Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

22 listopada 2011 r. www.pwc.com Projekt Standardu Leasing oraz jego wpływ na sprawozdawczość finansową i branżę leasingową w Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "22 listopada 2011 r. www.pwc.com Projekt Standardu Leasing oraz jego wpływ na sprawozdawczość finansową i branżę leasingową w Polsce."— Zapis prezentacji:

1 22 listopada 2011 r. www.pwc.com Projekt Standardu Leasing oraz jego wpływ na sprawozdawczość finansową i branżę leasingową w Polsce

2 PwC Kluczowe elementy nowego standardu Wielomiesięczny rollercoaster Komentarze H1 2010 2011 H2H1H2H1H2 H1 Projekt Standardu Dyskusje i zmiany do projektu Nowy Projekt ? H2 2012 Nowy Standard 2013

3 PwC 1.Kluczowe elementy Projektu Standardu 2.Rachunkowość leasingobiorcy 3.Rachunkowość leasingodawcy 4.Implikacje biznesowe 5.Wstępna ocena wpływu zmian na branżę leasingową w Polsce 6.Plan wdrożenia Agenda 3

4 PwC Kluczowe elementy Projektu Standardu 4

5 PwC Leasing – umowa, w której przekazywane jest prawo do użytkowania składnika aktywów, na pewien okres czasu, w zamian za wynagrodzenie Możliwości sprawowania kontroli nad użytkowaniem: Zdolność lub prawo do posługiwania się składnikiem aktywów i jednoczesna kontrola nad pożytkami; Zdolność lub prawo do sprawowania kontroli nad fizycznym dostępem i jednoczesna kontrola nad pożytkami; Przejęcie więcej aniżeli nieznaczną część pożytków, które zostaną wyprodukowane przez dany składnik aktywów w czasie trwania umowy, i jednocześnie cena nie została umownie ustalona w przeliczeniu na jednostkę produkcyjną ani nie odpowiada bieżącej cenie rynkowej ustalonej w przeliczeniu na jednostkę produkcyjną na dzień dostarczenia produkcji. Kluczowe elementy Projektu Standardu Definicja leasingu 5 Definicja – kryteria: Dostarczenie specyficznego aktywa Sprawowanie kontroli + Prawo posługiwania się aktywem Kontrola nad dostępem Kontrola nad pożytkami

6 PwC Dotyczy każdego leasingu za wyjątkiem: Leasingu wartości niematerialnych (MSR 38); Umów leasingowych dotyczących poszukiwania lub wykorzystywania minerałów, ropy naftowej, gazu ziemnego oraz podobnych nieodnawialnych zasobów (MSSF 6); Leasingu aktywów biologicznych (MSR 41); Gdy umowa pomiędzy datą zawarcia a datą rozpoczęcia leasingu spełnia definicję umów rodzących obciążenia (MSR 37); Leasingu nieruchomości inwestycyjnych wycenianych według wartości godziwej (MSR 40), planowane pełne wyłączenie wyceny nieruchomości inwestycyjnych z zakresu standardu; Niektórych składników umów leasingu z elementami serwisowymi. Kluczowe elementy Projektu Standardu Co nie podlega standardowi? 6

7 PwC Rachunkowość leasingobiorcy 7

8 PwC Istotne zmiany w rachunkowości leasingobiorców: Model Right of use / Prawo do użytkowania Każda umowa leasingowa będzie miała swoje odzwierciedlenie w bilansie leasingobiorcy (usunięcie dotychczasowego podziału na leasing operacyjny i finansowy); Ujęcie w bilansie na datę rozpoczęcia leasingu, tj. dzień w którym leasingodawca udostępnia składnik aktywów do użytkowania dla leasingobiorcy. Rachunkowość leasingobiorcy Jeden model ujęcia leasingu dla leasingobiorcy Leasing operacyjny Leasing finansowy 1. Wg obecnego MSR 17 Dwa modele 2. Wg Projektu Standardu Prawo do użytkowania Jeden model – dla wszystkich umów

9 PwC Rachunkowość leasingobiorcy Jeden model ujęcia leasingu dla leasingobiorcy 9 Bilans Aktywo z tytułu prawa do używania przedmiotu Rachunek zysków i strat Zobowiązanie do zapłaty opłat leasingowych Amortyzacja prawa do używania przedmiotu Koszt odsetek ustalony według zamortyzowanego kosztu Wycena początkowa w wartości bieżącej (zdyskontowanej) płatności leasingowych Kapitalizacja kosztów zawarcia umowy leasingu Wycena początkowa w wartości bieżącej (zdyskontowanej) płatności leasingowych Krańcowa stopa procentowa leasingobiorcy Można użyć stopy procentowej leasingodawcy Amortyzacja aktywa zgodnie ze sposobem użytkowania (MSR38) Aktywo wchodzi w zakres MSR36 (utrata wartości) Wycena zobowiązania metodą zamortyzowanego kosztu Koszt odsetek w rachunku zysków i strat Wg Projektu Standardu

10 PwC Szacowanie okresu leasingu Rachunkowość leasingobiorcy Komplikacje - oszacowanie wartości aktywa i zobowiązania Okres leasingu Oczekiwany okres trwania umowy z uwzględnieniem opcji przedłużenia jako sumy okresów wartościowanych prawdopodobieństwem przedłużenia 10 Dyskusje IASB: Okres trwania umowy leasingu - minimalny okres leasingu plus opcję przedłużenia umowy w przypadku gdy występują znaczące ekonomiczne zachęty do skorzystania z tej opcji przez spółkę Standard będzie zawierał nowy zestaw wskaźników do klasyfikacji Okres umowy - 5 lat Opcja przedłużenia - 5 lat

11 PwC Szacunek przepływów pieniężnych Leasing – nowe ujęcie Rachunkowość leasingobiorcy Komplikacje - oszacowanie wartości aktywa i zobowiązania Płatności leasingowe Szacunki wartości oczekiwanej (także z uwzględnieniem płatności warunkowych) 11 Dyskusje IASB: Zmienne płatności leasingowe powinny obejmować: –Wszystkie płatności warunkowe oparte na stawce bądź indeksie, –Wszystkie płatności warunkowe które stanowią ukryte minimalne płatności leasingowe (tj. postanowienia umowy zapobiegające unikaniu płatności), –Te części gwarancji wartości końcowej, które zgodnie z przewidywaniami mają zostać zapłacone, –Wszystkie inne płatności warunkowe oparte na wykorzystaniu aktywa bądź osiąganych wynikach jeśli są w istocie płatnościami stałymi. Kwoty wynikające ze zmiennych płatności powinny być ujmowane metodą najlepszego szacunku, a nie proponowaną wcześniej metodą ważonego prawdopodobieństwa.

12 PwC Rachunkowość leasingobiorcy Większa pracochłonność przy zamknięciu okresu – weryfikacja szacunków 12 Obowiązek weryfikacji szacunków BilansRachunek zysków i strat Zmiana oczekiwanego okresu umowyKorekta aktywa i zobowiązania Zmiany oczekiwanych kwot płatności (np. warunkowych): dotycząca przeszłego lub bieżącego okresu Korekta zobowiązaniaWynik roku bieżącego dotycząca przyszłych okresówKorekta aktywa i zobowiązania Wg Projektu Standardu

13 PwC Ujęcie opcji zakupu Rachunkowość leasingobiorcy Komplikacje - oszacowanie wartości aktywa i zobowiązania Opcje zakupu Ujęcie w chwili wykonania 13 Dyskusje IASB: Kierunek prac: opcje zakupu powinny być uwzględniane w wartości płatności leasingowych jeżeli jest istotna zachęta do ich realizacji, np. cena znacznie poniżej ceny rynkowej.

14 PwC 14 13 grudnia 2010 Przykład Ujęcie w księgach leasingobiorcy Umowa najmu powierzchni biurowej Wartości ujęte w bilansie mogą zależeć w dużym stopniu od oceny leasingobiorcy odnośnie okresu trwania umowy leasingu. Czynsz 2 mln zł rocznie Umowa na 10 lat Opcjonalnie przedłużenie o 10 lat – niepewna lub pewna realizacja 2% stała indeksacja inflacyjna Skutki: -Znaczne różnice w wartościach bilansowych i wskaźnikach

15 PwC Przykład Ujęcie w księgach leasingobiorcy (cd.) Umowa najmu powierzchni biurowej Ujęcie w okresach kolejnych (wynik): -Amortyzacja prawa do użytkowania aktywa -Koszt odsetek Skutki: -Większe koszty na początku umowy leasingu -Niedopasowanie kosztu i przepływów gotówkowych -Wzrost wskaźnika EBITDA, niższe koszty operacyjne 15

16 PwC Przykład Ujęcie w księgach leasingobiorcy – zmiana szacunków Umowa najmu powierzchni biurowej Ten sam przykład co poprzednio, ale: Po roku 7 zarząd ocenia, że przedłużenie umowy do 15 lat jest pewne Skutki: Wzrost zobowiązań z tytułu leasingu i wartości prawa do użytkowania Wzrost całkowitego rocznego kosztu leasingu Fluktuacja wyników z roku na rok i wskaźników Konieczność przeliczenia aktywów, zobowiązań i przyszłych kosztów Księgowanie na dzień zmiany szacunków: Dr Prawo do użytkowania aktywa8,6 mln zł Cr Zobowiązanie z tytułu leasingu 8,6 mln zł 16

17 PwC Rachunkowość leasingodawcy 17

18 PwC Rachunkowość leasingodawcy Modele prezentowane w Projekcie Standardu 18 Performance obligation Derecognition Receivable and residual Projekt standardu Obecna propozycja

19 PwC Rachunkowość leasingodawcy Ujęcie księgowe leasingodawcy 19 Derecognition approach/ Receivable and residual BilansRachunek zysków i strat Częściowe usunięcie leasingowanego aktywa z bilansu Pozostawienie residual asset Rozpoznanie należności (prawa do uzyskiwania płatności leasingowych) w wartości bieżącej przyszłych płatności Możliwe rozpoznanie przychodu w związku z usunięciem aktywa (różnica pomiędzy wartością należności a wartością usuwanego aktywa) Przychód odsetkowy (wycena należności metodą zamortyzowanego kosztu) Test na utratę wartości prawa do uzyskiwania płatności leasingowych oraz residual asset

20 PwC Rachunkowość leasingodawcy Receivable and residual – zysk pewny 20 Wartość godziwa aktywa Wartość bieżąca przepływów/ należności (PV) z tytułu leasingu Wartość księgowa leasingowanego aktywa Wartość rezydualna Wartość wyksięgowana Wynik na transakcji Wynik do rozpoznania na umowie leasingu

21 PwC Implikacje biznesowe 21

22 PwC Implikacje biznesowe …czyli o czym należy pamiętać! Wskaźniki finansowe i operacyjne 22 Zmiany w ujęciu leasingu

23 PwC Implikacje biznesowe Wpływ na wskaźniki finansowe i operacyjne 23 BranżaŚredni wzrost zadłużenia (oprocent.) % spółek ze wzrostem >25% Średni wzrost dźwigni finansowej Średni wzrost EBITDA Handel detaliczny213716455 Usługi profesjonalne158521927 Hotelarstwo101411830 Transport i logistyka95383144 Budownictwo6820814 Średnia wszystkich branż 58241318 Wytwórczy5021913 Handel hurtowy34281721 Paliwowy i wydobywczy3016710 Usługi finansowe2711615 Rozrywka25181913 Usługi telekomunikacyjne23212016 Źródło: Badanie przeprowadzone w 2010 r. (przed ogłoszeniem Projektu Standardu) przez PwC i Wyższą Szkołę Zarządania w Rotterdamie na bazie sprawozdań finansowych 3.000 przedsiębiorstw

24 PwC Implikacje biznesowe …czyli o czym należy pamiętać! Wskaźniki finansowe i operacyjne Umowy z podmiotami gospodarczymi Istotne szacunki Komunikacja z kontrahentami Zmiany w systemach IT / księgowych 24 Zmiany w ujęciu leasingu

25 PwC Implikacje biznesowe Systemy IT 25 Czy istniejące systemy księgowe potrafią obsłużyć zmian, jakie są planowane w rachunkowości leasingu? System IT powinien obsłużyć m.in. następujące procesy: -Ewidencję wszystkich umów leasingu oraz ich kluczowych warunków -Odpowiednią klasyfikację i dobór modelu rachunkowego -Kalkulację aktywa i zobowiązania leasingowego na każdą datę bilansową w rozbiciu na każdy komponent -Uwzględnienie elementu płatności warunkowych -Rejestrację zmian w aktywie i zobowiązaniu leasingowym (tabela ruchu) -Rekalkulację związaną ze zmianą szacunków -Śledzenie różnic w ujęciu podatkowym i księgowym (MSSF i PSR)

26 PwC Implikacje biznesowe …czyli o czym należy pamiętać! Wskaźniki finansowe i operacyjne Umowy z podmiotami gospodarczymi Istotne szacunki Komunikacja z kontrahentami Zmiany w systemach IT / księgowych Procedury kontrolne i procesy Proces pozyskiwania informacji Podatki 26 Zmiany w ujęciu leasingu

27 PwC Wstępna ocena wpływu zmian na branżę leasingową w Polsce 27

28 PwC Wyniki analizy … ogólna charakterystyka Grupy respondentów 28 30% udział w rynku 17,4 mld zł suma aktywów na 31.12.2010 Zdecydowana przewaga leasingu finansowego vs leasing operacyjny (98% vs 2%) Większość uczestników stosuje MSSF bądź do sprawozdawczości statutowej bądź do sprawozdawczości grupowej

29 PwC Wyniki analizy … zmiany do MSR17 i ocena ich wpływu na Spółkę! 29 Znajomość proponowanych zmian do standardu Poziom zaawansowania przeprowadzanej analizy wpływu na działalność Spółki – głównie wstępna faza analiz i konsultacji Potencjalne konsultacje z leasingobiorcami, jednakże spodziewana tendencja wśród leasingobiorców do redukcji liczby umów i częściowej ilości leasingowanych aktywów (zamiana na umowy outsourcingowe) Rozpoznanie tematu z poziomu Zarządu i akcjonariuszy Wpływ na ocenę standingu finansowego Spółki, kosztu pozyskania finansowania oraz zmianę wymogów kapitałowych Wpływ na wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Spółki niski bez zmian brak różny dobra wstępne

30 PwC Wyniki analizy … zmiany do MSR17 i ocena ich wpływu na Spółkę! 30 Trudno ocenićNiewielki wpływZnaczący wpływ Model działalności biznesowej XXX Procesy raportowania i zamykania ksiąg XXX Kontrole i procedury wewnętrzne XXX Procesy budżetowaniaXXX Systemy ITXXX Strategie planowania podatkowego XXX leasing operacyjny vs leasing finansowy

31 PwC Wyniki analizy … zmiany do MSR17 i ocena ich wpływu na Spółkę! 31 Wartość dodana z wprowadzenia nowych wymogów Nakłady na dostosowanie Spółki do nowych wymogów vs korzyści płynące dla Spółki znaczące niewielka

32 PwC Wyniki analizy … leasingodawca – leasing operacyjny 32 Opłaty leasingowe obejmują element serwisowy -> konieczność wyodrębnienia tego elementu jako niezależnego do rozpoznania w rachunku zysków i strat Opcja opłat warunkowych -> wycena opłat warunkowych określonych w umowach (np. opartych o indeksy) Rozpoznanie należności leasingowych i wartości rezydualnej – usunięcie aktywa z pozycji rzeczowych środków trwałych Spadek przychodów leasingowych (rozpoznawany przychód odsetkowy) Brak kosztów amortyzacji

33 PwC Wyniki analizy … leasingodawca – leasing finansowy Charakterystyka umów: 33 nieruchomościśrodki transportumaszyny i urządzeniasprzęt informatyczny 21%50%28%1% Opcja przedłużenia/ wcześniejszego zakończenia umowy Opcja zakupuOpłaty warunkowe Gwarancje wartości rezydualnej do 25% v od 75%więcej niż 75%do 25% v od 75%więcej niż 75%

34 PwC Wyniki analizy … leasingobiorca – leasing operacyjny 34 Brak zamieszczonej informacji może wskazywać na brak oceny wpływu tego elementu na sytuację finansową Spółki Potencjalny wpływ na: Wycenę i rozpoznanie aktywów i zobowiązań z tytułu umów leasingu operacyjnego Konieczność weryfikacji wyceny przy każdorazowej zmianie umowy Proces zakupów i budżetowania Wskaźniki zadłużenia (1-27%)

35 PwC Przewidywany harmonogram wdrożenia 35

36 PwC Plan wdrożenia Harmonogram wdrożenia 36 2015 2012 2013/2014 Oczekiwany okres wdrożenia Okres porównawczy Praktyczny wpływ nowego standardu 2014 / 2015 Faza przygotowania dziś FS Budżetowanie zgodne z nowym standardem FS

37 PwC Plan wdrożenia Zorganizowane podejście do wdrożenia Szkolenie / nabycie wiedzy Identyfikacja i analiza umów i transakcji Wstępna ocena wpływu Ocena gotowości pod kątem procesu i systemów Planowanie strategiczne pod kątem przyszłości Przygotowanie planu wdrożenia Zmiany do strategii biznesowej Uaktualnienie polityk rachunkowości Zmiany / up-grade systemów Zmiany procedur księgowych i operacyjnych Negocjacje ze stronami trzecimi Konwersja bilansów otwarcia Wdrożenie i stosowanie standardu w normalnym toku działalności Aktualizacja raportowania Bieżące monitorowanie wdrożenia 37 Faza III Wdrożenie (2014-2015) Faza II Ostateczny standard (2012-2013) Faza I Projekt standardu MSSF jutro... Zarządzanie projektem, komunikacja, transfer wiedzy MSSF dzisiaj...

38 Dziękujemy za uwagę Niniejsza publikacja została opracowana w celach informacyjnych i zawiera jedynie ogólne wskazówki odnośnie przedmiotu publikacji. Jej zadaniem nie było udzielenie specjalistycznej porady. Nie powinni Państwo działać na podstawie informacji zawartych w publikacji bez uzyskania odnośnej specjalistycznej porady. Nie udziela się żadnego oświadczenia ani gwarancji (wyraźnej lub dorozumianej) co do dokładności lub kompletności informacji zawartych w publikacji i – w zakresie dozwolonym prawem – PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. nie bierze na siebie żadnych zobowiązań i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności i obowiązku zachowania staranności w związku z konsekwencjami działań lub zaniechań Państwa lub dowolnej innej osoby na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji oraz wszelkich decyzji podejmowanych na jej podstawie. © 2011 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa PricewaterhouseCoopers oraz PwC odnosi się do sieci firm członkowskich PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Każda z firm stanowi oddzielny i niezależny podmiot prawny i żadna nie jest przedstawicielem PwCIL ani żadnej innej firmy członkowskiej. PwCIL nie świadczy żadnych usług na rzecz klientów. PwCIL nie przyjmuje odpowiedzialności ani nie bierze na siebie zobowiązań z tytułu działań lub zaniechań dowolnych swoich firm członkowskich i nie ma zdolności do kontrolowania ich zawodowego osądu ani do zobowiązania ich do czegokolwiek w jakikolwiek sposób. Żadna firma członkowska nie przyjmuje odpowiedzialności ani nie bierze na siebie zobowiązań z tytułu działań lub zaniechań dowolnych innych firm członkowskich i nie ma zdolności do kontrolowania zawodowego osądu jakiejkolwiek innej firmy członkowskiej ani PwCIL, ani do zobowiązania ich do czegokolwiek w jakikolwiek sposób. Kontakt: Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa E-mail: katarzyna.gospodarczyk@pl.pwc.com Tel. kom. +48 502 18 4029 Aneta Kaźmierska E-mail: aneta.kazmierska@pl.pwc.com Tel. kom. +48 502 18 4251


Pobierz ppt "22 listopada 2011 r. www.pwc.com Projekt Standardu Leasing oraz jego wpływ na sprawozdawczość finansową i branżę leasingową w Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google