Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2005 roku i ich wykorzystanie Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2005 roku i ich wykorzystanie Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne w ramach."— Zapis prezentacji:

1 ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2005 roku i ich wykorzystanie Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne w ramach systemu AGROKOSZTY Poświętne, 22-23.02.2007 r. dr inż. Aldona Skarżyńska, aldona.skarzynska@fadn.pl

2 W 2005 roku badaniami objęto działalności w gospodarstwach konwencjonalnych w gospodarstwach ekologicznych 1. pszenica jara1. pszenica ozima 2. mieszanka zbożowa jara2. żyto 3. owies3. ziemniaki jadalne 4. kukurydza na ziarno4. truskawki w uprawie polowej 5. łubin słodki 6. bobik 7. buraki cukrowe 8. ziemniaki jadalne 9. tuczniki

3 Dla działalności ekologicznych w porównaniu do konwencjonalnych odnotowano: Działalność Niższy plon, w % Wyższą cenę sprzedaży, w % Niższe koszty bezpośred. w % Wyższą NB, w % pszenica ozima 25237366 żyto 2738882 ziemniaki jadalne 11221524 truskawki w uprawie polowej 1469xx

4 Udział w strukturze kosztów bezpośrednich, w % DziałalnośćMateriałsiewnyNawozy Środki ochrony roślin DZIAŁALNOŚCI KONWENCJONALNE pszenica jara 175922 m-ka zbożowa jara 196413 owies 216313 kukurydza na ziarno 313710 łubin słodki 394015 bobik 243734 buraki cukrowe 293731 ziemniaki jadalne 472521 DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNE pszenica ozima 82162 żyto ozime 100 - - ziemniaki jadalne 67512 truskawki w uprawie polowej 9422

5 Rola dopłat uzupełniających i ekologicznych Udział dopłat w wartości produkcji ogółem, w % Spadek NB w sytuacji braku dopłat, w % DZIAŁALNOŚCI KONWENCJONALNE pszenica jara 14,1 23,7 mieszanka zbożowa jara 19,2 27,7 owies 22,5 34,8 kukurydza na ziarno 11,4 21,8 łubin słodki 32,4 34,6 bobik 20,8 27,2 DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNE pszenica ozima 36,9 39,6 żyto 60,1 62,8 ziemniaki jadalne 6,0 7,1 truskawki w uprawie polowej 9,8 22,8

6 średnio w zbiorze gospodarstw prowadzących daną działalność, dla poszczególnych działalności badanych w danym gospodarstwie, według różnych kryteriów grupowania, np: poziomu nadwyżki bezpośredniej uzyskanej z jednostki powierzchni,poziomu nadwyżki bezpośredniej uzyskanej z jednostki powierzchni, poniesionych kosztów bezpośrednich na jednostkę powierzchni,poniesionych kosztów bezpośrednich na jednostkę powierzchni, skali produkcji w gospodarstwie,skali produkcji w gospodarstwie, regionalnego położenia gospodarstw prowadzących badane działalności.regionalnego położenia gospodarstw prowadzących badane działalności. Możliwości w zakresie prezentacji wyników

7 najwyższego poziomu plonu, najwyższej ceny sprzedaży produktów, relatywnie niskiego poziomu poniesionych kosztów bezpośrednich dla większości badanych działalności. Najwyższy poziom nadwyżki bezpośredniej badanych działalności, a w związku z tym klasyfikacja gospodarstw jako najlepsze wynikała z:

8 najniższego poziomu plonu, najniższej ceny sprzedaży produktów, relatywnie wysokiego poziomu poniesionych kosztów bezpośrednich dla większości badanych działalności. Najniższy poziom nadwyżki bezpośredniej badanych działalności, a w związku z tym klasyfikacja gospodarstw jako najsłabsze wynikała z:

9 W gospodarstwach najlepszych w porównaniu do najsłabszych odnotowano: Wyższy poziom, w % Wyższy poziom Działalność plonu, dt/ha cenysprzedaży,nadwyżkibezpośredniejdochodu z działalności zł/dt, kg zł/ha, 100 kg Pszenica jara 29,611,4 2,5- krotnie 12,6- 12,6- krotnie M-ka zbożowa jara 60, 60,98,4 2,0- 3,4- Owies 46,230,0 2,4- 3,8- Kukurydza 56,347,0 5,8- x Buraki cukrowe 45,36,4 1,9- 3,7- Ziemniaki jadalne 47,460,7 3,6- 6,0- Żywiec wieprzowy -6,3 xx x - oznacza, że w gospodarstwach najsłabszych dochód był wartością ujemną.

10

11 Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia ze 100 kg żywca wieprzowego brutto Gospodarstwa Prod. żywca brutto, dt/gosp. Wartość produkcji, zł Koszty bezpośrednie, zł Nadwyżka bezpośred. zł Nakłady pracy ogółem, godz. ogółem w tym: pasze obce p. własne towarowe Najlepsze 330,70 42426258311632,9 Średnie 439,49 3823226538602,8 Najsłabsze 373,92 38540315733-183,6

12

13 Porównanie działalności w regionach Regionalna różnica między najwyższym a najniższym poziomem, w % Działalność plonu, dt/ha ceny sprzedaży, zł/dt, kg zużycia NPK, kg/ha kosztów bezpośred. zł/ha, 100 kg nadwyżki bezpośred. zł/ha, 100 kg Pszenica jara 14,38,041,335,511,2 M-ka zbożowa j.28,58,912,14,838,8 Owies 16,919,633,928,111,9 Kukurydza 12,66,867,629,06,9 Buraki cukrowe 25,418,737,822,412,3 Ziemniaki jadalne 27,732,369,855,961,0 Żywiec wieprzowy x6,8x1,137,3

14 Porównanie działalności w regionach Najwyższa wartość NB dla produktów w ujęciu regionalnym Pszenica jara > Mazowsze i Podlasie M-ka zbożowa jara > Wielkopolska i Śląsk Owies > Pomorze i Mazury Kukurydza > Wielkopolska i Śląsk Buraki cukrowe > Pomorze i Mazury Ziemniaki jadalne > Wielkopolska i Śląsk Żywiec wieprzowy > Mazowsze i Podlasie

15 Dochody z produkcji żywca wieprzowego w latach 2005-2006 Wyszczególnienie 2005 rok 2006 rok Średnio w zbiorze dane rzeczywiste Średnio w zbiorze dane szacunkowe prod. żywca netto w dt/gosp. 5-2050-100 200-1000 5-20 50-100 200-1000 Produkcja żywca brutto dt/gosp 395,1428,57156,61864,46395,1428,57156,61864,46 Cena sprzedaży 1 kg żywcazł/kg 3,953,754,033,963,693,503,763,70 Na 100 kg żywca brutto Wartość produkcji ogółemzł392381398396366355371370 Koszty bezpośrednie ogółemzł327328338313311318322299 Nadwyżka bezpośredniazł6552608355374971 Dochód rolniczy bruttozł9-28-1136-2-44-2323 Dochód rolniczy nettozł-23-105-656-34-123-78-8 KOSZTY OGÓŁEMzł414486463390400472442371 Nakłady pracy ogółem godz. 3,014,65,42,43,014,65,42,4

16 Dochody z uprawy rzepaku w latach 2005-2006 Wyszczególnienie Średnio w zbiorze 2005 rok Średnio w zbiorze 2006 rok Powierzchnia uprawy ha/gosp. 1-3 4-8 12-40 1-3 4-8 12-40 Pow. uprawy rzepaku oz. ha/gosp. 10,522,415,4721,6910,522,415,4721,69 Plon nasiondt/ha32,333,131,034,132,132,930,833,8 Cena sprzedaży nasionzł/dt75,3570,3475,4375,7291,1485,0891,2491,59 Na 1 ha uprawy Wartość produkcji ogółemzł27182609261828603240311331243410 z tego:nasiona 24352327233525782926279928103096 dopłaty 282 314 Koszty bezpośrednie ogółem zł102310101075103510069891053 1021 Nadwyżka bezpośredniazł1695159915431826223421242071 2389 Dochód rolniczy bruttozł1188954101013731735149215491942 Dochód rolniczy nettozł89165969811301443120312441702 KOSZTY OGÓŁEMzł18271950192017311797191018801708 Nakłady pracy ogółemgodz.12,322,514,210,312,322,514,210,3

17 Celem badań jest: stworzenie bazy danych – ilościowych i wartościowych o: stworzenie bazy danych – ilościowych i wartościowych o: - poziomie produkcji, - poniesionych nakładach, - kosztach bezpośrednich, dla poszczególnych działalności: produkcji roślinnej - np. pszenica ozima, kukurydza, produkcji zwierzęcej - np. krowy mleczne, tuczniki prowadzonych w gospodarstwach: konwencjonalnych, konwencjonalnych, ekologicznych. ekologicznych.

18 Zgromadzone dane umożliwiają wykonywanie rachunków nadwyżki bezpośredniej zgodnie z metodyką UE, ocenę i analizę wyników produkcyjno-ekonomicznych badanych działalności, w gospodarstwach ukierunkowanych produkcyjnie na tle produkujących na małą skalę, analizę poziomu kosztów wytwarzania produktów rolniczych, wykazanie korzyści wynikających ze zwiększenia skali, ocenę efektywności wykorzystania poniesionych nakładów materialnych oraz nakładów pracy, dodatkowo, wielka szczegółowość zgromadzonych danych pozwala na objaśnianie obserwowanych zjawisk i zmian. Jednolitość metodyczna gromadzonych danych, ma ogromne znaczenie dla przeprowadzania poprawnych analiz i wyciągania właściwych wniosków.

19 Wykorzystanie wyników badań przez rolników do podejmowania różnych decyzji w gospodarstwie rolnym, rolnik ma możliwość poznania słabych i mocnych stron prowadzonej produkcji, dostarczają rolnikowi informacji przydatnych do podejmowania decyzji dotyczących bieżącej jak i planowanej działalności w gospodarstwie. przez służby doradztwa rolniczego, przez instytucje i związki branżowe (np. związki plantatorów), przez inne jednostki wspierające rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, przez jednostki naukowe i badawcze.

20 Wykorzystanie wyników badań Uzyskane wyniki pozwalają na symulację bieżących, ekonomicznych warunków produkcji. Kalkulacje dotyczące produkcji rolniczej, przeprowadzane są w celu: ustalenia skutków zmian w gospodarstwie, określenia najkorzystniejszej dla gospodarstwa działalności, ustalenia optymalnego poziomu intensywności produkcji poszczególnych działalności, wyboru technologii produkcji.

21 Produkty systemu Raporty kosztów i dochodów Raporty kosztów i dochodów dla działalności badanych w gospodarstwachdla działalności badanych w gospodarstwach, dla działalności pogrupowanych według zadanego kryteriumdla działalności pogrupowanych według zadanego kryterium, np. skali produkcji, regionalnego położenia gospodarstw prowadzących badane działalności, raporty porównawczeraporty porównawcze – dla działalności prowadzonej w danym gospodarstwie, w zestawieniu z wynikami uzyskanymi dla tej samej działalności w grupie gospodarstw wyodrębnionej według przyjętych kryteriów.

22 Dziękuję Państwu za uwagę Zapraszamy na stronę www.agrokoszty.pl


Pobierz ppt "ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2005 roku i ich wykorzystanie Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google