Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

,,Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ",,Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich."— Zapis prezentacji:

1 ,,Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Źródło: Zygmunt Jakubas Z-ca Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Robert Karpeta Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

2 realizacja celów polskiej polityki rybackiej, poprzez: racjonalną gospodarkę żywymi zasobami wód i poprawę efektywności sektora rybackiego, podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb, poprawę jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa. Idea Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

3 Program Operacyjny zakłada realizację celów strategicznych i podjęcie działań w następujących osiach priorytetowych: Oś Priorytetowa 1: Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej Oś Priorytetowa 2: Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury Oś Priorytetowa 3: Środki służące wspólnemu interesowi Oś Priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Oś Priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Oś Priorytetowa 5: Pomoc techniczna

4 4 Oś Priorytetowa Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Instytucja Pośrednicząca Samorząd Województwa Cele 4 Osi Priorytetowej to przede wszystkim: minimalizacja zaniku sektora rybackiego, rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze, poprawa warunków życia na obszarach zależnych od rybactwa, dzięki wdrażaniu projektów w ramach lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR). Źródło: Wojciech Wandzel

5 MRiRW wybrało do realizacji LSROR 48 Lokalnych Grup Rybackich w tym: MRiRW wybrało do realizacji LSROR 48 Lokalnych Grup Rybackich w tym: W I konkursie w 2010 roku – wybrano 26 LGR W II konkursie w 2011 roku – wybrano 22 LGR Konkursy ogłoszone przez MRiRW

6 Lokalne Grupy Rybackie w woj. śląskim LGR Bielska Kraina LGR,,Żabi Kraj = 66 495 266 zł = 66 495 266 zł dla województwa na realizację LSROR

7 LGR Bielska Kraina południowa część województwa śląskiego, teren powiatu bielskiego, powierzchnia obszaru LGR: 275 km 2, liczba mieszkańców: 97 tys., Prezes LGR Bielska Kraina: Zdzisław Bylok – Wójt Gminy Jaworze, LGR tworzy 5 gmin powiatu bielskiego powiat bielski, organizacje pozarządowe związane z rybactwem, osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy, siedziba mieści się w Bielsku-Białej. Zarys Gmin obszaru LGR (źródło: LGR Bielska Kraina) 23 377 546 zł LGR Bielska Kraina pozyskała 23 377 546 zł na realizację LSROR źródło: LGR Bielska Kraina

8 LGR,,Żabi Kraj znajduje się w granicach trzech regionów: Doliny Górnej Wisły, Pogórza Cieszyńskiego i Wysoczyzny Kończyckiej, powierzchnia obszaru LGR: 362 km 2, liczba mieszkańców: ponad 90 tys., Prezes LGR Żabi Kraj: Krzysztof Szymura, LGR tworzą gminy przynależące administracyjnie do dwóch powiatów: cieszyńskiego (Chybie, Dębowiec, Skoczów, Strumień, Zebrzydowice) i pszczyńskiego (Goczałkowice-Zdrój, Pawłowice), przedsiębiorcy, stowarzyszenia oraz osoby fizyczne. 43 117 720,83 zł LGR,,Żabi Kraj pozyskała 43 117 720,83 zł na realizację LSROR Obszar objęty LSROR na tle województwa śląskiego ( źródło: LGR Żabi Kraj)

9 LGR Dorzecze Soły i Wieprzówki Porąbka Stowarzyszenie działające na terenie 4 małopolskich gmin (Kęty, Brzeszcze, Wieprz i Oświęcim) oraz jednej śląskiej gminy (Porąbka) cały obszar leży w dorzeczu górnej Wisły, powierzchnia obszaru LGR: 337 km 2, liczba mieszkańców: ok. 100 tys., Prezes LGR: Stanisław Zając, siedziba mieści się w Oświęcimiu.

10 Środki finansowe 4 Osi Priorytetowej obejmują rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w ramach którego mogą być realizowane operacje polegające na: wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej wzmocnieniu konkurencyjności (85%, 1 500 000 na projekt, 3 000 000 na beneficjenta) restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej, dywersyfikacji zatrudnienia (60%, 450 000 na operację, 900 00 na beneficjenta), podnoszeniu wartości produktów rybactwa (60%, 300 000 na projekt, 600 000 na beneficjenta), ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej (85%, 1 000 000 na projekt, 2 000 000 na beneficjenta) funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej, oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności (100%). promowanie współpracy międzyregionalnej (100%), promowanie współpracy międzynarodowej między LGR (100%).

11 Ilość złożonych wniosków Aktualny stan wdrażania Osi 4 PO RYBY w woj. śląskim

12 Ilość złożonych wniosków Aktualny stan wdrażania Osi 4 PO RYBY w woj. śląskim

13 Wysokość zakontraktowanych środków Aktualny stan wdrażania Osi 4 PO RYBY w woj. śląskim

14 Wysokość złożonych wniosków Aktualny stan wdrażania Osi 4 PO RYBY w woj. śląskim

15 Zrealizowane projekty w ramach Osi 4 PO RYBY

16

17

18

19

20 Unowocześnienie systemu sprzedaży bezpośredniej w Gospodarstwie Rybackim Szramek przez zastosowanie innowacyjnej organizacji sprzedaży

21 Zrealizowane projekty w ramach Osi 4 PO RYBY Tworzenie punktów sprzedaży ryb.

22 KONTAKT: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich Tel. 32 77 40 502, 32 77 40 545 E-mail: terenywiejskie@slaskie.pl

23 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Śląskiego

24 Co to jest KSOW? Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) - to propozycja szeroko rozumianej współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy wszystkimi organizacjami działającymi na obszarach wiejskich oraz na rzecz ich rozwoju. Koordynację działań realizowanych w ramach KSOW zapewnia: Jednostka Centralna KSOW (Sekretariat Centralny), 16 Jednostek Regionalnych KSOW (Sekretariaty Regionalne).

25 Cele Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz wspólnotowym. Partnerzy KSOW Struktura KSOW ma charakter otwarty, co oznacza, że uczestnikami Sieci są wszystkie podmioty i osoby, które są aktywnie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich oraz wyrażają chęć otrzymywania oraz dostarczania informacji w tym zakresie. Mogą to być samorządy regionalne, powiatowe, gminne, organizacje branżowe, izby rolnicze, instytuty resortowe, organizacje pozarządowe, jednostki badawczo - rozwojowe oraz uczelnie i szkoły, lokalne grupy działania, służby ochrony przyrody, osoby fizyczne. Do grudnia 2012 roku SR KSOW Województwa Śląskiego posiada 117 partnerów sieci.

26 Partnerzy SR KSOW Samorządy - 61 partnerów Stowarzyszenia - 25 partnerów Instytucje rządowe/przedsiębiorcy – 28 partnerów Osoby prywatne – 3 partnerów

27 Plan Działania KSOW - zadania identyfikacja i analiza dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazania informacji na ich temat, przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i Know-how, przygotowanie projektów szkoleniowych dla Lokalnych Grup Działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania, zarządzanie siecią, wspieranie współpracy miedzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej, wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

28 Plan Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW na lata 2012-2013 Budżet na realizacje planu : Kwota netto - 3 420 000, 00 zł w tym na rok 2013: Kwota netto – 2 050 000,00 zł Na rok 2013 partnerzy SR KSOW złożyli 75 propozycji do Planu Działania KSOW, z czego przewidzianych do realizacji około 57 działań.

29 Planowane działania do realizacji w 2013 roku 1. Wyjazdy studyjne: 4 wyjazdy młodzieży zamieszkałej na terenie obszarów wiejskich do Warszawy KGW + Sołtysi, Wyjazd studyjny dla hodowców owiec z terenu Beskidów - Rumunia / Francja, Kongres APIMONDIA -wyjazd na Ukrainę, Organizacja krajowego wyjazdu studyjnego dla grup producentów rolnych, Wyjazd studyjny dla LGD, Wizyta studyjna w nowoczesnych gospodarstwach rolnych w Niemczech i Belgii. 2. Akademickie forum rozwoju obszarów wiejskich.

30 Planowane działania do realizacji w 2013 roku 3. Konferencje: Konferencja Naukowa dot. regionalizacji Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020, Konferencja podsumowująca konkursy KSOW, Forum Sołtysów, Forum Rolnicze. 4. Druk: Biuletyn Wyniki 2012. Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze, Lista odmian zalecanych do upraw w Województwie Śląskim na rok 2013, Wydanie aktualnego informatora grup producentów rolnych i producentów owoców i warzyw z terenu województwa śląskiego, Biuletyn KSOW.

31 Planowane działania do realizacji w 2013 roku 5. Szkolenia: Rolnictwo ekologiczne – stan i perspektywy. Nowe sposoby sprzedaży produktów wysokiej jakości, Zagroda edukacyjna – formą różnicowania działalności na obszarach wiejskich, Formy wprowadzania na rynek produktów z gospodarstw rolnych w tym produktów tradycyjnych, lokalnych oraz żywności wysokiej jakości. Stan przygotowań i zaawansowanie negocjacyjne w zakresie Polityki Spójności oraz WPR w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020, Nowoczesne żywienie, utrzymanie i pielęgnacja pszczół dla ochrony naturalnych zasobów środowiska przyrodniczego, Konsolidacja grup producentów rolnych szansą dalszego rozwoju i wzmocnienia pozycji na rynku istniejących podmiotów gospodarczych w sektorze rolnym, Podatek rolny i VAT w rolnictwie.

32 Planowane działania do realizacji w 2013 roku 6. Targi: Targi Agrotravel, Targi Turystyki Weekendowej. 7. Konkursy: Konkurs agroturystyczny, Konkurs Przyjazna Wieś, Konkurs Gospodarstwa ekologiczne, Konkurs Wieś okiem obiektywu, Pozytywny Bieg na Orientację Szarlejka.

33 Planowane działania do realizacji w 2013 roku 8. Wsparcie imprez lokalnych i regionalnych: Wojewódzki Przegląd Zespołów Folklorystycznych KGW, Organizacja XII Pikniku Pszczelarskiego w Rajczy, Powiatowe Dni Pszczelarstwa w Żywcu, IX Festiwal Kultur Polskiej i żydowskiej pod nazwą Święto Ciulimu i Czulentu, Jarmark nad Liswartą "Dobre bo swojskie" (jarmark potraw i produktów regionalnych), Kiermasz Żywności ekologicznej i tradycyjnej, VIII Regionalna Prezentacja Potraw i Wyrobów Wielkanocnych – Baba Wielkanocna, XXXVII Edycja Olimpiady Wiedzy i Umięjętności Rolniczych.

34 Planowane działania do realizacji w 2013 roku 9. Spotkania: Spotkanie organu opiniodawczo-doradczego przy KSOW, Organizacja spotkań dotyczących zachowania i ochrony tradycji dziedzictwa kulturowego wsi Beskidów – spotkania z przedstawicielami ginących zawodów, Regionalne Spotkanie Liderów Odnowy Wsi, Wsparcie funkcjonowania nieformalnej sieci współpracy z LGD z terenu województwa śląskiego pn. Silesian Leader network poprzez współfinansowanie kosztów organizacji cyklicznych spotkań Sieci. 10. Kampanie medialne: Medialna promocja podejścia LEADER w telewizji o zasięgu regionalnym poprzez cykl audycji tematycznych poświęconych działaniom Lokalnych Grup działania z terenu województwa śląskiego oraz LEADER aktualności spoty radiowe reklamujące ważniejsze wydarzenia organizowane przez LGD w regionie.

35 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich www.ksow.pl


Pobierz ppt ",,Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google