Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZADANIA SZKOŁY w aspekcie kształtowania postaw uczniów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZADANIA SZKOŁY w aspekcie kształtowania postaw uczniów"— Zapis prezentacji:

1 ZADANIA SZKOŁY w aspekcie kształtowania postaw uczniów
Wanda Brześcińska Kuratorium Oświaty w Krakowie

2 Czy współczesna szkoła powinna wychowywać?
Dlaczego współczesna szkoła ma problemy ze skutecznością pracy wychowawczej?

3 Niepokojącym zjawiskiem w obrębie zjawiska przestępczości nieletnich jest rosnący udział w zdarzeniach wyczerpujących znamiona przestępstwa, bądź wykroczenia osób, które nie ukończyły lat 13 (małoletnich) oraz obniżanie się wieku "inicjacji przestępczej". Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby takie nie odpowiadają "karnie" za swoje czyny, prowadzone są jedynie czynności o charakterze opiekuńczo - wychowawczym. Niepokój budzi zarówno fakt zwiększającej się z roku na rok liczby osób małoletnich wchodzących w konflikt z prawem jak i to, że coraz częściej czyny popełniane przez te osoby mają duży ciężar gatunkowy: rozboje, włamania, kradzieże.

4 Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE
Skuteczność działań podejmowanych w odniesieniu do nieletnich sprawców przestępstw uzależniona jest w znacznym stopniu od szybkości reakcji poszczególnych osób i instytucji będących bezpośrednio „w pobliżu nieletniego” - sąsiedzi, rówieśnicy, rodzice, szkoła, placówka opiekuńcza, policja itd.

5 Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE
Bardzo ważne jest umiejętne i w pełni profesjonalne przeprowadzenie interwencji z zachowaniem wszelkich praw zarówno dzieci, jak i rodziców. Jednym z elementów o dużym znaczeniu dla powodzenia tych działań powinna być jak najszersza świadomość prawna nauczycieli i pedagogów o tym, jakie zachowania względem nauczycieli, ze strony uczniów stanowią przestępstwo, a co za tym idzie, w jakich sytuacjach nauczyciel ma prawo bronić się przed agresją uczniów na drodze prawnej.

6 Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny
Szczególną ochronę nauczycieli wprowadziła USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 542) Art. 2: W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zmianami) wprowadza się … (między innymi)…:

7 Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny
Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny art. 63 otrzymał brzmienie: "Art. 63. 1.  Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dn. 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). 2.   Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone."; 7

8 Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny
Rozdział XXIX Kodeksu karnego zawiera katalog przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego

9 Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny
Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny Art. 222. § 1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli czyn określony w § 1 wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. 9

10 Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny
Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny Art. 223. Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami lub używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 10

11 Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny
Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny Art. 224. § 1. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej. § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest skutek określony w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 11

12 Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny
Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny Art § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: 1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, 2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Art § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 12

13 Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny
Art § 1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego albo osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Art § 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 3. Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 13

14 Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny
Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny Art. 227. Kto, podając się za funkcjonariusza publicznego albo wyzyskując błędne przeświadczenie o tym innej osoby, wykonuje czynność związaną z jego funkcją, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 14

15 Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE
Małoletni a nieletni Małoletni to osoba, która nie ukończyła lat 18 i nie miała konfliktu z prawem. Nieletni jest podstawowym pojęciem dla całej ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i oznacza: w zakresie postępowania dotyczącego zapobiegania i zwalczania demoralizacji - osobę która nie ukończyła 18 roku życia, w zakresie postępowania o czyny karalne - osobę, która dopuściła się takiego czynu po ukończeniu 13 roku życia, a przed ukończeniem 17 lat.

16 Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE
Małoletni a nieletni Działanie przewidziane w ustawie „o postępowaniu w sprawach nieletnich”, podejmuje się, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuści się czynu karalnego. W sprawach nieletnich sądy kierują się przede wszystkim dobrem dziecka, dążąc do spowodowania korzystnych zmian osobowościowo – wychowawczych przy jednoczesnym dążeniu do zapewnienia prawidłowego wypełnienia przez rodziców lub opiekunów ich obowiązków wobec nieletniego.

17 Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE
W Statucie szkoły oprócz praw ucznia zapisane są uczniowskie obowiązki szkolne. Proszę o ustosunkowanie się do trzech stwierdzeń i ustalenie, które z nich jest prawdziwe: Tylko uczeń, który wywiązuje się ze wszystkich obowiązków szkolnych powinien mieć wszystkie prawa. Jeśli uczeń nie wywiązuje się z części obowiązków szkolnych, to nie powinien mieć wszystkich praw. Przestrzeganie praw ucznia nie może zależeć od wywiązywania się przez niego z obowiązków szkolnych.

18 Wym agani a pańs twa wob ec szkół w zakre sie prac y wych owa wcze j
Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE Wym agani a pańs twa wob ec szkół w zakre sie prac y wych owa wcze j Noweli zacja rozpor ządzen ia w sprawi e nadzor u pedag ogiczn ego Proszę Państwa dla czytelności mojej wypowiedzi chciałabym wskazać, że ilekroć będę mówiła o „szkolę” będę też miała na myśli szkoły i placówki, o których mowa w p. II załącznika do projektu rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, czyli szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, artystyczne, placówki kształcenia ustawicznego, kształcenia praktycznego, oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, gdyż na przykładzie tego typu szkół i placówek będę prezentowała Państwu projektowane zmiany.

19 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów
Charakterystyka wymagania na poziomie D Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły lub placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego. Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana uczniom i rodzicom oraz przez nich akceptowana. 1. (Procesy) W obecnie obowiązującym rozporządzeniu z 2009 r. w obszarze Procesy pierwszym wymaganiem jest „Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy”. W projekcie rozporządzenia widzimy, że już w sama nazwa wymagania jest rozszerzona wskazując, że koncepcja pracy szkoły, w głównej mierze, powinna być ukierunkowana na rozwój uczniów. Rozszerzona jest też charakterystyka wymagania na poziomie D, gdyż nowelizacja rozporządzenia precyzuje, jakie główne elementy powinna uwzględniać koncepcja pracy szkoły, tj.: potrzeby rozwojowe ucznia, specyfikę pracy szkoły, a także zdefiniowane oczekiwania środowiska lokalnego. Drugi punkt tej charakterystyki został przeniesiony z poziomu B (w obowiązującym obecnie rozporządzeniu) właśnie do poziomu D (w nowelizacji tego rozporządzenia), a tym samym jest to wymaganie obligatoryjne do spełnienia przez każdą szkołę. Zapis ten brzmi: ….(2)

20 Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE
Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów Charakterystyka wymagania na poziomie B Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest przygotowywana modyfikowana i realizowana we współpracy z uczniami i rodzicami. Tak jak już wspomniałam na poziomie B zrezygnowano z zapisu o znajomości i akceptacji koncepcji pracy szkoły przez uczniów i rodziców, natomiast rozszerzono zapis dotyczący realizacji koncepcji pracy, tj. obecnie brzmi on: „Koncepcja pracy szkoły jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb”, natomiast w projekcie nowelizującym, w proces przygotowania, realizacji i modyfikacji koncepcji pracy szkoły, włączeni są zarówno uczniowie jak i rodzice.

21 Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE
Uczniowie są aktywni Charakterystyka wymagania na poziomie D Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i chętnie w nich uczestniczą. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności. 4. (Efekty) Na poziomie D w charakterystyce tego wymagania dodano zapisy: „Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole” oraz „Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności”. [W obowiązującym obecnie rozporządzeniu charakterystyka na poziomie D brzmi: „Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole”.]

22 Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE
Uczniowie są aktywni Charakterystyka wymagania na poziomie B Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki i społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne osoby. W wymaganiu Uczniowie są aktywni , na poziomie B z kolei, projekt rozporządzenia nowelizującego rozszerzył zakres działań inicjowanych i realizowanych przez uczniów, tj. dotychczas były to działania na rzecz rozwoju własnego i rozwoju szkoły. W projekcie dodano, że uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania również „na rzecz społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne osoby”.

23 Respektowane są normy społeczne
Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE Respektowane są normy społeczne Charakterystyka wymagania na poziomie D Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami szkolnej społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego. Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez pracowników szkoły, rodziców i uczniów. 5. (Efekty) W obowiązującym rozporządzeniu charakterystyka tego wymagania określa, że „Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie; wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje; w szkole diagnozuje się zachowania uczniów i podejmuje działania dla eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych postaw. Nowelizacja rozszerza ten zakres, szczególnie wskazując, że szkoła nie tylko zapewnia uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, ale dba też o relacje między wszystkimi członkami szkolnej społeczności, które mają być oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dodano również zapisy ujęte w punkcie: …. (2,3). Istotny jest również ostatni punkt, który zawiera w sobie zapis z obecnego rozporządzenia, z poziomu B, a mianowicie „Uczniowie prezentują właściwe zachowania”. Projekt rozporządzenia idzie dalej, wskazując, że nie tylko uczniowie , ale też pracownicy szkoły i rodzice przestrzegają ustalonych zasad.

24 Respektowane są normy społeczne
Charakterystyka wymagania na poziomie B W szkole lub placówce, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb. Z poziomu B, jak wspomniałam wcześniej zniknął zapis: „Uczniowie prezentują właściwe zachowania” oraz wskazanie, że w działaniach wychowawczych szkoła uwzględnia inicjatywy uczniów”. Ten ostatni zapis, w projekcie nowelizującym, jest zawarty również na poziomie D oraz tu – na poziomie B, uwzględniony jest w sformułowaniu: „W szkole, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań”. Bez zmian pozostała druga część wypowiedzi „Ocenia się ich skuteczność [działań wychowawczych] oraz modyfikuje [się je] w razie potrzeb”.

25 Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE
Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację Charakterystyka wymagania na poziomie D W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są adekwatne do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia. W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły. Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. 6. (To wymaganie łączy w sobie treści z obecnego obszaru Efekty i z obszaru Procesy, szczególnie z wymagań dot. wyrównywania szans edukacyjnych, kształtowania postaw uczniów oraz oferty edukacyjnej szkoły). Właśnie tutaj, już na poziomie D, zawarto zapis o zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz o zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych i rewalidacyjnych, które mają być adekwatne do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia (p.2). Ponadto szkoła rozpoznaje możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe, oraz (co jest nowym zapisem) sposoby uczenia się i sytuację społeczną każdego ucznia. Na uwagę zasługują też zmiany zawarte w dwóch ostatnich punktach, tj. … (3 i 4). (To również nowe zapisy.)

26 Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE
Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację Charakterystyka wymagania na poziomie B W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do każdego ucznia. W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom Na poziomie B, oba zapisy są spójne z obecnie obowiązującym rozporządzeniem, z tą tylko niewielką różnicą, że działania uwzględniające indywidualizację prowadzone są w szkole „w odniesieniu do każdego ucznia”.

27 Rodzice są partnerami szkoły lub placówki
Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE Rodzice są partnerami szkoły lub placówki Charakterystyka wymagania na poziomie D Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w podejmowanych działaniach. 9. (Środowisko) Zmiana, jaka ujęta jest w projekcie rozporządzenia, na poziomie D, to przede wszystkim zapis w punkcie 2: „W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci”, [obecnie w tym wymaganiu obowiązuje zapis: „szkoła lub placówka wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci”]. Widać więc, że nowy zapis rozszerza wsparcie rodziców przez szkołę w zakresie wykraczającym poza sferę wychowania. Ostatni punkt: ….(p.3) został przeniesiony z poziomu B na D.

28 Rodzice są partnerami szkoły lub placówki
Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE Rodzice są partnerami szkoły lub placówki Charakterystyka wymagania na poziomie B W szkole lub placówce są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów oraz szkoły lub placówki. Projekt wprowadza nowe ujęcie charakterystyki wymagania na poziomie B, wskazując, że szkoły powinny realizować „inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów oraz szkoły lub placówki.”

29 Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi
Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi Charakterystyka wymagania na poziomie D Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich ku temu warunków. Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu. Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami. W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły lub placówki. 12. (Zarządzanie) W wymaganiu tym zostały zaprojektowane zapisy ujęte dotychczas w trzech wymaganiach obszaru Zarządzanie, tj. w wymaganiach: Funkcjonuje współpraca w zespołach, Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny, Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie. Nowym zapisem jest tu zapis I, który mówi, że: ….(p.1). Pozostałe punkty są spójne z rozporządzeniem obowiązującym dzisiaj. W drugim punkcie dodano jeszcze, że „Zarządzanie szkołą sprzyja (również) doskonaleniu zawodowemu nauczycieli.

30 Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi
Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi Charakterystyka wymagania na poziomie B Zarządzanie szkołą lub placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów. Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły lub placówki. Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne adekwatne do jej potrzeb. Na poziomie B w projekcie rozporządzenia, w wymaganiu tym ujęto nowe aspekty zarządzania szkołą, tj.: …. (p.1, 2, 3). Zrezygnowano w tym miejscu z zapisów dotyczących: wspólnego rozwiązywania przez nauczycieli problemów (zapis ten uwzględniony jest w nowelizacji, w wymaganiu Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych); Zapisów dotyczących realizowania ewaluacji wewnętrznej (zostało to ujęte w wymaganiu 11, tj. Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu), egzaminu gimnazjalnego), egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Zapisów dotyczących podejmowania skutecznych działań wzbogacających bazę lokalową i wyposażenie szkoły (to zagadnienie mieści się w charakterystyce wymagania Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju, na poziomie D.

31 Co daje raport z ewaluacji zewnętrznej społeczności szkolnej?
Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE Co daje raport z ewaluacji zewnętrznej społeczności szkolnej? Dane miękkie i twarde dot. poszczególnych obszarów pracy szkoły: efekty, procesy, współpraca ze środowiskiem, zarządzanie, zebrane w toku: anonimowego ankietowania wywiadów z przedstawicielami poszczególnych podmiotów obserwacji zajęć obserwacji placówki rozmów z dyrektorem - wywiady i ankieta analizy dokumentacji szkolnej warsztatów z radą pedagogiczną na zakończenie ewaluacji

32 Co daje raport z ewaluacji zewnętrznej społeczności szkolnej?
Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE Co daje raport z ewaluacji zewnętrznej społeczności szkolnej? 2. Syntetyczny opis spełniania poszczególnych wymagań, w odniesieniu do kryteriów określonych przez Państwo. (załączniki do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego) Wnioski dla szkoły - co dalej z nimi zrobi szkoła? 4. Ewentualne rekomendacje – z warsztatów wizytatorów z radą pedagogiczną na zakończenie ewaluacji

33 Co daje raport z ewaluacji zewnętrznej organowi prowadzącemu szkołę?
Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE Co daje raport z ewaluacji zewnętrznej organowi prowadzącemu szkołę? dydaktyka wychowanie bezpieczeństwo i opieka zarządzanie, procesy potrzeby materialne, inwestycyjne, prognozy

34 Co daje raport z ewaluacji zewnętrznej organowi prowadzącemu szkołę?
Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE Co daje raport z ewaluacji zewnętrznej organowi prowadzącemu szkołę? Zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) organ wykonawczy jst w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jst informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów OKE.

35 Dziękuję Państwu za uwagę
Artur Pasek Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Krakowie 12 


Pobierz ppt "ZADANIA SZKOŁY w aspekcie kształtowania postaw uczniów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google