Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA ROK 2011

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA ROK 2011"— Zapis prezentacji:

1 KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA ROK 2011
Profilaktyczne programy zdrowotne – Szkolenie dla Świadczeniodawców Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie

2 Planowany okres obowiązywania umów Ustalenie warunków finansowych
Umowy w rodzaju PRO Tryb zawierania umów konkurs ofert Planowany okres obowiązywania umów 3 lata ( r.) Ustalenie warunków finansowych na 1 rok

3 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008Nr 164, poz z późń. zm.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009r. nr 140 poz. 1148) Zarządzenie Nr 57/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne

4 Miejsca realizacji profilaktyki
Lekarz rodzinny (POZ) Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia Pielęgniarka rodzinna (POZ) Program Profilaktyki Gruźlicy Lekarze specjaliści (AOS i PRO) Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy Program Profilaktyki Raka Piersi Program Badań Prenatalnych Program Profilaktyki Chorób Odtytoniowych – etap podstawowy i etap specjalistyczny

5 Program profilaktyki raka piersi
Program adresowany jest do kobiet w wieku lat, spełniających jedno z poniższych kryteriów: nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy, otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy

6 Program profilaktyki raka piersi
Świadczenia wykonywane w ramach Programu: etap podstawowy - badanie mammograficzne (2 x 2 zdjęcia mammograficzne) w przypadku nieprawidłowego wyniku badania skierowanie pacjentki do: etapu pogłębionej diagnostyki, który stanowi cykl zdarzeń i obejmuje: poradę lekarską, badanie fizykalne, mammografię uzupełniającą i/lub USG piersi, biopsję cienkoigłową /gruboigłową pod kontrolą technik obrazowych z badaniem histopatologicznym pobranego materiału

7 Program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy
Przedmiot regulacji: kwalifikacje personelu medycznego - lekarz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 roku lekarz specjalista radiologii lub radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej, lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie radiodiagnostyki z udokumentowanym doświadczeniem w dokonywaniu oceny mammografii skryningowych (co najmniej dwóch lekarzy) Zarządzenie Nr 57/2009/DSOZ zapis Rozporządzenia uzupełniony o uwagę: za określone w Rozporządzeniu "umiejętności w dokonywaniu oceny mammografii skrynnigowych" uważa się dokonywanie oceny co najmniej 500 mammografii skrynnigowych rocznie

8 Program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy
Przedmiot regulacji: kwalifikacje personelu medycznego - technik elektroradiologii Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 roku technik elektroradiologii z udokumentowanym szkoleniem w zakresie prowadzenia kontroli jakości oraz udokumentowanym doświadczeniem w wykonywaniu mammografii Zarządzenie Nr 57/2009/DSOZ zapis Rozporządzenia uzupełniony o uwagę: za określone w Rozporządzeniu "udokumentowane umiejętności w wykonywaniu mammografii" uważa się wykonywanie przez technika co najmniej 1000 mammografii rocznie

9 Program profilaktyki raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki
Przedmiot regulacji: kwalifikacje personelu medycznego - lekarz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 określone szczegółowo kwalifikacje lekarzy odrębnie dla mammografii uzupełniającej, odrębnie dla badań USG piersi oraz odrębnie dla biopsji cienko - i gruboigłowej Zarządzenie Nr 57/2009/DSOZ wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia

10 Program profilaktyki raka szyjki macicy
Populacja, do której adresowany jest Program: kobiety w wieku od 25 do 59 lat, (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia). Badania przeprowadzane są 1 raz na 3 lata. Świadczenia wykonywane w ramach Programu: pobranie materiału do badania cytologicznego (etap podstawowy – realizowany w poradni ginekologicznej zał. nr 5 do Zarządzenia Nr 62/2009/DSOZ Prezesa NFZ)) badanie cytologiczne – ocena preparatu (etap diagnostyczny) jeżeli wynik budzi wątpliwości – kolposkopia lub kolposkopia z pobraniem wycinków do badań histopatologicznych (etap diagnostyki pogłębionej)

11 Program profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny
Przedmiot regulacji: kwalifikacje personelu medycznego Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 roku Lekarz specjalista patomorfologii lub anatomii patologicznej 2. Osoby dokonujące oceny mikroskopowej preparatów: cytotechnicy lub cytomorfolodzy lub diagności laboratoryjni lub lekarze specjaliści patomorfologii i anatomii patologicznej (co najmniej 2 osoby), posiadający udokumentowane umiejętności w wykonywaniu badań cytologicznych Zarządzenie Nr 57/2009/DSOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, a dodatkowo personel dokonujący oceny musi oceniać preparatów, w tym preparatów cytologicznych - ginekologicznych

12 Program profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny
Przedmiot regulacji: Wymagania odnośnie pracowni cytologicznej Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 roku laboratorium musi posiadać wpis do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Zarządzenie Nr 57/2009/DSOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Zarządzeniem 81/DSOZ/2008, oraz wykonywanie co najmniej badań cytologicznych, w tym badań cytologicznych - ginekologicznych

13 Program profilaktyki raka etap pogłębionej diagnostyki
szyjki macicy – etap pogłębionej diagnostyki Przedmiot regulacji: Wymagania odnośnie personelu medycznego Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 roku lekarz specjalista położnictwa i ginekologii lub lekarz specjalista ginekologii onkologicznej lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii z udokumentowanym szkoleniem w wykonywaniu badań kolposkopowych Zarządzenie Nr 57/2009/DSOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia

14 Program badań prenatalnych
Do badań uprawnione są kobiety w ciąży, które spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów: wiek matki powyżej 35 lat; wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka; stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka; stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową; stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

15 Program badań prenatalnych
Świadczenia wykonywane w ramach Programu: Procedury nieinwazyjne badanie USG płodu badania biochemiczne komputerowa ocena ryzyka płodu na podstawie testów przesiewowych porada genetyczna Procedury inwazyjne pobranie materiału do badań genetycznych w drodze amniopunkcji, biopsji trofoblastu lub kordocentezy pod kontrolą USG Badania genetyczne klasyczne badania cytogenetyczne cytogenetyczne badania molekularne analizę DNA w przypadkach chorób monogenicznych

16 Program profilaktyki chorób odtytoniowych
Populacja do której adresowany jest Pogram: Etap podstawowy – adresowany jest do osób powyżej 18 r.ż. Palących papierosy, w tym w zakresie diagnostyki POChP – do osób pomiędzy 40 a 60 r.ż., którzy nie mieli badań spirometrycznych w ramach Programu w ciągu ostatnich 36 mc., u których nie zdiagnozowano wcześniej pochp (lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy) Etap specjalistyczny – adresowany do osób uzależnionych od tytoniu, skierowanych z etapu podstawowego Programu, lub z oddziału szpitalnego oraz zgłaszający się bez skierowania.

17 Program profilaktyki chorób odtytoniowych
Świadczenia wykonywane w ramach Programu: Etap podstawowy – badanie przedmiotowe(masa ciała, wzrost, pomiar ciśnienia tętniczego krwi) oraz badanie spirometryczne dla osób kwalifikujących się do profilaktyki POChp, edukacja każdego świadczeniobiorcy, zaplanowanie terapii odwykowej, prowadzenie terapii odwykowej. Po 30 dniach, w przypadku niepowodzenia terapii – skierowanie pacjenta do etapu specjalistycznego. Etap specjalistyczny – przeprowadzenie testu Fagerströma, ocenienie depresji (skala Becka), badanie przedmiotowe, ocenienie objawów abstynencji, oznaczenie tlenku węgla w wydychanym powietrzu, edukacja, ustalenie wskazań do terapii grupowej oraz farmakoterapii, zaplanowanie schematu leczenia i jego realizacja.

18 Program profilaktyki chorób odtytoniowych
Przedmiot regulacji: Kwalifikacje personelu – etap podstawowy Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 roku lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – posiadający udokumentowane umiejętności leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu, (dopuszcza się współpracę z pielęgniarką posiadającą co najmniej ukończony kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa zachowawczego lub środowiskowo/rodzinnego lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Zarządzenie Nr 57/2009/DSOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz informacja jakie instytucje uprawnione są do wydawania certyfikatów leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu

19 Program profilaktyki chorób odtytoniowych
Przedmiot regulacji: Kwalifikacje personelu – etap specjalistyczny Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 roku lekarz specjalista posiadający udokumentowane umiejętności leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu, osoba, która jest w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii lub specjalista psychoterapii uzależnień lub osoba prowadząca psychoterapie, która ukończyła studia wyższe i szkolenie w zakresie psychoterapii 3. pielęgniarka lub położna – przeszkolona w zakresie leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu Zarządzenie Nr 57/2009/DSOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz informacja jakie instytucje uprawnione są do wydawania certyfikatów leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu

20 Profilaktyczne programy zdrowotne - obszary kontraktowania
Zakres Obszar kontraktowania Mammografia - etap podstawowy powiaty i 1 grupa powiatów (m. Kraków, powiat krakowski i powiat wielicki) Mammografia - etap diagnostyki pogłębionej grupy powiatów: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki, m. Kraków chrzanowski, oświęcimski, wadowicki myślenicki, suski, nowotarski, tatrzański limanowski, gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, m. Tarnów Cytologia diagnostyczna i pogłębionej diagnostyki województwo Badania prenatalne Program profilaktyki chorób odtytoniowych

21 Dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć do ofert składanych w zakresach:
Obszar kontraktowania Choroby odtytoniowe – etap specjalistyczny Certyfikat leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu (ZUT) – wydany przez np. Instytut Kardiologii, Instytut Onkologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Towarzystwo Naukowe Kardiologów, Towarzystwo Naukowe Onkologów, Towarzystwo Naukowe Pulmonologów. Mammografia – etap podstawowy Zaświadczenie o odbyciu przez techników elektroradiologii szkolenia w zakresie kontroli jakości (wystawione przez PLTR – Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne) Badania prenatalne - Certyfikat sekcji USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i - Certyfikat FMF (Fetal Medicine Foundation) w zakresie badań ultrasonograficznych

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Elżbieta Sołtys
Dział Kontraktowania Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ Sekcja POZ, Programów Profilaktycznych, OPD i STM Tel. 012/


Pobierz ppt "KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA ROK 2011"

Podobne prezentacje


Reklamy Google