Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wdrażania działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wdrażania działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Departament."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wdrażania działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania

2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA INSTYTUCJA PŁATNICZA INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej LEGISLACJA Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Ustawa z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

4 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej POMOC W REALIZACJI PROJEKTÓW Z ZAKRESU: gospodarki wodno -ściekowej tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy

5 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej REFUNDACJA PONIESIONYCH NAKŁADÓW W WYSOKOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 75% KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH LIMIT DOFINANSOWANIA W OKRESIE PROGRAMOWANIA (przypadający na dany zakres wsparcia na jedną gminę): gospodarka wodno-ściekowa 4 mln zł wytwarzanie lub dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych 3 mln zł tworzenie systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych 200 tys. zł

6 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PRZYKŁADOWE ZAKRESY REALIZOWANYCH OPERACJI W RAMACH DZIAŁANIA: 1.) GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA - Sieci wodociągowe i kanalizacyjne - Grupowe oczyszczalnie ścieków - Przydomowe oczyszczalnie ścieków - Punkty poboru wody, stacje uzdatniania wody - Zakup wozów asenizacyjnych 2.) TWORZENIE SYSTEMU ZBIÓRKI, SEGREGACJI LUB WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH - Punkty segregacji odpadów (budowa, wyposażenie) - Zakup pojemników do segregacji odpadów - Zakup środków transportu na potrzeby zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów 3.) WYTWARZANIE LUB DYSTRYBUCJA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH - Budowle oraz instalacje związane z wytwarzaniem lub dystrybucją energii z wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu, biomasy lub innych odnawialnych źródeł

7 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej NIE KWALIFIKUJEMY KOSZTÓW: Przyłączy wodociągowych (na terenie działek odbiorów) Przyłączy kanalizacyjnych (od ostatniej studzienki kanalizacyjnej do budynku odbiorcy lub w przypadku braku studzienki - przyłączy na terenie działek odbiorów) Rekultywacji terenów po byłych oczyszczalniach/wysypiskach śmieci, likwidacji dzikich wysypisk śmieci Utrzymania i konserwacji bieżącej istniejącej/budowanej infrastruktury Budowy zbiorników retencyjnych Remontu ciepłociągów Instalacji służących wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych w budynkach nie będących budynkami użyteczności publicznej Kosztów ubezpieczenia/rejestracji środków transportu, zakupu samochodów osobowych Zakupu działek/gruntów oraz kosztów z tym związanych Wyposażenia pomieszczeń socjalnych w obiektach Wynagrodzenia Materiałów promocyjnych

8 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Złożone wnioski w trakcienaborów obejmujących trzy zakresy wsparcia w ramach działania (w okresie od 4 do 29 maja br.) Złożone wnioski w trakcie naborów obejmujących trzy zakresy wsparcia w ramach działania (w okresie od 4 do 29 maja br.) ZAKRES OPERACJIILOŚĆ WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA gospodarka wodno-ściekowa zł wytwarzanie lub dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych zł tworzenie systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych zł RAZEM zł

9 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Zakres operacji wniosków złożonychw trakcienaboru dla gospodarki wodno-ściekowej Zakres operacji wniosków złożonych w trakcie naboru dla gospodarki wodno-ściekowej

10 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Wnioskodawcy w ramach uruchomionych naborów

11 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Weryfikacja wniosków po I naborze Weryfikacja wniosków – 3 miesiące + Uzupełnienia (do 14 dni, możliwe maksymalnie 2 uzupełnienia) + Wizytacje w miejscu + Przygotowanie listy operacji i zatwierdzenie przez Zarząd WŁ + Przygotowanie i wysłanie umów Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania

12 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Po weryfikacji Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania Wnioski, które pozytywnie przeszły weryfikację – 118, z czego w ramach: - gospodarki wodno-ściekowej wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych 2 - tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych 3

13 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Przyczyny odmowy przyznania operacji pomocy finansowej - złożenia przez Wnioskodawcę więcej niż jednego wniosku w ramach uruchomionego naboru (2 wnioski) - złożenia wniosku na zakres operacji nie podlegający dofinansowaniu (2 wnioski) - rezygnacji Wnioskodawcy (2 wnioski) - niezłożenia w wymaganym terminie kompletnej dokumentacji - brak ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (1 wniosek) Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania Wnioski, które nie przeszły pozytywnie weryfikacji – 7, z przyczyn:

14 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Limit środków dostępnych dla województwa łódzkiego , ,00 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniające ww. rozporządzenie w sprawie podziału środków z PROW , , ,00 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków z PROW [PLN][EUR] WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA (118 POZYTYWNIE ROZPATRZONYCH OPERACJI) DOSTĘPNA KWOTA ŚRODKÓW W RAMACH NABORÓW DLA WOJ. ŁÓDZKIEGO PODSTAWA PRAWNA W dniu 19 listopada br. ogłoszono nowy podział środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dla działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Łódzkiego.

15 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Alokacja środków w ramach uruchomionych naborów w 2009 roku (w zł) ZAKRES OPERACJI LICZBA DOFINANSO- WANYCH OPERACJI KWOTA PRZYZNANEJ POMOCY ŚRODKI DO ROZDYSPONOWANIA W KOLEJNYCH LATACH gospodarka wodno-ściekowa , ,23 wytwarzanie lub dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych ,00 tworzenie systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych ,00 RAZEM ,00

16 WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ W ROKU 2009 Odnowa i rozwój wsiPodstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Scalanie gruntów Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

17 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Najczęściej pojawiające się problemy w trakcie weryfikacji wniosków WE WNIOSKU: Błędne ujęcie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poszczególnych zadań Brak spójności kwot we wszystkich wymaganych polach Błędy rachunkowe w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji W ZAŁĄCZNIKACH: Kosztorysy inwestorskie – niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Decyzje o pozwoleniu na budowę – błędy przy wyszczególnianiu działek, zakresów rzeczowych, przedkładanie decyzji nieostatecznych Zgłoszenia wykonania robót – brak wyszczególniania zakresów operacji oraz planowanych terminów zakończenia robót Rysunki i szkice charakterystyczne – nieczytelne mapy, brak możliwości zidentyfikowania planowanej operacji

18 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Zobowiązania beneficjenta po podpisaniu umowy Beneficjent zobowiązuje się do: Realizacji operacji, której zakres rzeczowy i finansowy określono w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, Spełnienia warunków określonych w Programie, ustawie i rozporządzeniu oraz realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy, Poniesienia kosztów w formie rozliczenia bezgotówkowego, Niefinansowania operacji z udziałem innych środków publicznych niż określone w Rozporządzeniu z dnia 1 kwietnia 2008 r.

19 Beneficjent zobowiązuje się do: Osiągnięcia i zachowania celu operacji Nieprzenoszenia, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc oraz ich wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji, Umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa dokonywania wizytacji w miejscu realizacji operacji oraz kontroli na miejscu, Niezwłocznego informowania Samorządu Województwa o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej, mogących mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z postanowieniami umowy przechowywania całości dokumentacji związanej z przyznaną pomocą, w trakcie realizacji operacji oraz przez okres 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności ostatecznej Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Zobowiązania beneficjenta po podpisaniu umowy c.d.

20 Beneficjent zobowiązuje się do: Umieszczenia w miejscu realizacji operacji: tablicy informacyjnej, w przypadku operacji, której koszt całkowity przekracza równowartość EURO lub tablicy reklamowej, w przypadku operacji, której koszt całkowity przekracza równowartość EURO (zakup tablic zostanie sfinansowany przez Samorząd Województwa Łódzkiego), Przedłożenia Samorządowi Województwa kompletnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: niezwłocznie po zawarciu umowy o przyznanie pomocy, w przypadku postępowania zakończonego przed dniem jej zawarcia lub w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania w przypadku postępowania zakończonego po dniu zawarcia umowy o przyznanie pomocy, Złożenia bezpośrednio w miejscu wskazanym przez Samorząd Województwa, wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami oraz przedstawienia oryginałów faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty w terminach określonych w umowie. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Zobowiązania beneficjenta po podpisaniu umowy c.d.

21 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ Ilość podpisanych umów w powiatach

22

23 Dziękuję za uwagę Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania


Pobierz ppt "Podsumowanie wdrażania działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google