Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 WYNIKI BADAŃ JAKO PRODUKT RYNKOWY Prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 WYNIKI BADAŃ JAKO PRODUKT RYNKOWY Prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa."— Zapis prezentacji:

1 1 WYNIKI BADAŃ JAKO PRODUKT RYNKOWY Prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

2 2 1.Wstęp; 2.Produktowe ujęcie wyników badań naukowych; 3.Modele procesu prowadzenia badań naukowych; 4.Etyka w wyborze badań naukowych i ich wprowadzaniu do praktyki; 5.Podsumowanie. Plan wystąpienia:

3 3 1. Wstęp: 1.Rola wyników badań w rozwoju społeczno- gospodarczym oraz w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa. 2.W Polsce brakuje środków na badania, które coraz w mniejszym stopniu są finansowane przez budżet państwa, a nie w pełni uczestniczą w ich wspieraniu organizacje gospodarcze. 3.Sposób prowadzenia badań oraz ich efektywność i rentowność w gospodarce rynkowej, jako podstawa uzyskiwania środków na dalsze ich prowadzenie. 4.Marketingowe przygotowanie sprzedaży wyników badań, ujmowanych jako produkt.

4 4 2. Produktowe ujęcie wyników badań naukowych: Na ofertę sprzedaży wyników badań i dóbr z nimi związanych składają się różne elementy, które łącznie tworzą tzw. pakiet badawczo-innowacyjny, składający się z: rdzenia produktu, produktu rzeczywistego, produktu poszerzonego. Rdzeń produktu określają główne korzyści, które są celem zakupu wyników badań i zaspokojenia potrzeb nabywców, np. zwiększenie rozmiarów wytwarzanej produkcji, polepszenie parametrów użytkowo-zdrowotnych wytwarzanych produktów, polepszenie stanu zdrowia i poprawa zdrowotności, poprawa produktywności wytwarzanej produkcji, ochrona środowiska i krajobrazu itp.

5 5 CZĘŚĆI SKŁADOWE WYNIKÓW BADAŃ JAKO PRODUKTU CZĘŚĆI SKŁADOWE WYNIKÓW BADAŃ JAKO PRODUKTU Produkt rzeczywisty Produkt rzeczywisty Produkt poszerzony Otoczenie produktu techno- logie techno- logie Rdzeń produktu – wyniki badań bazy danych procesy procesy projekty licencje dokumentacja patenty porady pokazy doradz- two szko- lenia usługi posprzedażowy serwis publi- kacje współ- praca współ- praca wyko- nastwo wyko- nastwo dostęp- ność- dostęp- ność- komuni- kacja komuni- kacja cena więzi perso- nel obsłu- ga pozycja i marka uczelni (instytutu)

6 6 A.Modele podażowe – wyniki badań są następstwem stanu wiedzy i skłonności badaczy do szukania zmian, jak i przygotowanego warsztatu badawczego i infrastruktury badań. Osiągnięcia te pojawiają się jako efekt prowadzo- nych badań, które mogą być sprzedane jeśli znajdą nabywców. Osiągnięcia te pojawiają się jako efekt prowadzo- nych badań, które mogą być sprzedane jeśli znajdą nabywców. Badania podsta- wowe Badania stoso- wane Prace rozwo- jowe i wdroże niowe Mar- keting Sprze- daż 3. Modele procesu prowadzenia badań naukowych: Przebieg procesu badań naukowych w modelu podażowym:

7 7 B. Modele popytowe – w którym proces badawczy jest uruchamiany przez popyt na wyniki badań. Odbiorca ma postawę czynną, zgłaszając zapotrze- bowanie i oczekując zaspokojenia jego potrzeb. Podstawą funkcjonowania placówki naukowo- badawczejsą badania nastawione na sprzedaż i zysk. Odbiorca ma postawę czynną, zgłaszając zapotrze- bowanie i oczekując zaspokojenia jego potrzeb. Podstawą funkcjonowania placówki naukowo- badawczej są badania nastawione na sprzedaż i zysk. Potrzeby rynkowe Badania i prace rozwojowe Prace wdroże- niowe Sprzedaż Przebieg procesu badań naukowych w modelu popytowym:

8 8 C. Przebieg procesu badań naukowych w modelu popytowo-podażowym: Nowy pomysł Badania i prace rozwo- jowe Prace wdroże- niowe Marke- ting Potrzebyspołeczno-rynkowe Stan badań, wiedzy i technologii Nowe potrzeby Nowe możliwo- ści ba- dawcze Rynek

9 9 4. Etyka w wyborze badań naukowych i ich wprowadzaniu do praktyki 1.Traktowanie wyników badań jako produktu rynko- wego może powodować zagrożenia zaprzestania prowadzenia tych badań, które nie są przedmiotem transakcji sprzedaży. 2.Placówki naukowo-badawcze nakierowane tylko na odbiorców nie widzą potrzeby rozwijania innych badań. 3.Nastawienie rynkowe badań zawęża zakres prowa- dzonych badań. 4.Przyjęcie podażowej koncepcji badań przy wspiera- niu publicznym może powodować małe zaintereso- wanie zastosowaniem ich wyników w praktyce. 5.Brak motywacji do rozwijania badań może wynikać z niedostatecznych środków na ich prowadzenie, bez poszukiwania nowych źródeł ich finansowania i sprzedaży wyników itp.

10 10 5. Podsumowanie: 1.Podstawą prowadzenia badań naukowych powinno być planowanie oparte o zasady: kompleksowości, interdyscyplinarności, długofalowości, spójności, systematyczności oraz zgodności z potrzebami i praktyką. 2.Punktem wyjścia stosowania wymienionych zasad powinna być polityka naukowa, wraz z określe- niem kierunków i sposobów wspierania badań. 3.Wybór taki jest możliwy poprzez oparcie się na modelu popytowo-podażowym procesu badań naukowych. 4.W badaniach – uwzględniając ograniczoność środków – należy określić hierarchię wydatków i kompleksowość wspierania określonych dziedzin, stosując zasadę mocnego uderzenia (koncentracji środków na określony kierunek, a nie rozproszenia) i stopniowego jej przenoszenia na nowe kierunki.

11 11 Dziękuję za uwagę...


Pobierz ppt "1 WYNIKI BADAŃ JAKO PRODUKT RYNKOWY Prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google