Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wdrażania działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wdrażania działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Departament."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wdrażania działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania

2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA INSTYTUCJA PŁATNICZA INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej LEGISLACJA Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Ustawa z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

4 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej POMOC W REALIZACJI PROJEKTÓW Z ZAKRESU: gospodarki wodno -ściekowej tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy

5 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej REFUNDACJA PONIESIONYCH NAKŁADÓW W WYSOKOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 75% KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH LIMIT DOFINANSOWANIA W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2013 (przypadający na dany zakres wsparcia na jedną gminę): gospodarka wodno-ściekowa 4 mln zł wytwarzanie lub dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych 3 mln zł tworzenie systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych 200 tys. zł

6 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PRZYKŁADOWE ZAKRESY REALIZOWANYCH OPERACJI W RAMACH DZIAŁANIA: 1.) GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA - Sieci wodociągowe i kanalizacyjne - Grupowe oczyszczalnie ścieków - Przydomowe oczyszczalnie ścieków - Punkty poboru wody, stacje uzdatniania wody - Zakup wozów asenizacyjnych 2.) TWORZENIE SYSTEMU ZBIÓRKI, SEGREGACJI LUB WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH - Punkty segregacji odpadów (budowa, wyposażenie) - Zakup pojemników do segregacji odpadów - Zakup środków transportu na potrzeby zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów 3.) WYTWARZANIE LUB DYSTRYBUCJA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH - Budowle oraz instalacje związane z wytwarzaniem lub dystrybucją energii z wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu, biomasy lub innych odnawialnych źródeł

7 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej NIE KWALIFIKUJEMY KOSZTÓW: Przyłączy wodociągowych (na terenie działek odbiorów) Przyłączy kanalizacyjnych (od ostatniej studzienki kanalizacyjnej do budynku odbiorcy lub w przypadku braku studzienki - przyłączy na terenie działek odbiorów) Rekultywacji terenów po byłych oczyszczalniach/wysypiskach śmieci, likwidacji dzikich wysypisk śmieci Utrzymania i konserwacji bieżącej istniejącej/budowanej infrastruktury Budowy zbiorników retencyjnych Remontu ciepłociągów Instalacji służących wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych w budynkach nie będących budynkami użyteczności publicznej Kosztów ubezpieczenia/rejestracji środków transportu, zakupu samochodów osobowych Zakupu działek/gruntów oraz kosztów z tym związanych Wyposażenia pomieszczeń socjalnych w obiektach Wynagrodzenia Materiałów promocyjnych

8 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Złożone wnioski w trakcienaborów obejmujących trzy zakresy wsparcia w ramach działania (w okresie od 4 do 29 maja br.) Złożone wnioski w trakcie naborów obejmujących trzy zakresy wsparcia w ramach działania (w okresie od 4 do 29 maja br.) ZAKRES OPERACJIILOŚĆ WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA gospodarka wodno-ściekowa116185 522 401 zł wytwarzanie lub dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych 45 549 207 zł tworzenie systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych 5761 151 zł RAZEM125191 832 759 zł

9 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Zakres operacji - 116 wniosków złożonychw trakcienaboru dla gospodarki wodno-ściekowej Zakres operacji - 116 wniosków złożonych w trakcie naboru dla gospodarki wodno-ściekowej

10 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Wnioskodawcy w ramach uruchomionych naborów

11 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Weryfikacja wniosków po I naborze Weryfikacja wniosków – 3 miesiące + Uzupełnienia (do 14 dni, możliwe maksymalnie 2 uzupełnienia) + Wizytacje w miejscu + Przygotowanie listy operacji i zatwierdzenie przez Zarząd WŁ + Przygotowanie i wysłanie umów Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania

12 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Po weryfikacji Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania Wnioski, które pozytywnie przeszły weryfikację – 118, z czego w ramach: - gospodarki wodno-ściekowej 113 - wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych 2 - tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych 3

13 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Przyczyny odmowy przyznania operacji pomocy finansowej - złożenia przez Wnioskodawcę więcej niż jednego wniosku w ramach uruchomionego naboru (2 wnioski) - złożenia wniosku na zakres operacji nie podlegający dofinansowaniu (2 wnioski) - rezygnacji Wnioskodawcy (2 wnioski) - niezłożenia w wymaganym terminie kompletnej dokumentacji - brak ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (1 wniosek) Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania Wnioski, które nie przeszły pozytywnie weryfikacji – 7, z przyczyn:

14 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Limit środków dostępnych dla województwa łódzkiego 293 236 983,2366 887 998,00 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniające ww. rozporządzenie w sprawie podziału środków z PROW 2007-2013 177 691 336,00 154 335 252,2635 204 209,00 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków z PROW 2007-2013 [PLN][EUR] WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA (118 POZYTYWNIE ROZPATRZONYCH OPERACJI) DOSTĘPNA KWOTA ŚRODKÓW W RAMACH NABORÓW DLA WOJ. ŁÓDZKIEGO PODSTAWA PRAWNA W dniu 19 listopada br. ogłoszono nowy podział środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Łódzkiego.

15 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Alokacja środków w ramach uruchomionych naborów w 2009 roku (w zł) ZAKRES OPERACJI LICZBA DOFINANSO- WANYCH OPERACJI KWOTA PRZYZNANEJ POMOCY ŚRODKI DO ROZDYSPONOWANIA W KOLEJNYCH LATACH gospodarka wodno-ściekowa 113173 564 573,00 115 545 647,23 wytwarzanie lub dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych 23 755 363,00 tworzenie systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych 3371 400,00 RAZEM 118177 691 336,00

16 WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ W ROKU 2009 Odnowa i rozwój wsiPodstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Scalanie gruntów Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

17 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Najczęściej pojawiające się problemy w trakcie weryfikacji wniosków WE WNIOSKU: Błędne ujęcie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poszczególnych zadań Brak spójności kwot we wszystkich wymaganych polach Błędy rachunkowe w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji W ZAŁĄCZNIKACH: Kosztorysy inwestorskie – niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Decyzje o pozwoleniu na budowę – błędy przy wyszczególnianiu działek, zakresów rzeczowych, przedkładanie decyzji nieostatecznych Zgłoszenia wykonania robót – brak wyszczególniania zakresów operacji oraz planowanych terminów zakończenia robót Rysunki i szkice charakterystyczne – nieczytelne mapy, brak możliwości zidentyfikowania planowanej operacji

18 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Zobowiązania beneficjenta po podpisaniu umowy Beneficjent zobowiązuje się do: Realizacji operacji, której zakres rzeczowy i finansowy określono w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, Spełnienia warunków określonych w Programie, ustawie i rozporządzeniu oraz realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy, Poniesienia kosztów w formie rozliczenia bezgotówkowego, Niefinansowania operacji z udziałem innych środków publicznych niż określone w Rozporządzeniu z dnia 1 kwietnia 2008 r.

19 Beneficjent zobowiązuje się do: Osiągnięcia i zachowania celu operacji Nieprzenoszenia, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc oraz ich wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji, Umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa dokonywania wizytacji w miejscu realizacji operacji oraz kontroli na miejscu, Niezwłocznego informowania Samorządu Województwa o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej, mogących mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z postanowieniami umowy przechowywania całości dokumentacji związanej z przyznaną pomocą, w trakcie realizacji operacji oraz przez okres 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności ostatecznej Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Zobowiązania beneficjenta po podpisaniu umowy c.d.

20 Beneficjent zobowiązuje się do: Umieszczenia w miejscu realizacji operacji: tablicy informacyjnej, w przypadku operacji, której koszt całkowity przekracza równowartość 50 000 EURO lub tablicy reklamowej, w przypadku operacji, której koszt całkowity przekracza równowartość 500 000 EURO (zakup tablic zostanie sfinansowany przez Samorząd Województwa Łódzkiego), Przedłożenia Samorządowi Województwa kompletnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: niezwłocznie po zawarciu umowy o przyznanie pomocy, w przypadku postępowania zakończonego przed dniem jej zawarcia lub w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania w przypadku postępowania zakończonego po dniu zawarcia umowy o przyznanie pomocy, Złożenia bezpośrednio w miejscu wskazanym przez Samorząd Województwa, wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami oraz przedstawienia oryginałów faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty w terminach określonych w umowie. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Zobowiązania beneficjenta po podpisaniu umowy c.d.

21 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ Ilość podpisanych umów w powiatach

22

23 Dziękuję za uwagę Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania


Pobierz ppt "Podsumowanie wdrażania działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google