Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedmioty uzupełniające w szkole ponadgimnazjalnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedmioty uzupełniające w szkole ponadgimnazjalnej"— Zapis prezentacji:

1 Przedmioty uzupełniające w szkole ponadgimnazjalnej
Przyroda oraz historia i społeczeństwo

2 Kwalifikacje do nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo:
kwalifikacje do nauczania historii i społeczeństwa, jako przedmiotu uzupełniającego w szkołach ponadgimnazjalnych, będzie miał nauczyciel spełniający wymagania kwalifikacyjne do nauczania historii. Zajęcia z tego przedmiotu uzupełniającego będą mogły być również prowadzone przez zespół dwóch lub więcej osób, z których jedna będzie miała kwalifikacje do nauczania historii, a pozostałe osoby - będą miały kwalifikacje do nauczania wiedzy o społeczeństwie lub wiedzy o kulturze, lub filologii klasycznej, lub filozofii. Zajęcia powinny mieć charakter interdyscyplinarny, a poszczególne wątki mogą być realizowane przez nauczycieli różnych specjalności (np. historia, wiedza o kulturze, filologia klasyczna, filozofia). – podstawa programowa złącznik nr 4 RODN "WOM" w Częstochowie

3 RODN "WOM" w Częstochowie
Co z podręcznikami ? Rozporządzenie MEN z dnia r w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników Podręcznik do nauczania przedmiotu uzupełniającego przyroda oraz przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo na IV etapie edukacyjnym zawiera co najmniej cztery wątki ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i dzieli się na części zawierające usystematyzowaną prezentację treści nauczania z zakresu każdego z wątków. RODN "WOM" w Częstochowie

4 W przypadku podręcznika do nauczania przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo na IV etapie edukacyjnym jednym z wątków, o których mowa w ust. 5, jest wątek tematyczny „Ojczysty Panteon i ojczyste spory”.

5 Co z programami nauczania?
Rozporządzenie MEN z dnia r w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników: §2 ust.3. Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego, program nauczania ogólnego albo program nauczania dla zawodu opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami RODN "WOM" w Częstochowie

6 Egzamin maturalny w 2015 r. , a przedmioty uzupełniające
Zmiany na sprawdzianie i egzaminie maturalnym od 2015 roku komentarz MEN Dodany: 25 kwietnia 2013, uaktualniony: 26 kwietnia 2013 Egzamin maturalny przeprowadzany dla absolwentów liceów ogólnokształcących i techników: Podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego będą wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, Każdy zdający będzie miał obowiązek przystąpić do jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, bez wymaganego progu zdawalności. Wybór przedmiotu dodatkowego nie jest zależny od przedmiotów, których maturzysta uczył się w zakresie rozszerzonym. RODN "WOM" w Częstochowie

7 RODN "WOM" w Częstochowie
Art. 54 ust. 4 rozporządzenia MEN o klasyfikowaniu, ocenianiu…. ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Wybór przedmiotu, do którego absolwent przystępuje na egzaminie maturalnym, nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.”; RODN "WOM" w Częstochowie

8 Co mówi podstawa programowa o Historii i Społeczeństwie ?
Cele kształcenia – wymagania ogólne Celem zajęć jest pokazanie uczniom zainteresowanym naukami matematycznymi i przyrodoznawstwem, że wiedza humanistyczna może stanowić klucz do rozumienia świata współczesnego i pomaga w autoidentyfikacji w świecie. Historia i społeczeństwo zakłada autonomiczny wybór przez nauczyciela i uczniów wątków tematycznych. Autorzy podstawy programowej przygotowali ich aż dziewięć. Wątek najważniejszy – Ojczysty Panteon i ojczyste spory jest dla wszystkich uczniów wątkiem obowiązkowym. RODN "WOM" w Częstochowie

9 Zalecane warunki i sposób realizacji przedmiotu
Zajęcia historia i społeczeństwo służą poszukiwaniu dziedzictwa epok, zatem mają zarówno charakter poznawczy, jak i wychowawczy. Treści nauczania wydobywają poszczególne wątki dziedzictwa kulturowego. Szczególnie zalecane jest szerokie uwzględnianie problematyki ojczystej i regionalnej. Zajęcia powinny mieć charakter interdyscyplinarny, a poszczególne wątki mogą być realizowane przez nauczycieli różnych specjalności (np. historia, wiedza o kulturze, filologia klasyczna, filozofia). Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem bogatego spektrum tekstów kultury: piśmiennictwa, nagrań muzycznych, ikonografii, filmoteki, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku kultury polskiej oraz własnego regionu RODN "WOM" w Częstochowie

10 Nauczanie wątkowe, czyli jakie?
Historia i społeczeństwo zakłada suwerenny wybór przez nauczyciela i uczniów wątków tematycznych. Autorzy podstawy programowej przygotowali ich aż dziewięć. Wątek najważniejszy – Ojczysty Panteon i ojczyste spory – jest dla wszystkich uczniów wątkiem obowiązkowym. Jego oś stanowią dzieje Polski, ale nie jest to dokładne powtórzenie kursu zrealizowanego w latach wcześniejszych. RODN "WOM" w Częstochowie

11 Nauczanie wątkowe, czyli jakie?
Wymogi podstawy programowej zmuszają do spojrzenia na historię ojczystą z innej perspektywy; pokazują najważniejsze wyzwania, przed którymi stawały kolejne pokolenia, wybory, których musieli dokonywać nasi przodkowie, problemy, które wywoływały polityczne spory, i decyzje, które zaważyły na późniejszych losach kraju. Dobrym rozwiązaniem w nauczaniu przedmiotu jest rozpoczęcie pracy właśnie od tego modułu. Pozwoli to każdemu bez problemów w pełni zrealizować zapisy podstawy programowej i będzie dobrym punktem wyjścia do realizacji pozostałych wątków. Dopuszcza się realizację wątku tematycznego zaproponowanego przez nauczyciela

12 Nauczanie wątkowe, czyli jakie?
nie należy omawiać wszystkich treści wymienionych w podstawie programowej, gdyż na całość jest tylko 120 godzin.  Wystarczy, że wybierane zostaną – oprócz obowiązkowego Ojczystego Panteonu i ojczystych sporów – trzy wątki, aby zrealizować wymogi podstawy programowej.  RODN "WOM" w Częstochowie

13 Nauczanie wątkowe, czyli jakie?
RODN "WOM" w Częstochowie

14 RODN "WOM" w Częstochowie
Przykładowa i na pewno subiektywna propozycja tematów zajęć, dotyczącą XX wieku. 1.Europa i świat Rola kolonializmu europejskiego dla Europy i jej kolonii 2.Język, komunikacja i media Czy widzisz to co chcesz zobaczyć, czy to co masz zobaczyć? Przekaz -odbiór-narracja Sztuka w dobie totalitaryzmu w Europie ( socrealizm w Polsce) 3.Kobieta i mężczyzna, rodzina Przemiany rodziny polskiej w XX wieku, na tle rewolucji obyczajowej lat 60-tych RODN "WOM" w Częstochowie

15 RODN "WOM" w Częstochowie
Przykładowa i na pewno subiektywna propozycja tematów zajęć, dotyczącą XX wieku 4.Nauka Nauka w służbie totalitaryzmu. Nauka a totalitaryzm/ Dlaczego totalitaryzm wspomagał naukę? 5. Swojskość i obcość Mniejszości narodowe ,religijne i kulturalne w II RP Wielokulturowość i wielość religijna w II RP, PRL i współcześnie 6.Gospodarka Gospodarka nakazowo-rozdzielcza w Polsce Ludowej. Analiza źródeł statystycznych RODN "WOM" w Częstochowie

16 RODN "WOM" w Częstochowie
Przykładowa i na pewno subiektywna propozycja tematów zajęć, dotyczącą XX wieku 7.Rządzący i rządzeni Czy Orwell miał rację? Antyutopia a totalitaryzm 8.Wojna i wojskowość Międzynarodowe prawo humanitarne a rzeczywistość wojenna 9.Ojczysty Panteon i ojczyste spory Wizerunek bohatera współczesnego J. Piłsudski i R. Dmowski – spory wokół postaci RODN "WOM" w Częstochowie

17 Jak rozłożyć czas nauki?
RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 7 i RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TECHNIKUM ZAŁĄCZNIK NR 8  Do realizacji przedmiotu historia i społeczeństwo przeznaczono 120 godzin w cyklu 2 letnim, czyli tygodniowo 2 godziny lekcyjne RODN "WOM" w Częstochowie

18 Jak rozłożyć czas nauki?
Ojczysty Panteon i ojczyste spory- wątek obowiązkowy godzin Pozostałe 3 wątki do wybory- każdy po 20 godzin Sprawdziany, powtórzenia, zadania projektowe- 20 godzin RODN "WOM" w Częstochowie

19 Podstawa programowa przedmiotu przyroda
Przyroda to obowiązkowy przedmiot uzupełniający dla uczniów, którzy nie wybrali rozszerzenia z przedmiotów przyrodniczych. Cel zajęć: poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu nauk przyrodniczych. Wymagania ogólne: rozumienie metody naukowej, polegającej na stawianiu hipotez i ich weryfikowaniu za pomocą obserwacji i eksperymentów.

20 Podstawa programowa przedmiotu przyroda
W czasie zajęć z przyrody powinny zostać zrealizowane co najmniej cztery wątki (cztery wątki tematyczne lub po dwa: tematyczne i przedmiotowe). Można realizować wątek tematyczny (omówić wybrany temat w zakresie wszystkich przedmiotów) lub przedmiotowy (omówić pełną grupę tematów w obrębie wybranego przedmiotu).

21 Podstawa programowa przedmiotu przyroda
W opracowaniu Zbigniewa Marciniaka ”O potrzebie reformy programowej kształcenia ogólnego” czytamy: „Przedmiot przyroda w liceum powinien być prowadzony przez kilku współpracujących ze sobą nauczycieli przedmiotów przyrodniczych – biologii, chemii, geografii lub fizyki. Szczególnie ważnym efektem nauczania przyrody powinno być między innymi jak najlepsze analizowanie wyników prowadzonych obserwacji i wyciąganie z nich wniosków”

22 Warunki realizacji na bazie PP
Na zajęciach można omówić albo wątek tematyczny albo wątek przedmiotowy. Dopuszcza się realizację wątku tematycznego zaproponowanego przez nauczyciela. Zajęcia powinny objąć co najmniej cztery wątki. Zajęcia z przyrody służą utrwaleniu postawy naukowej wobec świata przyrody, zaciekawieniu jego bogactwem i dostrzeganiu holistycznego charakteru nauk przyrodniczych.

23 Warunki realizacji na bazie PP
Treści nauczania wydobywają poszczególne wątki wiedzy przyrodniczej odnoszące się do ważnych zagadnień naszej cywilizacji. Zajęcia powinny mieć charakter interdyscyplinarny, a poszczególne wątki mogą być realizowane przez nauczycieli różnych specjalności. Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem bogatego zaplecza doświadczalnego w zakresie każdej ze składowych dziedzin nauki.

24 Warunki realizacji na bazie PP
Realizacja wątków tematycznych jest okazją do ścisłej współpracy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Kurs powinien obejmować 15 – 16 okien tabelki. Przyroda jest przedmiotem obowiązkowym, będzie oceniana tak, jak pozostałe, ocena wlicza się do średniej. Uczniowie powinni mieć wpływ na to czego się uczą (np. poprzez wybór wątków tematycznych); będzie to sprzyjać ich zaangażowaniu. Szczególnie korzystną metodą pracy na lekcjach przyrody jest metoda projektów.

25 Projekt Kolegium Śniadeckich
Projekt Kolegium Śniadeckich to innowacyjny program nauczania przyrody i przedmiotów przyrodniczych. W projekcie zastosowane będą: metoda wyprzedzajaca metoda pracy projektowej metoda uczestnicząca narzędzia komunikacji internetowej oparte o jedną platformę edukacyjną

26 Projekt Kolegium Śniadeckich
Istotą kształcenia wyprzedzającego jest aktywne organizowanie wiadomości w procesie samodzielnego zbierania informacji, a także przez poszukiwanie odniesień we własnej wiedzy dotychczasowej. (Kruszewski, 2004). Etapy strategii kształcenia wyprzedzającego: aktywacja przetwarzanie systematyzacja ocena i ewaluacja

27 Edukacja biologiczna i środowiskowa

28 Zapraszamy na następną wideokonferencję, która odbędzie się 23 października 2013 r od godz Zapraszamy także do sieci współpracy i samokształcenia

29 RODN "WOM" w Częstochowie
Dziękujemy za uwagę Aleksandra Krawczyk Elżbieta Starszak RODN "WOM" w Częstochowie


Pobierz ppt "Przedmioty uzupełniające w szkole ponadgimnazjalnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google