Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzice - Szkoła Wspieranie przez szkołę wychowawczej funkcji rodziny, ze zwróceniem uwagi na udział rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzice - Szkoła Wspieranie przez szkołę wychowawczej funkcji rodziny, ze zwróceniem uwagi na udział rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych."— Zapis prezentacji:

1 Rodzice - Szkoła Wspieranie przez szkołę wychowawczej funkcji rodziny, ze zwróceniem uwagi na udział rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły.

2 Rodzice - Szkoła Za to, jaki jest świat uczenia się i życia dziecka odpowiedzialne są dzisiaj głównie dwie, uważające się za względnie autonomiczne, instytucje: rodzina i szkoła. Podstawowym problemem rodziców i wychowawców jest kształtowanie właściwych wzorców zachowań dzieci i młodzieży, co jest warunkiem prawidłowego rozwoju społecznego młodych ludzi. Wywieranie wpływu na kształtowanie nawyków jest rzeczą tym trudniejszą, że dzieci i młodzież podlegają wielu niekorzystnym wpływom począwszy od okresu życia płodowego (kiedy to mogą działać szkodliwe czynniki zaburzające ich późniejszy rozwój społeczny), aż po cały proces wychowawczy.

3 Zadania rodziców To rodzice zapewniają dziecku zaspokojenie podstawowych potrzeb i umożliwiają nabywanie różnorodnych doświadczeń, będących podstawą życia i rozwoju. Od charakteru ich oddziaływań, stosowanych przez nich metod oraz form zależy w dużej mierze, to jak będzie przebiegał rozwój dziecka.

4 Rodzice a szkoła Właściwa współpraca z rodzicami może okazać się wielką pomocą w likwidowaniu trudności w nauce i zachowaniu własnego dziecka. Ich udział jest niezbędny, ponieważ nauczyciele nie mogą być jednymi wychowawcami i nauczycielami dziecka. „Współdziałanie i uzgadnianie postępowania rodziców i nauczycieli, wzajemne „utwierdzenie autorytetów” jest jedną z lepszych metod wychowawczych.

5 Status rodzica w aktach prawnych
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Art. 47, Art.48, Art.53, ART.70, ART.71, Art.72, Art.48. 1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania

6 Status rodzica w aktach prawnych
Art Obywatel ma prawo do pozyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. 2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów .....

7 Akty prawne o zasięgu europejskim i globalnym
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Deklaracja Praw Dziecka ONZ Uchwała Parlamentu Europejskiego o Wolności Wychowania we Wspólnocie Europejskiej Konwencja o Prawach Dziecka ONZ

8 Prawo rodziców do wyboru szkoły dla dziecka.
Wpływ rodziców na proces edukacji inicjowany przez szkołę i dotyczący ich dzieci Prawo rodziców do określania wychowania i rodzaju nauczania ich małoletnich dzieci. Prawo rodziców do wyboru szkoły dla dziecka. Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami religijnymi ( w związku z tym do wyboru odpowiedniej szkoły ) , przy czym dziecko musi mieć zapewniony dostęp do szkoły, w której nie jest uprzywilejowana żadna religia i żaden światopogląd.

9 Europejskie Stowarzyszenie Rodziców EPA Karta Praw i Obowiązków Rodziców w Europie Społeczne Towarzystwo Oświatowe 1. Rodzice mają prawo do uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich. 2. Rodzice mają prawo do pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci..... Rodzice mają obowiązek zaangażowania się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole. 3. Rodzice mają prawo do dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć ich dzieci. Rodzice mają obowiązek przekazywania wszelkich informacji szkołom, dotyczących możliwości osiągnięcia wspólnych celów edukacyjnych. 4. Rodzice mają prawo wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkołach ich dzieci. Rodzice mają obowiązek osobiście włączać się w życie szkół ich dzieci i stanowić istotną część społeczności lokalnej. 5. Rodzice mają prawo wydawania opinii i konsultacji z władzami odpowiedzialnymi za edukację. Rodzice mają obowiązek tworzyć demokratyczne, reprezentatywne organizacje

10 Ustawa o systemie oświaty
Prawo wyboru szkoły dla dziecka Prawo do określania wychowania i rodzaju nauczania ich małoletnich dzieci Prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z ich przekonaniami i światopoglądem Obowiązek szkolny

11 Organizacje rodziców Deklaracja Obywatelskiego Ruchu Rodziców
Krajowe Porozumienie Rodziców i Rad Rodziców Śląskie Porozumienie Międzyszkolnych Rad Rodziców Śląska Społeczna Rada Oświatowa Międzyszkolne rady rodziców Czasopismo "Rodzice w Szkole" Krajowy Konwent Rodziców Andrychowskie Forum Rad Rodziców - program działania Bielskie Forum Oświatowe Szczecińskie Forum Rad Rodziców - program działania Zielonogórskie Forum Rodziców i Rad Rodziców Warszawskie Oświatowe Porozumienie Rodziców

12 Rada Rodziców Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

13 Do kompetencji rady rodziców należy
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: a. programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, b. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły; 3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

14 Do kompetencji rady rodziców należy
W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin

15 Wewnętrzne dokumenty szkolne
Statut szkoły Szkolny Program Wychowawczy Szkolny Program Profilaktyki Regulaminy wewnętrzne

16 Zadania pedagoga Nawiązanie współpracy z rodzicami klas pierwszych w celu: trafnej diagnozy potrzeb (edukacyjnych, socjalnych, materialnych), wspieranie rodzin korzystających z pomocy OPS oraz rodzin o trudnej sytuacji materialnej,

17 Zadania pedagoga Współorganizowanie pomocy specjalistycznej wewnątrz i zewnątrzszkolnej Pomoc w organizowaniu pomocy socjalnej i materialnej (współpraca z OPS, pomoc we wnioskowaniu o stypendium szkolne, zapewnienie dożywiania) Szczególna praca z rodzinami, które są pod opieką kuratora (wspólne spotkania w celu ustalenia szczegółowego planu działań) „nadzór” nad rodzinami z problemem alkoholowym (monitorowanie podjętych działań wyznaczonych przez sąd odnośnie funkcjonowania na terenie szkoły)

18 Rodzice Uchwalają Szkolny Program Wychowawczy
Szkolny Program Profilaktyki Regulamin swojej działalności

19 Rodzice decydują O udostępnieniu szkole opinii lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej O uczestnictwie dziecka w zajęciach pozalekcyjnych, religii O uczestnictwie dziecka w zajęciach specjalistycznych O badaniach specjalistycznych dziecka

20 Rodzice Wnioskują O badanie dziecka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej O zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, informatyki O nauczanie indywidualne O odroczenie obowiązku szkolnego O przyśpieszenie obowiązku szkolnego O indywidualny tok lub program nauczania O realizację obowiązku szkolnego poza szkołą O egzamin klasyfikacyjny O uzasadnienie oceny zachowania i zajęć edukacyjnych O udostępnienie prac kontrolnych i sprawdzianów O możliwość uzasadnienia oceny rocznej O specjalne warunki sprawdzianu w klasie szóstej dla uczniów z deficytami

21 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


Pobierz ppt "Rodzice - Szkoła Wspieranie przez szkołę wychowawczej funkcji rodziny, ze zwróceniem uwagi na udział rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google