Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZEBRANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI"— Zapis prezentacji:

1 ZEBRANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI
ROK SZKOLNY 2013/2014

2 KADRA PRZEDSZKOLA I Przedstawienie kadry, pracowników
Dyrektor : Wioleta Gabryszak-Nogalska Nauczyciel: 3-latki Marzena Mikołajczak, Małgorzata Starszak 6:00-16:00 4-latki Małgorzata Grudziecka 7:30- 14:30 4-latki „ Motylki” Renata Garczyńska 8:00-13:00 5-latki Barbara Igelska 8:00-13:00 5-latki Aleksandra Smolińska8:00-13:00 6-latki Iwana Kowalewska. Maria Dybalska 6:00-16:00 Kucharka : Alicja Pacholska Intendent: Bożena Wagner: stawka 3 posiłki 5,50,2 posiłki 4,40,1 posiłek 2,75 Woźne oddziałowe: Barbara Wawrzyńska, Grażyna Kowalczyk Pomoc do dzieci: Agnieszka Osińska

3 NADRZĘDNY CEL PRZEDSZKOLA:
Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na płaszczyźnie opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznej. Organizowanie kompleksowego wspomagania rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowo przyrodniczym Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Wspieranie rodziny w wychowaniu Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole

4 INFORMACJE WAŻNE Funkcja wspomagająca polega na informowaniu o zachowaniu dziecka w przedszkolu, zbieraniu informacji o jego zachowaniu w domu oraz przekazywaniu fachowej wiedzy pedagogicznej uwrażliwiającej rodziców na dziecko, jego potrzeby i indywidualne możliwości, a także uświadamianie powinności rodziny wobec dziecka. Funkcja integrująca zabiegi wychowawcze zarówno w przedszkolu, jak i w domu rodzinnym polega na uzgadnianiu sposobów reagowania na zachowania dzieci, realizowaniu zadań i wymagań oraz uzgadnianiu zakresu wspólnie realizowanych działań wychowawczych. Rodzice włączani są w planowanie pracy z dziećmi. Funkcja doradcza polega na informowaniu rodziców o prawach i obowiązkach wynikających z prawa oświatowego, a także o sposobach tworzenia dobrych relacji między dziećmi i rodzicami, np. poprzez wskazywanie możliwości współdziałania z dziećmi, poszukiwanie przyczyn i rozwiązań nieakceptowanych społecznie zachowań dzieci oraz organizowanie doradztwa pedagogicznego i psychologicznego. Pragniemy by rodzice czuli się w nim współgospodarzami, powinni być na bieżąco informowani o wszystkim, co dzieje się w placówce, za pośrednictwem ogłoszeń w postaci ulotek, informacji wywieszonych na tablicy w przedszkolu oraz zamieszczonych na jego stronie internetowej.

5 ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA
Przedszkole obowiązuje podstawa programowa wychowania przedszkolnego, która wskazuje na treści, które dziecko powinno nabyć w przedszkolu przed podjęciem nauki w szkole Przedszkole czynne od 6:00-16:00 zarówno oddziały znajdujące się w szkole jak i w przedszkolu na ul. Kasztanowej Dyrektor dyżuruje w godz.: 8:00- 15:00 od pn. do pt. ( oprócz wtorku i czwartku godz.: 11:30-14:30 – zajmuję się dziećmi) W przedszkolu obwiązuje ramowym rozkład dnia w przedszkolu. Rodzic jest zobligowany do nieprzekraczalności pozostawiania dziecka w przedszkolu w godz. innych niż zawartych w umowach cywilno-prawnych zawartych z przedszkolem (np. 8:00 nie oznacza 7:45) Rodzic jest zobowiązany do informowania NAUCZYCIELA o nieobecnościach ( szczególnie 5-6-latki) Zachęcam do przeczytania Statutu Przedszkola , który zamieszczony jest na stronie internetowej przedszkola. Jest to akt wewnetrznego prawa regulujący funkcjonowanie placówki

6 ZASADY ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ DODATKOWYCH PŁATNYCH PRZEZ RODZICÓW:
Sposób wyboru konkretnej firmy zewnętrznej realizującej program dodatkowych zajęć (np. poprzez konkurs ofert zajęć dla dzieci). Należy zapoznać rodziców z ofertą zajęć dodatkowych proponowanych przez przedszkole w bieżącym roku, przedstawić, kto będzie je organizował oraz jaki będzie ich miesięczny koszt i sposób opłat.

7 OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ:
Dyżury logopedy, terapeuty pedagoga oraz oligofrenopedagoga podczas których rodzice mogą porozmawiać ze specjalistami. Oligofrenopedagog : Marzena Mikołajczak oraz Barbara Igelska Logopeda: Terapeuta Pedagog: Aleksandra Smolińska

8 ZASADY I WARUNKI UBEZPIECZENIA DZIECI OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW:
Ubezpieczenia. Firma PZU kwota najniższa 24zł procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola – najczęściej upoważnienia te dołączane są do umów zawieranych pomiędzy przedszkolem a rodzicami o świadczenie usług przez przedszkole, uczestnictwa dzieci w wybranych zajęciach dodatkowych – np. deklaracji uczestnictwa w lekcjach religii organizowanych na terenie przedszkola, wycieczkach organizowanych przez przedszkole, zajęciach z logopedą i psychologiem, zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na publikację zdjęć oraz prac dziecka, zgody na podejmowanie działań w razie nagłego wypadku.

9 OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki (tylko osoby pełnoletnie, posiadające pisemne upoważnienie i po okazaniu dowodu osobistego, życzenie dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez postanowienie sądowe). Zasady postępowania z dzieckiem, które nie zostało odebrane z przedszkola w terminie i gdy brak jest kontaktu z rodzicami (rodzice powinni wiedzieć, że np. nauczyciel oczekuje z dzieckiem przez godzinę, powiadamia dyrektora o fakcie pozostawania dziecka w przedszkolu, podejmuje próbę kontaktu telefonicznego z rodzicami, a po godzinie bezskutecznych prób powiadamia miejscową policję o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami dziecka). Zebranie podpisów rodziców potwierdzających zapoznanie z regulaminem przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

10 SPOSOBY I FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Sposób wyboru trójek grupowych i członków rady rodziców. Opłaty na radę rodziców oraz ich miesięczną wysokość, którą należy przegłosować ze wszystkimi zebranymi oraz PZU. Czy rodzice wyrażają zgodę na picie wody z dystrybutorów Firmy „Eden” Czy rodzice wyrażają zgodę na dobrowolną comiesięczna składkę na Komitet Rodzicielski który wynisi 12zł ( przegłosowanie kwoty) Harmonogram rocznej współpracy przedszkola z rodzicami - widnieć będzie na stronie internetowej przedszkola. Zachęcam rodziców do przedstawienia własnych propozycji współpracy( przekazanie nauczycielowi grupy).Warto podkreślić, że celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole. Rodzicebardzo prosimy o aktywne włączenie się w proces wychowawczo-dydaktyczny dla dobra naszych dzieci. Harmonogram imprez okolicznościowych (np. Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy), a także obowiązujące zasady organizacji wycieczek poza budynek przedszkola (procedury postępowania podczas wycieczki przedszkolnej). Zamieszczony zostanie na stronie internetowej przedszkola Przedszkolezlotnikikujawskie.edupage.org

11 ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE STWIERDZENIA, ŻE DZIECKO PRZEBYWAJĄCE W PRZEDSZKOLU WYKAZUJE SYMPTOMY CHOROBY: ważne jest jawne mówienie o problemach zdrowotnych dziecka i nakłaniamy drogich rodziców do otwartych rozmów na ten temat z wychowawcami oraz do zgłaszania tych problemów na piśmie. Istotne ustalenia dotyczące wyżywienia dzieci uwzględniające szczególne potrzeby, np. alergie pokarmowe

12 ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE ZGODNE Z UCHWAŁĄ URZĘDU GMINY ORAZ USTAWA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991R. O SYSTEMIE OŚWIATY Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI: Zasady odpłatności za przedszkole zgodne z uchwałą Urzędu Gminy oraz (gminy) Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty z późniejszymi zmianami: Za każdą godzinę powyżej podstawy programowej rodzic płaci 1zł. Na rachunku wpisujemy imię ,nazwisko , adres dziecka Należy dokładnie wyjaśnić, co składa się na opłatę za przedszkole (pięć bezpłatnych godzin pobytu w ramach realizacji podstawy programowej, płatność za kolejne godziny). Podstawa programowa 8:00-13:00 Należy poinformować rodziców o przysługującym im zwrocie tzw. stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu. Należy wskazać nieprzekraczalny termin wpłat za przedszkole oraz godziny i dni przyjmowania opłat.( do 15 każdego miesiąca)

13 Prośba Prosimy o znaczenie ubrań dziecka, podpisywanie woreczków znajdujących się w szatni Proszę o zamykanie za każdym razem furtki na zabezpieczenie Proszę o cierpliwość i wyrozumiałość gdy ubrania dziecka leżą w innej części szatni lub gdy przydarzy się pomyłka i inne dziecko przypadkowo je ma na sobie. proszę o utrwalanie z dzieckiem zwrotów grzecznościowych oraz umiejętności, wiadomości i postaw wychowawczych wprowadzanych w przedszkolu. Na każdej gazetce umieszczane są, drogi rodzicu, piosenki i wiersze realizowane w danym temacie kompleksowym Pamiętajmy o tym, że własnym zachowaniem dajemy przykład swojemu dziecku. PROSZĘ O POZYTYWNE NASTAWIENIE WOBEC PRZEDSZKOLA, JEGO ZAMIERZEŃ, INICJATYW I DZIAŁAŃ Proszę o WSPÓŁPRACĘ i wspólne dążenie do tego by nasze dzieci były w przedszkolu „ BEZPIECZNE, UŚMIECHNIĘTE I SZCZĘŚLIWE” Prosimy o dobrowolną darowiznę rodziców w zakresie „ wyprawki „ dziecka: farby zakup wspólny

14 DZIĘKUJE ZA UWAGĘ I ZAPRASZANA SPOTKANIAGRUPOWE


Pobierz ppt "ZEBRANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google