Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Innowacje pedagogiczne w szkole ponadgimnazjalnej sposobem na kreatywność ucznia i atrakcyjną edukację" Konferencja pod patronatem Lubelskiego Kuratora.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Innowacje pedagogiczne w szkole ponadgimnazjalnej sposobem na kreatywność ucznia i atrakcyjną edukację" Konferencja pod patronatem Lubelskiego Kuratora."— Zapis prezentacji:

1 "Innowacje pedagogiczne w szkole ponadgimnazjalnej sposobem na kreatywność ucznia i atrakcyjną edukację" Konferencja pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty i Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

2 Zespół Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim
im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim 30 listopada 2009 r. mgr Michał Kiryluk

3 „Zarządzanie innowacją w placówce oświatowej”

4 Struktura szkoły Liceum Ogólnokształcące z klasami integracyjnymi
Technikum: Ekonomiczne Informatyczne Logistyczne Spedycyjne

5 Potrzeba innowacji przemiany w strukturze społeczno – ekonomicznej,
szybki rozwój technologii,

6 Cechy absolwenta współczesnej szkoły
otwartość i zdolność do ciągłego kształcenia i doskonalenia, umiejętność oceny własnych predyspozycji, możliwość podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących własnego rozwoju, możliwość planowania kariery zawodowej,

7 Innowacja pedagogiczna
Specyfikę innowacji pedagogicznej zdefiniował W. Okoń: „Innowacją pedagogiczną jest zmiana struktury systemu szkolnego (dydaktycznego, wychowawczego) jako całości lub struktury ważnych jego składników – w celu wprowadzenia ulepszeń o charakterze wymiernym. Składniki te obejmują m.in.: nauczycieli, uczniów, programy i podręczniki, wyposażenie szkół, środki masowego przekazu i środowisko wychowawcze”

8 Akty prawne regulujące prowadzenie innowacji
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty; Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej i wychowawczej oraz rodzajów tej dokumentacji; Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.

9 Typy innowacji w oświacie
kształceniowe (dydaktyczne) – wszelkie zmiany metodyczne, programowe i organizacyjne w zakresie sposobów nauczania, wychowawcze – zmiany dotyczące celów, metod, treści, zasad oraz oddziaływań wychowawczych kształtujących postawy osobowe,

10 przedmiotowe, opiekuńcze, terapeutyczno – zdrowotne, eksperyment pedagogiczny – działania służące podnoszeniu skuteczności kształcenia w szkole w ramach, których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych oraz treści nauczania prowadzone pod opieką jednostki naukowej, reforma oświatowa.

11 Karta informacyjna innowacji pedagogicznej zawiera:
tytuł innowacji, typ innowacji, autorów innowacji, pisemną zgodę autorów na prowadzenie innowacji, realizatorów innowacji, nazwę placówki (typ szkoły),

12 poziom edukacyjny i rodzaj zajęć innowacyjnych,
formę zajęć innowacyjnych, termin realizacji, opiniodawców, opis zasad innowacji, uchwałę rady pedagogicznej,

13 Jak wprowadzać innowację?
zabezpiecz warunki kadrowe, zabezpiecz warunki organizacyjne, doskonal kadrę wprowadzającą innowację, wystąp do organu prowadzącego o dodatkowe fundusze, Uzyskaj zgodę nauczycieli, którzy uczestniczą w innowacji,

14 uzyskaj pisemną zgodę autora lub autorów innowacji,
uzyskaj opinię Rady Rodziców o innowacji, podejmij uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji, przekaż wniosek do 31 marca poprzedzający rok szkolny do Kuratora Oświaty i Starostwa.

15 Działania innowacyjne
1991 r. Ministerstwo Finansów – programy wdrożeniowe: finanse i rachunkowość, ekonomika przedsiębiorstw, rachunkowość i rynek rolny, 1992 r. Zakład Metod Numerycznych UMCS w Lublinie – technik informatyk (Policealne Studium Zawodowe)

16 Działania innowacyjne
1992 r. ANIMEX S. A. i IMPEXMETAL w Warszawie - autorski projekt nauczania przedmiotów informatycznych w szkole -„Informatyka w szkole” 1992 r. Narodowy Bank Polski – bankowość 1992 r. Fundacja Stefana Batorego - program „Junior Achievement”

17 Działania innowacyjne
1992 r. Bank Przemysłowo-Handlowy w Krakowie - wdrożenie innowacyjnego programu nauczania w specjalności bankowość 1993 r. Narodowy Bank Polski – konspekty: rachunkowość bankowa, operacje bankowe, systemy bankowe, prawo bankowe, informatyka bankowa,

18 Działania innowacyjne
1994 r. realizacja autorskiego programu nauczania przedmiotów informatycznych w Liceum Ekonomicznym, 1995 r. w ramach pilotażu wprowadzenie Liceum Technicznego o profilu ekonomiczno – administracyjnym, jako jedna ze 100 szkół w Polsce

19 Działania innowacyjne
1998 r. utworzenie 5-letniego Liceum Ekonomicznego o specjalizacji: bankowość, komputerowe techniki informacyjne, finanse i rachunkowość, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw.

20 Działania innowacyjne
2001 r. Microsoft – podpisanie umowy o współpracy, 2002 r. wprowadzenie 4 – letniego Technikum Ekonomicznego na podbudowie gimnazjum, 2003 r. wprowadzenie w ramach eksperymentu MENiS 4 – letniego Technikum Informatycznego na podbudowie gimnazjum,

21 Działania innowacyjne
2004 r. wdrożenie w ramach programu PHARE 2001 projektu „Multimedialne centrum kształcenia zawodowego w powiecie bialskim” modułowej specjalizacji „Zarządzanie małą firmą” w zawodzie technik ekonomista.

22 Współpraca z Microsoft
od 13 czerwca 2001 r.

23 IT Academy Advanced od 2008 roku
Korzyści: dostęp do szkoleń e-Learningowych zniżka na książki MOC (Microsoft Official Curriculum) 50% zniżki na egzaminy certyfikujące subskrypcja MSDN AA biblioteka wiedzy technologicznej - TechNet wszystkie benefity IT Academy Essential możliwość stworzenia oficjalnego centrum certyfkacyjnego

24 MSDN AA (Microsoft Developer Network Academic Alliance) program skierowany do uczelni, które prowadzą zajęcia z szerokopojętej informatyki dostęp do legalnego i bezpłatnego oprogramowania firmy Microsoft licencja jest dożywotnia – pod warunkiem używania oprogramowania zgodnie z zasadami licencji MSDN AA

25 Jak powinien postępować dyrektor – menadżer oświaty, aby kształtować postawy innowacyjne u nauczycieli?

26 Rozpoznanie Trzeba zacząć od rozpoznania, do której z trzech grup można przypisać poszczególnych nauczycieli:

27 Artyści to nieliczne jednostki z wrodzonym talentem pedagogicznym, które mają naturalne skłonności do nieustannego poszukiwania nowych rozwiązań, do unikania schematów i zachowań szablonowych;

28 Rzemieślnicy tych jest najwięcej. To osoby bez nadzwyczajnych predyspozycji pedagogicznych, ale też bez wyraźnych przeciwwskazań do wykonywania tego zawodu. Z tymi nauczycielami można sporo zrobić, trzeba jednak wyzwolić tkwiące w nich możliwości twórcze.

29 Niereformowalni to pojedyncze osoby, które przez pomyłkę trafiły do zawodu nauczycielskiego. Są to osoby, które nie tylko nie mają talentu, ale też motywacji do rzetelnej pracy z uczniami.

30 O czym powinien pamiętać dyrektor – innowator
Bądź zawsze otwarty na wszelkie nowości. Umiejętnie prezentuj zmiany. Miej świadomość, że wszelkie nowości zwykle wywołują opór. Poważnie traktuj każdą pozycję innowacyjną, z którą przyjdzie do Ciebie nauczyciel. Dowartościowuj nauczycieli innowatorów.

31 Jeśli zdecydowałeś się na realizację innowacji
opracuj plan działania, czyli zarządzanie przedsięwzięciem, ustal:

32 Cele innowacji co konkretnie chcemy osiągnąć, jakie zmiany powinny nastąpić w wyniku wdrażanego projektu,

33 Priorytety co jest w nim najważniejsze i powinno być realizowane w pierwszej kolejności,

34 Środki przede wszystkim finansowe oraz inne, na przykład materialne, z uwzględnieniem możliwości ich pozyskania;

35 Motywacje czyli jakimi sposobami i jakich nauczycieli trzeba przekonać do podjęcia realizacji projektu,

36 Organizację działania
trzeba jasno określić: kto, gdzie, co i kiedy będzie robić oraz za co będzie odpowiedzialny.

37 technik informatyk na podbudowie gimnazjum
Harmonogram działań przygotowujących eksperyment pedagogiczny prowadzony w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim technik informatyk na podbudowie gimnazjum

38

39

40

41

42

43

44 Tak przygotowane planowe działanie zagwarantuje skuteczną i bez zakłóceń organizacyjnych, realizację zamierzonej innowacji, lub eksperymentu

45 Rezultaty uzyskane w wyniku prowadzonych w szkole innowacji

46 Wyniki egzaminu maturalnego Maj 2009

47 Liceum Ogólnokształcące

48 Technikum

49 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2009

50 Porównanie

51 Porównanie zdawalności w poszczególnych zawodach

52 Technik ekonomista

53 Technik informatyk

54 Technik logistyk

55 Technik spedytor W roku szkolnym 2009/2010 w szkole po raz pierwszy
będzie prowadzony egzamin w zawodzie technik spedytor

56 Gdzie szukać pomysłów na innowację?
Film (00:05:045) Źródło: Microsoft Office Labs Productivity Future Vision

57 Nauczyciele będą tylko wtedy innowacyjni,
Uwaga końcowa Nauczyciele będą tylko wtedy innowacyjni, jeżeli będzie innowacyjny dyrektor.

58 Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Marii Dąbrowskiej ul. 3 Maja 40/42 Międzyrzec Podlaski tel. (83) , (83)

59 "Innowacje pedagogiczne w szkole ponadgimnazjalnej sposobem na kreatywność ucznia i atrakcyjną edukację" Konferencja pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty i Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie


Pobierz ppt ""Innowacje pedagogiczne w szkole ponadgimnazjalnej sposobem na kreatywność ucznia i atrakcyjną edukację" Konferencja pod patronatem Lubelskiego Kuratora."

Podobne prezentacje


Reklamy Google