Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niepubliczne przedszkola I inne formy wychowania przedszkolnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niepubliczne przedszkola I inne formy wychowania przedszkolnego"— Zapis prezentacji:

1 Niepubliczne przedszkola I inne formy wychowania przedszkolnego
Warszawa, 28 października 2013 r.

2 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013 r., poz. 827). Część przepisów ustawy w obowiązuje od 1 września 2013 r. Wszystkie rozwiązania od 1 września 2017 r.

3 Dotacje dla przedszkoli niepublicznych
Od 1 września 2015 r. przedszkola niepubliczne będą mogły otrzymać dotację w wysokości 100% (inne formy 50%) wydatków ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym, jeśli spełnią określone ustawą warunki. Wójt (burmistrz, prezydent) może wskazać rodzicom: niepubliczne przedszkole albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, spełniające te warunki, jako miejsce edukacji przedszkolnej ich dziecka. (1 stycznia 2015 r.)

4 Wskazać można to niepubliczne przedszkole, w którym:
realizowane są programy uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki jest nie krótszy niż czas ustalony przez radę gminy dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę (co najmniej godzin), przeprowadza się rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w przepisach w tym zakresie,

5 Wskazać można to niepubliczne przedszkole, w którym:
opłaty nie są wyższe niż opłaty ustalone przez gminy dla publicznych przedszkoli, prowadzona jest dokumentacja przebiegu nauczania ustalona dla przedszkoli publicznych i zapewnia się pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. zapewnia się liczebność dzieci w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą 25 osób. (1 września 2015 r.)

6 Przedszkole niepubliczne spełniające powyższe warunki może otrzymać dotację z budżetu gminy w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jedno dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy. (1 września 2015 r.)

7 Wskazać można niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, w której:
przeprowadza się rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki jest nie krótszy niż czas ustalony przez radę gminy dla publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę, zgodny z przepisami w sprawie innych form wychowania przedszkolnego, opłaty nie są wyższe niż ustalone przez radę gminy dla przedszkoli publicznych, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (1 września 2015 r.)

8 Nauczyciel prowadzący zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego realizuje program wychowania przedszkolnego, co wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. nr 161, poz z późn. zm.). Nauczyciel posiada wymagane odrębnymi przepisami kwalifikacje.

9 Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego, spełniająca powyższe warunki może otrzymać dotację z budżetu gminy w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy. (1 września 2015 r.)

10 W szczególnie uzasadnionych przypadkach rada gminy, w drodze uchwały, może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji niepublicznemu przedszkolu lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, w wysokości wyższej niż wysokość określona odpowiednio, w przepisach ustawy o systemie oświaty. (1 września 2015 r.)

11 Przyznanie dotacji odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez wójta (burmistrza, prezydenta) w trybie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz z późn. zm.). Regulamin konkursu oraz kryteria wyboru ofert określa rada gminy w drodze uchwały. (1 września 2015 r.)

12 W pierwszej kolejności gmina jest zobowiązana przeprowadzić otwarty konkurs ofert dla niepublicznych przedszkoli. Jeśli w wyniku przeprowadzonego konkursu gmina w dalszym ciągu nie zapewnia miejsc korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną, obowiązana jest przeprowadzić konkurs dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (1 września 2015 r.).

13 Przystępując do otwartego konkursu ofert osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego składa zobowiązanie do przestrzegania opisanych w ustawie warunków oraz podaje informację o planowanej liczbie dzieci (1 września 2015 r.)

14 Otwarty konkurs ofert może być przeprowadzany od 1 września 2013 r.
Dotacja w wysokości odpowiednio 100 lub 50% może być udzielana nie wcześniej niż od dnia 1 września 2015 r. W tym też momencie powstaje obowiązek spełnienia warunków przedszkola publicznego. Rada Gminy może, w drodze uchwały wyrazić zgodę na udzielenie dotacji w wysokości, o której mowa wyżej od września 2014 r. Jest to również data spełnienia warunków przedszkola publicznego.

15 Wydatki z dotacji

16 Dotacje mogą być przeznaczone na:
pokrycie wydatków bieżących obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, w tym na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej to przedszkole bądź inna formę, jeżeli pełni funkcję dyrektora, z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,

17 Dotacje mogą być przeznaczone na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych, obejmujących:
książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, sprzęt sportowy i rekreacyjny, meble, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania (1 stycznia 2014 r.)

18 Należy pamiętać, że wszystkie rozwiązania ustawy przedszkolnej wchodzą w życie w perspektywie 4 letniej.

19 Funkcjonowanie przedszkola

20 W statucie przedszkola określone są w szczególności:
cel i zadania przedszkola (art. 84 ust. 2 pkt 1 uso), organy przedszkola oraz zakres ich zadań (art. 84 ust. 2 pkt 3 uso), organizację przedszkola (art. 84 ust. 2 pkt 4 uso), prawa i obowiązki wychowanków przedszkola (art. 84 ust. 2 pkt. 5 uso), prawa i obowiązki pracowników przedszkola (art. 84 ust. 2 pkt. 5 uso), zasady rekrutacji (art. 84 ust. 2 pkt 7 uso). Statut lub inny dokument określa w szczególności: sposób realizacji zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki szkolnej, sposób sprawowania opieki podczas zajęć, szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

21 Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego (art. 14 ust. 2 uso). Nauczyciele prowadzą obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zaspokojenie potrzeb rozwojowych dzieci i dokumentują je (zalecane warunki realizacji podstawy programowej). Przeprowadzają analizę gotowości dzieci 5 i 6 letnich do podjęcia nauki w szkole; tzw. diagnoza przedszkolna (zalecane warunki realizacji podstawy programowej).

22 Funkcjonowanie innej formy wychowania przedszkolnego

23 W organizacji punktu lub zespołu wychowania przedszkolnego określone są, w szczególności:
jego nazwa i miejsce prowadzenia, cele i zadania oraz sposób ich realizacji z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w przygotowaniu dziecka do edukacji szkolnej, sposób sprawowania opieki podczas zajęć w przedszkolu lub realizowanych poza placówką, szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci, dni i godziny pracy,

24 W organizacji punktu lub zespołu wychowania przedszkolnego określone są, w szczególności:
warunki rekrutacji, prawa i obowiązki wychowanków, warunki pobytu zapewniające bezpieczeństwo dzieci, w tym przypadki skreślania z listy, zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia. Ważne: Dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne nie można skreślić z listy wychowanków.

25 Nauczyciel prowadzący zajęcia w punkcie lub zespole realizuje program wychowania przedszkolnego. Nauczyciel współpracuje z rodzicami dzieci. Zarówno przedszkole jak i inna forma wychowania przedszkolnego prowadzą dokumentację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

26 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Niepubliczne przedszkola I inne formy wychowania przedszkolnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google