Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2005 roku i ich wykorzystanie Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2005 roku i ich wykorzystanie Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne w ramach."— Zapis prezentacji:

1 ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2005 roku i ich wykorzystanie Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne w ramach systemu AGROKOSZTY Poświętne, r. dr inż. Aldona Skarżyńska,

2 W 2005 roku badaniami objęto działalności w gospodarstwach konwencjonalnych w gospodarstwach ekologicznych 1. pszenica jara1. pszenica ozima 2. mieszanka zbożowa jara2. żyto 3. owies3. ziemniaki jadalne 4. kukurydza na ziarno4. truskawki w uprawie polowej 5. łubin słodki 6. bobik 7. buraki cukrowe 8. ziemniaki jadalne 9. tuczniki

3 Dla działalności ekologicznych w porównaniu do konwencjonalnych odnotowano: Działalność Niższy plon, w % Wyższą cenę sprzedaży, w % Niższe koszty bezpośred. w % Wyższą NB, w % pszenica ozima żyto ziemniaki jadalne truskawki w uprawie polowej 1469xx

4 Udział w strukturze kosztów bezpośrednich, w % DziałalnośćMateriałsiewnyNawozy Środki ochrony roślin DZIAŁALNOŚCI KONWENCJONALNE pszenica jara m-ka zbożowa jara owies kukurydza na ziarno łubin słodki bobik buraki cukrowe ziemniaki jadalne DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNE pszenica ozima żyto ozime ziemniaki jadalne truskawki w uprawie polowej 9422

5 Rola dopłat uzupełniających i ekologicznych Udział dopłat w wartości produkcji ogółem, w % Spadek NB w sytuacji braku dopłat, w % DZIAŁALNOŚCI KONWENCJONALNE pszenica jara 14,1 23,7 mieszanka zbożowa jara 19,2 27,7 owies 22,5 34,8 kukurydza na ziarno 11,4 21,8 łubin słodki 32,4 34,6 bobik 20,8 27,2 DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNE pszenica ozima 36,9 39,6 żyto 60,1 62,8 ziemniaki jadalne 6,0 7,1 truskawki w uprawie polowej 9,8 22,8

6 średnio w zbiorze gospodarstw prowadzących daną działalność, dla poszczególnych działalności badanych w danym gospodarstwie, według różnych kryteriów grupowania, np: poziomu nadwyżki bezpośredniej uzyskanej z jednostki powierzchni,poziomu nadwyżki bezpośredniej uzyskanej z jednostki powierzchni, poniesionych kosztów bezpośrednich na jednostkę powierzchni,poniesionych kosztów bezpośrednich na jednostkę powierzchni, skali produkcji w gospodarstwie,skali produkcji w gospodarstwie, regionalnego położenia gospodarstw prowadzących badane działalności.regionalnego położenia gospodarstw prowadzących badane działalności. Możliwości w zakresie prezentacji wyników

7 najwyższego poziomu plonu, najwyższej ceny sprzedaży produktów, relatywnie niskiego poziomu poniesionych kosztów bezpośrednich dla większości badanych działalności. Najwyższy poziom nadwyżki bezpośredniej badanych działalności, a w związku z tym klasyfikacja gospodarstw jako najlepsze wynikała z:

8 najniższego poziomu plonu, najniższej ceny sprzedaży produktów, relatywnie wysokiego poziomu poniesionych kosztów bezpośrednich dla większości badanych działalności. Najniższy poziom nadwyżki bezpośredniej badanych działalności, a w związku z tym klasyfikacja gospodarstw jako najsłabsze wynikała z:

9 W gospodarstwach najlepszych w porównaniu do najsłabszych odnotowano: Wyższy poziom, w % Wyższy poziom Działalność plonu, dt/ha cenysprzedaży,nadwyżkibezpośredniejdochodu z działalności zł/dt, kg zł/ha, 100 kg Pszenica jara 29,611,4 2,5- krotnie 12,6- 12,6- krotnie M-ka zbożowa jara 60, 60,98,4 2,0- 3,4- Owies 46,230,0 2,4- 3,8- Kukurydza 56,347,0 5,8- x Buraki cukrowe 45,36,4 1,9- 3,7- Ziemniaki jadalne 47,460,7 3,6- 6,0- Żywiec wieprzowy -6,3 xx x - oznacza, że w gospodarstwach najsłabszych dochód był wartością ujemną.

10

11 Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia ze 100 kg żywca wieprzowego brutto Gospodarstwa Prod. żywca brutto, dt/gosp. Wartość produkcji, zł Koszty bezpośrednie, zł Nadwyżka bezpośred. zł Nakłady pracy ogółem, godz. ogółem w tym: pasze obce p. własne towarowe Najlepsze 330, ,9 Średnie 439, ,8 Najsłabsze 373, ,6

12

13 Porównanie działalności w regionach Regionalna różnica między najwyższym a najniższym poziomem, w % Działalność plonu, dt/ha ceny sprzedaży, zł/dt, kg zużycia NPK, kg/ha kosztów bezpośred. zł/ha, 100 kg nadwyżki bezpośred. zł/ha, 100 kg Pszenica jara 14,38,041,335,511,2 M-ka zbożowa j.28,58,912,14,838,8 Owies 16,919,633,928,111,9 Kukurydza 12,66,867,629,06,9 Buraki cukrowe 25,418,737,822,412,3 Ziemniaki jadalne 27,732,369,855,961,0 Żywiec wieprzowy x6,8x1,137,3

14 Porównanie działalności w regionach Najwyższa wartość NB dla produktów w ujęciu regionalnym Pszenica jara > Mazowsze i Podlasie M-ka zbożowa jara > Wielkopolska i Śląsk Owies > Pomorze i Mazury Kukurydza > Wielkopolska i Śląsk Buraki cukrowe > Pomorze i Mazury Ziemniaki jadalne > Wielkopolska i Śląsk Żywiec wieprzowy > Mazowsze i Podlasie

15 Dochody z produkcji żywca wieprzowego w latach Wyszczególnienie 2005 rok 2006 rok Średnio w zbiorze dane rzeczywiste Średnio w zbiorze dane szacunkowe prod. żywca netto w dt/gosp Produkcja żywca brutto dt/gosp 395,1428,57156,61864,46395,1428,57156,61864,46 Cena sprzedaży 1 kg żywcazł/kg 3,953,754,033,963,693,503,763,70 Na 100 kg żywca brutto Wartość produkcji ogółemzł Koszty bezpośrednie ogółemzł Nadwyżka bezpośredniazł Dochód rolniczy bruttozł Dochód rolniczy nettozł KOSZTY OGÓŁEMzł Nakłady pracy ogółem godz. 3,014,65,42,43,014,65,42,4

16 Dochody z uprawy rzepaku w latach Wyszczególnienie Średnio w zbiorze 2005 rok Średnio w zbiorze 2006 rok Powierzchnia uprawy ha/gosp Pow. uprawy rzepaku oz. ha/gosp. 10,522,415,4721,6910,522,415,4721,69 Plon nasiondt/ha32,333,131,034,132,132,930,833,8 Cena sprzedaży nasionzł/dt75,3570,3475,4375,7291,1485,0891,2491,59 Na 1 ha uprawy Wartość produkcji ogółemzł z tego:nasiona dopłaty Koszty bezpośrednie ogółem zł Nadwyżka bezpośredniazł Dochód rolniczy bruttozł Dochód rolniczy nettozł KOSZTY OGÓŁEMzł Nakłady pracy ogółemgodz.12,322,514,210,312,322,514,210,3

17 Celem badań jest: stworzenie bazy danych – ilościowych i wartościowych o: stworzenie bazy danych – ilościowych i wartościowych o: - poziomie produkcji, - poniesionych nakładach, - kosztach bezpośrednich, dla poszczególnych działalności: produkcji roślinnej - np. pszenica ozima, kukurydza, produkcji zwierzęcej - np. krowy mleczne, tuczniki prowadzonych w gospodarstwach: konwencjonalnych, konwencjonalnych, ekologicznych. ekologicznych.

18 Zgromadzone dane umożliwiają wykonywanie rachunków nadwyżki bezpośredniej zgodnie z metodyką UE, ocenę i analizę wyników produkcyjno-ekonomicznych badanych działalności, w gospodarstwach ukierunkowanych produkcyjnie na tle produkujących na małą skalę, analizę poziomu kosztów wytwarzania produktów rolniczych, wykazanie korzyści wynikających ze zwiększenia skali, ocenę efektywności wykorzystania poniesionych nakładów materialnych oraz nakładów pracy, dodatkowo, wielka szczegółowość zgromadzonych danych pozwala na objaśnianie obserwowanych zjawisk i zmian. Jednolitość metodyczna gromadzonych danych, ma ogromne znaczenie dla przeprowadzania poprawnych analiz i wyciągania właściwych wniosków.

19 Wykorzystanie wyników badań przez rolników do podejmowania różnych decyzji w gospodarstwie rolnym, rolnik ma możliwość poznania słabych i mocnych stron prowadzonej produkcji, dostarczają rolnikowi informacji przydatnych do podejmowania decyzji dotyczących bieżącej jak i planowanej działalności w gospodarstwie. przez służby doradztwa rolniczego, przez instytucje i związki branżowe (np. związki plantatorów), przez inne jednostki wspierające rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, przez jednostki naukowe i badawcze.

20 Wykorzystanie wyników badań Uzyskane wyniki pozwalają na symulację bieżących, ekonomicznych warunków produkcji. Kalkulacje dotyczące produkcji rolniczej, przeprowadzane są w celu: ustalenia skutków zmian w gospodarstwie, określenia najkorzystniejszej dla gospodarstwa działalności, ustalenia optymalnego poziomu intensywności produkcji poszczególnych działalności, wyboru technologii produkcji.

21 Produkty systemu Raporty kosztów i dochodów Raporty kosztów i dochodów dla działalności badanych w gospodarstwachdla działalności badanych w gospodarstwach, dla działalności pogrupowanych według zadanego kryteriumdla działalności pogrupowanych według zadanego kryterium, np. skali produkcji, regionalnego położenia gospodarstw prowadzących badane działalności, raporty porównawczeraporty porównawcze – dla działalności prowadzonej w danym gospodarstwie, w zestawieniu z wynikami uzyskanymi dla tej samej działalności w grupie gospodarstw wyodrębnionej według przyjętych kryteriów.

22 Dziękuję Państwu za uwagę Zapraszamy na stronę


Pobierz ppt "ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2005 roku i ich wykorzystanie Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google