:30 – zajmuję się dziećmi) ( oprócz wtorku i czwartku godz.: 11:30-14:30 – zajmuję się dziećmi) W przedszkolu obwiązuje ramowym rozkład dnia w przedszkolu. W przedszkolu obwiązuje ramowym rozkład dnia w przedszkolu. Rodzic jest zobligowany do nieprzekraczalności pozostawiania dziecka w przedszkolu w godz. innych niż zawartych w umowach cywilno-prawnych zawartych z przedszkolem (np. 8:00 nie oznacza 7:45) Rodzic jest zobligowany do nieprzekraczalności pozostawiania dziecka w przedszkolu w godz. innych niż zawartych w umowach cywilno-prawnych zawartych z przedszkolem (np. 8:00 nie oznacza 7:45) Rodzic jest zobowiązany do informowania NAUCZYCIELA o nieobecnościach ( szczególnie 5-6-latki) Rodzic jest zobowiązany do informowania NAUCZYCIELA o nieobecnościach ( szczególnie 5-6-latki) Zachęcam do przeczytania Statutu Przedszkola, który zamieszczony jest na stronie internetowej przedszkola. Jest to akt wewnetrznego prawa regulujący funkcjonowanie placówki Zachęcam do przeczytania Statutu Przedszkola, który zamieszczony jest na stronie internetowej przedszkola. Jest to akt wewnetrznego prawa regulujący funkcjonowanie placówki

6 ZASADY ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ DODATKOWYCH PŁATNYCH PRZEZ RODZICÓW: Sposób wyboru konkretnej firmy zewnętrznej realizującej program dodatkowych zajęć (np. poprzez konkurs ofert zajęć dla dzieci). Sposób wyboru konkretnej firmy zewnętrznej realizującej program dodatkowych zajęć (np. poprzez konkurs ofert zajęć dla dzieci). Należy zapoznać rodziców z ofertą zajęć dodatkowych proponowanych przez przedszkole w bieżącym roku, przedstawić, kto będzie je organizował oraz jaki będzie ich miesięczny koszt i sposób opłat. Należy zapoznać rodziców z ofertą zajęć dodatkowych proponowanych przez przedszkole w bieżącym roku, przedstawić, kto będzie je organizował oraz jaki będzie ich miesięczny koszt i sposób opłat.

7 OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ: Dyżury logopedy, terapeuty pedagoga oraz oligofrenopedagoga podczas których rodzice mogą porozmawiać ze specjalistami. Dyżury logopedy, terapeuty pedagoga oraz oligofrenopedagoga podczas których rodzice mogą porozmawiać ze specjalistami. Oligofrenopedagog : Marzena Mikołajczak oraz Barbara Igelska Oligofrenopedagog : Marzena Mikołajczak oraz Barbara Igelska Logopeda: Logopeda: Terapeuta Pedagog: Aleksandra Smolińska Terapeuta Pedagog: Aleksandra Smolińska

8 ZASADY I WARUNKI UBEZPIECZENIA DZIECI OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW: Ubezpieczenia. Firma PZU kwota najniższa 24zł Ubezpieczenia. Firma PZU kwota najniższa 24zł procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola – najczęściej upoważnienia te dołączane są do umów zawieranych pomiędzy przedszkolem a rodzicami o świadczenie usług przez przedszkole, procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola – najczęściej upoważnienia te dołączane są do umów zawieranych pomiędzy przedszkolem a rodzicami o świadczenie usług przez przedszkole, uczestnictwa dzieci w wybranych zajęciach dodatkowych – np. deklaracji uczestnictwa w lekcjach religii organizowanych na terenie przedszkola, wycieczkach organizowanych przez przedszkole, zajęciach z logopedą i psychologiem, uczestnictwa dzieci w wybranych zajęciach dodatkowych – np. deklaracji uczestnictwa w lekcjach religii organizowanych na terenie przedszkola, wycieczkach organizowanych przez przedszkole, zajęciach z logopedą i psychologiem, zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na publikację zdjęć oraz prac dziecka, zgody na publikację zdjęć oraz prac dziecka, zgody na podejmowanie działań w razie nagłego wypadku. zgody na podejmowanie działań w razie nagłego wypadku.

9 OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki (tylko osoby pełnoletnie, posiadające pisemne upoważnienie i po okazaniu dowodu osobistego, życzenie dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez postanowienie sądowe). Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki (tylko osoby pełnoletnie, posiadające pisemne upoważnienie i po okazaniu dowodu osobistego, życzenie dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez postanowienie sądowe). Zasady postępowania z dzieckiem, które nie zostało odebrane z przedszkola w terminie i gdy brak jest kontaktu z rodzicami (rodzice powinni wiedzieć, że np. nauczyciel oczekuje z dzieckiem przez godzinę, powiadamia dyrektora o fakcie pozostawania dziecka w przedszkolu, podejmuje próbę kontaktu telefonicznego z rodzicami, a po godzinie bezskutecznych prób powiadamia miejscową policję o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami dziecka). Zasady postępowania z dzieckiem, które nie zostało odebrane z przedszkola w terminie i gdy brak jest kontaktu z rodzicami (rodzice powinni wiedzieć, że np. nauczyciel oczekuje z dzieckiem przez godzinę, powiadamia dyrektora o fakcie pozostawania dziecka w przedszkolu, podejmuje próbę kontaktu telefonicznego z rodzicami, a po godzinie bezskutecznych prób powiadamia miejscową policję o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami dziecka). Zebranie podpisów rodziców potwierdzających zapoznanie z regulaminem przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Zebranie podpisów rodziców potwierdzających zapoznanie z regulaminem przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

10 SPOSOBY I FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI Sposób wyboru trójek grupowych i członków rady rodziców. Sposób wyboru trójek grupowych i członków rady rodziców. Opłaty na radę rodziców oraz ich miesięczną wysokość, którą należy przegłosować ze wszystkimi zebranymi oraz PZU. Opłaty na radę rodziców oraz ich miesięczną wysokość, którą należy przegłosować ze wszystkimi zebranymi oraz PZU. Czy rodzice wyrażają zgodę na picie wody z dystrybutorów Firmy Eden Czy rodzice wyrażają zgodę na picie wody z dystrybutorów Firmy Eden Czy rodzice wyrażają zgodę na dobrowolną comiesięczna składkę na Komitet Rodzicielski który wynisi 12zł ( przegłosowanie kwoty) Czy rodzice wyrażają zgodę na dobrowolną comiesięczna składkę na Komitet Rodzicielski który wynisi 12zł ( przegłosowanie kwoty) Harmonogram rocznej współpracy przedszkola z rodzicami - widnieć będzie na stronie internetowej przedszkola. Zachęcam rodziców do przedstawienia własnych propozycji współpracy( przekazanie nauczycielowi grupy).Warto podkreślić, że celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole. Rodzicebardzo prosimy o aktywne włączenie się w proces wychowawczo-dydaktyczny dla dobra naszych dzieci. Harmonogram rocznej współpracy przedszkola z rodzicami - widnieć będzie na stronie internetowej przedszkola. Zachęcam rodziców do przedstawienia własnych propozycji współpracy( przekazanie nauczycielowi grupy).Warto podkreślić, że celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole. Rodzicebardzo prosimy o aktywne włączenie się w proces wychowawczo-dydaktyczny dla dobra naszych dzieci. Harmonogram imprez okolicznościowych (np. Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy), a także obowiązujące zasady organizacji wycieczek poza budynek przedszkola (procedury postępowania podczas wycieczki przedszkolnej). Zamieszczony zostanie na stronie internetowej przedszkola Harmonogram imprez okolicznościowych (np. Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy), a także obowiązujące zasady organizacji wycieczek poza budynek przedszkola (procedury postępowania podczas wycieczki przedszkolnej). Zamieszczony zostanie na stronie internetowej przedszkolaPrzedszkolezlotnikikujawskie.edupage.org

11 ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE STWIERDZENIA, ŻE DZIECKO PRZEBYWAJĄCE W PRZEDSZKOLU WYKAZUJE SYMPTOMY CHOROBY: ważne jest jawne mówienie o problemach zdrowotnych dziecka i nakłaniamy drogich rodziców do otwartych rozmów na ten temat z wychowawcami oraz do zgłaszania tych problemów na piśmie. ważne jest jawne mówienie o problemach zdrowotnych dziecka i nakłaniamy drogich rodziców do otwartych rozmów na ten temat z wychowawcami oraz do zgłaszania tych problemów na piśmie. Istotne ustalenia dotyczące wyżywienia dzieci uwzględniające szczególne potrzeby, np. alergie pokarmowe Istotne ustalenia dotyczące wyżywienia dzieci uwzględniające szczególne potrzeby, np. alergie pokarmowe

12 ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE ZGODNE Z UCHWAŁĄ URZĘDU GMINY ORAZ USTAWA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991R. O SYSTEMIE OŚWIATY Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI: Zasady odpłatności za przedszkole zgodne z uchwałą Urzędu Gminy oraz (gminy) Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty z późniejszymi zmianami: Za każdą godzinę powyżej podstawy programowej rodzic płaci 1zł. Na rachunku wpisujemy imię,nazwisko, adres dziecka Zasady odpłatności za przedszkole zgodne z uchwałą Urzędu Gminy oraz (gminy) Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty z późniejszymi zmianami: Za każdą godzinę powyżej podstawy programowej rodzic płaci 1zł. Na rachunku wpisujemy imię,nazwisko, adres dziecka Należy dokładnie wyjaśnić, co składa się na opłatę za przedszkole (pięć bezpłatnych godzin pobytu w ramach realizacji podstawy programowej, płatność za kolejne godziny). Podstawa programowa 8:00-13:00 Należy dokładnie wyjaśnić, co składa się na opłatę za przedszkole (pięć bezpłatnych godzin pobytu w ramach realizacji podstawy programowej, płatność za kolejne godziny). Podstawa programowa 8:00-13:00 Należy poinformować rodziców o przysługującym im zwrocie tzw. stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu. Należy poinformować rodziców o przysługującym im zwrocie tzw. stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu. Należy wskazać nieprzekraczalny termin wpłat za przedszkole oraz godziny i dni przyjmowania opłat.( do 15 każdego miesiąca) Należy wskazać nieprzekraczalny termin wpłat za przedszkole oraz godziny i dni przyjmowania opłat.( do 15 każdego miesiąca)

13 Prośba Prosimy o znaczenie ubrań dziecka, podpisywanie woreczków znajdujących się w szatni Prosimy o znaczenie ubrań dziecka, podpisywanie woreczków znajdujących się w szatni Proszę o zamykanie za każdym razem furtki na zabezpieczenie Proszę o zamykanie za każdym razem furtki na zabezpieczenie Proszę o cierpliwość i wyrozumiałość gdy ubrania dziecka leżą w innej części szatni lub gdy przydarzy się pomyłka i inne dziecko przypadkowo je ma na sobie. Proszę o cierpliwość i wyrozumiałość gdy ubrania dziecka leżą w innej części szatni lub gdy przydarzy się pomyłka i inne dziecko przypadkowo je ma na sobie. proszę o utrwalanie z dzieckiem zwrotów grzecznościowych oraz umiejętności, wiadomości i postaw wychowawczych wprowadzanych w przedszkolu. Na każdej gazetce umieszczane są, drogi rodzicu, piosenki i wiersze realizowane w danym temacie kompleksowym proszę o utrwalanie z dzieckiem zwrotów grzecznościowych oraz umiejętności, wiadomości i postaw wychowawczych wprowadzanych w przedszkolu. Na każdej gazetce umieszczane są, drogi rodzicu, piosenki i wiersze realizowane w danym temacie kompleksowym Pamiętajmy o tym, że własnym zachowaniem dajemy przykład swojemu dziecku. Pamiętajmy o tym, że własnym zachowaniem dajemy przykład swojemu dziecku. PROSZĘ O POZYTYWNE NASTAWIENIE WOBEC PRZEDSZKOLA, JEGO ZAMIERZEŃ, INICJATYW I DZIAŁAŃ PROSZĘ O POZYTYWNE NASTAWIENIE WOBEC PRZEDSZKOLA, JEGO ZAMIERZEŃ, INICJATYW I DZIAŁAŃ Proszę o WSPÓŁPRACĘ i wspólne dążenie do tego by nasze dzieci były w przedszkolu BEZPIECZNE, UŚMIECHNIĘTE I SZCZĘŚLIWE Proszę o WSPÓŁPRACĘ i wspólne dążenie do tego by nasze dzieci były w przedszkolu BEZPIECZNE, UŚMIECHNIĘTE I SZCZĘŚLIWE Prosimy o dobrowolną darowiznę rodziców w zakresie wyprawki dziecka: farby zakup wspólny Prosimy o dobrowolną darowiznę rodziców w zakresie wyprawki dziecka: farby zakup wspólny

14 DZIĘKUJE ZA UWAGĘ I ZAPRASZANA SPOTKANIAGRUPOWE DZIĘKUJE ZA UWAGĘ I ZAPRASZANA SPOTKANIAGRUPOWE


Pobierz ppt "ZEBRANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI 17/18.09.2013r. ROK SZKOLNY 2013/2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google