Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstęp do 7. Programu Ramowego (2007-2013) Konferencja "Wielkopolska w Programach Ramowych UE Poznań, 8 czerwca 2006r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstęp do 7. Programu Ramowego (2007-2013) Konferencja "Wielkopolska w Programach Ramowych UE Poznań, 8 czerwca 2006r."— Zapis prezentacji:

1 Wstęp do 7. Programu Ramowego (2007-2013) Konferencja "Wielkopolska w Programach Ramowych UE Poznań, 8 czerwca 2006r.

2 Plan prezentacji l Dlaczego badania na skalę europejską? l 7. Program Ramowy l Ułatwienia i Zasady Uczestnictwa l Proces decyzyjny l Kalendarz przygotowań do 7.PR

3 Strategia Lizbońska Badania Wzrost i miejsca pracy EdukacjaInnowacje B+R przyczynia się do realizacji celów Strategii Lizbońskiej: wzrost gospodarczy, tworzenia miejsc pracy, ochrona środowiska, wyzwania społeczne: walka z ubóstwem, poprawa zdrowia i jakości życia (GSM, praca zdalna, bezpieczne drogi, etc.)

4 Dlaczego badania na skalę europejską? l Łączenie różnych potencjałów Osiągnięcie masy krytycznej, Stymulowanie wielkiej nauki, Wpływ prywatnych inwestycji. l Doskonałość w badaniach Wspieranie karier naukowych i mobilności naukowców, Tworzenie światowej klasy centrów doskonałości, Konkurencja na poziomie UE celem podniesienia jakości i kreatywności. l Integracja badań Ukierunkowanie na wyzwania ogólnoeuropejskie, Koordynacja polityk krajowych i regionalnych, Prowadzenie porównywalnych badań na poziomie UE, Szersze rozpowszechnianie wyników badań.

5 Cele strategiczne polityki badawczej UE l Wzrost inwestycji w badania –do 3% PKB przed 2010, z 2/3 udziałem finansowym przemysłu l Konsolidacja Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) –Większa koordynacja polityk badawczych i działań l Wzmocnienie doskonałości badań

6 Cooperation – Collaborative research People – Human Potential JRC (nuklearne) Ideas – Frontier Research Capacities – Research Capacity Joint Research Centre – JRC (nie-nuklearne) Euratom + 7.PR – Programy szczegółowe

7 9 obszarów tematycznych 1. Zdrowie 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia 3. Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) 4. Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne 5. Energia 6. Środowisko (w tym zmiany klimatyczne) 7. Transport (w tym aeronautyka) 8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyka 9. Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna Cooperation – Współpraca w badaniach

8 Badania we współpracy (Collaborative research) (Collaborative projects; Networks of Excellence; Coordination/support actions) Badania we współpracy (Collaborative research) (Collaborative projects; Networks of Excellence; Coordination/support actions) Wspólne Inicjatywy Technologiczne (Joint Technology Initiatives) Koordynację nie-Wspólnotowych programów badawczych (ERA-NET; ERA-NET+; Article 169) Koordynację nie-Wspólnotowych programów badawczych (ERA-NET; ERA-NET+; Article 169) Współpracę międzynarodową Cooperation – Współpraca w badaniach l W każdym z tematów będzie odpowiednia elastyczność, aby sprostać zarówno Pojawiającym się potrzebom nauki, jak i Nieprzewidzianym potrzebom polityki l Rozpowszechnianie wiedzy i transfer wyników będzie wspierany we wszystkich tematach l Wsparcie będzie wdrażane poprzez:

9 Wstępne szkolenie naukowców Sieci Marie Curie Wstępne szkolenie naukowców Sieci Marie Curie Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery Stypendia indywidualne Marie Curie Współfinansowanie programów regionalnych/krajowych/międzynarodowych Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery Stypendia indywidualne Marie Curie Współfinansowanie programów regionalnych/krajowych/międzynarodowych Partnerstwo między przemysłem a środowiskiem akademickim Schemat Przemysł-Akademia Partnerstwo między przemysłem a środowiskiem akademickim Schemat Przemysł-Akademia Wymiar międzynarodowy Stypendia wyjazdowe poza Europę; Stypendia przyjazdowe do Europy, Schemat Współpracy Międzynarodowej, Granty reintegracyjne Wymiar międzynarodowy Stypendia wyjazdowe poza Europę; Stypendia przyjazdowe do Europy, Schemat Współpracy Międzynarodowej, Granty reintegracyjne Akcje specjalne Nagrody za doskonałość Akcje specjalne Nagrody za doskonałość People – Zasoby ludzkie

10 l Frontier research – badania podstawowe l Wsparcie dla indywidualnych zespołów w celu promocji doskonałości poprzez konkurencję na skalę europejską l Wdrażanie – Agencja Wykonawcza l Niezależny nadzór naukowy (Rada Naukowa) Ideas – Europejska Rada ds. Badań

11 Schemat dla początkujących niezależnych badaczy (ESII): l ~ 1/3 rocznego budżetu ERC l ~ 200 grantów rocznie, każdy od 3 do 5 lat z budżetem od 100 000 ÷ 400 000 na rok l Wsparcie dla naukowców zaczynających niezależne badania lub, w zależności od dziedziny, tworzących pierwsze zespoły badawcze l Panele ekspertów będą sprawdzać czy kandydaci rzeczywiście są niezależni (administracyjnie) l Kandydaci powinni być nie więcej niż 10 lat po nadaniu tytułu doktora l Dwuetapowa procedura aplikowania: –Zarysy wniosków –Ostateczne wnioski

12 Schemat na granty dla wiodących uznanych badaczy (LEIG): – 100 000 ÷ 500 000 na rok –3-5 lat – 2 mln –narzuty 20 %

13 1. Infrastruktury badawcze 2. Badania dla korzyści małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 3. Regiony wiedzy 4. Potencjał badawczy 5. Nauka w społeczeństwie 6. Współpraca międzynarodowa Capacities – Możliwości badawcze

14 1. Infrastruktury badawcze Transnarodowy dostęp Działania integracyjne e-infrastruktury badawcze Nowe infrastruktury badawcze Studia projektowania

15 2. Badania na rzecz MŚP i prowadzone przez MŚP Badania dla MŚP Badania dla stowarzyszeń MŚP Granty typu Exploratory Promocja uczestnictwa w programie Cooperation Promocja wsparcia dla MŚP przez sieci pośredników

16 3. Regiony Wiedzy Ścieżki: Transnarodowa współpraca władz regionalnych w zakresie strategii B+R Ścieżki: Transnarodowa współpraca władz regionalnych w zakresie strategii B+R ClusterLabs: Sieciowanie regionalnych klastrów badawczych ClusterLabs: Sieciowanie regionalnych klastrów badawczych

17 4. Potencjał badawczy Transnarodowe oddelegowania pracowników i rekrutacja Sprzęt badawczy i otoczenie materiałowe Warsztaty i konferencje w celu transferu wiedzy Evaluation facilities

18 5. Koherentny rozwój polityk badawczych Monitoring i analiza polityk publicznych / strategii przemysłowych Akcje horyzontalne na rzecz koordynacji polityk badawczych Akcja UE w celu poprawy koherencji i wpływu polityk krajowych

19 6. Specjalne działania we Współpracy Międzynarodowej Środki i akcje wspierające o charakterze horyzontalnym nie funkcjonujące w programie Cooperation Środki i akcje wspierające o charakterze horyzontalnym nie funkcjonujące w programie Cooperation

20 7. Nauka w Społeczeństwie Zrozumienie publicznych aspiracji i obaw; kwestie etyczne Dostęp do ekspertyzy Nauka, płeć i młodzi ludzie – poprawa edukacji i rozwoju karier Naukowcy i europejskie systemy tworzenia wiedzy Komunikowanie nauki innym

21 7.PR – co nowego? Kluczowe nowe podejścia: l Joint Technology Initiatives l Koordynacja Krajowych Programów Badawczych (Art. 169) l Nowe infrastruktury badawcze l Europejska Rada ds. Badań l Potencjał badawczy – schemat dla wzmocnienia doskonałości badawczej w regionach konwergencji l Regiony wiedzy l Instrument finansowy podziału ryzyka (wzrost dostępności pożyczek z Europejskiego Banku Centralnego) l Uproszczenia (???)

22 7.PR – co nowego? Nie nowości, ale ewolucja (kontynuacja) tych elementów 6.PR, które okazały się sukcesem: l Obszary tematyczne we Współpracy w badaniach (ale z kilkoma nowymi obszarami-priorytetami i większą elastycznością) l Akcje stypendialne Marie Curie (ale z nowym naciskiem na n.p. aspekty międzynarodowe i mobilność pomiędzy przemysłem a akademią) l Specjalne akcje dla MŚP (ale ze zwiększonym budżetem) l Instrumenty finansowania (ale z ulepszeniami)

23 Budżet 7.PR l Kwiecień 2005r. – 78 mld (aktualne wówczas ceny) l Propozycja Komisji na międzyinstytucjonalne porozumienie dla Perspektywy Finansowej na lata 2007-13 –47.8 mld (ceny z 2004r.) – 30% obniżka l Propozycja porozumienia z Parlamentem i Radą, 4 kwietnia 2006r. –dodatkowe 300 mln (ceny z 2004r.) Całkowity budżet ~ 54 mld (aktualne teraz ceny) (7.7 mld / rok) –~ 60% więcej w porównaniu do 6.PR

24 Współpraca – 32.2 mld (kwota wstępna) Ludzie – 4.6 mld JRC (nuklearne) 0.750 mld (7 lat) Idee – 7.5 mld Możliwości – 4.2 mld JRC (nie-nuklearne) 1.7 mld Euratom 3.3 mld (7 lat) + Podział budżetu 7.PR na podprogramy

25 Uproszczenie procedur Proponowane środki: l Racjonalizacja sposobów finansowania –prostszy zestaw instrumentów finansowania l Unikanie nadmiernej biurokracji –mniej biurokratyczny i bardziej przyjazny dla użytkownika język l Zmniejszenie –Liczby i objętości dokumentów –Liczby wymagań od uczestników

26 Zasady Uczestnictwa Zasady ogólne są bardzo zbliżone do 6.PR, ale z uproszczeniami. Uczestnicy: Minimum 3 niezależne jednostki z 3 różnych państw członkowskich lub krajów stowarzyszonych Podstawy finansowania: 1.Zwrot kosztów kwalifikowanych 2.Ryczałt (flat rate), w tym scale of unit costs 3.Jednorazowe stałe kwoty, tzw. lump sum

27 Działania badawcze i technologiczne – 50% kosztów kwalifikowanych, z wyjątkiem dla: Instytucje publiczne – 75% Jednostki szkolnictwa średniego i wyższego – 75% Ogranizacje badawcze (typu non-profit) – 75% MŚP – 75% Działania demonstracyjne – 50% kosztów kwalifikowanych Inne działania – 100% of kosztów kwalifikowanych Badania podstawowe – 100% Akcje koordynacyjne i wspierające – 100% Szkolenie i rozwój kariery naukowców – 100% Maksymalne poziomy finansowania

28 Współfinansowanie Komisji Europejskiej, nie dla zysku Może być łączone z jednorazowymi stałymi kwotami (lump sum) i/lub z ryczałtem na niektóre koszty projektu Koszty muszą być rzeczywiste; poniesione w czasie trwania projektu; opisane zgodnie ze zwykłymi zasadami i praktykami księgowania i zarządzania w danej jednostce Można używać uśrednionej stawki na koszty personelu Certyfikaty audytora nadal wymagane, ale w zracjonalizowanej formie Zwrot kosztów kwalifikowanych

29 Lump sum i ryczałt Lump sum i/lub ryczałt (scale of unit costs) mogą być używane dla całego projektu albo Ryczałt (np. % na koszty ogólne) i/lub lump sum na pewne koszty można łączyć ze zwrotem kosztów kwalifikowanych na inne koszty Szczególny rodzaj lump sum występuje w Sieciach Doskonałości – Networks of Excellence (NoEs) (chyba że inaczej przewidziano w Work Programmeie), –Liczona na podstawie liczby naukowców, którzy będą zintegrowani w sieci (23,500 / rok / naukowiec) –Płatność zależna od osiągnięcia postępu w integracji Lump sum i ryczałt nie wymagają uzasadnienia kosztów kwalifikowanych

30 Kluczowe dokumenty l Propozycje 7.PR –propozycja Komisji z 6 kwietnia 2005r. –Kodecyzja Rady i Parlamentu (traktat UE) l Programy szczegółowe –Propozycja Komisji z 21 września 2005r. –Decyzje Rady l Zasady Uczestnictwa –Propozycje Komisji z grudnia 2005r. i stycznia 2006r. –Kodecyzja Rady i Parlamentu (traktat UE)

31 Debata w Radzie Ministrów UE l Listopad 2005r. – Rada ds. Konkurencyjności:Częściowe Ogólne Podejście uzgodnione dla 7.PR l Marzec 2006r. – Rada ds. Konkurencyjności : dyskusja nad Programami Szczegółowymi – Współpraca i Idee oraz nad Zasadami Uczestnictwa l Kwiecień 2006 – Nieformalna Rada ds. Konkurencyjności: dyskusja nad podziałem budżetu

32 Debata w Parlamencie Europejskim l 7.PR: –Sprawozdawca: Prof. Jerzy Buzek –Przedstawienie raportu, grudzień 2005r. –Ponad 1000 zaproponowanych poprawek –Głosowanie w Parlamencie planowane na czerwiec 2006r. l Debata w toku: –Zasady uczestnictwa (sprawozdawca: Busquin) –Programy Szczegółowe

33 Poprawione propozycje Struktura i zasadnicza zawartość utrzymana Cooperation najważniejszym elementem, ale dokładniejszy podział na priorytety Krytyczna masa Europejskiej Rady ds. Badań Działania oddolne – niezmiernie wysokie zainteresowanie Mniejsze cięcia dla ITER /JRC Większy wpływ na JTI i art. 169 oraz na nowe infrastruktury badawcze

34 Kolejne etapy (orientacyjne) l Poprawione Propozycje Komisji (po międzyinstytucjonalnym porozumieniu dla Perspektywy Finansowej) l Opinia Parlamentu o 7.PR l Połowa 2006r.: Wspólne stanowisko Rady o 7.PR l Koniec 2006r.: Kodecyzja o PR i Zasadach, decyzja o Programach Szczegółowych l Aktualnie: Komisja przygotowuje się do wdrażania 7.PR (programy pracy - work programme, formularze, kontrakty, procedury, wskazówki, etc.) l Przełom 2006r i 2007r. : Otwarcie 7.PR (przyjęcie programów pracy i ogłoszenie konkursów)

35 Więcej informacji: l Badania w UE: http://ec.europa.eu/research/index_en.cfm l 7. Program Ramowy: http://ec.europa.eu/research/future/index_en.cfm http://cordis.europa.eu/fp7 l 6. Program Ramowy: http://cordis.europa.eu/fp6 l Strony w języku polskim: http://www.6pr.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk http://www.grantyeuropjskie.pl

36 Dziękuję Państwu za uwagę! Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Fundacja UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel. (61) 8279748; e-mail: ek@ppnt.poznan.pl www.ppnt.poznan.pl/rpk


Pobierz ppt "Wstęp do 7. Programu Ramowego (2007-2013) Konferencja "Wielkopolska w Programach Ramowych UE Poznań, 8 czerwca 2006r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google