Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

2 BARIERY PRAWNE I INSTYTUCJONALNE W PROCESACH INWESTYCYJNO - BUDOWLANYCH Tadeusz Wnuk Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa

3 DEZYDERAT KOŃCOWY KONFERENCJI Konieczne jest radykalne usprawnienie procesów inwestycyjno-budowalnych. Likwidacja lub ograniczenie bardzo licznych barier prawnych i instytucjonalnych w tych procesach. Powinno to nastąpić poprzez systemowe i kompleksowe zreformowanie prawa inwestycyjnego. Dokonanie spójnej zmiany regulacji prawnych, obejmujących planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane, przepisy środowiskowe i prawo zamówień publicznych wraz z Kodeksem Postępowania Administracyjnego i Kodeksu Cywilnego.

4

5 ZBIORCZA OCENA OBECNYCH REGULACJI PRAWNYCH 1)niestabilne i nadmiernie sformalizowane, 2)zawierające wady legislacyjne i błędy, 3)wewnętrznie zdezintegrowane, 4)zbyt rygorystyczne, 5)nadmiernie restrykcyjne, 6)konfliktogenne i korupcyjne. Źródła: - ekspertyza prof. Zygmunta Niewiadomskiego – Szkoła Główna Handlowa - ocena autorska Andrzeja Dobruckiego – Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

6 GŁÓWNE BARIERY PROCESÓW INWESTYCYJNO-BUDOWLANYCH 1)Brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2)W sytuacjach braku tego planu, długi proces wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 3)Brak koordynacji planów przestrzennych na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym. 4)Długa procedura procesu budowlanego. 5)Brak skutecznego i sprawnego instrumentu zarządzania upraszczającego procesy budowlane. 6)Zbyt rygorystyczne i nieskwantyfikowane przepisy środowiskowe. 7)Niedostateczna profesjonalizacja i etyka działania uczestników rynku zamówień publicznych. Oceny: -Andrzeja Dobruckiego – Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa -Ksawerego Krassowskiego – Prezesa Izby Projektowania Budowlanego -własna - autorska

7 SPECUSTAWY REGULUJĄCE W SPOSÓB SZCZEGÓLNY ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI w zakresie: 1)dróg publicznych 2)transportu kolejowego 3)przygotowania EURO 2012 4)lotnisk użytku publicznego 5)gazoportu – terminalu skroplonego gazu 6)usuwania skutków powodzi 7)przemysłu stoczniowego 8)budowli przeciwpowodziowych

8 REKOMENDOWANE ZAŁOŻENIA SYSTEMU PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I.CELE NADRZĘDNE 1.Zapobieganie dalszemu rozpraszaniu zabudowy – niekontrolowanemu rozlewaniu się miast. 2.Ochrona terenów otwartych. II.INSTRUMENTY REALIZACYJNE 1.Przywrócenie obligatoryjności planowania, hierarchi planów oraz monopolu planistycznego. 2.Zapewnienie stabilizacji użytkowania terenów. 3.Wprowadzanie zmian ich przeznaczenia powinno następować wyłącznie na podstawie planu miejscowego. Oceny i wnioski autorskie: -Andrzej Dobrucki – Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa -Ksawery Krassowski – Prezes Polskiej Izby Projektowania Budowlanego -Czesław Bielecki – Architekt i publicysta -własne - autorskie

9 REKOMENDOWANE ZAŁOŻENIA ZMIAN W PROCESIE BUDOWLANYM I.Opracowanie od podstaw Prawa Budowlanego lub Kodeksu Budowlanego obejmującego cały obszar od planowania i projektowania poprzez realizację do eksploatacji włącznie. II.Zapewnienie w nowej ustawie, między innymi: 1.Uproszczenie procedur administracyjnych poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych – zmniejszenie na tym etapie decyzji administracyjnych. 2.Ustalenia przyjaznych inwestorom procedur sytuowania obiektów budowlanych. 3.Określenie obiektów budowlanych i robót budolwanych niewymagających ingerencji administracyjno-prawnej. 4.Przekazanie szerokich uprawnień i zwiększenie odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego. Oceny i wnioski: -Andrzej Dobrucki – Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa -Ksawery Krassowski – Prezes Polskiej Izby Projektowania Budowlanego

10 WNIOSKI Z PRAKTYKI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1)Uzyskać od Komisji Europejskiej odpowiedź na wystąpienie Rządu RP z wnioskiem o doprecyzowanie definicji rażąco niskiej ceny, która w obecnej postaci jest najbardziej istotnym problemem na rynku zamówień publicznych. 2)Rozszerzyć możliwości Zamawiających stosowania selekcji i wyborów wiarygodnych Wykonawców robót budowlanych, poprzez dokonanie zmiany w przepisach dotyczących przetargu ograniczonego. Rozdzielenie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów, według których Zamawiający będzie tworzył ranking wykonawców. 3)Zapewnić w planowanej nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych organizacjom wykonawczym budownictwa, możliwości składania odwołań w postępowaniach poniżej tzw. progów unijnych. 4)Tworzyć warunki zapewniające wzrost profesjonalizmu i etyki uczestników rynku zamówień publicznych poprzez szeroki dialog między Zamawiającymi i Wykonawcami oparty na wzajemnej współpracy i partnerstwie.

11

12 Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw


Pobierz ppt "Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google