Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet Miasta Gdańska201 4 - proinwestycyjny – blisko 30 proc na inwestycje -- z dodatkowymi zobowiązaniami wynikającymi -z ustaw - trudny, ale pod kontrolą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet Miasta Gdańska201 4 - proinwestycyjny – blisko 30 proc na inwestycje -- z dodatkowymi zobowiązaniami wynikającymi -z ustaw - trudny, ale pod kontrolą"— Zapis prezentacji:

1 Budżet Miasta Gdańska201 4 - proinwestycyjny – blisko 30 proc na inwestycje -- z dodatkowymi zobowiązaniami wynikającymi -z ustaw - trudny, ale pod kontrolą PROJEKT Gdańsk, 3 października 2013r.

2 Budżet 2014 2013 PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2014 - PROJEKT DOCHODY2 723 398 7202 660 865 334 w tym: dochody bieżące 1 975 570 722 2 030 072 361 dochody majątkowe 747 827 998 628 792 973 w tym dochody z UE648 865 058555 869 124 WYDATKI 2 603 078 625 2 675 185 248 w tym: wydatki bieżące 1 864 364 736 1 880 682 511 wydatki majątkowe 738 713 889 794 502 737 DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWA120 320 095 -16 319 914 NADWYŻKA OPERACYJNA 111 205 986 149 389 850 PRZYCHODY 217 640 866 183 080 782 kredyty 100 000 000158 000 000 spłaty udzielonych pożyczek 2 143 96813 080 782 ROZCHODY 274 617 153 152 905 474 spłata kredytów, wykup obligacji 173 136 848138 855 474 w tym: obligacji i kredytów zaciągniętych na prefinansowanie projektów 73 000 000 67 000 000

3 BUDŻET 2014 BUDŻET PROINWESTYCYJNY STRUKTURA BUDŻETU WYDATKI OGÓŁEM 2 675 185 248 zł 100,00% WYDATKI BIEŻĄCE 1 880 682 511 zł 70,30% WYDATKI MAJĄTKOWE 794 502 737 zł 29,70%

4 BUDŻET 2014 Dochody z mienia komunalnego wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -13 600 226 zł -31,3% wpływy ze sprzedaży mienia -18 375 000 zł -25,2% - 31 975 226 zł SPADEK POTENCJAŁU DOCHODOWEGO MIASTA W STOSUNKU DO ROKU 2013

5 BUDŻET 2014 Dochody realizowane przez jednostki budżetowegłównie: wpływy z usług oraz ze zwrotu podatku VAT-16 786 282 zł -10,0% (w związku z realizacją inwestycji – GPKM, Program ożywienia dróg wodnych) wpływy z odpłatności rodziców za przedszkola – 8 000 000 zł - 49,7% Dotacje na realizację zadań własnych w tym: z budżetu Unii Europejskiej-97 400 018 zł -14,9% na zadania bieżące -4 404 084 zł na zadania inwestycyjne -92 995 934 zł - 122 186 300 zł SPADEK POTENCJAŁU DOCHODOWEGO MIASTA W STOSUNKU DO ROKU 2013

6 BUDŻET 2014 Podatki i opłaty lokalnegłównie: podatek od nieruchomości +16 300 000 zł +5,1% ( nowa baza podatkowa + wzrost stawek podatkowych – skutek 2,1 tys zł) Udziały w podatkach w tym głównie: w podatku dochodowym +34 913 000 zł +5,6% od osób fizycznych (PIT) 32 422 800 zł (likwidacja części ulgi rodzinnej i internetowej) od osób prawnych (CIT) 2 490 200 zł podatku od czynności cywilno-prawnych +1 454 345 zł +5,1% +52 667 345 zł WZROST DOCHODÓW MIASTA W STOSUNKU DO ROKU 2013

7 BUDŻET 2014 Dotacje na realizację zadań własnych w tym: z budżetu Państwa +15 448 837 +46,9% - dotacja do przedszkoli +11 731 932 zł - zasiłki stałe i celowe /pomoc społeczna/ + 4 415 305 zł Pozostałe dochody w tym głównie : z opłat z tyt. gospodarki odpadami komunalnymi +43 600 000 zł +105,3% /w roku 2014 realizacja całoroczna/ +59 048 837 zł WZROST DOCHODÓW MIASTA W STOSUNKU DO ROKU 2013

8 BUDŻET 2014 POMOC SPOŁECZNA w tym: wypłata świadczeń na rzecz dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej zabezpieczenie ciągłości zatrudnienia osób do prac gospodarczych w Rodzinnych Domach Dziecka i rodzinach opiekujących się więcej niż 3 dzieci; utworzenie 2 nowych Rodzinnych Domów Dziecka utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach na terenie innych powiatów (22 dzieci ) oraz 2 dzieci niepełnosprawnych w Domach Pomocy Społecznej wypłata dodatków mieszkaniowych zasiłki celowe na zakup żywności jako wkład własny do dotacji na dożywianie +8 002 000 zł DODATKOWE WYDATKI WYNIKAJĄCE Z USTAW PRZYCZYNY ZEWNĘTRZNE

9 BUDŻET 2014 EDUKACJA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym: Wzrost liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2013/2014 o 950 w stosunku do roku szkolnego 2012/2013 Wzrost dotacji na przedszkola nie równoważy spadku dochodów o 8 mln zł z tytułu odpłatności rodziców. Wydłużenie czasu pobytu dzieci w przedszkolach o 1,5 godz. powoduje wzrost kosztów utrzymania dziecka o kwotę 7 zł. Od dnia 1 września 2014 wzrośnie o 9 liczba oddziałów klas III na skutek zmian w systemie kształcenia zawodowego, polegającymi na tym, że od 1 września 2012 r. nauka we wszystkich zawodach w zasadniczych szkołach zawodowych będzie trwała 3 lata. +16 950 000 zł

10 BUDŻET 2014 w tym: placówki oświatowe 2 752,22 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 110 Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis 29,25 Miejski Teatr Miniatura 39,5 Muzeum Historyczne Miasta Gdańska 103 Gdański Archipelag Kultury 50,25 Zespół Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis 25,5 Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 21,5 Klub Żak 12 Urząd Miejski 992,88 Straż Miejska 293,5 Zarząd Dróg i Zieleni 248,45 WYNAGRODZENIA PODWYŻKI 3% pierwsze od 2011 z wyłączeniem kadry kierowniczej 6220 etatów - bez nauczycieli 8 000 000 zł Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie+podległe placówki 720,3 Gdański Zespół Żłobków 187,5 Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka 8,5 Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej 13,75 Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 13,5 Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności 7,25 Miejski Ogród Zoologiczny Wybrzeża 124,5 Powiatowy Urząd Pracy 125,0 Biuro Rozwoju Gdańska 88,0 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 87,0 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 74,0 Zarząd Transportu Miejskiego 65,0 Centrum Hewelianum 27,5

11 BUDŻET 2014 PROMOCJA MIASTA- 2 000 000 zł WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W DZIEDZINACH: KULTURY - 1 000 000 zł KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - 2 000 000 zł BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG - 8 000 000 zł -wzrost długości dróg 14 km -wzrost ilości punktów świetlnych o 3 782 szt -wzrost powierzchni terenów zielonych 310 ha ZMNIEJASZENIE ŚRODKÓW NA INNE ZADANIA PRZYCZYNY WEWNĘTRZNE

12 BUDŻET 2014 OGRANICZONE ŚRODKI NA INNE ZADANIA 201220132014 długość jezdni dróg wartośćkoszt utrzymania 1km długość jezdni dróg wartośćkoszt utrzymania 1km długość jezdni dróg wartośćkoszt utrzymania 1km 880 km[pln][pln/1km]894 km[pln][pln/1km]894 km[pln][pln/1km] OGÓŁEM59 862 42958 965 71944 910 000 Bieżące utrzymanie dróg 28 216 69032 064 17 009 03219 026 15 525 00017 366 Utrzymanie zimowe dróg 11 572 20013 15022 572 88525 24910 060 00012 253 Razem 40 769 727 39 706 589 25 585 000 Ilość punktów świetlnych 32 61634 98836488 Oświetlenie ulic miasta 19 092 70219 259 13019 325 000 W RAMACH UTRZYMANIA DRÓG M.IN.. REALIZOWANE SĄ ROBOTY ZWIĄZANE Z: 1.naprawą nawierzchni bitumicznych - ok. 50 % kosztów utrzymania 2.naprawa nawierzchni chodników i nawierzchni brukowcowych (kamiennych) - ok. 30 % kosztów utrzymania 3.naprawa - utrzymanie oznakowania drogowego (pionowego i poziomego) - ok. 15 % kosztów utrzymania 4.inne 5% - w tym: okolicznościowe zmiany organizacji ruchu, awarie, gospodarka magazynowa, odpompowanie wód opadowych, UTRZYMANIE DRÓG

13 Oświetlenie ulic Miasta Gdańska ILOŚĆ PUNKTÓW ŚWIETLNYCH KOSZT OŚWIETLENIA ULIC Pomimo wzrostu ilości punktów świetlnych w latach 2012 i 2013 o 3503 szt. to wydatki utrzymane są na tym samym poziomie, głównie na skutek: 1. wybudowania niezależnego zasilania oraz odłączenia od Energa Oświetlenie sp. z o.o. 4000 opraw oświetleniowych 2. ogłoszenia przetargu na dostawę energii w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego co dało obniżenie stawki na energię 3. wdrożenia systemu sterowania oświetleniem CPAnet pozwoliło na redukcję mocy o 30% BUDŻET 2014

14 UTRZYMANIE DRÓG W GDAŃSKU BUDŻET 2014

15 BUDŻET OBYWATELSKI BUDŻET 2014 9 000 000 zł w 2014 roku na realizację zadań własnych Miasta w dziedzinach: tereny rekreacyjne i ich infrastruktura wiaty i otoczenie przystanków zmiany w organizacji ruchu Bezpieczeństwo naprawy infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego remont obiektu użyteczności publicznej będącego własnością miasta Gdańska sporządzenie dokumentacji technicznej we wskazanych obszarach

16 WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA BUDŻET 2014 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem 5,74% dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9,63%

17 17


Pobierz ppt "Budżet Miasta Gdańska201 4 - proinwestycyjny – blisko 30 proc na inwestycje -- z dodatkowymi zobowiązaniami wynikającymi -z ustaw - trudny, ale pod kontrolą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google