Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów"— Zapis prezentacji:

1 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Publiczne Prywatne Unia Europejska DG Regio DG EAC Państwo MKiDN MSZ Województwo Samorząd Urząd Wojewódzki WFOŚ Powiat, Gmina Przedsiębiorstwa Organizacje pozarządowe Wydatki GD Osoby fizyczne Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

2 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Instytuty i ambasady Instytut Adama Mickiewicza Instytut Cervantesa Goethe Instytut British Council Ambasada USA itp. Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

3 Instytut Adama Mickiewicza www.iam.pl
Agenda rządowa, instytucja kultury powstała 1 marca 2000 roku. Jej celem jest popularyzowanie polskiej kultury na świecie oraz współpraca kulturalna z innymi krajami. Stała działalność IAM obejmuje w szczególności: promocję polskiej kultury i aktywny udział w kulturalnych wydarzeniach na świecie, tworzenie i aktualizowanie zintegrowanego systemu informacji o kulturze polskiej oraz rozpowszechnianie tych informacji - w języku polskim i w językach obcych – w światowych zasobach sieciowych www, tworzenie i gromadzenie różnego rodzaju materiałów informacyjnych i promocyjnych (wielojęzycznych wydawnictw, ilustracji, nagrań, filmów, programów literackich, projektów wystawienniczych, itp.) oraz udostępnianie tych materiałów zainteresowanym osobom i instytucjom, w szczególności Instytutom Polskim i polskim placówkom kulturalnym za granicą, przygotowywanie dla zagranicznych popularyzatorów kultury, badaczy, specjalistów z różnych dziedzin niezbędnych materiałów i informacji dotyczących o Polsce i polskiej kulturze, organizowanie wizyt studyjnych międzynarodowych kuratorów sztuki oraz gości Instytutu Adama Mickiewicza, Ministerstwa Kultury oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Instytut Adama Mickiewicza wspiera projekty promujące Polskę za granicą wpisane w założenia polityki kulturalnej oraz zgodne z głównymi założeniami polityki zagranicznej.  Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

4 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Instytut Cervantesa Instituto Cervantes - publiczna instytucja kulturalna stworzoną w 1991r., zależna od hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Cel: promocja i nauczanie języka hiszpańskiego oraz propagowanie kultury Hiszpanii, Hispanoameryki i krajów hiszpańskojęzycznych. Do zadań Instytutu Cervantesa należy promocja kultury hiszpańskiej. W tym celu współpracuje z instytucjami, firmami i innymi organizacjami publicznymi i prywatnymi, zarówno hiszpańskimi jak i z innych krajów, w tym z Polski. Program imprez kulturalnych obejmuje praktycznie wszelkie dziedziny sztuki i nauki, jak teatr, taniec, muzyka, literatura, filozofia, architektura, aby zaprezentować w ten sposób różnorodność współczesnej hiszpańskiej i latynoamerykańskiej oferty kulturalnej jak również jej historyczne korzenie. Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

5 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Instytut Goethego Instytut Goethego (oficjalna nazwa: Goethe-Institut e.V.), działa na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec jako stowarzyszenie pożytku publicznego z Centralą w Monachium. Instytut Goethego, noszący imię wybitnego niemieckiego poety Johanna Wolfganga von Goethe ( ), pełni za granicą rolę niemieckiego instytutu kultury. Celem instytucji jest popularyzacja języka niemieckiego, wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej, jak również prezentowanie nowoczesnego obrazu Niemiec. Obok popularyzacji języka niemieckiego kolejnym celem działalności Instytutu Goethego jest wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej, przede wszystkim w dziedzinie architektury, sztuk plastycznych, wzornictwa i mody, literatury, muzyki, filmu, teatru, tańca i wystaw. Instytuty Goethego współpracują na zasadach partnerskich z instytucjami w kraju gospodarza, organizując imprezy kulturalne, uczestnicząc w festiwalach, itp. Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

6 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
British Council Brytyjska agencja ds. współpracy kulturalnej oraz oświatowej, z nastawieniem na naukę języka angielskiego. Obecnie w Polsce działalność prowadzą dwie placówki British Council - w Warszawie, w al. Jerozolimskich 59; oraz w Krakowie, w Szarej Kamienicy na Rynku Głównym 6. Ich działalność to głównie prowadzenie kursów j. angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania, a także przeprowadzanie egzaminów Cambridge English for Speakers of Other Languages. Testy przygotowywane przez University of Cambridge i przeprowadzane przez oddziały British Council są jednymi z najpopularniejszych ogólnych egzaminów z j. angielskiego. Realizowane projekty: EUNIC to Stowarzyszenie Narodowych Instytutów Kultury Unii Europejskiej. EUNIC buduje efektywne partnerstwo i sieć kontaktów między Narodowymi Instytutami Kultury UE w celu rozwijania i promocji kulturalnej różnorodności oraz wzajemnego zrozumienia między społeczeństwami Europy, i aby umacniać międzynarodowy dialog i współpracę kulturalną z krajami spoza Europy. Projekt Empowering European Citizens - oferuje możliwości rozwoju grupom młodych liderów tak, by umieli bez trudu „nawigować” w ramach różnych kultur i pomiędzy nimi – świadomi swojej spuścizny kulturowej, a jednocześnie wystarczająco otwarci i zdolni zaakceptować, uszanować i zrozumieć inne kultury. Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

7 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Ambasada USA Biuro Spraw Publicznych działa na rzecz umocnienia i rozwoju stosunków amerykańsko-polskich poprzez: przybliżanie polityki USA przy uwzględnieniu całej złożoności społeczeństwa amerykańskiego, z myślą o lepszym poznaniu Stanów Zjednoczonych tworzenie, promowanie i realizację edukacyjnych i kulturowych programów wymiany, które służą poprawie stosunków i lepszemu zrozumieniu między mieszkańcami Polski i Stanów Zjednoczonych. Biuro Spraw Publicznych podejmuje różnorodne działania na rzecz zakładanych celów, realizowane m.in. w ramach Sekcji Kulturalnej, która prowadzi szereg programów wymiany między różnorodnymi grupami w Polsce i Stanach Zjednoczonych oraz nadzoruje angażowanie się rządu Stanów Zjednoczonych w działania kulturowe i edukacyjne między Polską i Stanami Zjednoczonymi. Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

8 Fundusze międzyrządowe
Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

9 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Celem fundacji jest udzielanie finansowego wsparcia przedsięwzięciom, stanowiącym przedmiot obopólnego zainteresowania Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec. FWPN dofinansowuje projekty kwotą stanowiącą w zasadzie maksymalnie 60% kosztów całkowitych planowanego przedsięwzięcia. Wysokość dotacji może wynieść do zł. Konieczne jest posiadanie partnera zagranicznego z Niemiec. Ze środków Fundacji mogą być wspierane w szczególności: spotkania i współpraca instytucjonalna – wymiana doświadczeń np. grup zawodowych i młodzieżowych, partnerstwa miast i gmin, uniwersytetów, różnego rodzaju stowarzyszeń i organizacji, prace naukowe, kształcenie, wspieranie nauki języka polskiego i niemieckiego, jako języków obcych oraz polonistyki i germanistyki w kraju sąsiada – prace naukowe, których przedmiotem jest tematyka polska, niemiecka lub polsko-niemiecka, np. w formie projektów badawczych, konferencji, seminariów bądź publikacji, media – działania na rzecz rzetelnego informowania opinii publicznej o kraju sąsiada, działania literackie i artystyczne, uznawane za ważne dla dialogu polsko-niemieckiego – projekty w dziedzinie muzyki, teatru, filmu, literatury, sztuk pięknych i architektury. Wnioski o dotację do zł mogą być składane na bieżąco. Należy je składać nie później niż na 2 miesiące przed rozpoczęciem projektu. Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

10 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży Celem tej współpracy jest łączenie młodych Polaków i Niemców poprzez organizowanie różnorodnych spotkań młodzieży: od warsztatów teatralnych poprzez wspólne obozy treningowe, aż po projekty ekologiczne. Typy projektów dla młodzieży: spotkania młodych Polaków i Niemców, praktyki, imprezy dokształcające, podróże do miejsc pamięci, publikacje, media, itp. Typy projektów dla profesjonalistów i praktyków: kursy językowe, programy dla dziennikarzy, konferencje i seminaria służące informacji i dokształcaniu w dziedzinie współpracy polsko-niemieckiej. Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

11 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Celem funduszu jest promocja współpracy pomiędzy Polską, Węgrami, Czechami i Słowacją, poprzez wspieranie rozwoju wspólnych projektów kulturowych, naukowych i edukacyjnych, a także wymiany młodzieżowej i współpracy trans granicznej. Preferowane są projekty angażujące podmioty ze wszystkich czterech państw Grupy Wyszehradzkiej. W przypadku dotacji standardowych konieczne jest uczestnictwo co najmniej trzech podmiotów z trzech różnych krajów, za wyjątkiem projektów w obszarze współpracy przygranicznej. Wsparcie jest udzielane na następujące typy projektów: współpraca kulturalna, badania naukowe i wymiana naukowa, edukacja, wymiana młodzieży, współpraca przygraniczna. Dotacja nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów projektu. Dopuszcza się niegotówkowy wkład własny (granty standardowe – od 6 tys. euro). Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

12 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Publiczne Prywatne Unia Europejska DG Regio DG EAC Państwo MKiDN MSZ Województwo Samorząd Urząd Wojewódzki WFOŚ Powiat, Gmina Przedsiębiorstwa Organizacje pozarządowe Wydatki GD Osoby fizyczne Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

13 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Organizacje pozarządowe Działania priorytetowe: Ważne wydarzenia kulturalne Kultura tradycyjna i świadomość historyczna Projekty badawcze w sektorze kultury Promocja młodych twórców Kampanie informacyjno-promocyjne Informacje: Departament Kultury i Edukacji, tel , Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

14 Otwarty konkurs ofert na realizację ważnych wydarzeń kulturalnych
Organizacje pozarządowe Otwarty konkurs ofert na realizację ważnych wydarzeń kulturalnych Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Otwarty konkurs ofert na organizację kampanii promocyjno-informacyjnych (1) (2) (3) wymagany wkład własny (10-30%) Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

15 Wysokość środków finansowych w budżecie WŁ
Zabytki Wysokość środków finansowych w budżecie WŁ Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

16 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Zabytki O dotację ubiegać się może każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z: prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu, stosunku zobowiązaniowego. Dofinansowaniu podlegają prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Katalog prac wyszczególniony w § 2 ust. 3 Regulaminu. Dotacja może być udzielona na: pokrycie kosztów wykonania prac w danym roku do 50% wartości tych prac. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dotacja może być udzielona do 100%. Szczegółowe informacje: Kultura/Ochrona zabytków. Kontakt: Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Kultury i Edukacji, Magdalena Sowińska, tel , Konkurs rozstrzygnięto 29 maja br. Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

17 Wysokość środków finansowych w budżecie WŁ
Stypendia artystyczne Wysokość środków finansowych w budżecie WŁ Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

18 Stypendia artystyczne
Stypendium w kategorii „młody twórca” uczniowie lub studenci, którzy nie ukończyli 35 roku życia stypendium przyznawane na realizację projektu artystycznego stypendium w wysokości do zł Stypendium w kategorii „uczeń” uczniowie szkół artystycznych: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (średnia z przedmiotów artystycznych ≥ 4,5); studenci wyższych uczelni artystycznych (średnia z przedmiotów artystycznych ≥ 4,0) stypendium w wysokości od zł do zł Kontakt: Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, tel oraz drogą ową: Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

19 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Nagrody Konkurs z dziedziny kultury  do zł. Całokształt działalności  do zł. Osobowość  zł. „Regio Kultura”  do zł. „Gmina – w centrum kultury”  do zł. Konkurs z dziedziny kultury – za znaczące osiągnięcia artystyczne, a także za zaangażowanie i wyróżniające osiągnięcia w pracy na rzecz kultury i jej promocję, ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego; do zł. Całokształt działalności – za wieloletnie, wybitne osiągnięcia oraz zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę; do zł. Osobowość – za znaczące osiągnięcia artystyczne, a także zaangażowanie i wyróżniające osiągnięcia w pracy na rzecz kultury i jej promocję, ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego; nagrody są przyznawane w wysokości do zł. „Regio Kultura” – za stworzenie szczególnego wydarzenia kulturalnego, dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji promującej województwo łódzkie w kraju i za granicą; nagroda – jedna w danym roku – jest przyznawana w wysokości do zł. „Gmina – w centrum kultury” – nagroda dla gminy z terenu województwa łódzkiego, za szczególne zaangażowanie w utrzymanie, rozwój i promocję dorobku kulturowego regionu, wspieranie młodych talentów z terenu gminy, wkład w integrację lokalnej społeczności; nagroda – jedna w danym roku – jest przyznawana w wysokości do zł. Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

20 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Nagrody Uprawnieni wnioskodawcy: organy administracji państwowej, organy administracji samorządowej, członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego, radni Sejmiku Województwa Łódzkiego instytucje kultury, szkoły i uczelnie artystyczne, inne podmioty działające na rzecz kultury. Przewidywany najbliższy termin naboru wniosków: pierwszy kwartał 2013 r. Kontakt: Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, tel oraz drogą ową: Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

21 Wojewódzki Konserwator Zabytków
Dotacje na pokrycie kosztów wykonania planowanych prac w roku udzielenia dotacji, Dofinansowanie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, które zostały przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (tzw. refundacja). Wnioskodawca musi posiadać tytuł prawny do zabytku W przypadku refundacji może wystąpić wnioskodawca, którego działalność nie jest finansowana ze środków publicznych Co do zasady: 50% wartości inwestycji Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

22 Wojewódzki Konserwator Zabytków
Terminy składania wniosków: do dnia 28 lutego - na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone w bieżącym roku, do dnia 30 czerwca - na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku. W przypadku, gdy środki na dany rok zostaną wykorzystane w pierwszym terminie, nabór wniosków na kolejny termin zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje: Kontakt: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi, ul. Piotrkowska 99, Łódź, tel , Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

23 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Program: Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery Cele: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez realizację inwestycji polegających na kompleksowej modernizacji budynków służącej racjonalizacji zużycia energii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii Wnioskodawcy: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki Nabór wniosków: system ciągły - do dnia 30 września każdego roku Okres wdrażania: - wdrażanie Programu: w latach - wydatkowanie środków: do roku Forma dofinansowania Planowana pula środków do rozdysponowania [zł] Rok 2012 Rok 2013 Pożyczka ,00 ,00 Dotacja Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

24 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Konkursy z dziedziny Edukacja Ekologiczna w 2012 r.: utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach – termin ogłoszenia: styczeń 2012r. zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej „Moja idealna ekopracownia” - konkurs dla szkół z woj. łódzkiego – termin ogłoszenia: luty 2012r. wydanie albumu promującego walory przyrodnicze woj. łódzkiego – termin ogłoszenia: czerwiec 2012r. Obecnie trwa ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach Konkursu „Moja wymarzona ekopracownia”. Decyzją Zarządu Funduszu termin rozstrzygnięcia konkursu został wydłużony z dnia r. na r. Wnioski z dziedziny Edukacja Ekologiczna, które nie kwalifikują się do rozpatrywania w ramach ww. planowanych konkursów, można składać w trybie ciągłym do dnia r. Więcej informacji na stronie: Możliwość zwiększenia potencjału technicznego jednostek Różny procent dofinansowania w zależności od rodzaju działań Edukacja ekologiczna Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

25 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Publiczne Prywatne Unia Europejska DG Regio DG EAC Państwo MKiDN MSZ Województwo Samorząd Urząd Wojewódzki WFOŚ Powiat, Gmina Przedsiębiorstwa Organizacje pozarządowe Wydatki GD Osoby fizyczne Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

26 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Fundacja im. Leopolda Kronenberga Celem Fundacji jest wspieranie działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu dofinansowanie uzyskują instytucje non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: I. EDUKACJA Innowacje w edukacji Edukacja ekonomiczna Dziedzictwo kulturowe i tradycje Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży II. ROZWÓJ LOKALNY Priorytety opieki zdrowotnej Polityka społeczna Nauka przedsiębiorczości Obszary działania fundacji: udzielanie wsparcia stowarzyszeniom i fundacjom skutecznie działającym w zakresie obszarów tematycznych, które stanowią przedmiot zainteresowania Fundacji, tworzenie nowoczesnych programów edukacyjnych, pomocnych w kształceniu dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, dotowanie szczególnie wartościowych działań edukacyjnych w zakresie kultury, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki i dziedzictwa kulturowego. Wnioskodawcy: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki, jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego. Nabory wniosków: Wnioski o dotacje na projekty o charakterze lokalnym tzn. realizowane na obszarze nie przekraczającym jednego województwa (wieś, miasto, gmina, powiat): od 3 do 30 września 2012, od 1 do 28 marca 2013, od 9 do 30 września 2013. Wnioski o dotacje na projekty o charakterze ponadlokalnym, tzn. realizowane na obszarze większym niż jedno województwo: od 26 listopada do 20 grudnia 2012, od 3 do 27 czerwca 2013. Fundacja nie określa maksymalnej ani minimalnej kwoty przyznawanych dotacji. Dofinansowanie może zostać przeznaczone m.in. na warsztaty, szkolenia, konkursy, olimpiady, organizowanie pracowni edukacyjnych. Wnioski mogą mieć zasięg lokalny (jedno województwo) i ponadlokalny (dwa, trzy lub więcej województw). Wkład własny nie jest formalnie wymagany, jednak zwiększa szansę na realizację projektu zgodnie z jego założeniami, co z kolei zwiększa szansę na uzyskanie dofinansowania z Fundacji. Więcej informacji na stronie: Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

27 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Alior Bank – „Dom z Wyższą Kulturą” Alior Bank prowadzi konkurs „Dom z Wyższą Kulturą”, który skierowany jest do domów kultury, stowarzyszeń, fundacji, bibliotek oraz grup nieformalnych, a celem jej jest dofinansowanie najciekawszych projektów, aktywizujących lokalną społeczność. Cztery placówki kulturalne, które zgłoszą najlepsze pomysły na projekt w kategorii: kultura, edukacja, integracja, sport i rekreacja, otrzymają po złotych na ich realizację. Głównym celem konkursu jest wspieranie długotrwałych, pozytywnych zmian w działalności placówek upowszechniania kultury. Laureaci konkursu „Dom z Wyższą Kulturą” zdobędą okazję do zaprezentowania swojej działalności w prasie i Internecie. Opisy zwycięskich domów kultury przedstawione zostaną na łamach tygodnika „Newsweek Polska” oraz w dzienniku „Fakt”. Więcej informacji na stronie: Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

28 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Fundacja PZU Fundacja PZU prowadzi działania w następujących dziedzinach: edukacji, w szczególności w zakresie wspierania inicjatyw tworzących ludziom młodym warunki równych szans dla ich rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego konkurs grantowy - Wzbogacanie oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich i w małych miastach kulturze i sztuce, w szczególności w zakresie wspierania: działań służących upowszechnianiu wiedzy o kulturze i sztuce polskiej, artystów, twórców i uzdolnionej artystycznie młodzieży oraz wydarzeń artystycznych mecenat Fundacji PZU ochronie zdrowia, z wyłączeniem działalności prewencyjnej w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej pomocy społecznej, w szczególności w zakresie wspierania, promocji i rozwoju aktywności niepełnosprawnych konkurs grantowy - Odciążanie rodziców dzieci upośledzonych umysłowo i niepełnosprawnych Więcej informacji na stronie: Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

29 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Fundacja Orange Celem programu grantowego Akademia Orange jest promowanie nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży poprzez wspieranie innowacyjnych projektów edukacyjnych, które w nowatorski i atrakcyjny sposób zachęcają do zdobywania wiedzy oraz uczestnictwa w kulturze. Cele Programu: wyrównywanie szans w dostępie do kultury, promowanie twórczych postaw wobec kultury (zarówno wobec tzw. dziedzictwa jak i współczesności), przygotowanie dzieci i młodzieży, szczególnie z grup defaworyzowanych społecznie, do aktywnego uczestnictwa w kulturze, kształcenie umiejętności świadomego posługiwania się mediami kultury, wykształcenie świadomego odbiorcy kultury i sztuki, opracowanie i upowszechnianie nowoczesnych metod edukacji kulturalnej, umożliwienie realizowania się młodych ludzi na polu kultury, w efekcie stworzenie innowacyjnych programów edukacyjnych i narzędzi dydaktycznych wraz z materiałami, tworzenie ogólnodostępnej bazy materiałów z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży poprzez udostępnianie materiałów na otwartych licencjach (Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska). Program grantowy „Akademia Orange” ma umożliwić dzieciom i młodzieży, zwłaszcza narażonej na wykluczenie społeczne, osobisty i twórczy dialog z kulturą. W ramach programu, wspierane będą m.in. multimedialne projekty przybliżające kulturę dzieciom i młodzieży, nowatorskie projekty kulturalno - animacyjne czy szkolenia dla pedagogów i animatorów kultury, promujące nowoczesną edukację. Beneficjentami Programu są dzieci i młodzież (do 18 roku życia) oraz instytucje i osoby pracujące z młodzieżą. O dotacje mogą ubiegać się: a.   organizacje pozarządowe, b.   państwowe i samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki, c.   szkoły i inne placówki oświatowe i uczelnie, szczególnie szkoły i uczelnie artystyczne. Więcej informacji na stronie: Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

30 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Bankowa Fundacja im. dr Mariana Kantona Cele statutowe Fundacji obejmują wspieranie działań w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych, upowszechniania kultury. W obszarze upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego, wspierane są inicjatywy głównie skierowane do dzieci i młodzieży. W ramach środków przyznanych na ten cel w 2011r. w kwocie zł wsparto m. in. organizację konkursu historycznego dla młodzieży szkół warszawskich oraz warsztatów muzycznych chorału bizantyjsko-ruskiego. Więcej informacji na stronie: Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

31 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Publiczne Prywatne Unia Europejska DG Regio DG EAC Państwo MKiDN MSZ Województwo Samorząd Urząd Wojewódzki WFOŚ Powiat, Gmina Przedsiębiorstwa Organizacje pozarządowe Wydatki GD Osoby fizyczne Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

32 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Fundacja im. Stefana Batorego Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej. Publikacje: Przemieszczone dobra kultury. Przypadek Europy Zachodniej i problemy państw Europy Środkowej i Wschodniej w XX wieku Dobra kultury i problemy własności. Doświadczenia Europy Środkowej po 1989 roku Własność a dobra kultury Programy: Równe Szanse – dotacje na projekty wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży oraz integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Dla Tolerancji – dotacje na projekty kształtujące postawy otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych oraz przeciwdziałające nietolerancji i ksenofobii Masz Głos, Masz Wybór – dotacje na działania służące zwiększeniu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym Działania Strażnicze – dotacje na projekty obywatelskiego nadzoru nad funkcjonowaniem instytucji publicznych Edukacja Prawna – dotacje na projekty zapewniające większy dostęp obywateli do pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości Instytucje Obywatelskie – dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, państwa prawa oraz współpracy międzynarodowej Partnerstwo Inicjatyw Społecznych – dotacje na trójstronne projekty współpracy podejmowane przez organizacje z Niemiec i Polski oraz Ukrainy, Białorusi i Obwodu Kaliningradzkiego Wolontariat dla Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego - dotacje na projekty dotyczące pracy wolontariackiej na rzecz wspólnego dziedzictwa kulturowego krajów Europy Środkowej i Wschodniej Wschód-Wschód – dotacje na międzynarodowe projekty realizowane w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej Inicjatywy Obywatelskie w Europie Wschodniej – dotacje dla białoruskich i ukraińskich organizacji pozarządowych podejmujących działania na rzecz budowy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Więcej informacji na stronie: Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

33 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza ruchu organizacji pozarządowych i wszelkich form współpracy pomiędzy tymi organizacjami i grupami obywatelskimi a samorządem terytorialnym. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej przygotowuje i pomaga we wdrażaniu gminnych i powiatowych strategii rozwoju lokalnego, w których ważne miejsce zajmują programy dotyczące rozwoju gospodarczego oraz współpracy władz lokalnych z sektorem prywatnym. Więcej informacji na stronie: Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

34 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Celem FRSI jest wspieranie i promowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce i poza jej granicami, a w szczególności: zwiększanie dostępu obywateli, instytucji i organizacji do Internetu oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych opartych na Internecie, popularyzacja wiedzy na temat korzyści płynących z wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu obywateli – w ich rozwoju osobistym, zawodowym i działalności gospodarczej oraz w funkcjonowaniu instytucji, organizacji i innych podmiotów, inicjowanie, pobudzanie i wspomaganie współpracy podmiotów różnych sektorów mającej na celu tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi społeczeństwa informacyjnego oraz popularyzacji wiedzy na temat korzyści płynących z wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje swoje cele między innymi w sferze nauki, edukacji, kultury, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych oraz wspomagania rozwoju społeczności lokalnych. FRSI realizuje przedsięwzięcia samodzielnie oraz udziela pomocy finansowej na prowadzenie działań zgodnych z jej celami. Wsparcie w postaci dotacji i pomocy rzeczowej, technicznej, informacyjnej, organizacyjnej oraz merytorycznej mogą otrzymać organizacje i instytucje, które nie działają w celu osiągnięcia zysku. Program Rozwoju Bibliotek W 2009 roku Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego rozpoczęła realizację Programu Rozwoju Bibliotek. W ramach programu biblioteki zostały wyposażone w sprzęt komputerowy, umożlwiający bezpłatne korzystanie z Internetu. Do 15 lipca br. gminne biblioteki publiczne w małych miejscowościach – gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do 20 tys. mieszkańców – również te, które nie biorą udziału w Programie Rozwoju Bibliotek – mogą bezpłatnie zamówić oprogramowanie Microsoft dla komputerów do użytku publicznego (przeznaczonych dla użytkowników). Konkurs organizowany w ramach kampanii „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu”, mającej na celu popularyzację zasad bezpiecznego korzystania z Internetu wśród młodych użytkowników bibliotek. Od 21 listopada 2011 roku wszystkie biblioteki w Polsce mogą bezpłatnie korzystać z platformy e-learningowej na której znajdują się multimedialne pakiety edukacyjne. Są to kursy e-learning bezpiecznego korzystania z Internetu. Termin przesyłania zgłoszeń do konkursu mija 21 sierpnia br. Projekt Biblioteki w społeczeństwie wiedzy - strategie dla przyszłości .zakłada wymianę międzyinstytucjonalną oraz wymianę dobrych praktyk w zakresie zarządzania kulturą i budowania strategii przez polskie i norweskie instytucje związane z systemem bibliotecznym. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania: cykl czterech trzydniowych warsztatów budowania strategii działania dla instytucji kultury, konsultacje on-line, wizyta studyjna w Norwegii, podręcznik planowania strategicznego dla instytucji kultury, konferencja podsumowująca projekt. Więcej informacji na stronie: Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

35 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Wspiera: działania przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego, opartego na dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym oraz angażujące lokalne społeczności (Fundusz Partnerstwa), rozwój turystyki przyjaznej dla środowiska, promuje zdrowy i aktywny styl życia (greenways.pl), promuje edukację na rzecz ekorozwoju. Od 2000 roku Fundacja Partnerstwo dla Środowiska w oparciu o organizacje, instytucje publiczne i firmy  zrzeszone w Krajowej Sieci Grup Partnerskich na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, wzdłuż Zielonych szlaków – greenways realizuje w Polsce Program Ekomuzea. Celem Programu Ekomuzea w Polsce jest wsparcie tworzenia lokalnych i regionalnych ekomuzeów, które służą ochronie, zachowaniu i żywej prezentacji dziedzictwa oraz kreowaniu kompleksowego produktu turystycznego. Program oferuje: • pomoc merytoryczną i techniczną, • doradztwo i szkolenia, • wymianę z podobnymi inicjatywami w Polsce i za granicą, • wsparcie finansowe na zasadach konkursowych,  • wsparcie w pozyskiwaniu środków na realizację. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska koordynuje w Polsce Program "Zielone Szlaki - Greenways", realizowany wspólnie z Zespołem Koordynatorów Greenways (Forum Zielonych Szlaków Greenways i Ekomuzeów w ramach Krajowej Sieci Grup Partnerskich), którzy reprezentują organizacje pozarządowe będące inicjatorami poszczególnych zielonych szlaków. Krajowy Program "Zielone Szlaki - Greenways" jest wprowadzany w życie w ścisłej synergii z Programem Ekomuzea ze względu na pokrewność tematyki i spójność miejsc realizacji projektów. Program "Zielone Szlaki - Greenways": na szczeblu lokalnym jest realizowany we współpracy z ponad 200 lokalnymi partnerami - samorządami (urzędy marszałkowskie, urzędy miast i gmin), organizacjami pozarządowymi, szkołami i firmami, na poziomie krajowym buduje współpracę z kluczowymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się turystyką, dziedzictwem i ochroną środowiska. Celem w/w Programu jest wspieranie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz aktywizacja lokalnej gospodarki poprzez turystykę przyjazną dla środowiska, promocję lokalnych produktów oraz inicjatywy społeczne. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska wspiera rozwój zielonych szlaków w Polsce poprzez: doradztwo, szkolenia, organizowanie pomocy finansowej dla rozwoju lokalnych inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju zrównoważonego. Od roku 2004 Fundacja jest inicjatorem i członkiem Europejskiej Sieci Ekomuzeów 'Local Worlds'. Więcej informacji na stronie: Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

36 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Fundacja działa na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, a jednocześnie wspiera procesy transformacji w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W działaniach na terenie Polski Fundacja koncentruje się obecnie na inicjatywach edukacyjnych, służących przede wszystkim wyrównywaniu szans, a także na wyzwalaniu i umacnianiu energii obywatelskiej w miejscach wymagających szczególnego wsparcia. Realizuje programy w następujących obszarach tematycznych: inicjatywy w zakresie edukacji, rozwój społeczności lokalnych, obywatel w demokratycznym państwie prawa, dzielenie się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji. Program Rozwoju Bibliotek PAFW jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w długofalowym przedsięwzięciu, którego celem jest ułatwienie polskim bibliotekom publicznym na terenach wiejskich i w małych miastach dostępu do komputerów, Internetu, a także szkoleń w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla realizacji indywidualnych aspiracji użytkowników bibliotek oraz rozwoju lokalnych społeczności. Program jest prowadzony w ramach szerszego przedsięwzięcia „Global Libraries”. Więcej informacji na stronie: Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

37 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" Towarzystwo od 2002 roku realizuje projekty społeczno-kulturalne w całej Polsce: produkuje projekty artystyczne i społeczne, szkoli, przyznaje dotacje, wydaje książki, tworzy i promuje nowe modele działania w sferze kultury. Cele realizuje w ramach trzech linii programowych: Spółdzielnia młodych twórców to alternatywne studio produkcyjne, w którym stwarza się warunki do rozwoju młodym twórcom. Obywatele działają to laboratorium projektów społeczno-kulturalnych. Umożliwia animatorom realizację własnych przedsięwzięć na skalę dzielnicy, miasta, regionu czy całego kraju (realizowane programy dotacyjne i mikrodotacyjne: „Seniorzy w akcji”, „Młodzi Menedżerowie Kultury”, „Laboratorium Animatorni”, „Animator in Residence”. By wspierać lokalnych liderów, stworzono sieć Latających Animatorów Kultury, która zrzesza doświadczonych trenerów z całego kraju. Otwarty sektor kultury to think thank tworzący nowe rozwiązania dla kultury („Zoom na domy kultury”, „Laboratorium Zmiany”). Prowadzone są projekty partycypacyjne angażujące pracowników sektora kultury, mieszkańców, badaczy i samorządy lokalne w życie publiczne, w celu wypracowania nowych strategii działań dla istniejących instytucji kultury (domy kultury, biblioteki, uniwersytety III wieku). Więcej informacji na stronie: Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

38 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Fundacja Wspomagania Wsi wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego, finansuje inicjatywy dotyczące edukacji ekonomicznej, innowacji w zakresie edukacji, dziedzictwa kulturowego i tradycji, twórczości artystycznej dzieci i młodzieży, polityki społecznej i nauki przedsiębiorczości, organizuje corocznie kilka konkursów grantowych dla organizacji pozarządowych, szkół, przedszkoli, rad parafialnych z małych miast i wsi rozwój gospodarczy terenów wiejskich organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży ze wsi do 6000 mieszkańców utworzenie i prowadzenie świetlicy lub wiejskiego klubu aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców wsi i małych miasteczek poprawa stanu środowiska naturalnego Programy: „Nasza świetlica, nasz klub”, „Pożyteczne wakacje”, „Kultura bliska”. Organizacje składające wniosek muszą mieć swoją siedzibę na terenie gminy, w której projekt będzie realizowany. Realizacja projektu nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy. Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi zł, a minimalna zł. Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

39 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży POLSKA FUNDACJA DZIECI I MŁODZIEŻY Wspiera projekty organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży oraz nieformalnych grup młodzieżowych poprzez: dotacje (na działania świetlic, klubów, bibliotek itp.), szkolenia, seminaria i konferencje. Prowadzi m.in. program "Równać Szanse”, w którym są przeprowadzane trzy konkursy grantowe (dwa otwarte i jeden zamknięty). Ogólnopolski Konkurs Grantowy to dwuetapowy, otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych, maksymalna kwota dotacji to zł na projekty trwające 18 miesięcy. Regionalny Konkurs Grantowy to otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury, bibliotek gminnych i grup nieformalnych, maksymalna kwota dotacji zł na projekty trwające 6 miesięcy. Przy organizacji RKG PFDiM (Regionalny Konkurs Grantowy - Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży) współpracuje z czterema Partnerami Regionalnymi.  Projekty Modelowe to zamknięte konkursy dla najbardziej efektywnych projektów zrealizowanych w Programie "Równać Szanse 2007". Przyznane w nim dofinansowanie może zostać przeznaczone na rozwój projektu, jego kontynuację lub przeniesienie w nowe miejsce. W konkursie Projekty Modelowe PFDiM współpracuje wyłącznie z organizacjami pozarządowymi. Więcej informacji na stronie: Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

40 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Akademia Rozwoju Filantropii Wspiera: cenne i innowacyjne inicjatywy (pod warunkiem, że kierowane są do całej społeczności lokalnej, a w ich realizację włączają się sami mieszkańcy), ciekawe projekty oparte na współpracy seniorów z dziećmi i młodzieżą, tworzenie Społecznych Banków Czasu. Działania Akademii skierowane są przede wszystkim do organizacji pozarządowych, grup obywatelskich i przedsiębiorców. Adresatami programów są także samorządy, media i opinia publiczna. Działania Prowadzone są w 4 obszarach programowych: rozwój społeczności lokalnych - programy wzmacniające społeczną aktywność mieszkańców i organizacji w środowiskach lokalnych. Zachęcanie do budowania szerokich koalicji na rzecz rozwiązywania istotnych problemów występujących w społecznościach. Promowanie ciekawych pomysłów i metod realizacji przedsięwzięć społecznych. programy stypendialne - Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce wspiera aktywność utalentowanej młodzieży i studentów, którzy pragną rozwijać swoje talenty oraz poszukują sposobu sfinansowania dalszej edukacji. aktywność osób starszych - wzmacnianie i integracja środowiska organizacji, które pracują na rzecz seniorów, promowanie dobrych praktyk, prowadzenie badań i kampanii edukacyjnych. Podejmowane inicjatywy koncentrują się na wspieraniu aktywności, społecznej i zawodowej, promowaniu edukacji przez całe życie. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek. społeczne zaangażowanie biznesu - Akademia Rozwoju Filantropii promuje nowoczesną formę CSR, jaką jest zaangażowanie biznesu w działalność społeczną, a także społecznej odpowiedzialności firm, wyrażającej się również w odpowiedzialności wobec klientów i pracowników . Więcej informacji na stronie: Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

41 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Fundusz Społeczny Notariatu Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać projekty, których głównym celem jest zwalczanie najróżniejszych przejawów wykluczenia dzieci i młodzieży: barier edukacyjnych, ubóstwa, ograniczeń dostępu do dóbr kultury. Dofinansowano m.in.: projekt „Poznajemy świat” – organizacja wycieczek, wypraw do kina czy teatru, zajęć kółek zainteresowań, warsztatów artystycznych i cotygodniowych wyjazdów na basen dla dzieci i młodzieży, projekt „Sztuka na wiejskim podwórku” – organizacja warsztatów malarskich i rzeźbiarskich, wycieczek do teatru i filharmonii oraz zajęć edukacyjnych prowadzonych przez plastyków i rzeźbiarzy; pomysłodawcom zależało na wzbogaceniu oferty edukacyjnej poprzez różnorodne działania związane ze sztuką, skierowane do dzieci mieszkających na wsi, z dala od dużych miast, mających mniejsze szanse na obcowanie ze sztuką. Więcej informacji na stronie: Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

42 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Publiczne Prywatne Unia Europejska DG Regio DG EAC Państwo MKiDN MSZ Województwo Samorząd Urząd Wojewódzki WFOŚ Powiat, Gmina Przedsiębiorstwa Organizacje pozarządowe Wydatki GD Osoby fizyczne Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

43 Wartość wydatków (w zł) Struktura wydatków (w %)
Wydatki gospodarstw domowych 2010 w przeliczeniu na jedną osobę rocznie w Polsce Wartość wydatków (w zł) Struktura wydatków (w %) Ogółem 406,56 100,00% w tym*: Opłaty za telewizję kablową 123,72 30,43% Opłaty za abonament radiowy i telewizyjny 34,56 8,50% Gazety i czasopisma 39,24 9,65% Zakup telewizorów 42,24 10,39% Książki i inne wydawnictwa 20,28 4,99% Opłaty za wstęp do teatrów, instytucji muzycznych i kina 19,92 4,90% Zakup sprzętu do odbioru, rejestracji i odtwarzania dźwięku 8,16 2,01% Zakup nośników dźwięku i obrazu 11,28 2,77% Zakup sprzętu do odbioru, rejestracji i odtwarzania obrazu 7,2 1,77% *bez podręczników szkolnych oraz innych książek i czasopism do nauki Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

44 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Publiczne Prywatne Unia Europejska DG Regio DG EAC Państwo MKiDN MSZ Województwo Samorząd Urząd Wojewódzki WFOŚ Powiat, Gmina Przedsiębiorstwa Organizacje pozarządowe Wydatki GD Osoby fizyczne Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

45 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Mikrofinansowanie W oparciu o portale społecznościowe Autorzy publikują w Internecie swoje projekty, a wydawcy decydują, co zostanie zrealizowane . Twórca gromadzi środki dzięki ściągnięciu pliku przez użytkownika bądź przelaniu określonej kwoty pieniężnej na konto danego artysty. Korzyści: W przypadku założenia konta i aktywowania go, użytkownik może otrzymać pakiet środków na pierwsze inwestycje. Internauta może odkrywać talenty, głosować i mieć swój udział w promocji nowych talentów. Zostać wydawcą swoich ulubionych artystów. Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

46 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

47 Źródła informacji o funduszach:
– portal organizacji pozarządowych, – newsletter z informacjami o możliwościach finansowania działań kulturalnych, – portal z informacjami na temat funduszy europejskich, – portal funduszy strukturalnych, – podręcznik „Możliwości finansowania kultury z funduszy europejskich”, – podręcznik „Źródła finansowania projektów”, – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (granty dla małych społeczności), – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego, – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, ; – Europejski Program Informacyjny dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą (działa w strukturach Narodowych Agencji programu „Młodzież w działaniu”). Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

48 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Ile czy jak? Co w finale ma znaczenie? Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

49 Obserwatorium Kultury
Jak oceniać wielkość wydatków na kulturę? Wartości nominalne np. 250 mln zł % wszystkich wydatków danego samorządu / państwa % udział każdego ze szczebli zarządzania (lokalny, regionalny, centralny) Polska Niemcy Wielka Brytania 0,53% 0,38% 0,70% 19,6%, 48,2%, 32,2% 13,5%, 41,7%, 44,7%, 14,2%, 43,1%, 42,6%. Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

50 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Dziękuję za uwagę Dorota Wodnicka Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów


Pobierz ppt "Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google