Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

16 listopada 2007 – 24 lutego 2008 100 dni w Ministerstwie Zdrowia Warszawa, 22.02.2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "16 listopada 2007 – 24 lutego 2008 100 dni w Ministerstwie Zdrowia Warszawa, 22.02.2008."— Zapis prezentacji:

1 16 listopada 2007 – 24 lutego 2008 100 dni w Ministerstwie Zdrowia Warszawa, 22.02.2008

2 16 listopada 2007 – co zastaliśmy w ochronie zdrowia brak dostępności do wielu świadczeń medycznych; pozorna bezpłatność ochrony zdrowia; nieodpowiadająca potrzebom pacjentów struktura szpitali; brak właściwego nadzoru nad pracą SPZOZ-ów ze strony organów założycielskich; system, który umożliwia i wręcz skłania do niegospodarności - 10 mld zł zadłużenia placówek; brak przejrzystości w tworzeniu listy leków refundowanych; brak sprawnego systemu informatycznego dającego pełną wiedzę o sytuacji w ochronie zdrowia i umożliwiającego kontrolę faktycznie wykonywanych świadczeń zdrowotnych.

3 16 listopada 2007 – co zastaliśmy w ochronie zdrowia monopol Narodowego Funduszu Zdrowia, niewłaściwa rola decydenta a nie instytucji finansowej; zbyt mała liczba specjalistów w wielu dziedzinach; blokowanie dostępu do niektórych specjalizacji; zbyt mała liczba personelu medycznego; brak strategii wynagradzania personelu medycznego powiązanego z zaangażowaniem w wykonywaną pracę; zamieszanie związane z listą leków refundowanych; akcja protestacyjna personelu medycznego związana z wprowadzeniem 48-godzinnego czasu pracy lekarzy – przygotowana już w listopadzie, a realizowana konsekwentnie od początku stycznia 2008.

4 16 listopada 2007 – co zastaliśmy w ochronie zdrowia palące problemy – niedoszacowanie kosztów wejścia w życie dyrektywy unijnej o czasie pracy lekarzy – 750 mln – 2,4 mld – 14 mld; – niedobór środków finansowych na frakcjonowanie osocza; – niedobór środków finansowych na szczepionki; – utrata ważności wzorów recept z końcem 2007 roku; – zaległości w wydawaniu aktów wykonawczych (32 rozporządzenia); – niedostosowanie prawa polskiego do prawa europejskiego.

5 100 dni w Ministerstwie Zdrowia

6 100 dni – jak pracowaliśmy: pilne decyzje finansowanie doraźne systemowe zmiany w ochronie zdrowia

7 100 dni – pilne decyzje: złagodzenie szczegółowych warunków kontraktowania – dyżury lekarskie; rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków sanitarnych w szpitalach i przychodniach; rozporządzenie Ministra Zdrowia o wyrobach medycznych – dające pacjentom dostęp do wielu wyrobów medycznych, porządkujące rynek; rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych finansowanych w całości lub częściowo przez NFZ; rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzorów recept lekarskich – przedłużenie ich ważności.

8 100 dni – pilne finansowanie: Skierowaliśmy dodatkowe środki na leczenie szpitalne w roku 2008 w kwocie 1,33 mld zł. Zwiększyliśmy budżet na publiczną służbę krwi – 31,5 mln zł. Zwiększyliśmy wynagrodzenia rezydentów i stażystów oraz zwiększyliśmy liczbę rezydentur – 40 mln zł. Przeznaczyliśmy 250 mln zł na dokończenie restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej (projekt ustawy w konsultacjach zewnętrznych). Uruchomiliśmy program Poprawa Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli – 300 mln zł - Uchwała Rady Ministrów.

9 100 dni – systemowe zmiany w ochronie zdrowia: Obszary: Prawa pacjenta Zarządzanie ochroną zdrowia i placówkami medycznymi Finansowanie świadczeń medycznych Pracownicy ochrony zdrowia

10 Systemowe zmiany w ochronie zdrowia: Prawa pacjenta Przedstawiliśmy propozycję kompleksowego uregulowania w jednym akcie prawnym ochrony praw pacjenta, co istotnie ułatwi możliwość korzystania z tych praw: prawo do intymności i poszanowania godności osobistej; prawo do świadczeń zdrowotnych wyłącznie zgodnych z aktualną wiedzą medyczną; prawo do informacji o swoim stanie zdrowia; prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez placówki medyczne.

11 Systemowe zmiany w ochronie zdrowia: Prawa pacjenta obowiązek zachowania tajemnicy informacji związanych z pacjentem; prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody; prawo do konsylium lekarskiego; wprowadzenie procedury odwoławczej; instytucja Rzecznika Praw Pacjenta stojącego na straży praw. Między innymi te propozycje zostały przedstawione w projekcie ustawy o Prawach Pacjenta i są aktualnie konsultowane z Partnerami społecznymi podczas obrad Białego Szczytu.

12 Systemowe zmiany w ochronie zdrowia: Zarządzanie ochroną zdrowia i placówkami Przedstawiliśmy propozycję systemowej poprawy jakości i efektywności zarządzania placówkami ochrony zdrowia. Między innymi zaproponowaliśmy: metodę na lepsze zarządzane zasobami w obrębie województw (placówki, sprzęt, kadry); metodę na poprawienie efektywności zarządzania poszczególnymi placówkami (przekształcenie szpitali, profesjonalny nadzór i zarząd): – redukcja kosztów w zoz tylko o ok. 4% da kwotę 1 mld zł rocznie; – wyeliminowanie kosztów obsługi zadłużenia wraz kosztami procesowymi i egzekucyjnymi – da kwotę ok. 0,5 mld zł rocznie;

13 Systemowe zmiany w ochronie zdrowia: Zarządzanie ochroną zdrowia i placówkami zrównanie sytuacji prawnej publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej – możliwość wprowadzenia do systemu dodatkowych środków na leczenie – ok. 1 mld zł rocznie; wyeliminowanie zjawiska przenoszenia kosztów prywatnego leczenia na publiczny system ochrony zdrowia; zwiększenie nadzoru ze strony Ministra Zdrowia nad działalnością w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych – UNUZ; Między innymi te zmiany zostały przedstawione w projektach ustaw o zakładach opieki zdrowotnej oraz o dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeniach zdrowotnych i są aktualnie konsultowane z Partnerami społecznymi podczas obrad Białego Szczytu.

14 Systemowe zmiany w ochronie zdrowia: Finansowanie świadczeń medycznych Zaproponowaliśmy wprowadzenie dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych, co pozwoli zasilić system publicznej ochrony zdrowia dodatkową kwotą ok. 3 mld zł rocznie. Ustaliliśmy przejrzyste zasady tworzenia listy leków refundowanych - wprowadziliśmy przejrzyste zasady kontaktów z klientem zewnętrznym. Te zmiany zostały przedstawione w projekcie ustawy i są aktualnie konsultowane z Partnerami społecznymi podczas obrad Białego Szczytu.

15 Systemowe zmiany w ochronie zdrowia: Pracownicy ochrony zdrowia Zmiany na rzecz młodych lekarzy i pielęgniarek – podwyżki dla stażystów i rezydentów (rezydenci o 41%) – zwiększenie liczby rezydentur o ok. 1000 – ułatwienie specjalizacji młodych lekarzy – korzystne dla młodych lekarzy zmiany w zasadach przystępowania do LEP, Otwieramy dostęp do deficytowych specjalizacji

16 Systemowe zmiany w ochronie zdrowia: Bieżące prace legislacyjne 7 projektów ustaw skierowanych do konsultacji społecznych; 15 wydanych rozporządzeń Ministra Zdrowia; 21 projektów ustaw w trakcie opracowywania, m.in.: – o koszyku świadczeń zdrowotnych; – o państwowej służbie krwi; – o zdrowiu publicznym; – o zawodach medycznych; – o Państwowym Ratownictwie Medycznym – wprowadzenie wniosków z roku funkcjonowania ustawy;

17 Systemowe zmiany w ochronie zdrowia: Bieżące prace legislacyjne – o restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej – propozycja wynagradzania zakładów opieki zdrowotnej prowadzących racjonalną gospodarkę finansową, a nie tylko zakładów zadłużonych. 131 projektów rozporządzeń w trakcie opracowywania, m.in.: – zapewnienie chorym korzystającym ze sprzętu stomijnego bezpłatnego dostępu do tego sprzętu; – rozporządzenie dotyczące rachunku kosztów w ZOZ – umożliwi realne określenie kosztów procedur medycznych i ich porównanie; – nowe rozporządzenie o receptach; – wprowadzenie na listę leków refundowanych leków na choroby rzadkie;

18 22 lutego 2008

19 Przełamujemy bariery w kształceniu młodych lekarzy

20 Przełamujemy bariery Znosimy lekarski staż podyplomowy. Bezpośrednio po skończeniu studiów i po zdaniu LEP absolwent uczelni medycznej otrzymuje prawo wykonywania zawodu – 13 miesięcy wcześniej. Wszystkim, którzy kończą studia medyczne zapewniamy dostęp do specjalizacji. Zaoszczędzone pieniądze przeznaczamy na podwyższenie wynagrodzeń dla rezydentów. Skracamy czas trwania specjalizacji (w specjalizacjach szczegółowych nawet o 3 lata). Zwiększamy liczbę miejsc do specjalizowania się. Różnicujemy wynagrodzenia w zależności od zaawansowania rezydentury. Zmiany te zniwelują lukę pokoleniową dając wcześniejszą samodzielność zawodową, nie spowodują obniżenia poziomu wykształcenia polskich lekarzy.

21 Dziękujemy.


Pobierz ppt "16 listopada 2007 – 24 lutego 2008 100 dni w Ministerstwie Zdrowia Warszawa, 22.02.2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google