Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.kpk.gov.pl Uczestnictwo w 7 PR. www.kpk.gov.pl Podstawy prawne 7 PR Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (art.166 TWE) Decyzja nr 1982/2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.kpk.gov.pl Uczestnictwo w 7 PR. www.kpk.gov.pl Podstawy prawne 7 PR Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (art.166 TWE) Decyzja nr 1982/2006."— Zapis prezentacji:

1 www.kpk.gov.pl Uczestnictwo w 7 PR

2 www.kpk.gov.pl Podstawy prawne 7 PR Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (art.166 TWE) Decyzja nr 1982/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013) Rozporządzenie nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego Programu Ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (Rules for participation) http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html

3 www.kpk.gov.pl Przewodniki i wskazówki Pod tym samym adresem dostępne są też niewiążące prawnie opracowania Komisji Europejskiej mające na celu wyjaśnienie zagadnień związanych z realizacją projektów w 7PR - Draft Guide to Financial Issues - Draft Guide to IPR for FP7 Projects - Draft Checklist for the Consortium Agreement - Negotiation guidance notes – nadal w opracowaniu - Reporting guide – nadal w opracowaniu

4 www.kpk.gov.pl Kategorie krajów w 7PR Państwo Członkowskie Państwo Stowarzyszone – podpisało ze Wspólnotą Europejską umowę, na mocy której wnosi ono wkład finansowy do 7 PR Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Izrael, Turcja, Chorwacja, Serbia, Czarnogóra, Macedonia (Bośnia i Hercegowina, Albania, Kosowo nadal negocjują warunki stowarzyszenia) Państwo Trzecie – wszystkie nieczłonkowskie, wliczając w to Państwa Stowarzyszone i ICPC International Cooperation Partner Countries – określone w aneksie I do Workprogramu Cooperation (http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/icpc_countries_en.pdf)

5 www.kpk.gov.pl Wymogi minimalne dotyczące składu konsorcjum - ogólne Projekty 7 Programu Ramowego realizowane są przez międzynarodowe konsorcja. art. 5 Rules for participation konsorcjum projektowe powinno się składać z przynajmniej 3 niezależnych od siebie podmiotów z trzech różnych krajów członkowskich bądź stowarzyszonych Jeżeli jednym z tych 3 podmiotów jest Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC), organizacja międzynarodowa o znaczeniu europejskim, lub inny podmiot utworzony na podstawie prawa wspólnego, to przyjmuje się, że ma on siedzibę w innym kraju niż pozostałe 2.

6 www.kpk.gov.pl Wymogi minimalne dotyczące składu konsorcjum - w projektach SICA przeznaczonych dla ICPC W projektach nazywanych Szczególnymi Inicjatywami w zakresie Współpracy Międzynarodowej przeznaczonych dla Krajów Partnerskich Współpracy Międzynarodowej [Collaborative project for specific cooperation actions (SICA) dedicated to international cooperation partner countries (ICPC) ] konsorcjum projektowe powinno się składać z przynajmniej 4 niezależnych od siebie podmiotów, z których: –2 mają siedziby w dwóch różnych Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych –a 2 pozostałe mają siedziby w dwóch różnych ICPC, chyba że co innego określono w programie pracy.

7 www.kpk.gov.pl Wymogi minimalne dotyczące składu konsorcjum - inne - W przypadku: działań koordynacyjnych i wspierających (Coordination and support actions) akcji Marie Curie wystarczy jeden podmiot prawny W przypadku projektów w programie IDEAS – jeden podmiot prawny mający siedzibę w państwie członkowskim lub stowarzyszonym Oprócz powyższych wymogów minimalnych programy szczegółowe lub programy pracy mogą określać dodatkowe wymogi dotyczące liczby, rodzaju i siedziby beneficjentów.

8 www.kpk.gov.pl Podmioty biorące udział w projekcie Komisja Europejska (Wspólnota Europejska) » Poject officer Konsorcjum (beneficjenci) » Koordynator

9 www.kpk.gov.pl Podstawy realizacji projektu Grant agreement : Umowa pomiędzy Wspólnotą a uczestnikami. Dotyczy wykonania projektu, określa prawa i obowiązki między Wspólnotą Europejską i uczestnikami projektu. Consortium agreement Umowa między uczestnikami projektu. Wspólnota nie jest jej stroną. Obowiązkowa, chyba że co innego określone jest w wezwaniu do składaniu wniosków

10 www.kpk.gov.pl Grant agreement Grant Agreement sporządzana jest według wzoru publikowanego przez KE –Core grant agreement –Annex I – Technical Annex –Annex II – General Conditions –Annex III – postanowienia szczególne dla niektórych typów projektów –Annex IV – Form A –Annex V – Form B –Annex VI – Form C – wzór sprawozdania finansowego –Annex VII – Form D –Annex VII – Form E Grant agreement może zawierać ponadto klauzule specjalne. Wpisywane są one z inicjatywy Komisji bądź konsorcjum do Core grant agreement. Lista dopuszczalnych klauzule dostępna jest podobnie jak reszta wzorów pod adresem: http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-agreement_en.html#standard_ga

11 www.kpk.gov.pl Grant agreement Core grant agreement zawiera najważniejsze informacje dotyczące konkretnego projektu, w tym listę uczestników, długość trwania projektu, maksymalne dofinansowanie Komisji, okresy sprawozdawcze. Jego zapisy mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi częściami grant agreement. Annex II – General Conditions zawiera wszystkie podstawowe warunki realizacji projektu, w tym zasady rozliczania kosztów, postanowienia dotyczące własności intelektualnej, przepisy dotyczące audytów i kontroli. Jego zapisy mają pierwszeństwo przed zapisami Technical Annex. Annex III jeśli występuje w danym projekcie to jego zapisy mają pierwszeństwo przed postanowieniami Annex II

12 www.kpk.gov.pl Grant agreement Grant agreement wiąże wszystkich uczestników z Komisją. Wchodzi w życie po podpisaniu przez Koordynatora i Komisję. Projekt rozpoczyna się zgodnie z datą określoną w Core grant agreement – art. 3 (nie koniecznie z dniem podpisania grant agreement) Pozostali uczestnicy przystępują do grant agreement za pomocą Form A i dopiero po jego podpisaniu mogą otrzymać dofinansowanie Komisji. W trakcie realizacji projektu nowi uczestnicy przyjmowani do Konsorcjum przystępują do Grant agreement podpisując Form B.

13 www.kpk.gov.pl Consortium agreement Określa m.in.: –Wewnętrzną organizację konsorcjum –podział wkładu finansowego Komisji –zasady dotyczące własności intelektualnej i poufności –procedury rozstrzygania sporów –zasady odpowiedzialności Nie ma określonego wzoru. Musi być zgodna z Grant agreement, poza tym uczestnicy mają dowolność w kształtowaniu wzajemnych relacji. Dokumenty pomocne przy tworzeniu CA: Checklist for a CA (ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/checklist_en.pdf ) Uproszczony wzór DESCA (http://www.earto.org/DESCA/descahome.htm )

14 www.kpk.gov.pl Dziękuję za uwagę Marta Kozal Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Tel: 22 828 74 83 marta.kozal@kpk.gov.pl


Pobierz ppt "Www.kpk.gov.pl Uczestnictwo w 7 PR. www.kpk.gov.pl Podstawy prawne 7 PR Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (art.166 TWE) Decyzja nr 1982/2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google