Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPEDYCJA – wykład 1 dla 4 roku TiL niestacjonarne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPEDYCJA – wykład 1 dla 4 roku TiL niestacjonarne"— Zapis prezentacji:

1 SPEDYCJA – wykład 1 dla 4 roku TiL niestacjonarne
dr Adam Salomon Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

2 Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów.
A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

3 SPEDYCJA program wykładu 1.
Istota działalności spedycyjnej: Podstawowe pojęcia związane ze spedycją. Ceny za usługi spedycyjne i taryfy spedycyjne. Funkcje spedytora. Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

4 Szersza i węższa definicja spedycji
W szerszym znaczeniu spedycja obejmuje wykonanie wszelkich czynności składających się na zorganizowanie transportu i przesłanie ładunku z wyłączeniem samego przewozu. W węższym znaczeniu spedycja obejmuje wykonywanie tylko takich czynności, które mają charakter organizacyjno-doradczy lub organizacyjno-prawny (tzn. takich czynności, które nie polegają na fizyczno-technicznej manipulacji przesyłanym ładunkiem). W szerszym znaczeniu spedycja obejmuje wykonanie wszelkich czynności składających się na zorganizowanie transportu i przesłanie ładunku z wyłączeniem samego przewozu, natomiast w węższym – wykonywanie tylko takich czynności, które mają charakter organizacyjno-doradczy lub organizacyjno-prawny (tzn. takich czynności, które nie polegają na fizyczno-technicznej manipulacji przesyłanym ładunkiem). Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

5 Spedycja – wprowadzenie
Spedycja – to działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru. Do wyodrębnienia działalności spedycyjnej, w ramach działającego systemu transportowego przyczyniły się dwie przesłanki: handlowa – sprowadzająca się do efektu rozdzielenia się praw własności towaru od podjęcia się wykonawstwa usługi jego dystrybucji; czynnościowa – doprowadzająca do powstania funkcji przewoźnika, reprezentującego struktury podażowe rynku usług transportowych, oraz funkcji zamawiającego usługę przewozu, który reprezentuje struktury popytowe rynku usług spedycyjnych. Spedytor celny. Działa on w charakterze agenta celnego upoważnionego do zgłaszania towarów do odprawy celnej. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

6 Spedytor – wprowadzenie
Spedytorem jest osoba prawna lub fizyczna (przedsiębiorca), której celem działania jest organizowanie przewozu ładunków. Spedytor za odpowiednią opłatą świadczy usługi spedycyjne na rzecz osób prawnych lub fizycznych, względnie na potrzeby własne. Spedytor celny. Działa on w charakterze agenta celnego upoważnionego do zgłaszania towarów do odprawy celnej. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

7 dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)
Spedytor – cd. Spedytorem organizuje przewóz, wystawia dokumenty spedycyjne (listy przewozowe w zależności od użytego do transportu towaru środka transportowego, np. CMR/list przewozowy – transport samochodowy; COTIF/SMGS – transport kolejowy; morski list przewozowy; lotniczy list przewozowy). W znaczeniu potocznym mianem spedytora określa się przedsiębiorstwa spedycyjne. Spedytor celny. Działa on w charakterze agenta celnego upoważnionego do zgłaszania towarów do odprawy celnej. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

8 dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)
Spedycja Spedycją jest każda działalność gospodarcza polegająca na organizowaniu przewozu ładunków na zlecenie osoby prawnej lub fizycznej i na wykonaniu niezbędnej grupy czynności dodatkowych, wynikających ze specyfiki zlecenia. Na otwartym rynku transportowym, na którym panuje konkurencja doskonała, wyjściowym podziałem spedycji staje się klasyfikacja według dostępności do jej nabycia. Spedycja obok transportu i logistyki jest jednym z elementów branży TSL (transport-spedycja-logistyka). Spedytor celny. Działa on w charakterze agenta celnego upoważnionego do zgłaszania towarów do odprawy celnej. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

9 dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)
Historia spedycji (1) Za początek spedycji uznaje się XV wiek. Czynnikami, które wywarły bezpośredni wpływ były prawo składu oraz przymus drożny. Przy wysyłaniu przesyłki od nadawcy do odbiorcy czynności spedycyjne polegają w szczególności na: c.d. dokonanie na rachunek zleceniodawcy wpłat związanych z zawarciem umowy; podjęcie wtórnika listu przewozowego; przekazanie zleceniodawcy wszystkich dokumentów dotyczących wysłanej przesyłki; zaawizowanie odbiorcy (w razie potrzeby) o wysłaniu przesyłki na jego adres; zapewnienie (w razie potrzeby) dozoru nad przesyłką w czasie przewozu. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

10 Historia spedycji (prawo składu)
Prawo składu (łac. ius stapulae) – obowiązek, stawiany kupcom przejeżdżającym przez miasto, zatrzymania się w nim na pewien okres i wystawienia na sprzedaż przewożonych towarów. Stosowane było od XIII w. do XVIII w. Rodzaje prawa składu: bezwzględne prawo składu – obowiązek sprzedania wszystkich towarów bez ograniczenia czasu; względne prawo składu – obowiązek wystawienia towarów i ich sprzedaży przez pewien określony czas (np. na 14 dni). Po jego upływie i opłaceniu ustalonych ceł towar można było transportować dalej; częściowe prawo składu – obowiązek sprzedania części towarów (towarów pewnego rodzaju). Przy wysyłaniu przesyłki od nadawcy do odbiorcy czynności spedycyjne polegają w szczególności na: c.d. dokonanie na rachunek zleceniodawcy wpłat związanych z zawarciem umowy; podjęcie wtórnika listu przewozowego; przekazanie zleceniodawcy wszystkich dokumentów dotyczących wysłanej przesyłki; zaawizowanie odbiorcy (w razie potrzeby) o wysłaniu przesyłki na jego adres; zapewnienie (w razie potrzeby) dozoru nad przesyłką w czasie przewozu. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

11 Historia spedycji (przymus drożny)
Przymus drożny – istniejący w średniowieczu obowiązek poruszania się kupców po ściśle określonych trasach. Istniejąca gęsta sieć komór celnych umożliwiała maksymalne "wykorzystanie" przejazdu kupca przez pobranie ceł i myt. Przy wysyłaniu przesyłki od nadawcy do odbiorcy czynności spedycyjne polegają w szczególności na: c.d. dokonanie na rachunek zleceniodawcy wpłat związanych z zawarciem umowy; podjęcie wtórnika listu przewozowego; przekazanie zleceniodawcy wszystkich dokumentów dotyczących wysłanej przesyłki; zaawizowanie odbiorcy (w razie potrzeby) o wysłaniu przesyłki na jego adres; zapewnienie (w razie potrzeby) dozoru nad przesyłką w czasie przewozu. Link historyczny: tekst źródłowy 10. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

12 dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)
Historia spedycji (2) Prawo składu i przymus drożny nakazywały składować towary we wszystkich miastach na drodze kupca objętych przymusem drogowym. Długie przestoje w przejazdach przysparzały strat kupcom. Wykształcił się wtedy tzw. pozorny nabywca. Przy wysyłaniu przesyłki od nadawcy do odbiorcy czynności spedycyjne polegają w szczególności na: c.d. dokonanie na rachunek zleceniodawcy wpłat związanych z zawarciem umowy; podjęcie wtórnika listu przewozowego; przekazanie zleceniodawcy wszystkich dokumentów dotyczących wysłanej przesyłki; zaawizowanie odbiorcy (w razie potrzeby) o wysłaniu przesyłki na jego adres; zapewnienie (w razie potrzeby) dozoru nad przesyłką w czasie przewozu. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

13 Historia spedycji (pozorny nabywca)
Pozorny nabywca składał oświadczenie o nabyciu towaru, który jednak pozostawał w posiadaniu pierwotnego właściciela. Pozorny nabywca wysyłał towar we własnym imieniu, jednak na cudzy koszt i w miejsce wskazane przez pierwotnego właściciela. Ponadto do zadań „pozornego nabywcy” należało pośrednictwo fachowe w gestii wyboru drogi, środka transportu, przygotowania transportu, składowania czy konwojowania. Przy wysyłaniu przesyłki od nadawcy do odbiorcy czynności spedycyjne polegają w szczególności na: c.d. dokonanie na rachunek zleceniodawcy wpłat związanych z zawarciem umowy; podjęcie wtórnika listu przewozowego; przekazanie zleceniodawcy wszystkich dokumentów dotyczących wysłanej przesyłki; zaawizowanie odbiorcy (w razie potrzeby) o wysłaniu przesyłki na jego adres; zapewnienie (w razie potrzeby) dozoru nad przesyłką w czasie przewozu. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

14 dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)
Historia spedycji (3) Dalszy rozwój spedycji nastąpił wraz z pojawieniem się maszyny parowej w XIX wieku. Kupcy, którzy nie byli rozeznani w zastosowaniach i liniach nowego środka transportu zaczęli korzystać z wyspecjalizowanych firm, które świadczyły usługi polegające na planowaniu przewozów. W ciągu kilku dziesięcioleci następował dalszy rozwój techniczny transportu oraz praw taryfowych i handlowych. Wymusiło to powstanie firm świadczących kompleksowe usługi tj. planowania przewozów, pośrednictwa handlowego, wypełniania dokumentów itp. Przy wysyłaniu przesyłki od nadawcy do odbiorcy czynności spedycyjne polegają w szczególności na: c.d. dokonanie na rachunek zleceniodawcy wpłat związanych z zawarciem umowy; podjęcie wtórnika listu przewozowego; przekazanie zleceniodawcy wszystkich dokumentów dotyczących wysłanej przesyłki; zaawizowanie odbiorcy (w razie potrzeby) o wysłaniu przesyłki na jego adres; zapewnienie (w razie potrzeby) dozoru nad przesyłką w czasie przewozu. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

15 Spedytor – realizator kontraktu
Bezpośrednio po zawarciu i uprawomocnieniu się kontraktu handlowego, strona posiadająca gestię transportową przystępuje do zorganizowania przemieszczenia towaru od dostawcy do odbiorcy (przez port morski) albo poprzez zorganizowanie transportu własnych ładunków we własnym zakresie (spedycja własna), albo poprzez skorzystanie z usług podmiotu wyspecjalizowanego w dziedzinie organizacji transportu, tj. spedytora. Bezpośrednio po zawarciu i uprawomocnieniu się kontraktu handlowego, strona posiadająca gestię transportową przystępuje do zorganizowania przemieszczenia towaru od dostawcy do odbiorcy albo poprzez zorganizowanie transportu własnych ładunków we własnym zakresie (spedycja własna), albo poprzez skorzystanie z usług podmiotu wyspecjalizowanego w dziedzinie organizacji transportu, tj. spedytora. Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

16 dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)
Spedytor – pośrednik Spedytor, zajmujący się organizacją przemieszczania ładunków między nadawcą a odbiorcą, podejmuje się funkcji pośrednika pomiędzy zleceniodawcą dysponującym towarem a przewoźnikiem (i innymi przedsiębiorstwami i instytucjami) po to, aby dany towar, zgodnie z życzeniem i w interesie zleceniodawcy, został dostarczony do miejsca przeznaczenia. Spedytor występuje więc wobec zleceniodawcy dysponującego towarem w roli usługodawcy, oferując swój potencjał organizacyjny dla sprawnego zorganizowania procesu transportu ładunku. Spedytor, zajmujący się organizacją przemieszczania ładunków między nadawcą a odbiorcą, podejmuje się funkcji pośrednika pomiędzy zleceniodawcą dysponującym towarem a przewoźnikiem (i innymi przedsiębiorstwami i instytucjami) po to, aby dany towar, zgodnie z życzeniem i w interesie zleceniodawcy, został dostarczony do miejsca przeznaczenia. Spedytor występuje więc wobec zleceniodawcy dysponującego towarem w roli usługodawcy, oferując swój potencjał organizacyjny dla sprawnego zorganizowania procesu transportu ładunku. Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

17 dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)
Proces spedycyjny Proces spedycyjny, to uporządkowany ciąg czynności mających na celu zorganizowanie i zapewnienie dostawy towaru od producenta do ostatecznego odbiorcy. Proces spedycyjny rozpoczyna się wysłaniem (otrzymaniem) zlecenia spedycyjnego, a kończy rozliczeniem danej operacji. Proces spedycyjny w transporcie międzynarodowym, to uporządkowany ciąg czynności mających na celu zorganizowanie i zapewnienie dostawy towaru od producenta (zlokalizowanego w jednym kraju) do ostatecznego odbiorcy (zlokalizowanego w innym kraju). dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

18 Elementy procesu spedycyjnego
przedmiot przewozu (ładunek) rodzaj, ilość, wymiary, właściwości warunki, na jakich został zawarty kontrakt gestia transportowa sposób i droga przewozu oraz gałąź transportu wymogi stron kontraktu dotyczące czasu i szybkości dostawy, kosztów przewozu, niezbędnych dokumentów, itp. liczba podmiotów zaangażowanych w proces spedycyjny i zakres świadczonych przez nich usług Wszystkie te fazy są bardzo ważne dla prawidłowego przebiegu procesu spedycyjnego, którego podstawowymi elementami są: przedmiot przewozu, warunki, na jakich został zawarty kontrakt, sposób i droga przewozu oraz gałąź transportu, wymogi poszczególnych stron kontraktu oraz liczba podmiotów zaangażowanych w proces spedycyjny (rysunek 2). Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

19 Cechy idealnego procesu spedycyjnego
bezpieczeństwo zintegrowanie techniczno- technologiczne i organizacyjne koordynacja wewnętrzna kompletność pewność krótki czas trwania terminowość elastyczność Każdy proces spedycyjny charakteryzuje się określonymi cechami, które ocenia się jako idealne, tzn. do osiągnięcia których się dąży. Na jakość procesu spedycyjnego składa się zespół cech, które decydują o stopniu jego przydatności użytkowej i społecznej, np. bezpieczeństwo, zintegrowanie techniczno-technologiczne i organizacyjne, koordynacja wewnętrzna, krótki czas trwania, pewność, kompletność, terminowość oraz elastyczność (rysunek 3). Chodzi nie tylko o zapewnienie bezpieczeństwa ładunkowi, co jest oczywiście bardzo ważne, ale także o zapewnienie bezpieczeństwa opakowaniu (jednostce ładunkowej), środowisku naturalnemu oraz osobom, które mają styczność z ładunkiem podczas przemieszczenia. Zintegrowanie techniczno-technologiczne i organizacyjne umożliwia w miarę płynny proces transportowy i spedycyjny, ponieważ zapewnia przystosowanie urządzeń przeładunkowo-składowych do obsługi przemieszczanego ładunku. Umożliwia to obsługę wszystkich rodzajów ładunków, przewożonych w różnych kierunkach przy zastosowaniu różnych gałęzi transportu i sposobów przewozu. Koordynacja wewnętrzna umożliwia sprawną obsługę zlecenia chociażby w ten sposób, że osoba (dział) nieuprawniona i niezorientowana w realizowanym procesie spedycyjnym nie zostanie dopuszczona do tego procesu.[1] Dążenie do krótszego czasu trwania procesu spedycyjnego wynika z chęci zwiększenia szybkości obsługi spedycyjnej (np. poprzez ustalenie krótszych terminów dostaw) i wykorzystania posiadanego potencjału technicznego do realizacji kolejnych zleceń. Jest to szczególnie istotne dziś, w dobie zaostrzonej walki konkurencyjnej przejawiającej się najczęściej walką o utrzymanie dotychczasowych i zdobycie nowych klientów-zleceniodawców różnymi metodami. Bardzo ważna w procesie spedycyjnym jest pewność dostarczenia ładunku odbiorcy w stanie niepogorszonym, która nota bene stała się podstawowym hasłem rozpoznawczym znanej firmy spedycyjnej ("Na czas. Na miejsce. Na pewno”). Chodzi tu również o pewność wykonania wszystkich usług zgodnie z zawartym zleceniem spedycyjnym. Kompletność usługi spedycyjnej polega na oferowaniu całego pakietu usług spedycyjnych, tzn. nie tylko dotyczących przemieszczenia ładunku, ale także usług dodatkowych – etykietowania, opakowywania, próbobrania, przeprowadzania czynności celnych itp. Terminowość polega na terminowym, tzn. zgodnym z wcześniejszymi ustaleniami, realizowaniu poszczególnych sekwencji procesu spedycyjnego. Nie zawsze się łączy z minimalnym czasem wykonania usługi, ponieważ jeśli np. środek transportowy przybędzie po ładunek w ustalone miejsce wcześniej niż ustalono, to często nie tylko i tak będzie musiał poczekać na ładunek, ale czasami również ponieść dodatkowe koszty związane z oczekiwaniem (opłaty). Elastyczność idealnego procesu spedycyjnego polega na możliwości szybkiej reakcji na zmiany warunków procesu. Jeżeli następuje konieczność korekty wcześniej ustalonej trasy przewozu (np. spowodowana strajkiem dokerów), wówczas im szybciej się jej dokona, tym straty będą mniejsze. Decydującą rolę odgrywa tutaj system komunikacji pomiędzy realizatorem procesu spedycyjnego a spedytorem (logistykiem). [1] Dużą rolę spełnia tutaj informatyzacja procesu zarządzania przedsiębiorstwem spedycyjnym i wypracowanie w ramach tego przedsiębiorstwa właściwych (prawidłowych) procedur i właściwego obiegu informacji. W.T. Bielecki, Informatyzacja zarządzania, PWE, Warszawa 2000, s.25–30. Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

20 dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)
Podziały spedycji (1) wewnątrzkrajowa międzynarodowa kryterium: sfera działania, czyli rodzaj i zasięg działalności usługowej Spedycję można podzielić w zależności od zastosowanego kryterium podziału. Przy kryterium sfery działania, czyli rodzaju i zasięgu działalności usługowej, spedycję dzielimy na: spedycję wewnątrzkrajową i spedycję międzynarodową. Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

21 dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)
Podziały spedycji (2) portowo-morska żeglugi śródlądowej kryterium: główna gałąź transportu zastosowana do przesłania ładunków kolejowa lotnicza samochodowa Przy kryterium głównej gałęzi transportu zastosowanej do przesłania ładunków, spedycję dzielimy na: portowo-morską, żeglugi śródlądowej, kolejową, samochodową i lotniczą. Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

22 dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)
Podziały spedycji (3) portowa graniczna kryterium: miejsce siedziby spedytora (lub miejsce wykonywania czynności spedycyjnych) dworcowa Przy kryterium miejsca siedziby spedytora (lub miejsca wykonywania czynności spedycyjnych) występuje spedycja: portowa, dworcowa i graniczna. Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

23 dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)
Podziały spedycji (4) nadania odbioru kryterium: faza procesu transportowego Przy zastosowaniu kryterium podziału – faza procesu transportowego, którą obejmuje działalność spedytora, występuje spedycja: nadania i odbioru. Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

24 dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)
Podziały spedycji (5) spedytor główny spedytor pośredni kryterium: wzajemny stosunek spedytorów współdziałających w procesie spedycyjnym spedytor zastępczy Przy podziale spedycji ze względu na wzajemny stosunek spedytorów współdziałających w procesie spedycyjnym: spedytor główny, pośredni i zastępczy.[1] [1] Warunki przemieszczania towarów, zwłaszcza w obrocie zagranicznym, sprawiają, że często spedytor nie jest w stanie sam zapewnić należytej obsługi towaru na całej trasie jego przewozu. W związku z tym spedytor (nazywany głównym spedytorem) otrzymujący zlecenie od klienta, korzysta z pomocy innych spedytorów. Jeśli pomoc taka jest przewidziana zleceniem spedycyjnym albo przyjęta, zwyczajowo, lub wreszcie wynika ze szczególnych warunków i okoliczności danej operacji, to wówczas główny spedytor posługując się spedytorem pośrednim, któremu udziela zleceń we własnym imieniu, ale na rachunek swego zleceniodawcy, przedkłada zleceniodawcy rachunki spedytora pośredniego. Natomiast jeśli posłużenie się innym spedytorem jest podyktowane względami subiektywnymi i wynika na przykład z kalkulacji lub wygody spedytora głównego, wówczas spedytor, otrzymujący od niego zlecenie jest uważany za spedytora zastępczego. Istotna różnica polega na tym, że spedytor główny udziela zlecenia spedytorowi zastępczemu we własnym imieniu i na własny rachunek, w związku z czym koszty jego usług mieszczą się w wynagrodzeniu, otrzymywanym przez spedytora głównego. O ile za spedytora pośredniego spedytor główny odpowiada tylko w taki sposób, w jaki jest odpowiedzialny za wszystkich innych usługodawców, to znaczy odpowiada za dokonanie właściwego wyboru i ustalenie właściwych warunków wykonania usługi, o tyle za spedytora zastępczego, którym się wyręcza (niejednokrotnie tylko w częściowym wykonaniu zleceń), odpowiada tak, jak za pracowników swego przedsiębiorstwa. Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

25 spedycja intermodalna (multimodalna)
Podziały spedycji (6) spedycja gałęziowa kryterium: złożoność procesu spedycyjnego spedycja intermodalna (multimodalna) Z kolei przy kryterium złożoności procesu spedycyjnego, występuje: spedycja gałęziowa i spedycja intermodalna (multimodalna), Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

26 Podziały spedycji (7) spedycja będąca usługą materialną
kryterium: dostępność do nabycia usługi spedycyjnej spedycja będąca świadczeniem nieodpłatnym („spedycja własna”) Natomiast przy kryterium dostępności do nabycia usługi spedycyjnej: spedycja będąca usługą materialną i spedycja będąca świadczeniem nieodpłatnym (spedycja własna). Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

27 dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)
Rodzaje spedytorów Zależnie od miejsca działania lub rodzaju działalności rozróżnia się różnych spedytorów. Są to: Spedytor międzynarodowy. Spedytor portowo-morski. Spedytor graniczny. Spedytor celny. Spedytor wysyłkowy. Spedytor główny. Spedytor pośredni. Spedytor zastępczy. Spedytor odbiorczy. Spedytor borderowy. Zależnie od miejsca działania lub rodzaju działalności rozróżnia się różnych spedytorów. Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

28 Spedytor międzynarodowy
Zajmuje się spedycją międzynarodową, polegającą na świadczeniu usług dla przesyłek handlu zagranicznego danego kraju. Spedytor międzynarodowy podejmuje się w eksporcie przesłania rzeczy do miejsca przeznaczenia za granicą, a w imporcie, podejmuje się odbioru i dostarczania przesyłek z zagranicy. Za granicą działa on poprzez swoje oddziały i filie lub przy pomocy korespondentów, którym zleca przeprowadzenie czynności spedycyjnych. Spedytor międzynarodowy musi znać przepisy transportowe i celne w innych krajach, orientować się w ich taryfach żeglugowych i celnych oraz potrafić przesłać towar tranzytem przez kilka krajów w sposób możliwie najtańszy. Spedytor międzynarodowy. Zajmuje się on spedycją międzynarodową, polegającą na świadczeniu usług dla przesyłek handlu zagranicznego danego kraju. Spedytor międzynarodowy podejmuje się w eksporcie przesłania rzeczy do miejsca przeznaczenia za granicą, a w imporcie, podejmuje się odbioru i dostarczania przesyłek z zagranicy. Za granicą działa on poprzez swoje oddziały i filie lub przy pomocy korespondentów, którym zleca przeprowadzenie czynności spedycyjnych. Spedytor międzynarodowy musi znać przepisy transportowe i celne w innych krajach, orientować się w ich taryfach żeglugowych i celnych oraz potrafić przesłać towar tranzytem przez kilka krajów w sposób możliwie najtańszy. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

29 Spedytor portowo-morski
Jest to spedytor działający w porcie morskim i zajmujący się spedycją portowo-morską. Zajmuje się on oddawaniem przesyłek do transportu morskiego lub odbiorem ładunków ze statków, albo ze składów portowych oraz wysyłką ich do zaplecza. Większe przedsiębiorstwa spedycyjne mają swoje siedziby przeważnie w dużych portach morskich, gdzie koncentruje się obrót towarowy w handlu drogą morską, wymagający usług spedycyjnych. Spedytor portowo-morski. Jest to spedytor działający w porcie morskim i zajmujący się spedycją portowo-morską. Zajmuje się on oddawaniem przesyłek do transportu morskiego lub odbiorem ładunków ze statków, albo ze składów portowych oraz wysyłką ich do zaplecza. Większe przedsiębiorstwa spedycyjne mają swoje siedziby przeważnie w dużych portach morskich, gdzie koncentruje się obrót towarowy w handlu drogą morską, wymagający usług spedycyjnych. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

30 dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)
Spedytor graniczny Działa on w miejscowości granicznej – stacji granicznej lub porcie morskim – gdzie znajduje się graniczny urząd celny dokonujący odpraw celnych towarów przechodzących przez granicę. Spedytor graniczny działa przeważnie jako agent celny oraz zajmuje się innymi czynnościami jak np. przeładunek, przepakowanie lub sortowanie towarów. Spedytor graniczny. Działa on w miejscowości granicznej – stacji granicznej lub porcie morskim – gdzie znajduje się graniczny urząd celny dokonujący odpraw celnych towarów przechodzących przez granicę. Spedytor graniczny działa przeważnie jako agent celny oraz zajmuje się innymi czynnościami jak np. przeładunek, przepakowanie lub sortowanie towarów. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

31 dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)
Spedytor celny Działa w charakterze agenta celnego upoważnionego do zgłaszania towarów do odprawy celnej. Spedytor celny. Działa on w charakterze agenta celnego upoważnionego do zgłaszania towarów do odprawy celnej. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

32 dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)
Spedytor wysyłkowy Działa w miejscu wysyłki (załadowania), czyli oddania towaru do transportu. Spedytor wysyłkowy. Działa on w miejscu wysyłki (załadowania), czyli oddania towaru do transportu. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

33 dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)
Spedytor główny Otrzymuje zlecenie spedycyjne bezpośrednio od dysponującego towarem – może posłużyć się innymi spedytorami: pośrednim lub zastępczym. Spedytor główny. Otrzymuje zlecenie spedycyjne bezpośrednio od dysponującego towarem - może posłużyć się innymi spedytorami: pośrednim lub zastępczym. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

34 dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)
Spedytor pośredni Otrzymuje zlecenie od spedytora głównego, który zlecając mu określone czynności działa we własnym imieniu, lecz na rachunek swego zleceniodawcy. Spedytor pośredni. Otrzymuje zlecenie od spedytora głównego, który zlecając mu określone czynności działa we własnym imieniu, lecz na rachunek swego zleceniodawcy. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

35 dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)
Spedytor zastępczy Spedytor główny wyręcza się nim działając we własnym imieniu i na własny rachunek, a koszty usług spedytora zastępczego wliczone są w stawkę spedycyjną ustaloną pomiędzy spedytorem głównym a zleceniodawcą. Spedytor zastępczy. Spedytor główny wyręcza się nim działając we własnym imieniu i na własny rachunek, a koszty usług spedytora zastępczego wliczone są w stawkę spedycyjną ustaloną pomiędzy spedytorem głównym a zleceniodawcą. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

36 Spedytor odbiorczy i borderowy
Spedytor odbiorczy działa w miejscu odbioru ładunku – dostarcza lub wydaje go odbiorcy. Przy przesyłkach zbiorowych, spedytor odbiorczy otrzymuje spis towarów wraz z podaniem ich odbiorców – wówczas jest on nazywany spedytorem borderowym. Spedytor odbiorczy. Spedytor ten działa w miejscu odbioru ładunku – dostarcza lub wydaje go odbiorcy. Przy przesyłkach zbiorowych, spedytor odbiorczy otrzymuje spis towarów wraz z podaniem ich odbiorców. Wówczas jest on nazywany spedytorem borderowym. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

37 Czynności spedycyjne przy wysyłaniu towaru (1)
sprawdzenie prawidłowości zlecenia, dostateczności danych i dokumentów potrzebnych do wysłania przesyłki odbiorcy oraz zawarcia odpowiednich umów przewozu i na udzielaniu wskazówek w tym zakresie zgodnie z przepisami; zamawianie potrzebnych środków przewozowych; sprawdzenie stanu przesyłki, jej masy, liczby sztuk i stanu opakowania, ocechowania i zaadresowania przesyłki oraz przyjęciu jej w celu nadania do przewozu; Przy wysyłaniu przesyłki od nadawcy do odbiorcy czynności spedycyjne polegają w szczególności na: sprawdzeniu prawidłowości zlecenia, dostateczności danych i dokumentów potrzebnych do wysłania przesyłki odbiorcy oraz zawarcia odpowiednich umów przewozu i na udzielaniu wskazówek w tym zakresie zgodnie z przepisami; zamawianiu potrzebnych środków przewozowych; sprawdzeniu stanu przesyłki. jej masy, liczby sztuk i stanu opakowania, ocechowania i zaadresowania przesyłki oraz przyjęciu jej w celu nadania do przewozu; dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

38 Czynności spedycyjne przy wysyłaniu towaru (2)
wypełnienie dokumentów przewozowych; sprawdzenie przydatności zamówionych środków przewozowych; przekazanie przesyłki przewoźnikowi; nadzór przy załadunku towaru i właściwym umieszczeniu w/na środku transportowym; zawarcie umowy przewozu; Przy wysyłaniu przesyłki od nadawcy do odbiorcy czynności spedycyjne polegają w szczególności na: - c.d. wypełnienie dokumentów przewozowych; sprawdzenie przydatności zamówionych środków przewozowych; przekazanie przesyłki przewoźnikowi; nadzór przy załadunku towaru i właściwym umieszczeniu w/na środku transportowym; zawarcie umowy przewozu; dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

39 Czynności spedycyjne przy wysyłaniu towaru (3)
dokonanie na rachunek zleceniodawcy wpłat związanych z zawarciem umowy; podjęcie wtórnika listu przewozowego; przekazanie zleceniodawcy wszystkich dokumentów dotyczących wysłanej przesyłki; zaawizowanie odbiorcy (w razie potrzeby) o wysłaniu przesyłki na jego adres; zapewnienie (w razie potrzeby) dozoru nad przesyłką w czasie przewozu. Przy wysyłaniu przesyłki od nadawcy do odbiorcy czynności spedycyjne polegają w szczególności na: c.d. dokonanie na rachunek zleceniodawcy wpłat związanych z zawarciem umowy; podjęcie wtórnika listu przewozowego; przekazanie zleceniodawcy wszystkich dokumentów dotyczących wysłanej przesyłki; zaawizowanie odbiorcy (w razie potrzeby) o wysłaniu przesyłki na jego adres; zapewnienie (w razie potrzeby) dozoru nad przesyłką w czasie przewozu. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

40 Czynności spedycyjne przy odbiorze towaru (1)
czuwanie nad nadejściem przesyłki; zawiadomienie zleceniodawcy o nadejściu przesyłki i dokonaniu dalszych czynności zgodnie z otrzymanymi zleceniami; Czynności spedycyjne przy odbiorze towaru: czuwanie nad nadejściem przesyłki; zawiadomienie zleceniodawcy o nadejściu przesyłki i dokonaniu dalszych czynności zgodnie z otrzymanymi zleceniami; dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

41 Czynności spedycyjne przy odbiorze towaru (2)
odebranie przesyłki z dokumentami na podstawie pełnomocnictwa otrzymanego od zleceniodawcy, sprawdzeniu jej stanu, masy, liczby sztuk i zgodności z innymi danymi wskazanymi w dokumentach przewozowych lub handlowych oraz na uiszczeniu na rachunek zleceniodawcy należności ciążących na przesyłce; odebranie przesyłki z dokumentami na podstawie pełnomocnictwa otrzymanego od zleceniodawcy, sprawdzeniu jej stanu, masy, liczby sztuk i zgodności z innymi danymi wskazanymi w dokumentach przewozowych lub handlowych oraz na uiszczeniu na rachunek zleceniodawcy należności ciążących na przesyłce; dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

42 Czynności spedycyjne przy odbiorze towaru (3)
sporządzenie lub dopilnowanie sporządzenia odpowiednich protokołów dotyczących szkody w razie jej powstania i niezwłocznym zawiadomieniu o tym zleceniodawcy; załatwienie na rachunek zleceniodawcy innych czynności związanych z załadowaniem na środek dowozowy, dowozem, wyładowaniem i dostarczeniem przesyłki. sporządzenie lub dopilnowanie sporządzenia odpowiednich protokołów dotyczących szkody w razie jej powstania i niezwłocznym zawiadomieniu o tym zleceniodawcy; załatwienie na rachunek zleceniodawcy innych czynności związanych z załadowaniem na środek dowozowy, dowozem, wyładowaniem i dostarczeniem przesyłki. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

43 Ceny za usługi spedycyjne
Ceny za usługi spedycyjne mogą być ustalane w sposób umowny lub taryfowy. Ceny za usługi spedycyjne mogą być ustalane w sposób umowny lub taryfowy. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

44 System umowny (ceny za usługi spedycyjne)
System umowny polega na ustaleniu wysokości stawki spedycyjnej przez spedytora z potencjalnym zleceniodawcą. Jest on stosowany najczęściej przy obsłudze dużej partii ładunku oraz zależnie od zleceniodawcy – jeżeli prawdopodobny jest napływ dalszych zleceń. System umowny polega na ustaleniu wysokości stawki spedycyjnej przez spedytora z potencjalnym zleceniodawcą. Jest on stosowany najczęściej przy obsłudze dużej partii ładunku oraz zależnie od zleceniodawcy – jeżeli prawdopodobny jest napływ dalszych zleceń. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

45 System taryfowy (ceny za usługi spedycyjne)
System taryfowy stosowany jest tam gdzie występuje konieczność obsługi spedycyjnej określonej liczby typowych przesyłek drobnicowych. Przy ustalaniu wysokości stawek spedycyjnych uwzględnia się koszty własne przedsiębiorstwa oraz wartość obsługiwanego przez spedytora ładunku. Stawki przyporządkowane są odpowiednim klasom towarów, które grupują ładunki o określonej pracochłonności przy obsłudze i podatności transportowej. System taryfowy stosowany jest tam gdzie występuje konieczność obsługi spedycyjnej określonej liczby typowych przesyłek drobnicowych. Przy ustalaniu wysokości stawek spedycyjnych uwzględnia się koszty własne przedsiębiorstwa oraz wartość obsługiwanego przez spedytora ładunku. Stawki przyporządkowane są odpowiednim klasom towarów, które grupują ładunki o określonej pracochłonności przy obsłudze i podatności transportowej. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

46 Budowa stawek (ceny za usługi spedycyjne)
Budowa stawek opiera się na zasadzie systemu wykładowego lub systemu ryczałtowego. Budowa stawek opiera się na zasadzie systemu wykładowego lub systemu ryczałtowego. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

47 System wykładowy (ceny za usługi spedycyjne)
System wykładowy polega na tym, że w cenie zawarte jest wynagrodzenie spedytora za wykonanie przez niego czynności czysto spedycyjnych wraz z pewnym zyskiem. Spedytor w imieniu swego zleceniodawcy opłaca koszty wszystkich usług techniczno-wykonawczych jakie świadczone były na rzecz ładunku, a wyłożone sumy są zwracane wraz z prowizją wykładową. System wykładowy polega na tym, że w cenie zawarte jest wynagrodzenie spedytora za wykonanie przez niego czynności czysto spedycyjnych wraz z pewnym zyskiem. Spedytor w imieniu swego zleceniodawcy opłaca koszty wszystkich usług techniczno-wykonawczych jakie świadczone były na rzecz ładunku, a wyłożone sumy są zwracane wraz z prowizją wykładową. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

48 System ryczałtowy (ceny za usługi spedycyjne)
System ryczałtowy polega na tym, że podana w taryfie stawka spedycyjna zawiera oprócz prowizji spedycyjnej także ceny innych usług o charakterze techniczno-wykonawczym. Spedytor włącza koszty usług techniczno-wykonawczych w ciężar kosztu własnego i ustala stawkę za swoje usługi. System ryczałtowy polega na tym, że podana w taryfie stawka spedycyjna zawiera oprócz prowizji spedycyjnej także ceny innych usług o charakterze techniczno-wykonawczym. Spedytor włącza koszty usług techniczno-wykonawczych w ciężar kosztu własnego i ustala stawkę za swoje usługi. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

49 System ryczałtowy - c.d. (ceny za usługi spedycyjne)
Zwykle zryczałtowaniu nie podlega fracht morski, który traktowany jest jako wykład zwrotny. Stawką, która ryczałtuje wszystkie koszty związane z procesem przemieszczania ładunku łącznie z frachtem, nosi nazwę „tutto”. Stawki te stosowane są przeważnie przy spedycji małych przesyłek oraz przy przewozach kontenerowych. Obecnie spedytorzy posiadają wewnętrzne taryfy w oparciu o które ustalają w sposób umowny cenę na każdą usługę spedycyjną bezpośrednio z każdym zleceniodawcą. System ryczałtowy Zwykle zryczałtowaniu nie podlega fracht morski, który traktowany jest jako wykład zwrotny. Stawką, która ryczałtuje wszystkie koszty związane z procesem przemieszczania ładunku łącznie z frachtem, nosi nazwę „tutto”. Stawki te stosowane są przeważnie przy spedycji małych przesyłek oraz przy przewozach kontenerowych. Obecnie spedytorzy posiadają wewnętrzne taryfy w oparciu o które ustalają w sposób umowny cenę na każdą usługę spedycyjną bezpośrednio z każdym zleceniodawcą. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

50 dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)
Taryfy spedycyjne lokalne (dla określonego miasta, portu itp.); prowincjonalne (dla całej prowincji, departamentu, województwa, powiatu itp.); ogólnokrajowe (obowiązujące na terenie danego kraju); międzynarodowe (dotyczące spedycji międzynarodowej). Taryfa może obejmować wszystkie rodzaje spedycji lub też odnosić się tylko do niektórych jej rodzajów, np. tylko do spedycji portowo-morskiej, kolejowej czy samochodowej. (Pozostałe informacje dot. taryf – w Podręczniku) W zależności od obszaru, na którym są stosowane, taryfy spedycyjne najczęściej dzielą się na: lokalne (dla określonego miasta, portu itp.), prowincjonalne (dla całej prowincji, departamentu, województwa, powiatu itp.), ogólnokrajowe (obowiązujące na terenie danego kraju) oraz międzynarodowe (dotyczące spedycji międzynarodowej). Taryfa może obejmować wszystkie rodzaje spedycji lub też odnosić się tylko do niektórych jej rodzajów, np. tylko do spedycji portowo-morskiej, kolejowej czy samochodowej. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

51 dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)
Funkcje spedytora organizacyjna dokumentacyjna bankowa (rozliczeniowa) wykonawcza doradcza Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

52 SPEDYCJA koniec wykładu 1.
Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne zajęcia … Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)


Pobierz ppt "SPEDYCJA – wykład 1 dla 4 roku TiL niestacjonarne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google