Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 1 Konferencja sierpniowa dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 1 Konferencja sierpniowa dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej."— Zapis prezentacji:

1 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 1 Konferencja sierpniowa dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej r.

2 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 2 KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2011/2012 ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej: W przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach, innych formach wychowania przedszkolnego w klasach I-III szkół podstawowych i w gimnazjach: Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego; We wszystkich typach szkół publicznych dla młodzieży: Monitorowanie realizacji zajęć wychowania fizycznego formach proponowanych do wyboru przez uczniów. 2) w zakresie kontroli: c) w publicznych szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach: Wybór podręczników szkolnych.

3 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 3 Podręczniki i programy nauczania w roku szkolnym 2011/2012 Podręcznik wybiera nauczyciel - zgodnie z art. 22a ustawy o systemie oświaty - spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać w szkole od początku następnego roku szkolnego Nauczyciel podający dyrektorowi informację o wybranym podręczniku musi również podać numer dopuszczenia tegoż podręcznika, który jest w wykazie na stronie MEN, w zakładce PODRĘCZNIKI DOPUSZCZONE.

4 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 4 Zadanie nauczyciela Nauczyciel może: opracować program samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami; albo wybrać program nauczania spośród programów dostępnych na rynku, jeśli uważa, że taki właśnie program najlepiej odpowiada potrzebom jego uczniów i warunkom, w jakich pracuje; albo przedstawić program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami, wskazując zakres proponowanych zmian z uzasadnieniem, dlaczego je proponuje. Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.

5 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 5 Co to znaczy opracować program? Nauczyciel: 1.uszczegóławia cele zawarte w podstawie programowej i wskazuje odpowiadające im osiągnięcia ucznia; 2. porządkuje zgodnie z własną koncepcją treści kształcenia, układając je w najodpowiedniejszej jego zdaniem kolejności (jak w rozkładzie materiału); 3. wybiera i proponuje formy i metody pracy z uczniami stosownie do treści, kształconych umiejętności, potrze i preferencji uczniów, z którymi pracuje i wreszcie własnych predyspozycji oraz warunków szkoły; 4. planuje wreszcie sposób i kryteria oceniania postępów uczniów (jak w dobrze opracowanym przedmiotowym systemie oceniania).

6 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 6 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM w roku szkolnym 2011/2012

7 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dn. 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach

8 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 8 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w gimnazjach, szkołach specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych i placówkach od 1 września 2011 roku

9 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 9 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce polega na: rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wymienionych w rozporządzeniu w jedenastu punktach:

10 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 10 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach § ) z niepełnosprawności; 2) z niedostosowania społecznego; 3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 4) ze szczególnych uzdolnień; 5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 6)z zaburzeń komunikacji językowej; 7) z choroby przewlekłej; 8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 9) z niepowodzeń edukacyjnych; 10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 11) z trudności adaptacyjnych

11 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 11 Szkoła wskazuje potrzeby uczniów klas I-III przeprowadza diagnozę (ocena wielospecjalistyczna) wszystkich uczniów klas 1-3. Tworzy zespoły i dobiera rodzaj zajęć do potrzeb uczniów. Na podstawie rozpoznania opracowuje bądź modyfikuje istniejące, zatwierdzone programy nauczania dostosowane do potrzeb uczniów danej klasy, uwzględniając indywidualizację pracy z dzieckiem na lekcji. Zespół monitoruje realizację programów oraz dokonuje okresowej oceny skuteczność podejmowanych oddziaływań (w jaki sposób? jakimi narzędziami? jak dokumentować?) CO POWINNI ZROBIĆ NAUCZYCIELE?

12 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 12 Zadania zespołu 1) ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne; 2)określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- -pedagogicznej, z uwzględnieniem zaleceń zawartych odpowiednio w orzeczeniu lub opinii oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia i indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; W przypadku ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej stanowią część indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego opracowywanego w ramach prac zespołu; 3) planuje działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób ich realizacji – w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

13 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 13 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 4) podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych; 5) określa działania wspierające wobec rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 6) opracowuje plan działań wspierających.

14 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 14 § W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie: klas terapeutycznych; zajęć rozwijających uzdolnienia; zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej - w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych; porad i konsultacji. W jakiej formie udzielana jest pomoc?

15 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 15 Ile osób na jakich zajęciach?

16 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 16 Co powinna zawierać karta indywidualnych potrzeb ucznia? § Karta zawiera: 1) imię (imiona) i nazwisko ucznia; 2) nazwę przedszkola lub szkoły oraz oznaczenie grupy lub oddziału, do którego uczeń uczęszcza; 3) informację dotyczącą: a)orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej z podaniem numeru i daty wydania orzeczenia lub opinii, b) potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną stwierdzonej w wyniku przeprowadzonych działań pedagogicznych, o których mowa w § 18 ust. 1; 4) zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne;

17 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 17 Co powinna zawierać karta indywidualnych potrzeb ucznia? zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; ocenę efektywności pomocy psychologiczno pedagogicznej; terminy spotkań zespołu; podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu.

18 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 18 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

19 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 19 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. § Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

20 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 1a. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 1)posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, opracowanym dla ucznia, 2)posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

21 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 21 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 3) posiadającego opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia 4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia.

22 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 22 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. § 6a. 1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

23 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. § 6a. 2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców lub na wniosek rodziców opinia może być wydana także uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

24 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 24 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. § Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na: -podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,opracowanym dla ucznia, -podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym, -ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, - ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia.

25 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 25 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

26 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 26 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 9 sierpnia 2011 r r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego Określa dopuszczalne formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, mając w szczególności na względzie potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej, warunki realizacji zajęć wychowania fizycznego.

27 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 27 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 9 sierpnia 2011 r r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego § Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych są realizowane w formie: 1) zajęć klasowo – lekcyjnych; 2) zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, zajęć sprawnościowozdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki.

28 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 28 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 9 sierpnia 2011 r r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego Pojęcie zajęcia klasowo-lekcyjne" oznacza formę prowadzenia zajęć (grupa uczniów zwana klasą" uczestniczy w lekcji"), nie zaś miejsce prowadzenia tych zajęć. Zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z przedmiotu wychowanie fizyczne, zajęcia wychowania fizycznego nie mogą być prowadzone w sali lekcyjnej. Mogą być one realizowane jedynie w sali sportowej, gimnastycznej, na boisku szkolnym lub innym obiekcie sportowym, do którego szkoła ma dostęp.

29 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 29 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 9 sierpnia 2011 r r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego Zajęcia klasowo – lekcyjne są realizowane w wymiarze nie mniejszym niż: –2 godziny lekcyjne tygodniowo w szkołach podstawowych i gimnazjach; –1 godzina lekcyjna tygodniowo w szkołach ponadgimnazjalnych.

30 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 30 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 9 sierpnia 2011 r r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego Zajęcia do wyboru przez uczniów są tzw. alternatywnymi formami wychowania fizycznego i mogą być organizowane np. w grupie międzyklasowej jako kilkugodzinne zajęcia odbywające się poza szkołą.

31 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 9 sierpnia 2011 r r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego § Dyrektor szkoły przygotowuje propozycję zajęć do wyboru przez uczniów, uwzględniając: potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej; uwarunkowania lokalne; miejsce zamieszkania uczniów; tradycje sportowe środowiska lub szkoły; możliwości kadrowe.

32 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 32 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 9 sierpnia 2011 r r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego § Propozycję zajęć, o której mowa w ust. 1, po uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę szkoły lub radę rodziców, dyrektor szkoły przedstawia do wyboru uczniom. § Uczniowie, z wyłączeniem uczniów pełnoletnich, dokonują wyboru zajęć za zgodą rodziców.

33 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 33 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 9 sierpnia 2011 r r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.

34 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 34 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

35 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 35 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach § Organ prowadzący szkołę lub placówkę może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku gdy nadanym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z utrudnieniem w: –dotarciu ucznia do szkoły lub placówki lub powrotem ze szkoły lub placówki, lub –organizacji zajęć w szkole lub placówce – w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych.

36 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 36 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach § Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli: –temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa; –wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

37 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 37 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach W czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych organ prowadzący szkołę (jeśli zaistnieje taka potrzeba) w zakresie posiadanych możliwości powinien zorganizować opiekę dla uczniów, którym zawieszono zajęcia. Opiekę tę zapewnialiby pracownicy szkoły, w której zawieszono zajęcia, w miejscach gwarantujących bezpieczeństwo.

38 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 38 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

39 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 39 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18lipca 2011 r. w zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

40 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 40 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

41 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 41 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2011 r. Zimowa przerwa świąteczna: grudnia 2011 r. Ferie zimowe: stycznia 2012 r. Wiosenna przerwa świąteczna: 5-10 kwietnia 2012 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych: 29 czerwca 2012 r.

42 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 42 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.

43 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 43 Formy wspierania nauczyciela w roku szkolnym 2011/2012 Doradztwo metodyczne i merytoryczne. Zespoły samokształceniowe. Konsultacje indywidualne i zbiorowe. Warsztaty metodyczne.

44 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 44 Oferta szkoleniowa ODN dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Konstruowanie i ewaluacja własnych programów edukacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej. Wybrane sposoby stymulacji aktywności plastycznej uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Twórcza aktywność matematyczna. Gry i zabawy językowe wspomagające rozwój mowy ucznia w klasach młodszych.

45 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 45 Doradztwo metodyczne i merytoryczne. Warsztaty metodyczne. Zespoły samokształceniowe. Konsultacje indywidualne i zbiorowe. Formy wspierania nauczyciela

46 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 46 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska


Pobierz ppt "Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Iwona Rybeńska mail: 1 Konferencja sierpniowa dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google