Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Gostynińsko-Włocławskie”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Gostynińsko-Włocławskie”"— Zapis prezentacji:

1 Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Gostynińsko-Włocławskie”
Włocławek, 28 września 2011

2 Stan lasów w Polsce We współczesnym leśnictwie polskim gospodarowanie w lasach służy ochronie przyrody. Leśnicy realizują wytyczne Ustawy o lasach z 28 września 1991 roku, kierując się następującymi zasadami prowadzenia gospodarki leśnej: Powszechnej ochrony lasów. Trwałości utrzymania lasów. Ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów (ochronnych, produkcyjnych, społecznych) Powiększania zasobów leśnych

3 Stan lasów w Polsce Lasy w naszej strefie klimatyczno-geograficznej są najmniej zniekształconą formacją przyrodniczą. Stanowiąc niezbędny czynnik równowagi ekologicznej, są jednocześnie formą użytkowania gruntów, która zapewnia produkcję biologiczną, przedstawiającą wartość rynkową. Lasy są dobrem ogólnospołecznym, kształtującym jakość życia człowieka. W przeszłości lasy występowały niemal na całym obszarze naszego kraju. W następstwie historycznych procesów społeczno-gospodarczych, w których dominowały cele ekonomiczne, przede wszystkim na skutek ekspansji rolnictwa i popytu na surowce drzewne, lasy Polski uległy znacznym przeobrażeniom. Lesistość Polski, wynosząca jeszcze pod koniec XVIII wieku ok. 40% (w ówczesnych granicach), zmalała do 20,8% w 1945 r.

4 Stan lasów w Polsce Wylesienia i towarzyszące im zubożenie struktury gatunkowej drzewostanów spowodowały zmniejszenie różnorodności biologicznej w lasach oraz zubożenie krajobrazu, erozję gleb i zakłócenie bilansu wodnego kraju. Odwrócenie tego procesu nastąpiło w latach 1945–1970, kiedy w wyniku zalesienia 933,5 tys. ha lesistość Polski wzrosła do 27,0%. Obecnie powierzchnia lasów w Polsce wynosi 9121,3 tys. ha (wg GUS – stan w dniu r.), co odpowiada lesistości 29,2%.

5 Lesistość w układzie województw
Stan lasów w Polsce Lesistość w układzie województw

6 Stan lasów w Polsce Według standardu przyjętego dla ocen międzynarodowych, uwzględniającego grunty związane z gospodarką leśną, powierzchnia lasów Polski na dzień wynosiła 9,3 mln ha. Wielkość ta zalicza Polskę do grupy krajów o największej powierzchni lasów w regionie (po Francji, Niemczech i Ukrainie).

7 Stan lasów w Polsce Całkowita powierzchnia leśna

8 Cele Leśnych Kompleksów Promocyjnych
Główne cele działania Leśnych Kompleksów Promocyjnych zawarte są w zarządzeniu nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia r. : wszechstronne rozpoznanie stanu biocenozy leśnej na ich obszarze i warunków jej bytowania oraz trendów zachodzących w nich zmian; trwałe zachowanie lub odtwarzanie naturalnych walorów lasu metodami racjonalnej gospodarki leśnej prowadzonej na podstawach ekologicznych; integrowanie celów trwałej gospodarki leśnej i aktywnej ochrony przyrody; promowanie wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej przy wykorzystaniu wsparcia finansowego ze środków krajowych i zagranicznych; prowadzenie prac badawczych i doświadczalnictwa leśnego w celu wyciągnięcia wniosków dotyczących możliwości i warunków upowszechniania zasad ekorozwoju na całym obszarze działania Lasów Państwowych; prowadzenie szkoleń Służby Leśnej i edukacji ekologicznej społeczeństwa.

9

10 Stan lasów w Polsce

11 JEJ CELEM JEST ZACHOWANIE BIORÓŻNORODNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
JEST TO GŁÓWNY INSTRUMENT ZACHOWANIA BIORÓŻNORODNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ JEJ CELEM JEST ZACHOWANIE BIORÓŻNORODNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ SIEĆ NATURA 2000 OZNACZA PRZYJĘCIE PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE NOWEGO ZOBOWIĄZANIA

12 Strategia Ochrony Różnorodności Biologicznej
Konwencja Berneńska Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony (OSO) Specjalne Obszary Ochrony (SOO) Dyrektywa Ptasia Dyrektywa Siedliskowa

13 Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 r. w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. 13

14 Natura definicja Obszar Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty;

15 Cele tworzenia Natury 2000 Ochrona zagrożonych składników różnorodności biologicznej na kontynencie europejskim Podejmowanie działań pozwalających na zachowanie siedlisk przyrodniczych i gatunków w stanie sprzyjającym ich ochronie lub odtworzeniu takiego stanu Tworzenie spójnego funkcjonalnie systemu obszarów ochrony przyrody na całym terytorium UE

16 Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów
obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO). 16

17 pozostawia dużą swobodę w wyborze formy ochrony
Moc Natury 2000 jest silnym narzędziem ochrony cennych przyrodniczo obszarów przed zamiarami inwestycyjnymi, dotyczącymi zmiany dotychczasowego sposobu ich użytkowania, pozostawia dużą swobodę w wyborze formy ochrony daje podstawy do ubiegania się o finansowanie ochrony siedliska lub gatunku ze środków Unii Europejskiej

18 Dziękuję za uwagę Nadleśnictwo Włocławek ul. Ziębia nr Włocławek tel , fax


Pobierz ppt "Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Gostynińsko-Włocławskie”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google