Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z podatnikami Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z podatnikami Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z podatnikami Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku
16 marca 2010 r.

2 Obowiązki płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych

3 pdof – płatnik – zryczałtowany podatek dochodowy
Od r. 1).Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy art.30 ust.1 pkt 5a   z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 lub 5-9, jeżeli suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł - w wysokości 18 % przychodu, 2.art.13 pkt 2 lub 5-9 – inne niż w/w - zaliczki na podatek dochodowy – stawka najniższa tj. 18% wg zasad z ustawy (koszty, ubezp.społeczne i zdrowotne) Uwaga, gdy odbiorcą jest osoba nie mająca miejsca zamieszkania w RP zastosowanie ma art.29 ustawy o pdof

4 pdof – płatnik – zryczałtowany podatek dochodowy
Pismo  z r. Izba Skarbowa w Warszawie nr IPPB2/ /09-4/LK  Użyte przez ustawodawcę w art.30 ust.1 pkt 5a  sformułowanie "z tego samego tytułu" oznacza, że czynności określone w jednym punkcie art. 13 należą do tego samego tytułu

5 pdof – płatnik – zryczałtowany podatek dochodowy
Powyższy przepis, aby mógł być zastosowany, muszą być spełnione łącznie następujące przesłanki: - osoba, z którą zawarto umowę nie jest pracownikiem płatnika, - osoba, z którą zawarto umowę musi uzyskiwać przychód z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2lub pkt 5-9ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, - suma należności musi być określona w umowie lub w umowach zawartych z tą osobą, suma należności nie może przekraczać miesięcznie 200 zł od tego samego podmiotu. - należność ta musi być określona w okresach miesięcznych. Z treści ww. przepisu wyraźnie wynika, że chodzi o kwoty określone w umowie, a niewypłacone

6 pdof – płatnik – zryczałtowany podatek dochodowy
A. Jeżeli kwota wynikająca z umowy będzie przekraczała wartość 200 zł miesięcznie (np zł) a nie wynika z niej, jaka należność przypada za dany miesiąc warunki do zastosowania ryczałtowej stawki podatku nie będą spełnione, tym samym płatnik powinien dokonać poboru zaliczki na podatek według zasad określonych w art. 41 ust. 1 ustawy. W takim przypadku bez znaczenia pozostaje kwestia rozliczenia zleceniodawcy ze zleceniobiorcą, tj. czy należności zostaną wypłacone okresowo w ratach przekraczających 200,00 zł, czy jednorazowo. Istotne znaczenie dla poboru zryczałtowanego podatku ma kwota na jaką została zawarta przedmiotowa umowa tzn. żeby wartość jej nie przekroczyła 200,00 zł miesięcznie, a nie kwoty dokonywanych wypłat.

7 pdof – płatnik – zryczałtowany podatek dochodowy
B. W sytuacji gdy pierwsza umowa została zawarta na kwotę niższą niż 200 zł, i w tym samym miesiącu zawarto drugą umowę zlecenia i łącznie miesięczna kwota należności przekracza wartość 200 zł z tą samą osobą, w takim przypadku dyspozycja art. 30 ust. 1 pkt 5a powołanej ustawy nie ma zastosowania. Gdy od pierwszej wypłaty pobrano zryczałtowany podatek, w takiej sytuacji przy kolejnej należy pobrać zaliczkę na podatek i jednocześnie dokonać korekty wyliczenia podatku wcześniej pobranego. Czyli przy drugiej wypłacie należy obliczyć zaliczkę od sumy wypłat (pierwszej i kolejnej) a następnie pobrać ją w wysokości różnicy między kwotą należną a pobranym podatkiem w formie ryczałtu. Kwotę pobranego podatku należy wykazać w PIT-11.

8 pdof – płatnik – zryczałtowany podatek dochodowy
C.W sytuacji gdy z już zawartych umów wynika, że miesięczna kwota z tego samego tytułu przekroczy wartość 200 zł to pomimo, że któraś z umów nie zostanie wykonana i w efekcie przychód nie zostanie uzyskany, co spowoduje, że miesięczna kwota z tytułu umów zlecenia nie przekroczy 200 zł - pobrana zaliczka na podatek zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 ww. ustawy jest już zaliczką należną i nie powinna podlegać korekcie.

9 pdof – płatnik – zryczałtowany podatek dochodowy
Pismo z r. IS w Katowicach nr IBPBII/2/ /09/JG W sytuacji gdy wynagrodzenie z tytułu zawieranych z osobami niebędącymi pracownikami umów o dzieło i umów zlecenia, w których to umowach nie określono w sposób kwotowy należności nie będzie ono podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym nawet wtedy, gdy na koniec miesiąca okaże się, że wynagrodzenie nie przekracza 200 zł. , nie występuje bowiem przesłanka, iż suma należności jest określona w umowie lub w umowach. Hipoteza tego przepisu wymaga, by już w momencie zawierania umowy strony ustaliły kwotowo konkretną stawkę poniżej 200 zł. Wniosek taki sugeruje użycie przez ustawodawcę słów "należności określonych w umowie lub umowach".

10 pdof – płatnik – zryczałtowany podatek dochodowy
Pismo z r.  Izba Skarbowa w Warszawie nr IPPB2/ /09-2/AS). Zlecenie do 200 zł nie zawsze na ryczałcie Jeśli z umowy-zlecenia lub o dzieło nie wynika konkretna kwota miesięcznego wynagrodzenia, to nie stosuje się do niej obliczania podatku w uproszczonej formie.

11 Pdof – płatnik – imprezy integracyjne
Pismo z dnia 11 grudnia 2009 r. Ministerstwo Finansów DD3/033/106/KDJ/08/PK-1048  Udział w imprezie integracyjnej zorganizowanej przez pracodawcę stanowi dla pracownika opodatkowany przychód ze stosunku pracy. Wnioskodawca zorganizował imprezę integracyjną dla pracowników, która miała charakter otwarty, a uczestnictwo w spotkaniu poszczególnych pracowników zostało potwierdzone ich podpisami na liście obecności. "otwarty" charakter imprezy oznaczał wyłącznie dobrowolność udziału w spotkaniu, podpisanie listy obecności wskazuje, iż pracodawca posiadał wiedzę, kto skorzystał z nieodpłatnego świadczenia. Bez względu zatem na sposób zapłaty za zorganizowanie tego spotkania, indywidualizacja świadczeń, jakie otrzymali pracownicy, a co zatem idzie kwota przychodu ze stosunku pracy, jaką uzyskali jest możliwa do ustalenia. Warto również zwrócić uwagę na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 1998 r., sygn. akt I SA/Ka 1719/96, zgodnie z którym "ewentualne trudności towarzyszące indywidualizacji świadczeń na rzecz poszczególnych pracowników mają charakter drugorzędny i nie mogą wpływać na byt i zakres obowiązku podatkowego.

12 Pdof – płatnik – imprezy integracyjne
Pismo z IS w Warszawie nr IPPB2/ /09-2/MG Stan faktyczny Spółka przygotowuje listę osób zaproszonych na daną imprezę integracyjną. Spółka nie ma jednak 100% gwarancji, że wszystkie osoby, których nazwiska znajdują się na liście, faktycznie wzięły udział w imprezie. Może się okazać, że dany pracownik uprawniony do wzięcia udziału w imprezie nie przyszedł, z uwagi np. na chorobę. Nie zawsze przy wejściu na imprezę sprawdzana jest lista obecności, chociaż w niektórych wypadkach może się zdarzyć, że pracownicy przychodzący na imprezę podpisują się na liście. W takim wypadku Spółka wie, który z pracowników był obecny na imprezie.

13 Pdof – płatnik – imprezy integracyjne
O powstaniu przychodu ze stosunku pracy nie przesądza fakt skorzystania przez pracownika z oferowanych przez pracodawcę spotkań integracyjnych oraz wszelkich atrakcji zapewnionych podczas tych imprez, lecz samo otrzymanie przez pracownika możliwości skorzystania z imprez integracyjnych o określonej wartości pieniężnej (w zależności od formy w jakiej spotkanie to zostało zorganizowane, tj. w restauracji, teatrze, w miejscu pracy, w postaci festynu, pikniku). Postawienie do dyspozycji pracownikowi nieobowiązkowego uczestnictwa w spotkaniach integracyjnych, które skierowane są tylko do pracowników Spółki, stanowi nieodpłatne świadczenie, którego wartość ustala się według cen ich zakupu. Ryczałtowy sposób opłacania przez pracodawcę kosztów związanych z organizacją poszczególnych imprez, także tych połączonych z dodatkowymi atrakcjami nie stanowi przeszkody w ustaleniu wartości świadczenia przypadającego na każdego uprawnionego pracownika.

14 Pdof – płatnik – imprezy integracyjne
Nieistotne jest przy tym, co i ile dany pracownik skonsumował, czy korzystał z zapewnionego transportu oraz z ilu i jakich atrakcji skorzystała, gdyż koszty zakupu poszczególnych postawionych do dyspozycji świadczeń ponoszone są niezależnie od tego czy pracownicy skorzystają z nich w pełnym zakresie, czy też nie. Istotnym dla celów podatkowych jest to, że pracownik miał możliwość skorzystania z udziału w poszczególnych spotkaniach integracyjnych zaoferowanych mu przez pracodawcę – zostały mu one postawione do dyspozycji. Spółka w oparciu o listę pracowników, którzy zostają zaproszeni na poszczególne imprezy integracyjne winna ustalać wartość nieodpłatnego świadczenia, dla każdego z nich, bez względu na to, który pracownik wziął udział w spotkaniu.

15 Pdof – płatnik – imprezy integracyjne
Wartość świadczenia, jaką Spółka winna doliczyć do przychodu danego pracownika należy obliczyć dzieląc łączną kwotę wynikającą z wystawionych przez firmy zewnętrzne faktur lub rachunków za poszczególne spotkania integracyjne, w posiadaniu których jest Spółka (np. faktura lub faktury za zorganizowany festyn, piknik, za usługę gastronomiczną lub catering, koszt wynajmu teatru lub stosownej sali) przez liczbę pracowników zaproszonych - mogących wziąć udział w danym spotkaniu integracyjnym. Nadmienić należy, iż ewentualne trudności towarzyszące indywidualizacji świadczeń na rzecz poszczególnych pracowników mają charakter drugorzędny i nie mogą wpływać na byt i zakres obowiązku prawnego. Tak więc, problemy techniczne związane z ujednoliceniem ogólnej kwoty w formie ryczałtu nie mogą prowadzić do niemożności wyodrębnienia jaka wartość opłacanej kwoty przypada na danego pracownika.

16 Pdof – płatnik – nieodpłatne świadczenia
WSA we Wrocławiu z r. I SA/Wr 354/09  Na gruncie obowiązującego prawa podatkowego ponoszone koszty pakietu usług medycznych wykupionych na rzecz pracownika stanowią jego przychód ze stosunku pracy w postaci nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i - odpowiednio ze stosunku cywilnoprawnego na podstawie art. 13 w momencie ich faktycznego uiszczenia

17 Obowiązki płatnika – odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne przez płatnika od dochodu podatnika art.32 ust.2.  Za dochód, o którym mowa w ust. 1 i 1a, (dochód z pracy) uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody w rozumieniu art. 12 oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia wypłacane przez płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 lub 3 oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) lub pkt 2a).

18 Obowiązki płatnika – odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne przez płatnika od dochodu podatnika Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot: art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych b) potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenia emerytalne – (podatnik - 9,76%) i rentowe (od r. podatnicy ,5% oraz na ubezpieczenie chorobowe (2,45 % - podatnik), odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

19 Obowiązki płatnika – odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne przez płatnika od dochodu podatnika po odliczeniu kwot:   art.26 ust.1 pkt 2a składek zapłaconych w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 13a-13c,

20 Obowiązki płatnika – odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne przez płatnika od dochodu podatnika Art.26 ust. 13b.  Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2a, nie dotyczy składek:  1)   których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,  2)   odliczonych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym państwie, albo od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 2. 13c.  Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2a, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne.

21 Obowiązki płatnika – odliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne przez płatnika od dochodu podatnika art.32 ust. 3b Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3 zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w tym miesiącu przez zakład pracy ze środków podatnika

22 Obowiązki płatnika – odliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne przez płatnika od dochodu podatnika Art. 27b ust. 1. Podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę:  pkt1)   składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027): a)  opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, b)  pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku,

23 Obowiązki płatnika – odliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne przez płatnika od dochodu podatnika Art..27b ust.1 pkt 2)   składki zapłaconej w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż RP państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG, lub w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 4. ust.4.  Obniżenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się, pod warunkiem że: 1)   nie dotyczy składki, której podstawą wymiaru jest dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest RP,  2)   składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne zapłacona w innym niż RP państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG lub w Konfederacji Szwajcarskiej nie została odliczona od dochodu (przychodu) albo podatku w tym państwie albo nie została odliczona na podstawie art.26 ust. 1 pkt 2a, 3)   istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest RP, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie  zdrowotne.

24 Obowiązki płatnika – odliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne przez płatnika od dochodu podatnika art.27b ust.2.  Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

25 Korekty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Pismo z r. IS w Katowicach nr IBPBII/1/ /09/MK Jak rozliczyć podatkowo niedopłatę składek na ubezpieczenia społeczne (część finansowana ze środków ubezpieczonego) oraz nadpłatę na ubezpieczenie zdrowotne pracownika wnioskodawcy za lata

26 Korekty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Kwota nie pobranych składek na ubezpieczenia społeczne (składki emerytalnej i rentowej) w latach , którą pracownik wpłaci w 2009r. wnioskodawcy – płatnikowi, należy wykazać w informacji PIT-11 – w pozycji: „Składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w przepisach ustawy, podlegające odliczeniu od dochodu” łącznie z kwotą składek potrąconych w 2009r. przez płatnika ze środków podatnika, tj. składek o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy. W PIT-11 nie wykazuje się jedynie składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a 52c ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie Ordynacji Podatkowej zaniechano poboru podatku. W niniejszej sprawie ww. kwota składek zostanie wpłacona pracodawcy przez pracownika, zatem można przyjąć, iż ww. składka pobrana zostanie w 2009r. ze środków pracownika

27 Korekty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Jeżeli platnik zwróci w 2009r. kwoty pobranych w latach składek na ubezpieczenie zdrowotne, pracownik składając roczne zeznanie o wysokości osiągniętego przychodu za rok 2009 obowiązany jest na podstawie art. 45 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób doliczyć do należnego podatku za 2009r. kwoty zwróconych składek (uprzednio odliczonych). W związku z czym płatnik nie ma obowiązku wykazania ww. zwróconych składek w informacjach PIT-11 wystawianych za 2009r. Jednak powinien poinformować na piśmie pracownika o zwróconych składkach na ubezpieczenie zdrowotne oraz o obowiązku wynikającym z ww. art. 45 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

28 Zwrot składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od 01.01.2009 r.
Art. 45 ust.3a.  W przypadku otrzymania zwrotu uprzednio: 1)    zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 2)   odliczonej darowizny, 3)   (uchylony), 4)   (uchylony), 5)    zapłaconego za granicą i odliczonego podatku - w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności, podatnik jest obowiązany doliczyć odpowiednio do dochodu lub podatku, obliczonego zgodnie z art. 27 albo art. 30c, kwoty uprzednio odliczone.

29 Zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne
Pismo z dnia 21 stycznia 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/ /09-2/AS  Kwota składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwrócona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem pracodawcy jako płatnika składek, stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy bowiem stanowi zwrot uprzednio nienależnie pomniejszonego przychodu ze stosunku pracy. Stąd też kwotę zwróconych składek - bez względu na to, czy jest to zwrot składek pobranych od pracownika w ubiegłych latach podatkowych czy w bieżącym roku - pracodawca dolicza do wynagrodzenia i do pozostałych przychodów uzyskanych przez pracownika w miesiącu zwrotu i pobiera zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do postanowień art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota zwrotu nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, natomiast stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

30 Zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne
IPPB2/ /09-4/AK Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Należy podkreślić, że przy zwrocie składek ubezpieczonemu nienależnie potrąconej części wynagrodzenia, stanowiącej różnicę między zawyżoną częścią składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, finansowaną ze środków ubezpieczonego, a zaniżoną częścią składki na ubezpieczenie zdrowotne, płatnik powinien obliczyć podatek dochodowy. Ponadto od zwracanej ubezpieczonemu nienależnie potrąconej części wynagrodzenia płatnicy powinni potrącić należną składkę na ubezpieczenie zdrowotne, o którą powinni pomniejszyć należną zaliczkę na podatek.

31 Korekty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
W przypadku zwrotu składek za lata ubiegłe nie ma podstaw prawnych do zastosowania innych rozwiązań podatkowych, takich jak, obniżenie pobieranych na bieżąco składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe czy korekty informacji o dochodach uzyskanych przez pracownika na stosownym druku PIT-11 sporządzonej przez pracodawcę za lata poprzednie, gdyż informacja ta wystawiana za rok, ma odzwierciedlać stan faktyczny, a więc wysokości pobranych przez płatnika składek, a nie wysokości składek należnych. Również nie ma podstaw prawnych do korekty deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wynagrodzeń według ustalonego wzoru PIT-4, sporządzonych przez pracodawcę za poszczególne miesiące 1999 r., gdyż te deklaracje też odzwierciedlały stan faktyczny, wynikający z faktycznie wypłaconych wynagrodzeń w danych miesiącach.

32 1. Podatek dochodowy od dochodów
Podatek dochodowy od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych Art. 22.  1.  Podatek dochodowy od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustala się w wysokości 19 % uzyskanego przychodu.

33 Podatek dochodowy od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych Art. 10. 1.  Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także: 1)dochód z umorzenia udziałów (akcji), 2)dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki, w celu umorzenia tych udziałów (akcji), 3)wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, 4)dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach – dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej, Od r. 8)  wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia

34 Podatek dochodowy od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych Art.22 ust. 4.  Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka: - podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub - w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE lub -w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, (Norwegia, Islandia i Lichtenstein) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

35 Podatek dochodowy od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 3)spółka z Rzeczypospolitej Polskiej, z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub z państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 % (w latach 2007 2008 – 15%) udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1 (Polskiej), 4)odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest: a)spółka, o której mowa w pkt 2, albo b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.

36 Podatek dochodowy od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 4a.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 4b. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, uzyskująca dywidendy lub inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19 % dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

37 Podatek dochodowy od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 4c. Przepisy ust. 4-4b stosuje się odpowiednio do: 1) spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z ), 2) dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, wypłacanych przez spółki, o których mowa w ust. 4 pkt 1, spółkom podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym określony w ust. 4 pkt 3 bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki, o której mowa w ust. 4 pkt 1, ustala się w wysokości nie mniejszej niż 25 %.

38 Przychody nierezydentów
Art. 26. 1.  Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

39 Pobór zryczałtowanego podatku dochodowego art.21 pdop
Art.26 ust.1c pdop  Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przez spółkę, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2, bądź spółkę, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2: 1) jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji, lub 2) istnienia zagranicznego zakładu - zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

40 Podatek dochodowy od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych Art. 7. 1. Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. 3. Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się:  1)   przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku,   2)    przychodów wymienionych w art. 21 i 22, przy czym w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład uwzględnia się przychody wymienione w art. 21, jeżeli związane są z działalnością zakładu,  3)    kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w pkt 1 i 2, przy czym w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład uwzględnia się koszty uzyskania przychodów wymienionych w art. 21, jeżeli przychody te zostały uwzględnione przez podatnika przy ustalaniu dochodu przypadającego na zagraniczny zakład,

41 Nowe wzory CIT w 2010 r. Od r. obowiązuje rozporządzenie MF z r. Dz. U. nr 224, poz.1798 CIT-6R Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). CIT-10Z Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wzory stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2010 r. Płatnicy i podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2010 r., a zakończy się po tym dniu, do końca przyjętego roku podatkowego stosują dotychczasowe wzory,. obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

42 Ustalanie podstawy opodatkowania po śmierci pracownika art.18
art. 63 (1). Kodeksu pracy § 1 Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. § 2  Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. (art.18 ustawy o pdof – zaliczka na podatek dochodowy) W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku. (wówczas do wypłaconej należności nie stosuje się nie ustawy o pdof – art. 2 )

43 Podatek dochodowy od osób prawnych

44 Przychody - zakłady opieki zdrowotnej
Pismo z r. Nr IS w Poznaniu nr ILPB3/ /08-4/HS Stan faktyczny Szpital realizując zadanie publiczne polegające na zapewnieniu opieki zdrowotnej obywateli przyjmuje pacjentów powyżej ograniczeń wprowadzonych przez płatnika (Narodowy Fundusz Zdrowia) w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. Podatnik sporządza dwie faktury miesięcznie w zakresie danej umowy, tj. jedną fakturę do limitu określonego w umowie oraz drugą na świadczenia przekraczające zakres wartościowy określony w umowie. NFZ przyjmuje do realizacji faktury „do limitu umowy”, a faktury na świadczenia ponadlimitowe odrzuca, uznając to obciążenie jako niezgodne z umową.

45 Przychody - zakłady opieki zdrowotnej
Uzasadnienie W świetle art. 6 ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej zakład opieki zdrowotnej udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie, w przepisach odrębnych lub w umowie cywilnoprawnej Wartości wynikające z faktur (przyjętych przez NFZ) stanowią – w myśl art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - przychody podatkowe w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, tj. w ostatnim dniu miesiąca, w którym wykonano usługi. Świadczone przez Szpital usługi zdrowotne ponad limit ustalony w umowie z NFZ (udokumentowane fakturami VAT odrzuconymi przez NFZ) są nieodpłatne. Wobec powyższego, równowartość świadczeń zdrowotnych wykonywanych nieodpłatnie przez Szpital ponad kwotę wynikającą z umowy nie stanowi przychodu podatkowego, ponieważ przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują ustalania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia usług po stronie podatnika (w tym Szpitala) świadczącego te usługi.

46 Przychody - zakłady opieki zdrowotnej
Gdy określone w umowie z NFZ limity ulegają zwiększeniu i Szpital przedkłada do rozliczenia faktury korygujące zwiększając wartość należności objętych limitem i jednocześnie zmniejszając wartość świadczeń „ponadlimitowych”. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie określają jednak zasad dokonywania korekt przychodów. Brak jest również uregulowań dotyczących momentu powiększenia (zmniejszenia) przychodów, tj. czy przychód powiększa się (pomniejsza) w dacie korekty, czy też w dacie powstania przychodu należnego.

47 Przychody - zakłady opieki zdrowotnej
Do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są należne podatnikowi, czyli są wymagalne, niewątpliwe i bezwarunkowe, choć nie ma znaczenia czy już je faktycznie uzyskał. Uzyskanie przychodu należnego ma miejsce w momencie wykonania czynności będącej tytułem uzyskania prawa do świadczenia wzajemnego w dniu jej wykonania bądż w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. Późniejsze – w następnym okresie podatkowym - wystawienie faktury VAT korygującej nie powoduje zmiany daty powstania tego przychodu. W związku korekta przychodu wynikająca z faktury korygującej wystawionej w terminie późniejszym powinna zostać odniesiona do przychodów danego okresu rozliczeniowego. Korygując in plus czy in minus wartość świadczeń zdrowotnych wykonanych w ramach limitu wynikającego z umowy z NFZ, należy dokonać, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, korekty przychodów w tym okresie rozliczeniowym, w którym ujęto fakturę pierwotną

48 Przychody - zakłady opieki zdrowotnej
Wyrok WSA w Bydgoszczy z r.I SA/Bd 847/09 Stan faktyczny Szpital w 2003r. wykonał świadczenia zdrowotne ponad limit określony kontraktem z NFZ na rzecz świadczeniobiorców w stanie nagłym lub pilnym w warunkach zagrożenia zdrowia lub życia. Wartości tych świadczeń szpital nie zaewidencjonował w księgach rachunkowych w 2003 r. po stronie przychodów, nie wykazał w rachunku zysków i strat sporządzonym na dzień 31 grudnia 2003 r. oraz nie zaliczył do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w roku 2003. Koszty wykonania przedmiotowych świadczeń zostały zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodu w 2003

49 Przychody - zakłady opieki zdrowotnej
Wyrok WSA w Bydgoszczy z r.I SA/Bd 847/09 Mając na uwadze, iż działalność szpitala jest działalnością gospodarczą, a z tytułu udzielonych w jej ramach świadczeń zdrowotnych w 2003 r. na rzecz świadczeniobiorców w stanie nagłym lub pilnym w warunkach zagrożenia zdrowia i życia, nie objętch umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia na ten rok przysługuje roszczenie o zapłatę, Sąd w pełni aprobuje stanowisko organów, iż przychody z tej działalności należało kwalifikować zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy podatkowej, tj. jako przychód należny za usługi wykonane w roku 2003. Pogląd ten podzielił również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w przywołanym wcześniej wyroku z dnia 26 listopada 2007r. sygn. akt I SA/GL 199/07.

50 Przychody z refaktur Pismo IS w Warszawie z r. nr IP-PB /08-5/AG Refakturowanie polega na zafakturowaniu odsprzedaży usług bez doliczania jakiejkolwiek marży. Celem refakturowania jest przeniesienie wyłożonych kosztów przez podmiot refakturujący, na podmiot, który z danych usług faktycznie korzystał, mimo, że podmiot refakturujący fizycznie danej usługi nie świadczy W przypadku refakturowania mamy bowiem do czynienia z wykonaniem przez refakturującego usługi innej, niż usługa, której refakturowanie dotyczy. Z uwagi, iż podmiot refakturujący jest jedynie pośrednikiem w przekazywaniu opłat pomiędzy podmiotem faktycznie świadczącym usługi, a rzeczywistym ich odbiorcą przychód należny z tytułu refakturowania usług powinien być wykazany w dacie wykonania usługi, którą jest data wystawienia refaktury.

51 Art.16 ust.1 pkt 48 Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie

52 Art.16 ust.1 pkt 48 Pismo IS w Bydgoszczy z r. nr ITPB3/ /08/DZ Od miesiąca otrzymania dotacji, kwotę odpisów amortyzacyjnych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów należy ustalić w takiej proporcji, w jakiej pozostaje kwota otrzymanej na dany środek dopłaty, do wartości początkowej tego środka. Nie zachodzi konieczność korygowania kosztów dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych w poszczególnych miesiącach i latach okresu pomiędzy oddaniem środka trwałego do używania a otrzymaniem dofinansowania. Wynika to z faktu, iż odpisy amortyzacyjne od wartości tego środka trwałego naliczane do dnia otrzymania dotacji były dokonywane zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym i prawnym. Niemniej jednak, w miesiącu otrzymania poszczególnych transz dotacji należy wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów część odpisów amortyzacyjnych dokonywanych do miesiąca otrzymania dofinansowania, w takiej proporcji w jakiej pozostaje kwota otrzymanej na dany środek trwały dotacji do wartości początkowej tego środka trwałego.

53 Wierzytelności Art.16 ust.1 pdop Nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów: wierzytelności odpisanych jako przedawnione umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem tych, które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 zostały zarachowane jako przychody należne, (umorzone zobowiązania są przychodem podatkowym – art.12 ust.1 pkt 3), 25) wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem: a) wierzytelności, które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w ust. 2, 26a)  odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt 1,

54 Wierzytelności art. 16 ust. 2  Za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 25 , uważa się te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana: 1) postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo 2) postanowieniem sądu o: a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub b) umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy zachodzi okoliczność wymieniona pod lit. a), lub c) ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, albo 3) protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.

55 Wierzytelności art. 16 ust. 3  Nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną: 1) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26a , w szczególności jeżeli: a) dłużnik zmarł, został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, albo b) zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego lub na wniosek dłużnika zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, albo e) wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo d) wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego.

56 Wierzytelności W myśl art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości odpisu aktualizującego dokonuje się w odniesieniu do: należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości obejmującej likwidację majątku – do wysokości należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności, należności kwestionowanych przez dłużników oraz, z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika, spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizacyjnego – w wysokości tych kwot do czasu ich otrzymania lub odpisania, należności przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.

57 Wierzytelności Art.12 ust.1 pdop- przychodem podatkowym jest:
4) wartość zwróconych wierzytelności, które uprzednio, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 lub 43 zostały odpisane jako nieściągalne lub umorzone i zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, 4d) wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. 4e)równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów art. 6.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dz.U Rezerwy zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy wymienionej w art. 2 w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002 r.stanowią przychody w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 2 w tej części, w jakiej nastąpi ich rozwiązanie lub wykorzystanie w inny sposób.

58 Wierzytelności Art. 35 b ust.3. ustawy o rachunkowości
 Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Art. 35c. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów, w tym również odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych

59 Cesja umowy leasingu Pismo IS w Katowicach z r. IBPBI/2/ /09/AP W następstwie cesji umowy leasingu, podatnik przejmuje wyłącznie prawa i obowiązki cywilnoprawne dotychczasowego leasingobiorcy (korzystającego). Nie przejmuje natomiast praw i obowiązków o charakterze podatkowym. Umową cywilnoprawną nie można bowiem przenieść uprawnień podatkowych. Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) dopuszczają wprawdzie możliwość przejęcia przez nowego korzystającego wszystkich praw i obowiązków poprzedniego leasingobiorcy, bez rozwiązywania umowy leasingowej. Nie oznacza to jednak, iż dokonana cesja umowy leasingu będzie miała analogiczne skutki na gruncie prawa podatkowego. W świetle powyższego, w przypadku cesji umowy leasingu niezbędne jest ustalenie, czy umowa ta stanowi dla nowego leasingobiorcy nadal podatkową umowę leasingu, a tym samym, czy opłaty ponoszone z tego tytułu mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w oparciu o art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

60 Cesja umowy leasingu Umowa leasingu w chwili przystąpienia do niej nowego korzystającego, aby mogła w stosunku do niego wywierać skutki podatkowe w postaci uprawnienia zaliczenia opłat leasingowych do kosztów podatkowych, musi: dalej trwać co najmniej przez okres stanowiący 40% normatywnego okresu amortyzacji oraz suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie z brzmieniem art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, do którego odsyła art. 17a pkt 7 ustawy w zakresie określania wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, za wartość początkową uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia. Literalnie traktowane przepisy nakazują w takim przypadku stosować historyczną wartość początkową przedmiotu umowy.

61 Rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego
Pismo IS w Katowicach z r. nr IBPBI/2/ /09/MS Czy rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego lub cesja umowy leasingu operacyjnego dokonana przed upływem 40% normatywnego okresu amortyzacji powoduje negatywne skutki podatkowe dla Spółki; w szczególności czy Spółka utraci prawo do zaliczenia poniesionych od początku trwania umowy opłat ustalonych w umowie leasingu, z tytułu używania środków trwałych leasingodawcy, jako koszt uzyskania przychodów?

62 Rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera żadnych regulacji nakazujących, by dotychczasowy korzystający musiał wyłączyć z kosztów podatkowych poniesione wydatki w sytuacji, kiedy umowa leasingu operacyjnego zostanie rozwiązana przed upływem jej podstawowego okresu. Nie zawiera także regulacji nakazujących, by dotychczasowy korzystający musiał wyłączyć z kosztów podatkowych wydatki w sytuacji, kiedy dokonuje cesji umowy leasingu na osobę trzecią. Skoro umowa leasingu operacyjnego, w momencie jej zawarcia, spełniała warunki uprawniające do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat leasingowych, a następnie umowa ta zostanie rozwiązana przed upływem podstawowego okresu jej trwania lub nastąpi cesja tej umowy, to fakt ten nie spowoduje, iż dotychczas dokonane opłaty powinny być uznane za wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Takiego skutku rozwiązania umowy leasingu operacyjnego nie przewidują bowiem przepisy art. 16 ust. 1 i rozdziału 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Reasumując, należy uznać, iż w sytuacji wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu bądź cesji ww. umowy, poniesione do tego momentu przez Spółkę opłaty, tj. wstępna opłata leasingowa i miesięczne opłaty leasingowe pozostają kosztem uzyskania przychodów, pod warunkiem wykazania związku pomiędzy ich poniesieniem, a uzyskaniem przychodu.

63 Koszty wynagrodzeń art.15 ust. 4g pdop
Należności ze stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57 pdop lub art. 23 ust.1 pkt 55 pdof - przepis art.15 ust. 4g pdop nie dotyczy należności z art.13 i 18 pdof

64 Koszty wynagrodzeń art.15 ust. 4h pdop
Składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu należności ze stosunku pracy w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone: 1) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów, 2) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca. W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d.

65 Koszty wynagrodzeń Przykład nr 1
- wypłata za styczeń 2009 r. – r. - składki ZUS zapłacone r. Koszt w styczniu 2009 r. Przykład nr 2 - wypłata za styczeń 2009 r. zgodnie z regulaminem pracy – r. - składki ZUS zapłacone – r. Przykład nr 3 - składki ZUS zapłacone – r. Koszt w styczniu 2009 r. – wynagrodzenia za styczeń 2009 r. Koszt w marcu 2009 r. – zapłacone składki ZUS od wynagrodzeń za styczeń wypłaconych w lutym Art.15 ust.4g i 4h pdop

66 Przychód z objęcia udziałów
Przychodami są, w szczególności: (art.12) ust.1 pkt 7 nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio, ust. 1b  Przychód określony w ust. 1 pkt 7 powstaje w dniu: 1) zarejestrowania spółki kapitałowej albo 2) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej, albo 3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji związane jest z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

67 Objęcie udziałów – koszty uzyskania przychodów
1. środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne wartość początkowa zaktualizowana zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszona o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych 2. udziały (akcje) spółki, wkłady w spółdzielni objęte za: a) wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część .wartość nominalna wnoszonych udziałów (akcji) w spółce lub wkładów w spółdzielni b) wkład inny niż niepieniężny wartość poniesionych wydatków ustalona zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 (wpłata gotówkowa oraz pozostałe koszty nabycia np. opłata notarialna) c) wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wartość przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wynikająca z ksiąg przedsiębiorstwa określona na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów nie wyższa jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia (art. 15 ust. 1k pkt 2) 3. inne składniki majątku podatnika (środki obrotowe, wierzytelności itp.) wartość poniesionych faktycznie wydatków, nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu ustalona zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 w art. 15 ust. 1o - poniesione wydatki w związku z obejmowaniem udziałów ( akcji ) w zamian za wkład niepieniężny, powiększają koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 1j art. 15.

68 Otrzymujący aport – skutki podatkowe
Z godnie z art. 12 ust. 4 pkt 4, i 11 ustawy o pdop nie stanowią przychodów podatkowych: a) przychody otrzymane na powiększenie lub utworzenie: - kapitału zakładowego - funduszu udziałowego, - funduszu założycielskiego, funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela, funduszu statutowego w banku państwowym, b) dopłaty wniesione do spółki zgodnie z trybem i zasadami określonymi w odrębnych przepisach, c) kwoty i wartości stanowiące nadwyżkę ponad kwotę nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydawaniu i przekazanych na kapitał zapasowy (agio), d) wartość wpisowego przeznaczona na fundusz zasobowy w spółdzielniach i ich związkach. .

69 ustalanie wartości początkowej – otrzymane środki trwałe w formie aportu nie stanowiącego przedsiębiorstwa lub ZCP . Na wartość początkową poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w postaci wkładu niepieniężnego (przez podatnika będącego spółką z o.o., spółką akcyjną lub spółdzielnią) wpływają dwa elementy: a) ustalona przez podatnika na dzień wniesienia wkładu lub udziału wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, b) wartość rynkowa w/w składników. Wartością początkową poszczególnego składnika majątku jest ustalona przez podatnika wartość nie wyższa od jego wartości rynkowej. w/ zasada dotyczy zarówno aportów wniesionych przez osoby krajowe jak i zagraniczne. Wycena wartości początkowej wyższej od wartości nominalnej wydanych akcji lub udziałów i jednoczesny brak możliwości przekazania tej nadwyżki na kapitał zakładowy spółki lub udziałowy spółdzielni powoduje, iż odpisy amortyzacyjne od tak ustalonej wartości początkowej nie będą w całości stanowić kosztu uzyskania przychodów (art.16 ust. 1 pkt 63d ustawy o pdop). Zgodnie bowiem z art. 154 § 3 i art. 396 § 2 K.s.h. w/w nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego (w przypadku emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej do kapitału zapasowego po pokryciu kosztów emisji akcji). Art. 12 ust. 4 pkt 11 pdop Tak ustaloną wartość powiększają ewentualne koszty montażu.

70 Amortyzacja podatkowa – metoda „kontynuacji” w przypadku aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części Podobnie jak w przypadku połączenia czy przekształcenia podmiotów także w razie nabycia przedsiębiorstwa (jego zorganizowanej części) w formie wkładu niepieniężnego wartość początkową środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny ustala się od r.w wysokości określonej w ewidencji tych składników u„poprzednika” Składniki te amortyzowane będą również wg dotychczasowej wysokości odpisów i metody przyjętej u wnoszącego aport. art.16g ust. 10a i art.16h ust. 3a pdop

71 Amortyzacja podatkowa w przypadku aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
Datą, w której nastąpi przeniesienie własności składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa wnoszonego aportem do spółki z o.o., będzie data zawarcia umowy spółki z o.o., która - w myśl postanowień art. 157 § 2 k.s.h. - ma formę aktu notarialnego. Powyższe dotyczy również wchodzących w skład aportu nieruchomości. Pismo z dnia 13 października 2004 r. Izba Skarbowa w Gdańsku BI/ /04

72 Otrzymujący aport – skutki podatkowe
Nie stanowią kosztu uzyskania przychodu -odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 16 ust. 1 pkt 63 ustawy o pdop ) nabytych w formie wkładu niepieniężnego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej - odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, które zostały wniesione do spółki w postaci wkładu niepieniężnego, stanowiącej równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how) - art. 16 ust. 1 pkt 64 ustawy o pdop)


Pobierz ppt "Spotkanie z podatnikami Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google