Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Do czego służy EWALUACJA ? Jerzy Radziwiłł Wydział Fizyki UW, 21 marca 2011 Projekt Fizyka wobec wyzwań XXI wieku współfinansowany przez Unię Europejską

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Do czego służy EWALUACJA ? Jerzy Radziwiłł Wydział Fizyki UW, 21 marca 2011 Projekt Fizyka wobec wyzwań XXI wieku współfinansowany przez Unię Europejską"— Zapis prezentacji:

1 Do czego służy EWALUACJA ? Jerzy Radziwiłł Wydział Fizyki UW, 21 marca 2011 Projekt Fizyka wobec wyzwań XXI wieku współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Spis treści 1.Definicja 2.Projekty i programy 3.Planowanie projektu lub programu 4.Struktura logiczna projektu lub programu 5.Do czego służy ewaluacja ? 6.Do czego nie służy ewaluacja ? 7.Rodzaje ewaluacji 8.Kryteria ewaluacyjne 9.Ewaluacja projektu Fizyka wobec wyzwań XXI wieku

3 1. Definicja Ewaluacja to systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu, planu, działania bądź obiektu z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia. Ewaluacja jest częścią procesu podejmowania decyzji. Obejmuje wydawanie opinii o wartości działania poprzez systematyczne, jawne zbieranie i analizowanie informacji o nim w odniesieniu do znanych celów, kryteriów i wartości.

4 Definicja – c.d. W odniesieniu do funduszy unijnych: Ewaluacja - to ocena wartości interwencji z zastosowaniem określonych kryteriów tej oceny podejmowana w celu określenia efektywności interwencji, oszacowania w odniesieniu do celów, a także analizy wpływu na specyficzne problemy strukturalne. * * Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej z dn. 21.06.1999 r. wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych

5 2. Projekty i programy PPOJEKT: przedsięwzięcie, które ma określony cel, początek i koniec PROGRAM: przedsięwzięcie na większą skalę, które ma określony cel Rozróżnienie między projektem a programem nie jest jednoznaczne (m.in. dlatego, że program też może mieć początek i koniec). Program zwykle składa się z wielu projektów, które mogą być realizowane przez różnych wykonawców.

6 3. Planowanie projektu lub programu Metoda matrycy logicznej (LFA) 1.ANALIZA INTERESARIUSZY: identyfikacja potencjalnych głównych interesariuszy; ocena ich możliwości. 2.ANALIZA PROBLEMU: identyfikacja głównych problemów, ograniczeń i szans; ustalenie związków przyczynowo-skutkowych.

7 Planowanie projektu lub programu - c.d. 3.ANALIZA CELÓW: budowanie rozwiązań zidentyfikowanych problemów; identyfikacja powiązań między stosowanymi środkami a osiąganymi efektami 4.ANALIZA STRATEGII: identyfikacja różnych strategii prowadzących do rozwiązania problemu; wybór najlepszej strategii.

8 4.Struktura logiczna projektu lub programu Metoda matrycy logicznej (LFA): 1.Zidentyfikowane problemy 2.Zastosowane środki i nakłady 3.Działania i ich produkty 4.Rezultaty 5.Cele szczegółowe 6.Cel główny

9 5. Do czego służy ewaluacja ? EWALUACJA służy do tego żeby było lepiej ! EWALUACJA to proces, który służy optymalizacji całego projektu lub programu (począwszy od planowania) ze względu na określone kryteria. Składa się z badania, analizy oraz sformułowania wniosków i rekomendacji.

10 6. Do czego nie służy ewaluacja ? MONITROWANIE to systematyczne, szczegółowe śledzenie przebiegu i efektów realizacji projektu lub programu pod kątem ich zgodności z przyjętym planem. KONTROLA to sprawdzenie całości lub wybranych elementów projektu lub programu pod kątem ich zgodności z przyjętymi założeniami i obowiązującymi zasadami.

11 Do czego nie służy ewaluacja - c.d. AUDYT to systematyczna ocena sposobu realizacji i kondycji projektu lub programu przeprowadzona przede wszystkim na podstawie badania i analizy systemów, procesów, mechanizmów kontrolnych i sprawozdań. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI to porównanie kosztów wykorzystanych zasobów plus wszelkich innych kosztów jakie wynikają z działalności z wartością uzyskanych korzyści finansowych i pozafinansowych.

12 Do czego nie służy ewaluacja - c.d. OCENA INWESTYCJI to analiza przyszłej dochodowości nakładów kapitałowych jako pomoc w skutecznym zarządzaniu. itd. … Ewaluacja jest pojęciem szerszym. Może wykorzystywać wymienione wyżej i inne podobne metody oraz uzyskane na ich podstawie ustalenia, ale służy innym celom.

13 7. Rodzaje ewaluacji POPRZEDZAJĄCA Ewaluacja POPRZEDZAJĄCA (ex-ante) Ewaluacja PRZEJŚCIOWA (mid term) Ewaluacja BIEŻĄCA (on-going) Ewaluacja KOŃCOWA (ex-post) Ewaluacja TEAMTYCZNA (thematic)

14 8. Kryteria ewaluacyjne Trafność (relevance, adequacy): Czy to w ogóle należało robić ? Efektywność (efficiency): Czy można było zrobić to samo mniejszym kosztem lub zrobić więcej przy tych samych kosztach? (Stosunek korzyści do kosztów). Skuteczność (effectiveness): Czy wykonanie zaplanowanych działań doprowadziło do osiągnięcia zamierzonego celu?

15 Kryteria ewaluacyjne – c.d. Użyteczność (utility): Czy efekty projektu są (do czegokolwiek) przydatne? (Inaczej mówiąc: na co to komu?) Oddziaływanie (impact): Czy to ma dalsze konsekwencje (pozytywne lub negatywne)? Czy wartość wszystkich efektów jest większa niż wartość samych bezpośrednich produktów? Trwałość efektów (sustainability): Czy efekty będą miały znaczenie również w przyszłości (po zakończeniu projektu lub programu)?

16 9. Ewaluacja projektu Fizyka wobec wyzwań XXI wieku DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU: 1.Zarządzanie Projektem 2.Promocja i rekrutacja 3.Kurs Ochrona radiologiczna i radiometria w medycynie 4.Otwarcie specjalności Neuroinformatyka (NI) i Fizyka medyczna (FM) 5.Otwarcie specjalności Optyka okularowa (OO) 6.Otwarcie specjalności Biofizyka molekularna (BM) i Projektowanie molekularne i bioinformatyka (PM)

17 Ewaluacja projektu Fizyka wobec wyzwań XXI wieku - c.d. DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU - c.d.: 7.Organizacja zajęć w języku angielskim na kierunku Fizyka 8.Wizyty studyjne 9.Staże zagraniczne 10.Ewaluacja 11.Konferencja podsumowująca

18 Ewaluacja projektu Fizyka wobec wyzwań XXI wieku - c.d. BADANIA NA POTRZEBY EWALUACJI DOTYCZĄCE KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Badanie CAWI (z użyciem poczty elektronicznej) postaw i motywacji studentów na początku studiów. Kontakt bieżący (bezpośredni, telefoniczny i pocztą elektroniczną) ze studentami, pracownikami biura i kadrą projektu. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z pracownikami biura projektu, asystentami Kierownika Projektu, Kierownikiem Projektu i wykładowcami.

19 Ewaluacja projektu Fizyka wobec wyzwań XXI wieku - c.d. BADANIA NA POTRZEBY EWALUACJI (…) - c.d. Wywiady grupowe ze studentami kierunku (co semestr). Analiza wyników ankiet USOS dotyczących satysfakcji z zajęć. Badanie ankietowe wśród maturzystów (w 2011 i w 2014 roku) Badanie CAWI (z użyciem poczty elektronicznej) postaw i motywacji studentów na końcu studiów.

20 Ewaluacja projektu Fizyka wobec wyzwań XXI wieku - c.d. Kontakt w sprawach dotyczących ewaluacji: Jerzy Radziwiłł, Kierownik Badania, tel.: 602-325-505, poczta jerzy.radziwill@millwardbrown.comjerzy.radziwill@millwardbrown.com Luiza Wiślicz-Iwańczyk, Specjalista ds. Promocji, Informacji i Monitoringu, Hoża 69, p. 22, tel.: (22) 55-32-393, poczta luiza.wislicz@fuw.edu.plluiza.wislicz@fuw.edu.pl Adam Babiński, Kierownik Projektu, Hoża 69, p. 322, tel.: (22) 55-32-374, poczta adam.babinski@fuw.edu.pladam.babinski@fuw.edu.pl Strona www projektu: http://fizykaxxi.fuw.edu.pl oraz http://fizykaxxi.fuw.edu.pl/ewaluacjahttp://fizykaxxi.fuw.edu.pl http://fizykaxxi.fuw.edu.pl/ewaluacja

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Studentów kierunku Zastosowania Fizyki w Biologii i w Medycynie zapraszam teraz na wywiad grupowy dotyczący wszelkich kwestii związanych ze studiami na tym kierunku.


Pobierz ppt "Do czego służy EWALUACJA ? Jerzy Radziwiłł Wydział Fizyki UW, 21 marca 2011 Projekt Fizyka wobec wyzwań XXI wieku współfinansowany przez Unię Europejską"

Podobne prezentacje


Reklamy Google