Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

U DZIA Ł W W OJEWÓDZKIM PRZEGL Ą DZIE - -K ONKURSIE B LI Ż EJ Ś WIATA - K RAKÓW To od udziału w tym konkursie rozpoczęliśmy nasze działanie związane z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "U DZIA Ł W W OJEWÓDZKIM PRZEGL Ą DZIE - -K ONKURSIE B LI Ż EJ Ś WIATA - K RAKÓW To od udziału w tym konkursie rozpoczęliśmy nasze działanie związane z."— Zapis prezentacji:

1

2 U DZIA Ł W W OJEWÓDZKIM PRZEGL Ą DZIE - -K ONKURSIE B LI Ż EJ Ś WIATA - K RAKÓW To od udziału w tym konkursie rozpoczęliśmy nasze działanie związane z polską prezydencją w UE. Już od kilku lat nasi uczniowie uczestniczą w tym przeglądzie – konkursie i osiągają niemałe sukcesy. W maju 2011 cztery grupy z klas 1A 3B 3C 2A zaprezentowały swoje przedstawienia. Uczennice z kl. 3B ze scenką pt. The real story of Roszpunka zdobyły wyróżnienie i nagrodę dla szkoły.

3 S PEKTAKL TEATRALNY O TEMATYCE REGIONALNEJ D IABEŁ NA P ODHALU Scenariusz przedstawienia w oparciu o tekst dramatu Juliana Rełmschüssela opracował dyrektor Mikołaj Urbaniak. Spektakl wpisywał się w nurt działań o charakterze proeuropejskim poprzez kultywowanie i zapoznawanie młodzieży z tradycją kulturalną małych ojczyzn. Grupa teatralna prezentowała się zarówno młodzieży naszej szkoły, jak i mieszkańcom wsi z Gminy Czorsztyn oraz uczniom szkoły podstawowej w Maniowach i Kluszkowcach. To pełne humoru przedstawienie znalazło uznanie zarówno w oczach młodzieży jak i dorosłych.

4 VII G IMNAZJALNY M ARATON A RTYSTYCZNY Młodzież już kolejny raz prezentowała wszechstronny dorobek w wielu dziedzinach ekspresji artystycznej. Pojawiły się więc : Taniec nowoczesny Spektakl teatralny uczniów kl. 2 Występy instrumentalistów Soliści- zwycięscy konkursu Prosto z pola na idola Chór szkolny Tegoroczny maraton został podporządkowany głównemu hasłu Polska prezydencja w UE

5 II R AJD T URYSTYCZNY P RZEZ W IELKIE P OLE DO PASZCZY SMOKA Dnia 26 - w ten wrześniowy, zamglony poranek rozpoczął się ogólnoszkolny rajd turystyczny Na trasie znajdowały się 4 punkty, w których uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące państw UE i samej UE. Ten mini konkurs wiedzy zakończył się na pikniku europejskim w podnóża Wdżaru. Klasy, które zdobyły po trasie najwięcej punktów rywalizowały w finale.

6 K ONKURS WIEDZY O UE. T URNIEJ 1 Z 9 W tym konkursie brali udział uczniowie z każdej klasy (jeden przedstawiciel), którzy odpowiadali na różnorodne pytania dotyczące wiedzy o państwach UE, szeroko pojętej integracji europejskiej. Do finału zakwalifikowały się : Justyna Jabłońska uczennica kl. 3B, Agnieszka Jandura 1B oraz Magda Waniczek kl. 3A. Zwyciężczynią została Jutryna Jabłońska.

7 II E TAP KONKURSU O UE – K URIEREM PO E UROPIE Uczniowie z każdej klasy prezentowali wylosowany przez siebie kraj UE ( Włochy, W. Bryt., Węgry, Hiszpania, Portugalia, Rumunia, Francja, Polska, Holandia ). Bardzo urozmaicone prezentacje oceniało jury w składzie : p.J.Kozielec, p.A.Berszakiewicz, p.N.Parzygnat, Ola Chlipała – przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego A oto wyniki : 1 miejsce – kl. 3B 2 miejsce – kl. 3A 3 miejsce – kl. 3C Wyróżnienia przypadły kl. 1A i 2C

8 K ONKURS P LASTYCZNY Z AKWAREL Ą P OD B RUKSEL Ą Na konkurs napłynęły 24 pracy z klas 1-3. Uczniowie w dowolnej technice prezentowali cechy najbardziej charakterystyczne dla krajów UE. Wyróżniono 6 prac, które wykonali uczniowie z klas IIB,IB,IIA,IIB

9 G AZETKI SZKOLNE Poza działaniami zaplanowanymi wcześniej udało nam się przeprowadzić jeszcze inne związane z bieżącą działalnością szkoły. W zestawie tematów klasowego konkursu na gazetkę szkolną znalazły się również ten związany z polską prezydencją w UE. I miejsce – 3A II miejsce – 1A III miejsce – 2B

10 XI S ZKOLNY P RZEGLĄD T WÓRCZOŚCI A RTYSTYCZNEJ W J ĘZYKU A NGIELSKIM. Przegląd Twórczości Artystycznej w Języku Angielskim odbył się w naszej szkole już po raz jedenasty. Celem corocznie organizowanego konkursu jest doskonalenie swobodnego posługiwania się językiem angielskim. 9 sześcioosobowych zespołów rywalizowało ze sobą pod okiem jury w międzynarodowym składzie : Małgorzata Kunstman, Natalia Niemiec, Mikołaj Urbaniak i Mathew Dundon. Skecz o sympatycznych Flintstonach przyniósł zwycięstwo klasie 3a. Miejsce drugie zajęła klasa 2a z występem o dziejach Romea i Julii, a zdobywcami trzeciego miejsca są uczniowie klasy 3b z przedstawieniem" Królewskie polowanie".

11 P LASTYCZNY K ONKURS P ROFILAKTYCZNY Program działań wpisywał się również organizowany od lat przez naszą szkołę konkurs Mój głos w tej sprawie – nie dajmy się uzależnieniom. Miał on charakter Międzynarodowy – do udziału zostali zaproszeni uczniowie Zakladnej Szkoły w Spiskiej Nowej Wsi na Słowacji. Prace były wykonywane w stylistyce street artu.

12 D IABEŁ NA P ODHALU Prezentacja spektaklu teatralnego na podsumowaniu projektu unijnego realizowanym w Specjalnym O ś rodku Szkolno-Wychowawczym Nr1 w Nowym Targu. Gimnazjalna grupa dzia ł aj ą ca przy Gminnego Centrum Kultury. Zaprezentowa ł a spektakl teatralny Diabe ł na Podhalu. Spotka ł on si ę z ż yczliwym przyj ę ciem.

13 XI G MINNY K ONKURS L ITERACKI Dodatkową formą naszego zaangażowania w działania związane z polską prezydencją u UE stał się kolejny organizowany corocznie konkurs literacki pod hasłem Europejczyk na Podhalu, Góral w Europie – listy z podróży. Konkurs skierowany jest do wszystkich placówek oświatowych pracujących na teranie Gminy Czorsztyn. A w tym kraju k ą cik ma ł y, a w tym k ą cie ś wiat mój ca ł y Teofil Lenartowicz

14 Ś WIĄTECZNYM K ROKIEM P O E UROPIE Apel świąteczny był także związany tematycznie z polską prezydencją w UE, ponieważ nawiązywał tematycznie do sposobu obchodzenia świąt Bożego Narodzenia w różnych krajach UE. Stał się istotnym elementem podsumowującym w świadomości uczniów rangę moralną, społeczna i polityczną półrocznego przewodniczenia Polski w Radzie Unii Europejskiej.


Pobierz ppt "U DZIA Ł W W OJEWÓDZKIM PRZEGL Ą DZIE - -K ONKURSIE B LI Ż EJ Ś WIATA - K RAKÓW To od udziału w tym konkursie rozpoczęliśmy nasze działanie związane z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google