Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielcy Polscy Matematycy. Czyli … Kala i Kejti. ;3.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielcy Polscy Matematycy. Czyli … Kala i Kejti. ;3."— Zapis prezentacji:

1 Wielcy Polscy Matematycy. Czyli … Kala i Kejti. ;3

2 Stefan Banach Karol Borsuk Zygmunt Janiszewski Alfred Tarski Kazimierz Bartel

3 Banach Stefan (1892-1945), jeden z najwybitniejszych matematyków polskich, samouk, wyk ł adowca Instytutu Technologicznego we Lwowie (od 1919) i Uniwersytetu Lwowskiego (od 1922), od 1927 prof. zwyczajny matematyki na Uniwersytecie Lwowskim, cz ł onek Polskiej Akademii Umiej ę tno ś ci i Akademii Nauk Ukrai ń skiej SSR. Jeden z twórców tzw. lwowskiej szko ł y matematycznej. Laureat Wielkiej Nagrody PAU w 1939. Zapoczątkował współczesną analizę funkcjonalną, wniósł istotny wkład w rozwój teorii topologicznych przestrzeni wektorowych, zajmował się ponadto teorią liczb rzeczywistych i szeregów ortogonalnych. W czasie okupacji niemieckiej był karmicielem wszy w lwowskim Instytucie Badań nad Durem Plamistym R. Weigla. Zmarł przed repatriacją. Za najważniejszą pracę Banacha uważa się Théorie des opérations linéaires (Teoria operacji liniowych, 1932). Był jednym z inicjatorów wydawnictw Studia Mathematica i Monografie Matematyczne.

4 W latach 1915-1923 by ł uczniem Gimnazjum im. Stanis ł awa Sztaszica w Warszawie, nast ę pnie w latach 1923-1927 studiowa ł matematyk ę na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1930 uzyska ł stopie ń doktora filozofii na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie pracy O i zbiorach zwi ą zanych. Przez 3 nast ę pne lata by ł nauczycielem matematyki w prywatnym gimnazjum Malczewskiego w Warszawie. W latach 1926–1934pracowa ł w I Katedrze Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1934 habilitowa ł si ę na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie rozprawy. Od 1952 był członkiem PAN, od 1953 członkiem korespondentem Bułgarskiej Akademii Nauk oraz członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i członkiem korespondentem Akademii Umiejętności, do chwili wchłonięcia ich przez PAN.

5 Studiował w Zurychu, Getyndze i Paryżu. Pracę doktorską pt. Sur les continus irréductibles entre deux points, której promotorem był Henri Lebesgue, obronił w 1911. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzili tacy matematycy jak Henri Poincare i Maurice Frechet. W 1931 opublikował fundamentalna pracę On cutting the plane by continua z zakresu topologii płaszczyzny. W latach 1914-1915 żołnierz Legionów Polskich. W 1918 został profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. W 1920 zmarł w wieku 31 lat na grypę, której pandemia w latach 1918-1920 znana jest potocznie jako hiszpanka. Odziedziczony majątek rodowy oraz część swoich dochodów przeznaczył na cele oświatowe i społeczne. Jego prace dotyczyły głównie topologii, stąd też uważany jest za jednego z twórców warszawskiej szkoły topologii. Jako autor programu rozwoju polskiej matematyki (który stał się podstawą powstania polskiej szkoły matematycznej ), postulował koncentrację wysiłków na teorii mnogości, topologii i logice matematycznej. Był współtwórcą pierwszego w świecie wyspecjalizowanego czasopisma matematycznego Fundamenta Mathematicae.

6 Alfred Tarski urodził się 14 stycznia 1901 w Warszawie. Przeszedł gruntowną edukację - m.in. Studiował rosyjski, niemiecki, francuski, grekę i łacinę. W 1918 w dopiero co ponownie otwartym Uniwersytecie Warszawskim zaczął studiować biologię. Tam został dostrzeżony przez Stanisława Leśniewskiego, wybitnego logika, który wówczas kierował na UW katedrą filozofii matematyki. Leśniewski przekonał Teitelbauma, by ten porzucił studia biologiczne na rzecz filozoficznych. W 1923 Alfred Teitelbaum zmienił nazwisko na Alfred Tarski. W 1924 doktoryzował się na podstawie rozprawy O wyrazie pierwotnym logistyki, pisanej pod kierunkiem Leśniewskiego. Habilitował się rok później. W latach 1925-1939 był docentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadził wykłady z podstaw matematyki i logiki. Równocześnie uczył w Liceum im. Stefana Żeromskiego w Warszawie. Tuż przed wybuchem wojny Tarski wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie pozostał już do końca życia.

7 Bartel Kazimierz (1882-1941), matematyk, polityk. Profesor geometrii wykreślnej Politechniki Lwowskiej od 1913. W czasie I wojny światowej 1914- 1918 w wojsku austriackim.1919 uczestnik obrony Lwowa, 1919-1920 minister kolei żelaznych. Poseł na sejm 1922-1930 - do 1925 z ramienia PSL Wyzwolenie, kiedy to opuścił szeregi stronnictwa z grupą innych posłów przeciwnych zbyt radykalnym tezom głoszonym przez kierownictwo partii w sprawie reformy rolnej. Stanął w sejmie na czele Klubu Pracy, który poparł przewrót majowy. J.Piłsudskiego. 1926-1930 trzykrotnie premier i w okresie pełnienia tej funkcji przez Piłsudskiego 1926-1928 wicepremier. Przeprowadził w sejmie w VIII 1926 nowelę konstytucyjną, znacznie powiększającą rolę prezydenta w państwie. 1930 odsunięty od władzy zrezygnował także z mandatu poselskiego i poświęcił się pracy naukowej. 1937-1939 senator. Po IX 1939 przebywał we Lwowie, gdzie nawiązał kontakty z radzieckimi władzami okupacyjnymi. Rozstrzelany przez Niemców.

8


Pobierz ppt "Wielcy Polscy Matematycy. Czyli … Kala i Kejti. ;3."

Podobne prezentacje


Reklamy Google