Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elastyczne formy zatrudnienia czy „umowy śmieciowe”?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elastyczne formy zatrudnienia czy „umowy śmieciowe”?"— Zapis prezentacji:

1 Elastyczne formy zatrudnienia czy „umowy śmieciowe”?

2 Jaka jest skala wykorzystywania tych umów?
Czy są one szansą na wejście na rynek pracy, czy pułapką? Czy ich stosowanie chroni nas przed wysokim bezrobociem w kryzysie? Jak poprawić istniejący stan? Czy popularność tych umów w Polsce wynika ze wzrostu niepewności wywołanej kryzysem?

3 Elastyczne formy zatrudnienia czy „umowy śmieciowe”? (materiały)
Rodzaje czasowego zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony. umowa o dzieło, umowa zlecenie, praca tymczasowa (agencje pracy tymczasowej) Wymuszanie przez pracodawców samozatrudnienia

4 (materiały) Źródlo: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. Według raportu Państwowej Inspekcji Pracy, w pierwszym półroczu 2011 o 70 proc. wzrosła liczba osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne zamiast umów o pracę, a w ramach umów cywilnoprawnych świadczyło pracę 29 proc. osób objętych kontrolą od stycznia do maja 2011 r., podczas gdy w 2009 odsetek ten wynosił 18,9%.

5 NBP – Badanie rynku pracy 2014

6 Wyniki badania PARP Kapitał ludzki 2012: na umowach cywilnoprawnych było zatrudnionych około 10,5% ankietowanych posiadających zatrudnienie. Relacja tych osób do zatrudnionych na umowę o pracę: 1: 6,5

7 Procentowy udział umów cywilnoprawnych wśród zatrudnionych w różnych kategoriach wiekowych
(materiały) Źródło: Raport „Młodzi 2011”

8 Umowy czasowe: pomost czy pułapka (materiały)
Z analizy wynika, iż każda z form czasowego zatrudnienia dawała 40 proc. szans zatrudnienia na czas nieokreślony. W przypadku osób bezrobotnych było to 13 proc. szans, a tych, które były dwa lata temu bierne zawodowo – 6 proc. szans. (Diagnoza Społeczna 2011) W zależności od kraju szanse na przekształcenie umowy czasowej na stałą są zróżnicowane i wynoszą od 1/3 w Hiszpanii i Francji do 2/3 w Holandii i Wielkiej Brytanii (Employment in Europe 2010)

9 Źródło: A. Kiersztyn, Niepewność zatrudnienia, POLPAN, s. 8.

10 Umowa o pracę na czas określony (materiały)
Stosowane są standardy kodeksu pracy (płaca minimalna, ubezpieczenie społeczne, urlop wypoczynkowy i zdrowotny, BHP) Krótszy okres wypowiedzenia: 2 tygodnie Umowy na czas nieokreślony, uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego wynosi odpowiednio: 2 tygodnie przy przepracowaniu okresu krótszego niż 6 miesięcy, 1 miesiąc przy przepracowaniu okresu co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące przy przeprowadzeniu co najmniej 3 lat Zgodnie z Kodeksem Pracy, 3 kolejna umowa o pracę staje się automatycznie umową na czas nieokreślony (regulacja zawieszona na czas kryzysu) Zgodnie z przygotowywanym w Sejmie projektem, maksymalny okres zatrudnienia na umowy czasowe wyniesie 24 miesiące. Przy zawarciu klauzuli o dopuszczalności wypowiedzeniu w umowie – brak możliwości odwołania do sądu pracy

11 Umowa o dzieło

12 Umowa zlecenie

13 Umowa zlecenie a UOP (poradnik)

14 Nadużywanie umów cywilnoprawnych

15 Przygotowywane zmiany w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych
Oskładkowanie umów – zlecenie do wysokości płacy minimalnej Stopniowe podnoszenie okresów wypowiedzenia dla umów czasowych Maksymalna liczba umów czasowych: 3 Maksymalny limit zatrudnienia na umowach czasowych – 33 miesiące W dalszym ciągu brak możliwości odwołania do sądów pracy przy umowach czasowych

16 Ochrona kobiet związana z macierzyństwem
Wzmożona ochrona przed wypowiedzeniem – umowa stała i czasowa - … Powrót do zatrudnienia po urlopach związanych z macierzyństwem - … Bezwzględny zakaz zatrudniania w porze nocnej i nadgodzinach Zakaz zatrudniania – bez zgody kobiety – w przerywanym czasie pracy i poza stałym miejscem pracy Zwolnienie z pracy na badanie lekarskie Wykaz prac zabronionych – rozporządzenie RM z 10 września z 1996 r.

17 Rozwiązanie umowy o pracę
Porozumienie stron… Wypowiedzenie UOP na czas określony… UOP na czas nieokreślony – powszechna ochrona przed wypowiedzeniem (wskazanie przyczyny, opinia związków zawodowych, kontrola sądów pracy)… Rozwiązanie bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym)… Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (zwolnienia grupowe) – Ustawa z 13 marca 2003 o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników…


Pobierz ppt "Elastyczne formy zatrudnienia czy „umowy śmieciowe”?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google