Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów Publiczne Prywatne Przedsiębiorstwa Organizacje pozarządowe Wydatki GD Osoby fizyczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów Publiczne Prywatne Przedsiębiorstwa Organizacje pozarządowe Wydatki GD Osoby fizyczne."— Zapis prezentacji:

1 1 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów Publiczne Prywatne Przedsiębiorstwa Organizacje pozarządowe Wydatki GD Osoby fizyczne Unia Europejska DG Regio DG EAC Państwo MKiDN MSZ Województwo Samorząd Urząd Wojewódzki WFOŚ Powiat, Gmina

2 Instytuty i ambasady Instytut Adama Mickiewicza Instytut Cervantesa Goethe Instytut British Council Ambasada USA itp. Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 2

3 Instytut Adama Mickiewicza www.iam.pl Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 3

4 4 Instytut Cervantesa www.cervantes.es

5 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 5 Instytut Goethego www.goethe.de

6 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 6 British Council www.goethe.de

7 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 7 Ambasada USA http://polish.poland.usembassy.gov

8 Fundusze międzyrządowe Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 8

9 9 Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej www.fwpn.org.pl

10 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 10 Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży www.pnwm.org

11 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 11 Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki www.visegradfund.org

12 12 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów Publiczne Prywatne Przedsiębiorstwa Organizacje pozarządowe Wydatki GD Osoby fizyczne Unia Europejska DG Regio DG EAC Państwo MKiDN MSZ Województwo Samorząd Urząd Wojewódzki WFOŚ Powiat, Gmina

13 13 2 000 000 zł Działania priorytetowe: Ważne wydarzenia kulturalne Kultura tradycyjna i świadomość historyczna Projekty badawcze w sektorze kultury Promocja młodych twórców Kampanie informacyjno-promocyjne Informacje: Departament Kultury i Edukacji, tel. 42 291 97 43, e-mail: bartlomiej.pielas@lodzkie.pl. bartlomiej.pielas@lodzkie.pl Organizacje pozarządowe Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

14 1 300 000 zł 500 000 zł Otwarty konkurs ofert na realizację ważnych wydarzeń kulturalnych Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 200 000 zł Otwarty konkurs ofert na organizację kampanii promocyjno- informacyjnych (1)(2)(3) -wymagany wkład własny (10-30%) Organizacje pozarządowe Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 14

15 Wysokość środków finansowych w budżecie WŁ Zabytki Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 15

16 O dotację ubiegać się może każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z: prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu, stosunku zobowiązaniowego. Dofinansowaniu podlegają prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Katalog prac wyszczególniony w § 2 ust. 3 Regulaminu. Dotacja może być udzielona na: pokrycie kosztów wykonania prac w danym roku do 50% wartości tych prac. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dotacja może być udzielona do 100%. Szczegółowe informacje: www.lodzkie.pl/ Kultura/Ochrona zabytków.www.lodzkie.pl/ Kontakt: Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Kultury i Edukacji, Magdalena Sowińska, tel. 42 291 98 27, magdalena.sowinska@lodzkie.plmagdalena.sowinska@lodzkie.pl Zabytki Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 16

17 Wysokość środków finansowych w budżecie WŁ Stypendia artystyczne Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 17

18 Stypendium w kategorii młody twórca uczniowie lub studenci, którzy nie ukończyli 35 roku życia stypendium przyznawane na realizację projektu artystycznego stypendium w wysokości do 17 000 zł Stypendium w kategorii uczeń uczniowie szkół artystycznych: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (średnia z przedmiotów artystycznych 4,5); studenci wyższych uczelni artystycznych (średnia z przedmiotów artystycznych 4,0) stypendium w wysokości od 2 000 zł do 10 000 zł Kontakt: Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, tel. 42 291 98 27 oraz drogą e-mailową: iwona.uznanska@lodzkie.pl.iwona.uznanska@lodzkie.pl Stypendia artystyczne Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 18

19 19 Konkurs z dziedziny kultury do 5 000 zł. Całokształt działalności do 12 000 zł. Osobowość 12 000 zł. Regio Kultura do 10 000 zł. Gmina – w centrum kultury do 10 000 zł. 90 000 zł Nagrody Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

20 20 Uprawnieni wnioskodawcy: organy administracji państwowej, organy administracji samorządowej, członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego, radni Sejmiku Województwa Łódzkiego instytucje kultury, szkoły i uczelnie artystyczne, inne podmioty działające na rzecz kultury. Przewidywany najbliższy termin naboru wniosków: pierwszy kwartał 2013 r. Kontakt: Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, tel. 42 291 98 27 oraz drogą e-mailową: iwona.uznanska@lodzkie.pl.iwona.uznanska@lodzkie.pl Nagrody Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

21 Wojewódzki Konserwator Zabytków 21 1 250 000 zł Dotacje na pokrycie kosztów wykonania planowanych prac w roku udzielenia dotacji, Dofinansowanie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, które zostały przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (tzw. refundacja). Wnioskodawca musi posiadać tytuł prawny do zabytku W przypadku refundacji może wystąpić wnioskodawca, którego działalność nie jest finansowana ze środków publicznych Co do zasady: 50% wartości inwestycji Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

22 Terminy składania wniosków: do dnia 28 lutego - na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone w bieżącym roku, do dnia 30 czerwca - na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku. W przypadku, gdy środki na dany rok zostaną wykorzystane w pierwszym terminie, nabór wniosków na kolejny termin zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje: www.wuoz.bip.lodz.pl.www.wuoz.bip.lodz.pl Kontakt: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi, ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź, tel. 42 632 52 33, 42 638 07 21. Wojewódzki Konserwator Zabytków Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 22

23 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program: Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery Cele: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez realizację inwestycji polegających na kompleksowej modernizacji budynków służącej racjonalizacji zużycia energii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii Wnioskodawcy: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki Nabór wniosków: system ciągły - do dnia 30 września każdego roku Okres wdrażania: - wdrażanie Programu: w latach 2012-2013 - wydatkowanie środków: do 30.06.2015 roku 23 Forma dofinansowania Planowana pula środków do rozdysponowania [zł] Rok 2012Rok 2013 Pożyczka17.500.000,0022.500.000,00 Dotacja17.500.000,0022.500.000,00 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

24 Konkursy z dziedziny Edukacja Ekologiczna w 2012 r.: utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach – termin ogłoszenia: styczeń 2012r. zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej Moja idealna ekopracownia - konkurs dla szkół z woj. łódzkiego – termin ogłoszenia: luty 2012r. wydanie albumu promującego walory przyrodnicze woj. łódzkiego – termin ogłoszenia: czerwiec 2012r. Obecnie trwa ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach Konkursu Moja wymarzona ekopracownia. Decyzją Zarządu Funduszu termin rozstrzygnięcia konkursu został wydłużony z dnia 11.06.2012r. na 29.06.2012r. Wnioski z dziedziny Edukacja Ekologiczna, które nie kwalifikują się do rozpatrywania w ramach ww. planowanych konkursów, można składać w trybie ciągłym do dnia 30.09.2012r. Więcej informacji na stronie: www.wfosigw.lodz.plwww.wfosigw.lodz.pl 24 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

25 25 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów Publiczne Prywatne Przedsiębiorstwa Organizacje pozarządowe Wydatki GD Osoby fizyczne Unia Europejska DG Regio DG EAC Państwo MKiDN MSZ Województwo Samorząd Urząd Wojewódzki WFOŚ Powiat, Gmina

26 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 26 Fundacja im. Leopolda Kronenberga www.citibank.pl/poland/kronenberg

27 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 27 Alior Bank – Dom z Wyższą Kulturą www.domykultury.newsweek.pl

28 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 28 Fundacja PZU http://www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu

29 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 29 Fundacja Orange http://www.akademiaorange.pl/

30 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 30 Bankowa Fundacja im. dr Mariana Kantona http://www.pekao.com.pl/o_banku/odpowiedzialnosc/fundacja_kantona

31 31 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów Publiczne Prywatne Przedsiębiorstwa Organizacje pozarządowe Wydatki GD Osoby fizyczne Unia Europejska DG Regio DG EAC Państwo MKiDN MSZ Województwo Samorząd Urząd Wojewódzki WFOŚ Powiat, Gmina

32 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 32 Fundacja im. Stefana Batorego www.batory.org.pl

33 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 33 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej www.frdl.org.pl

34 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 34 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego www.frsi.org.pl

35 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 35 Fundacja Partnerstwo dla Środowiska www.epce.org.pl

36 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 36 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności www.pafw.pl

37 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 37 Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" www.e.org.pl

38 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 38 Fundacja Wspomagania Wsi www.witrynawiejska.org.pl

39 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 39 Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży www.pcyf.org.pl

40 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 40 Akademia Rozwoju Filantropii www.filantropia.pl

41 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 41 Fundusz Społeczny Notariatu www.fundusznotariatu.pl

42 42 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów Publiczne Prywatne Przedsiębiorstwa Organizacje pozarządowe Wydatki GD Osoby fizyczne Unia Europejska DG Regio DG EAC Państwo MKiDN MSZ Województwo Samorząd Urząd Wojewódzki WFOŚ Powiat, Gmina

43 Wydatki gospodarstw domowych 2010 w przeliczeniu na jedną osobę rocznie w Polsce 43 Wartość wydatków (w zł) Struktura wydatków (w %) Ogółem406,56100,00% w tym*: Opłaty za telewizję kablową123,7230,43% Opłaty za abonament radiowy i telewizyjny34,568,50% Gazety i czasopisma39,249,65% Zakup telewizorów42,2410,39% Książki i inne wydawnictwa20,284,99% Opłaty za wstęp do teatrów, instytucji muzycznych i kina 19,924,90% Zakup sprzętu do odbioru, rejestracji i odtwarzania dźwięku 8,162,01% Zakup nośników dźwięku i obrazu11,282,77% Zakup sprzętu do odbioru, rejestracji i odtwarzania obrazu 7,21,77% *bez podręczników szkolnych oraz innych książek i czasopism do nauki Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

44 44 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów Publiczne Prywatne Przedsiębiorstwa Organizacje pozarządowe Wydatki GD Osoby fizyczne Unia Europejska DG Regio DG EAC Państwo MKiDN MSZ Województwo Samorząd Urząd Wojewódzki WFOŚ Powiat, Gmina

45 Mikrofinansowanie W oparciu o portale społecznościowe Autorzy publikują w Internecie swoje projekty, a wydawcy decydują, co zostanie zrealizowane. Twórca gromadzi środki dzięki ściągnięciu pliku przez użytkownika bądź przelaniu określonej kwoty pieniężnej na konto danego artysty. 45 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

46 46

47 Źródła informacji o funduszach: www.ngo.plwww.ngo.pl – portal organizacji pozarządowych, www.lodzkie.ngo.pl,www.lodzkie.ngo.pl www.regiony.nck.pl – newsletter z informacjami o możliwościach finansowania działań kulturalnych,www.regiony.nck.pl www.eurofunds.orgwww.eurofunds.org – portal z informacjami na temat funduszy europejskich, www.funduszestrukturalne.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl – portal funduszy strukturalnych, www.mkidn.gov.plwww.mkidn.gov.pl – podręcznik Możliwości finansowania kultury z funduszy europejskich, www.dialog2008.plwww.dialog2008.pl – podręcznik Źródła finansowania projektów, www.pafw.plwww.pafw.pl – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (granty dla małych społeczności), www.prow.lodzkie.plwww.prow.lodzkie.pl – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego, www.rpo.lodzkie.plwww.rpo.lodzkie.pl – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, www.eurodesk.plwww.eurodesk.pl ; www.eurodesk.org.pl – Europejski Program Informacyjny dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą (działa w strukturach Narodowych Agencji programu Młodzież w działaniu).www.eurodesk.org.pl Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 47

48 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 48 Ile czy jak? Co w finale ma znaczenie?

49 Obserwatorium Kultury Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 49 Jak oceniać wielkość wydatków na kulturę? – Wartości nominalne np. 250 mln zł – % wszystkich wydatków danego samorządu / państwa – % udział każdego ze szczebli zarządzania (lokalny, regionalny, centralny) PolskaNiemcy Wielka Brytania 0,53%0,38%0,70% 19,6%, 48,2%, 32,2% 13,5%, 41,7%, 44,7%, 14,2%, 43,1%, 42,6%.

50 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów Dziękuję za uwagę 50 Dorota Wodnicka 604 400 489 dorota.wodnicka@lodzkie.pl


Pobierz ppt "1 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów Publiczne Prywatne Przedsiębiorstwa Organizacje pozarządowe Wydatki GD Osoby fizyczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google