Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet Miasta Gdańska201 4 - proinwestycyjny – blisko 30 proc na inwestycje -- z dodatkowymi zobowiązaniami wynikającymi -z ustaw - trudny, ale pod kontrolą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet Miasta Gdańska201 4 - proinwestycyjny – blisko 30 proc na inwestycje -- z dodatkowymi zobowiązaniami wynikającymi -z ustaw - trudny, ale pod kontrolą"— Zapis prezentacji:

1 Budżet Miasta Gdańska proinwestycyjny – blisko 30 proc na inwestycje -- z dodatkowymi zobowiązaniami wynikającymi -z ustaw - trudny, ale pod kontrolą PROJEKT Gdańsk, 3 października 2013r.

2 Budżet PRZEWIDYWANE WYKONANIE PROJEKT DOCHODY w tym: dochody bieżące dochody majątkowe w tym dochody z UE WYDATKI w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWA NADWYŻKA OPERACYJNA PRZYCHODY kredyty spłaty udzielonych pożyczek ROZCHODY spłata kredytów, wykup obligacji w tym: obligacji i kredytów zaciągniętych na prefinansowanie projektów

3 BUDŻET 2014 BUDŻET PROINWESTYCYJNY STRUKTURA BUDŻETU WYDATKI OGÓŁEM zł 100,00% WYDATKI BIEŻĄCE zł 70,30% WYDATKI MAJĄTKOWE zł 29,70%

4 BUDŻET 2014 Dochody z mienia komunalnego wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zł -31,3% wpływy ze sprzedaży mienia zł -25,2% zł SPADEK POTENCJAŁU DOCHODOWEGO MIASTA W STOSUNKU DO ROKU 2013

5 BUDŻET 2014 Dochody realizowane przez jednostki budżetowegłównie: wpływy z usług oraz ze zwrotu podatku VAT zł -10,0% (w związku z realizacją inwestycji – GPKM, Program ożywienia dróg wodnych) wpływy z odpłatności rodziców za przedszkola – zł - 49,7% Dotacje na realizację zadań własnych w tym: z budżetu Unii Europejskiej zł -14,9% na zadania bieżące zł na zadania inwestycyjne zł zł SPADEK POTENCJAŁU DOCHODOWEGO MIASTA W STOSUNKU DO ROKU 2013

6 BUDŻET 2014 Podatki i opłaty lokalnegłównie: podatek od nieruchomości zł +5,1% ( nowa baza podatkowa + wzrost stawek podatkowych – skutek 2,1 tys zł) Udziały w podatkach w tym głównie: w podatku dochodowym zł +5,6% od osób fizycznych (PIT) zł (likwidacja części ulgi rodzinnej i internetowej) od osób prawnych (CIT) zł podatku od czynności cywilno-prawnych zł +5,1% zł WZROST DOCHODÓW MIASTA W STOSUNKU DO ROKU 2013

7 BUDŻET 2014 Dotacje na realizację zadań własnych w tym: z budżetu Państwa ,9% - dotacja do przedszkoli zł - zasiłki stałe i celowe /pomoc społeczna/ zł Pozostałe dochody w tym głównie : z opłat z tyt. gospodarki odpadami komunalnymi zł +105,3% /w roku 2014 realizacja całoroczna/ zł WZROST DOCHODÓW MIASTA W STOSUNKU DO ROKU 2013

8 BUDŻET 2014 POMOC SPOŁECZNA w tym: wypłata świadczeń na rzecz dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej zabezpieczenie ciągłości zatrudnienia osób do prac gospodarczych w Rodzinnych Domach Dziecka i rodzinach opiekujących się więcej niż 3 dzieci; utworzenie 2 nowych Rodzinnych Domów Dziecka utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach na terenie innych powiatów (22 dzieci ) oraz 2 dzieci niepełnosprawnych w Domach Pomocy Społecznej wypłata dodatków mieszkaniowych zasiłki celowe na zakup żywności jako wkład własny do dotacji na dożywianie zł DODATKOWE WYDATKI WYNIKAJĄCE Z USTAW PRZYCZYNY ZEWNĘTRZNE

9 BUDŻET 2014 EDUKACJA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym: Wzrost liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2013/2014 o 950 w stosunku do roku szkolnego 2012/2013 Wzrost dotacji na przedszkola nie równoważy spadku dochodów o 8 mln zł z tytułu odpłatności rodziców. Wydłużenie czasu pobytu dzieci w przedszkolach o 1,5 godz. powoduje wzrost kosztów utrzymania dziecka o kwotę 7 zł. Od dnia 1 września 2014 wzrośnie o 9 liczba oddziałów klas III na skutek zmian w systemie kształcenia zawodowego, polegającymi na tym, że od 1 września 2012 r. nauka we wszystkich zawodach w zasadniczych szkołach zawodowych będzie trwała 3 lata zł

10 BUDŻET 2014 w tym: placówki oświatowe 2 752,22 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 110 Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis 29,25 Miejski Teatr Miniatura 39,5 Muzeum Historyczne Miasta Gdańska 103 Gdański Archipelag Kultury 50,25 Zespół Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis 25,5 Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 21,5 Klub Żak 12 Urząd Miejski 992,88 Straż Miejska 293,5 Zarząd Dróg i Zieleni 248,45 WYNAGRODZENIA PODWYŻKI 3% pierwsze od 2011 z wyłączeniem kadry kierowniczej 6220 etatów - bez nauczycieli zł Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie+podległe placówki 720,3 Gdański Zespół Żłobków 187,5 Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka 8,5 Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej 13,75 Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 13,5 Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności 7,25 Miejski Ogród Zoologiczny Wybrzeża 124,5 Powiatowy Urząd Pracy 125,0 Biuro Rozwoju Gdańska 88,0 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 87,0 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 74,0 Zarząd Transportu Miejskiego 65,0 Centrum Hewelianum 27,5

11 BUDŻET 2014 PROMOCJA MIASTA zł WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W DZIEDZINACH: KULTURY zł KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU zł BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG zł -wzrost długości dróg 14 km -wzrost ilości punktów świetlnych o szt -wzrost powierzchni terenów zielonych 310 ha ZMNIEJASZENIE ŚRODKÓW NA INNE ZADANIA PRZYCZYNY WEWNĘTRZNE

12 BUDŻET 2014 OGRANICZONE ŚRODKI NA INNE ZADANIA długość jezdni dróg wartośćkoszt utrzymania 1km długość jezdni dróg wartośćkoszt utrzymania 1km długość jezdni dróg wartośćkoszt utrzymania 1km 880 km[pln][pln/1km]894 km[pln][pln/1km]894 km[pln][pln/1km] OGÓŁEM Bieżące utrzymanie dróg Utrzymanie zimowe dróg Razem Ilość punktów świetlnych Oświetlenie ulic miasta W RAMACH UTRZYMANIA DRÓG M.IN.. REALIZOWANE SĄ ROBOTY ZWIĄZANE Z: 1.naprawą nawierzchni bitumicznych - ok. 50 % kosztów utrzymania 2.naprawa nawierzchni chodników i nawierzchni brukowcowych (kamiennych) - ok. 30 % kosztów utrzymania 3.naprawa - utrzymanie oznakowania drogowego (pionowego i poziomego) - ok. 15 % kosztów utrzymania 4.inne 5% - w tym: okolicznościowe zmiany organizacji ruchu, awarie, gospodarka magazynowa, odpompowanie wód opadowych, UTRZYMANIE DRÓG

13 Oświetlenie ulic Miasta Gdańska ILOŚĆ PUNKTÓW ŚWIETLNYCH KOSZT OŚWIETLENIA ULIC Pomimo wzrostu ilości punktów świetlnych w latach 2012 i 2013 o 3503 szt. to wydatki utrzymane są na tym samym poziomie, głównie na skutek: 1. wybudowania niezależnego zasilania oraz odłączenia od Energa Oświetlenie sp. z o.o opraw oświetleniowych 2. ogłoszenia przetargu na dostawę energii w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego co dało obniżenie stawki na energię 3. wdrożenia systemu sterowania oświetleniem CPAnet pozwoliło na redukcję mocy o 30% BUDŻET 2014

14 UTRZYMANIE DRÓG W GDAŃSKU BUDŻET 2014

15 BUDŻET OBYWATELSKI BUDŻET zł w 2014 roku na realizację zadań własnych Miasta w dziedzinach: tereny rekreacyjne i ich infrastruktura wiaty i otoczenie przystanków zmiany w organizacji ruchu Bezpieczeństwo naprawy infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego remont obiektu użyteczności publicznej będącego własnością miasta Gdańska sporządzenie dokumentacji technicznej we wskazanych obszarach

16 WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA BUDŻET 2014 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem 5,74% dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9,63%

17 17


Pobierz ppt "Budżet Miasta Gdańska201 4 - proinwestycyjny – blisko 30 proc na inwestycje -- z dodatkowymi zobowiązaniami wynikającymi -z ustaw - trudny, ale pod kontrolą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google