Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lepiej zapobiegać niż leczyć Programy profilaktyczne finansowane przez Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w 2009r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lepiej zapobiegać niż leczyć Programy profilaktyczne finansowane przez Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w 2009r."— Zapis prezentacji:

1 Lepiej zapobiegać niż leczyć Programy profilaktyczne finansowane przez Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w 2009r

2 Miejsca realizacji profilaktyki Lekarz rodzinny (POZ) Lekarz rodzinny (POZ) Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia Program Profilaktyki Chorób Odtytoniowych – etap podstawowy (tylko w gabinetach, które podpisały z WOW NFZ umowę na realizację tego programu) Program Profilaktyki Chorób Odtytoniowych – etap podstawowy (tylko w gabinetach, które podpisały z WOW NFZ umowę na realizację tego programu) Pielęgniarka rodzinna (POZ) Pielęgniarka rodzinna (POZ) Program Profilaktyki Gruźlicy Program Profilaktyki Gruźlicy Lekarze specjaliści (AOS i PRO) Lekarze specjaliści (AOS i PRO) Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy Program Profilaktyki Raka Piersi Program Profilaktyki Raka Piersi Program Badań Prenatalnych Program Badań Prenatalnych Program Profilaktyki Chorób Odtytoniowych – etap specjalistyczny Program Profilaktyki Chorób Odtytoniowych – etap specjalistyczny

3 Profilaktyczne Programy Zdrowotne Warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne określa Zarządzenie Nr 81/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 października 2008 Warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne określa Zarządzenie Nr 81/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 października 2008

4 W rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne wyodrębnia się 1.program profilaktyki raka szyjki macicy, którego zasady realizacji opisane są załączniku nr 3 do zarządzenia; 2.program profilaktyki raka piersi, którego zasady realizacji opisane są załączniku nr 4 do zarządzenia; 3.program badań prenatalnych, którego zasady realizacji opisane są załączniku nr 5 do zarządzenia; 4.program profilaktyki chorób Odtytoniowych – palenie jest uleczalne, którego zasady realizacji opisane są w załączniku nr 6 do zarządzenia. Katalog zakresów i świadczeń określa załącznik nr 1 do zarządzenia. Wzór Umowy stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

5 Postępowanie konkursowe Zawieranie umów na realizację programów profilaktycznych na terenie województwa małopolskiego na lata 2009 – 2011 nastąpi w drodze postępowania konkursowego Zawieranie umów na realizację programów profilaktycznych na terenie województwa małopolskiego na lata 2009 – 2011 nastąpi w drodze postępowania konkursowego

6 Program profilaktyki raka szyjki macicy Celem realizacji programu jest zmniejszenie wskaźnika umieralności kobiet na raka szyjki macicy do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy i wprowadzenie na terenie całego kraju jednolitego modelu postępowania diagnostycznego Celem realizacji programu jest zmniejszenie wskaźnika umieralności kobiet na raka szyjki macicy do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy i wprowadzenie na terenie całego kraju jednolitego modelu postępowania diagnostycznego

7 Populacja, do której skierowany jest Program populacja kobiet w wieku od 25 do 59 lat, (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia). Badania przeprowadzane są 1 raz na 3 lata. populacja kobiet w wieku od 25 do 59 lat, (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia). Badania przeprowadzane są 1 raz na 3 lata. Świadczenia wykonywane w ramach Programu: Pobranie materiału (etap podstawowy - realizowany w AOS) Pobranie materiału (etap podstawowy - realizowany w AOS) badanie cytologiczne (etap diagnostyczny) badanie cytologiczne (etap diagnostyczny) jeżeli wynik wzbudzi wątpliwości – kolposkopia lub kolposkopia z pobraniem wycinków do badań histopatologicznych (etap diagnostyki pogłębionej) jeżeli wynik wzbudzi wątpliwości – kolposkopia lub kolposkopia z pobraniem wycinków do badań histopatologicznych (etap diagnostyki pogłębionej)

8 Wymagania wobec oferentów Świadczeniodawcy zobowiązani są posiadać dostęp do Internetu umożliwiający prowadzenie elektronicznej dokumentacji realizacji Programu w systemie informatycznym udostępnionym przez NFZ (SIMP). Świadczeniodawcy zobowiązani są posiadać dostęp do Internetu umożliwiający prowadzenie elektronicznej dokumentacji realizacji Programu w systemie informatycznym udostępnionym przez NFZ (SIMP). W postępowaniu poprzedzającym zawarcie umów o realizację etapu pogłębionej diagnostyki mogą wziąć udział jedynie świadczeniodawcy zapewniający kompleksową realizację świadczeń. W postępowaniu poprzedzającym zawarcie umów o realizację etapu pogłębionej diagnostyki mogą wziąć udział jedynie świadczeniodawcy zapewniający kompleksową realizację świadczeń.

9 Etap diagnostyczny Kwalifikacje personelu medycznego warunki wymagane kierownik pracowni – lekarz specjalista w dziedzinie patomorfologii, kierownik pracowni – lekarz specjalista w dziedzinie patomorfologii, osoby dokonujące oceny mikroskopowej preparatów – cytotechnicy lub patomorfolodzy (co najmniej 2 osoby), z których każdy wykonuje co najmniej 4 000 badań rocznie osoby dokonujące oceny mikroskopowej preparatów – cytotechnicy lub patomorfolodzy (co najmniej 2 osoby), z których każdy wykonuje co najmniej 4 000 badań rocznie wykonywanie w pracowni co najmniej 8 000 badań cytologicznych – ginekologicznych rocznie wykonywanie w pracowni co najmniej 8 000 badań cytologicznych – ginekologicznych rocznie warunki dodatkowe: wykonywanie przez pracownię powyżej 15 tys. badań cytologicznych – ginekologicznych rocznie wykonywanie przez pracownię powyżej 15 tys. badań cytologicznych – ginekologicznych rocznie oczekiwanie na wynik badania do 7 dni oczekiwanie na wynik badania do 7 dniSprzęt warunki wymagane - mikroskopy wysokiej jakości, umożliwiające uzyskanie powiększenia co najmniej 400x, warunki wymagane - mikroskopy wysokiej jakości, umożliwiające uzyskanie powiększenia co najmniej 400x, warunki dodatkowe - urządzenie do automatycznego barwienia preparatów cytologicznych. warunki dodatkowe - urządzenie do automatycznego barwienia preparatów cytologicznych.

10 Etap pogłębionej diagnostyki Kwalifikacje personelu medycznego warunki wymagane: lekarze położnictwa i ginekologii w tym przynajmniej jeden z udokumentowanym szkoleniem w wykonywaniu badań kolposkopowych (wymóg nie dotyczy specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii) lub specjalista w dziedzinie ginekologii onkologicznej, (co najmniej 2 lekarzy), lekarze położnictwa i ginekologii w tym przynajmniej jeden z udokumentowanym szkoleniem w wykonywaniu badań kolposkopowych (wymóg nie dotyczy specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii) lub specjalista w dziedzinie ginekologii onkologicznej, (co najmniej 2 lekarzy),Sprzęt warunki wymagane: mikroskop, mikroskop, kolposkop. kolposkop.Inne warunki wymagane: - dostęp do badań histopatologicznych - dostęp do badań histopatologicznych

11 Program profilaktyki raka piersi obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka piersi do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka sutka i wprowadzenie na terenie całego kraju zasad postępowania diagnostycznego Celem realizacji programu jest obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka piersi do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka sutka i wprowadzenie na terenie całego kraju zasad postępowania diagnostycznego

12 Populacja, do której skierowany jest Program: Populacja kobiet w wieku od 50 do 69 lat, spełniających jedno z poniższych kryteriów : nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy, nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy, otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku 2008 pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka: otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku 2008 pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka: –rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki ) –mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub/i BRCA 2. Kryteria wykluczające: Programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi Programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi

13 Świadczenia wykonywane w ramach Programu etap podstawowy - badanie mammograficzne etap podstawowy - badanie mammograficzne - w przypadku nieprawidłowego wyniku badania skierowanie pacjentki do: etapu pogłębionej diagnostyki, który stanowi cykl zdarzeń i obejmuje: poradę lekarską, badanie fizykalne, mammografię uzupełniającą i/lub USG piersi, biopsję cienkoigłową /gruboigłową pod kontrolą technik obrazowych z badaniem cytologicznym/histopatologicznym pobranego materiału etapu pogłębionej diagnostyki, który stanowi cykl zdarzeń i obejmuje: poradę lekarską, badanie fizykalne, mammografię uzupełniającą i/lub USG piersi, biopsję cienkoigłową /gruboigłową pod kontrolą technik obrazowych z badaniem cytologicznym/histopatologicznym pobranego materiału

14 Wymagania wobec oferentów w postępowaniu mogą wziąć udział jedynie świadczeniodawcy zapewniający kompleksową realizację świadczeń, wykonujący co najmniej 1500 badań rocznie. (w przypadku świadczeniodawców, którzy dotychczas nie realizowali Programu wymagana jest zdolność do wykonania 1500 badań rocznie) w postępowaniu mogą wziąć udział jedynie świadczeniodawcy zapewniający kompleksową realizację świadczeń, wykonujący co najmniej 1500 badań rocznie. (w przypadku świadczeniodawców, którzy dotychczas nie realizowali Programu wymagana jest zdolność do wykonania 1500 badań rocznie) świadczeniodawca musi posiadać dostęp do Internetu umożliwiający prowadzenie elektronicznej dokumentacji realizacji Programu w systemie informatycznym udostępnionym przez NFZ (SIMP) świadczeniodawca musi posiadać dostęp do Internetu umożliwiający prowadzenie elektronicznej dokumentacji realizacji Programu w systemie informatycznym udostępnionym przez NFZ (SIMP) świadczeniodawca, który nie zatrudnia eksperta w dziedzinie mammografii zobowiązany jest zapewnić podwójny odczyt zdjęcia. świadczeniodawca, który nie zatrudnia eksperta w dziedzinie mammografii zobowiązany jest zapewnić podwójny odczyt zdjęcia. wydanie wyniku pacjentce powinno nastąpić w ciągu 15 dni roboczych od daty wykonania badania. wydanie wyniku pacjentce powinno nastąpić w ciągu 15 dni roboczych od daty wykonania badania. w przypadku udzielania świadczeń w mammobusie, stanowisko postojowe mammobusu musi być zaplanowane tak, aby podczas udzielania świadczeń zapewnić świadczeniobiorcom odpowiednie zaplecze socjalne (szatnia/przebieralnia, dostęp do toalety itp.). w przypadku udzielania świadczeń w mammobusie, stanowisko postojowe mammobusu musi być zaplanowane tak, aby podczas udzielania świadczeń zapewnić świadczeniobiorcom odpowiednie zaplecze socjalne (szatnia/przebieralnia, dostęp do toalety itp.).

15 KWALIFIKACJE PERSONELU MEDYCZNEGO lekarze (co najmniej dwóch) - warunki wymagane: lekarze (co najmniej dwóch) - warunki wymagane: lekarz radiologii i diagnostyki obrazowej, lekarz radiologii i diagnostyki obrazowej, –udokumentowane szkolenie w zakresie diagnostyki raka piersi (10 dni), –udokumentowane szkolenie w zakresie oceny mammografii skryningowej i diagnostycznej (1 miesiąc), –oceniający co najmniej 500 mammografii rocznie. lekarze - warunki dodatkowe: lekarze - warunki dodatkowe: ekspert w dziedzinie mammografii - lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej: ekspert w dziedzinie mammografii - lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej: –zajmujący się wyłącznie diagnostyką raka piersi, –oceniający mammografię skryningową i diagnostyczną, –oceniający co najmniej 5 tys. mammografii rocznie, technicy elektroradiologii (co najmniej 2 osoby): technicy elektroradiologii (co najmniej 2 osoby): udokumentowane szkolenie w zakresie mammografii: teoretyczne (co najmniej 3 dni) i praktyczne (co najmniej 2 tygodnie), udokumentowane szkolenie w zakresie mammografii: teoretyczne (co najmniej 3 dni) i praktyczne (co najmniej 2 tygodnie), udokumentowane szkolenie w zakresie prowadzenia kontroli jakości, udokumentowane szkolenie w zakresie prowadzenia kontroli jakości, wykonywanie przez technika co najmniej 1000 mammografii rocznie, wykonywanie przez technika co najmniej 1000 mammografii rocznie,

16 KWALIFIKACJE PERSONELU MEDYCZNEGO – cd. personel do obsługi skryningu, odpowiedzialny za: bazę danych, bazę danych, oświatę zdrowotną i kampanię promocyjną, oświatę zdrowotną i kampanię promocyjną, obsługę sekretariatu i rejestracji. obsługę sekretariatu i rejestracji. Dodatkowo na etapie pogłębionej diagnostyki: Kwalifikacje personelu medycznego - warunki wymagane: lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej, lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej, Inne - warunki wymagane: dostęp do badań histopatologicznych dostęp do badań histopatologicznych

17 Program badań prenatalnych Celem programu jest umożliwienie wczesnej identyfikacji ryzyka wad i wczesne rozpoznanie wad płodu, zwiększenie dostępności do badań prenatalnych w Polsce oraz wdrożenie systemu organizacyjnego badań prenatalnych w naszym kraju. Celem programu jest umożliwienie wczesnej identyfikacji ryzyka wad i wczesne rozpoznanie wad płodu, zwiększenie dostępności do badań prenatalnych w Polsce oraz wdrożenie systemu organizacyjnego badań prenatalnych w naszym kraju.

18 Z badań prenatalnych mogą skorzystać Panie, które spełniają co najmniej jedno poniższych kryteriów: wiek matki powyżej 35 lat; wiek matki powyżej 35 lat; wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka; wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka; stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka; stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka; stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową; stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową; stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu. stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

19 Wymagania wobec oferentów Do realizacji programu przystąpić mogą świadczeniodawcy posiadający doświadczenie w zakresie diagnostyki prenatalnej oraz dysponujący aparaturą umożliwiającą wykonanie określonych w programie procedur. Do realizacji programu przystąpić mogą świadczeniodawcy posiadający doświadczenie w zakresie diagnostyki prenatalnej oraz dysponujący aparaturą umożliwiającą wykonanie określonych w programie procedur. W celu zwiększenia dostępności do świadczeń dopuszcza się odrębne kontraktowanie świadczeń w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz w dziedzinie genetyki, z zastrzeżeniem obowiązku współpracy i wymiany informacji w procesie diagnozowania ciężarnej oraz zachowania kolejności wykonywanych badań zgodnie ze standardami medycznymi. W celu zwiększenia dostępności do świadczeń dopuszcza się odrębne kontraktowanie świadczeń w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz w dziedzinie genetyki, z zastrzeżeniem obowiązku współpracy i wymiany informacji w procesie diagnozowania ciężarnej oraz zachowania kolejności wykonywanych badań zgodnie ze standardami medycznymi.

20 Wymagania wobec oferentów cd. Warunki w zakresie kwalifikacji personelu i aparatury zarówno dla jednostek pionu ginekologiczno – położniczego, jak i jednostek pionu genetycznego określa szczegółowo zał. nr 5 do Zarządzenia Nr 81/2008/DSOZ Prezesa NFZ Warunki w zakresie kwalifikacji personelu i aparatury zarówno dla jednostek pionu ginekologiczno – położniczego, jak i jednostek pionu genetycznego określa szczegółowo zał. nr 5 do Zarządzenia Nr 81/2008/DSOZ Prezesa NFZ

21 Program profilaktyki chorób Odtytoniowych – palenie jest uleczalne Celem programu jest zmniejszenie zachorowalności na schorzenia odtytoniowe, poprawa świadomości w zakresie szkodliwości palenia oraz metod zapobiegania i leczenia uzależnienia od tytoniu oraz poprawa dostępności do specjalistycznego leczenia uzależnienia od tytoniu w szczególności dla osób obciążonych chorobami układu krążenia, układu oddechowego i nowotworowymi a w konsekwencji zmniejszenie kosztów leczenia chorób Odtytoniowych.

22 Populacja, do której adresowany jest Program Program adresowany jest do osób uzależnionych od palenia tytoniu, skierowanych z etapu podstawowego programu realizowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lub z oddziału szpitalnego oraz zgłaszających się bez skierowania. Program adresowany jest do osób uzależnionych od palenia tytoniu, skierowanych z etapu podstawowego programu realizowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lub z oddziału szpitalnego oraz zgłaszających się bez skierowania.

23 Wymagania wobec oferentów kwalifikacje personelu - warunki wymagane: lekarze: lekarz dowolnej specjalności posiadający certyfikat leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu (ZUT), wydany przez referencyjne ośrodki leczenia ZUT (Instytut Kardiologii, Instytut Onkologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc) lub towarzystwa naukowe (Towarzystwo Naukowe Kardiologów, Towarzystwo Naukowe Onkologów, Towarzystwo Naukowe Pulmonologów) prowadzący psychoterapię – osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty pielęgniarka/położna przeszkolona w zakresie leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu (Kurs Leczenia Zespołu Uzależnienia od Tytoniu); Tytoniu);

24 Wymagania wobec oferentów cd. wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną warunki wymagane: aparat do pomiaru ciśnienia krwi, aparat do pomiaru ciśnienia krwi, aparat do pomiaru stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu aparat do pomiaru stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu spirometr, spirometr, waga lekarska ze wzrostomierzem waga lekarska ze wzrostomierzem

25 Ważne dla oferentów !! Proszę o dołączenie do każdej oferty kserokopii dokumentów (certyfikatów, zaświadczeń lub innych) poświadczających udział w wymaganych szkoleniach. Każda kserokopia powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Elżbieta Sołtys, Agata Pawlińska Dział Kontraktowania Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ Sekcja POZ, Programów Profilaktycznych, OPD i STM Tel. 012/ 29-88-124 elzbieta.soltys@nfz-krakow.plelzbieta.soltys@nfz-krakow.pl, agata.pawlinska@nfz-krakow.pl elzbieta.soltys@nfz-krakow.pl


Pobierz ppt "Lepiej zapobiegać niż leczyć Programy profilaktyczne finansowane przez Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w 2009r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google