Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Warszawa POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I KSZTAŁCENIE SPECJALNE ROLA I ZADANIA NAUCZYCIELA W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Warszawa POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I KSZTAŁCENIE SPECJALNE ROLA I ZADANIA NAUCZYCIELA W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH 1."— Zapis prezentacji:

1 1 Warszawa POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I KSZTAŁCENIE SPECJALNE ROLA I ZADANIA NAUCZYCIELA W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH 1

2 Nowe regulacje prawne zawarte zostały w pakiecie rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z 17listopada 2010 roku. Dotyczą one: organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizacji kształcenia specjalnego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie takiego kształcenia Nowe regulacje prawne 2

3 Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487) w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1490) w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz.U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1489) w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 109, poz. 631) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 1491) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych - projekt w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1488) w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1492) 3

4 Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów- zadania i wyzwania dla nauczycieli i szkoły 1. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 2. Pomoc bliżej ucznia - w szkole do której uczęszcza. 3. Pomoc bliżej rodzica porady, konsultacje, warsztaty (podniesienie ich kompetencji wychowawczych wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych) 4. Pomoc bliżej nauczyciela = wzrost kompetencji zawodowych i efektywne wsparcie ucznia wymiana doświadczeń, kształcenie i doskonalenie zawodowe wsparcie ze strony innych nauczycieli i specjalistów pracujących w szkole wsparcie poradni psychologiczno – pedagogicznych 4

5 Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów- zadania i wyzwania dla nauczycieli i szkoły 5. Elastyczność i adekwatność planowanych i realizowanych działań do potrzeb ucznia – likwidacja dotychczas istniejących barier formalnoprawnych (np. odejście od określania minimalnej liczby uczniów na zajęciach). 6. Instytucjonalne i osobowe partnerstwo - zwiększanie efektywności pomocy udzielanej uczniowi spójność przepisów sieć wsparcia (np. szkoła – rodzice – poradnia psychologiczno- pedagogiczna – placówki doskonalenia nauczycieli – inne przedszkola, szkoły i placówki – organizacje pozarządowe oraz instytucje i placówki działające na rzecz rodziny, dzieci młodzieży). 7. Zaufanie profesjonalizm nauczycieli i wychowawców szkoła instytucją szybkiego reagowania na specjalne, indywidualne potrzeby uczniów 5

6 Od czego zacząć? 1.Wspólna analiza przepisów prawa przemyślany, skuteczny w odniesieniu do danego zespołu nauczycieli sposób (np.: zebranie rady pedagogicznej, analiza aktów prawnych w małych grupach, spotkanie informacyjne z ekspertem zewnętrznym, e-learning wewnątrzszkolny, korzystanie z zasobów platform edukacyjnych i portali, w tym strony internetowe MEN, ORE, Sejmu RP, warsztaty z zakresu praktycznego zastosowania znowelizowanego prawa itp.). 2.Analiza kwalifikacji i kompetencji nauczycieli oraz właściwe ich wykorzystanie. 3.Ogólnoszkolna debata/dyskusja o jakości dotychczasowych rozwiązań oraz zakresie zmian: co już robimy, co robimy dobrze i widzimy efekty, które rozwiązania wpisują się w założenia nowej koncepcji, które sprawdzone rozwiązania można zaadaptować, co trzeba zmodyfikować, co należy wprowadzić nowego, co i kto wzmocni posiadane przez przedszkole/szkołę/placówkę zasoby, z których rozwiązań powinniśmy zrezygnować. 6

7 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) Szkoła ogólnodostępna, w tym integracyjna Specjalne: oddział, szkoła lub ośrodek Szkolny zespół nauczycieli i specjalistów Karta Indywid. Potrzeb Ucznia Indywidualny program,plan działań wspierających Uczeń ze SPE 7

8 Nauczyciel rozpoznaje Pomoc psychologiczno – pedagogiczna indywidualne potrzeby ucznia oraz jego możliwości zauważa i reaguje informuje dyrektora uczestniczy w zespołowym planowaniu wsparcia dla ucznia podejmuje działania na obowiązkowych, dydaktyczno – wyrównawczych i specjalistycznych (jeśli posiada kwalifikacje) zajęciach Specjalistyczna diagnoza pozostaje w rękach specjalistów 8

9 Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą w przedszkolu, szkole lub placówce działania pedagogiczne mające na celu: 1.rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów. 2.rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym w szczególności w: a)przedszkolu – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), b)klasach I-III szkoły podstawowej – obserwacje i pomiary pedagogiczne, a także stosują inne metody mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, c)gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – doradztwo edukacyjno- zawodowe. Zadania nauczyciela 9

10 Co w przedszkolu? Obserwacja pedagogiczna zakończona oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole: Informacja dla: nauczyciela przedszkola – potrzebna do opracowania indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka poradni psychologiczno-pedagogicznej – udzielającej, w zależności od potrzeb, specjalistycznego wsparcia rodziców – o stanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej 10

11 Co w szkole podstawowej? Rozpoznawanie przez nauczycieli ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz predyspozycji i uzdolnień uczniów: dostrzeżenie oznak trudności, uzdolnień i zainteresowań ucznia zaplanowanie i realizacja obserwacji dziecka postawienie wstępnej hipotezy zaplanowanie i realizacja działań pomocowych sprawdzanie ich skuteczności ewentualna modyfikacja planu wzmocnienie pozytywnych zmian 11

12 Planowanie i realizacja przez nauczycieli zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, w szczególności: pomoc uczniowi w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej gromadzenie, aktualizacja i upowszechnianie informacji dotyczących: –możliwości kontynuowania nauki, –zawodów i rynku pracy, –możliwości funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym, –możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i niedostosowanych społecznie udzielanie konsultacji rodzicom i uczniom koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę Co w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej? 12

13 Uczeń niepełnosprawny w szkole Podstawa programowa kształcenia ogólnego: określona została w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych typach szkół odrębna podstawa została określona dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym treści podstawy uwzględnione są podczas realizacji indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych opracowywanych dla uczniów niepełnosprawnych dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych organizowanych dla nich przez przedszkola, szkoły i placówki oświatowe 13

14 Uczeń niepełnosprawny w szkole Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów niepełnosprawnych poprzez: możliwość wydłużenia okresu kształcenia na każdym etapie edukacyjnym - co najmniej o jeden rok dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego realizację indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych 14

15 Uczeń niepełnosprawny w szkole Nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogii specjalnej zatrudnieni dodatkowo w szkołach integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi: współorganizują kształcenie w formach integracyjnych w szczególności: wspólnie z nauczycielami prowadzą zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą realizują zintegrowane działania i zajęcia określone w programie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi 15

16 Nauczyciel w pracach zespołu planującego pomoc dla ucznia: Nauczyciel w zespole wymienia się doświadczeniami z pracy z uczniem uzupełnia wiedzę innych swoją wiedzą analizuje posiadaną przez szkołę dokumentację ucznia (opinia, orzeczenie) uczestniczy w opracowaniu dla ucznia planu działań wspierających lub indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego (co zawiera plan i program opisują rozporządzenia, odpowiednio w sprawie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i organizacji kształcenia specjalnego) dba o dobrą atmosferę spotkania i przyjazne relacje z rodzicami 16

17 Nauczyciel współpracuje współpraca z rodzicami współpraca przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w sposób jak najbardziej trafny i efektywny placówka doskonalenia nauczycieli poradnia psychologiczno- pedagogiczna szkoła 17

18 opinia, rozpoznanie nauczycieli = karta indywidualnych potrzeb ucznia + plan działań wspierających Nie dotyczy opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego = –indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET) dla ucznia niezależnie od szkoły, do której uczęszcza Nauczyciel wie, że 18

19 Nauczyciel wie, że 1.Jest zobowiązany do indywidualizacji działań pedagogicznych, zarówno na obowiązkowych, jaki i na dodatkowych zajęciach edukacyjnych. 2.Jest zobowiązany do dostosowania wymagań edukacyjnych (na podstawie orzeczenia i ustaleń zawartych w IPET, opinii i ustaleń zawartych w PDW, ustaleń zawartych w PDW jeśli uczeń nie posiada opinii). 3.Ucznia z afazją zwalnia się z nauki drugiego obowiązkowego języka obcego. Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 19

20 Nauczyciel wie, że Zmieniła się formuła wydawania uczniowi opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się: –opinia wydawana będzie nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia przez ucznia szkoły podstawowej, –określony został sposób postępowania w przypadku ubiegania się o opinię w terminie późniejszym, –wydana opinia jest ważna przez wszystkie lata nauki szkolnej – nie będzie konieczne wydawanie kolejnej opinii na następny etap edukacyjny. 20

21 Nauczyciel wie, że W uzasadnionych przypadkach Opinia może być wydana po ukończeniu szkoły podstawowej: 1.Na wniosek nauczyciela lub specjalisty prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców. 2.Na wniosek rodziców wnioski składane są do dyrektora szkoły 3.Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady do poradni psychologiczno – pedagogicznej i informuje o tym rodziców. 21

22 Nauczyciel wie, że Opinie wydane przed dniem wejścia w życie przepisów znowelizowanego rozporządzenia (w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów…): 1)w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia ze względu na stwierdzone u niego specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom 2)w sprawie przystąpienia do sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb ucznia ze względu na stwierdzone u niego specyficzne trudności w uczeniu się są podstawą do dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania przez okres kształcenia w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej podstawą do dostosowania warunków sprawdziany i egzaminu gimnazjalnego, maturalnego oraz zawodowego 3)w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia ze względu na stwierdzone u niego zaburzenia i odchylenia rozwojowe są podstawą do dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania 22

23 Rada Pedagogiczna wyposażona została w nową kompetencję w zakresie dostosowania warunków sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych dla uczniów. Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów do potrzeb i możliwości uczniów: 1.Posiadających orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. 2.Posiadających opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się. 3.Posiadających zaświadczenie o ostanie zdrowia wydane przez lekarza 4.Objętych w roku szkolnym, w którym przystępują do sprawdzianu lub egzaminu pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne, zaburzenia komunikacji językowej, sytuację kryzysową lub traumatyczną, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej. Rada pedagogiczna wybiera spośród podanych w szczegółowej informacji dyrektora CKE. W roku szkolnym 2011/2012 dotyczy egzaminu gimnazjalnego. Nauczyciel wie, że 23

24 Rok szkolny 2011/2012 W roku szkolnym 2011/2012: do 30 września 2011 r. zespół nauczycieli i specjalistów w przedszkolach, gimnazjach i placówkach specjalnych: opracował plan działań wspierających (PDW) dokonał wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia objętego kształceniem specjalnym dostosował indywidualne programy edukacyjne do wymogów rozporządzenia opracował indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne (IPET) dla uczniów, którzy powinni zostać objęci kształceniem specjalnym od roku 2011/2012 (np. uczniów klas pierwszych) realizuje zadania wynikające z przyjętych ustaleń w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i kształcenia specjalnego oceni efektywność udzielanego wsparcia i zaplanuje działania na rok szkolny 2012/2013 24

25 Rok szkolny 2011/2012 W roku szkolnym 2011/2012 dyrektor: w ogólnodostępnej i integracyjnej szkole podstawowej i ponadgimnazjalnej przygotowuje radę pedagogiczną do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, analizuje zasoby szkoły (bazowe, kadrowe) tworzy do 31 marca 2012r. – zespół nauczycieli i specjalistów organizuje pierwsze spotkanie zespołu nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem na zasadach, wynikających z ustanowionego prawa wewnątrzszkolnego oraz wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu lub osobę koordynującą pracę kilku zespołów Zespół: dokonuje oceny efektywności udzielanej dotychczas pomocy zakłada karty indywidualnych potrzeb dla uczniów rekomenduje dyrektorowi rodzaj wsparcia dla uczniów Dyrektor: uwzględnia rekomendacje zespołu w arkuszu organizacji szkoły na rok szkolny 2012/2013 składa arkusz do organu prowadzącego po zatwierdzeniu arkusza informuje na piśmie rodziców ucznia o zaplanowanych dla niego formach pomocy 25

26 Edukacja dla wszystkich i dla każdego z osobna Gdyby wszyscy byli tacy sami, nikt nikomu nie byłby potrzebny ks. J. Twardowski Dziękuję bardzo. 26


Pobierz ppt "1 Warszawa POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I KSZTAŁCENIE SPECJALNE ROLA I ZADANIA NAUCZYCIELA W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google