Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZADANIA SZKOŁY w aspekcie kształtowania postaw uczniów Wanda Brześcińska Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZADANIA SZKOŁY w aspekcie kształtowania postaw uczniów Wanda Brześcińska Kuratorium Oświaty w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 ZADANIA SZKOŁY w aspekcie kształtowania postaw uczniów Wanda Brześcińska Kuratorium Oświaty w Krakowie

2 Czy współczesna szkoła powinna wychowywać? Dlaczego współczesna szkoła ma problemy ze skutecznością pracy wychowawczej? 2

3 Niepokojącym zjawiskiem w obrębie zjawiska przestępczości nieletnich jest rosnący udział w zdarzeniach wyczerpujących znamiona przestępstwa, bądź wykroczenia osób, które nie ukończyły lat 13 (małoletnich) oraz obniżanie się wieku "inicjacji przestępczej". Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby takie nie odpowiadają "karnie" za swoje czyny, prowadzone są jedynie czynności o charakterze opiekuńczo - wychowawczym. Niepokój budzi zarówno fakt zwiększającej się z roku na rok liczby osób małoletnich wchodzących w konflikt z prawem jak i to, że coraz częściej czyny popełniane przez te osoby mają duży ciężar gatunkowy: rozboje, włamania, kradzieże. 3

4 Skuteczność działań podejmowanych w odniesieniu do nieletnich sprawców przestępstw uzależniona jest w znacznym stopniu od szybkości reakcji poszczególnych osób i instytucji będących bezpośrednio w pobliżu nieletniego - sąsiedzi, rówieśnicy, rodzice, szkoła, placówka opiekuńcza, policja itd. 4 Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE

5 Bardzo ważne jest umiejętne i w pełni profesjonalne przeprowadzenie interwencji z zachowaniem wszelkich praw zarówno dzieci, jak i rodziców. Jednym z elementów o dużym znaczeniu dla powodzenia tych działań powinna być jak najszersza świadomość prawna nauczycieli i pedagogów o tym, jakie zachowania względem nauczycieli, ze strony uczniów stanowią przestępstwo, a co za tym idzie, w jakich sytuacjach nauczyciel ma prawo bronić się przed agresją uczniów na drodze prawnej. 5 Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE

6 Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny Szczególną ochronę nauczycieli wprowadziła USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 542) Art. 2: W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zmianami) wprowadza się … (między innymi)…: 6

7 Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny art. 63art. 63 otrzymał brzmienie: "Art. 63. 1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dn. 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). 2. Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone."; 7 Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE

8 Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny Rozdział XXIX Kodeksu karnego zawiera katalog przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego 8

9 Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny Art. 222. § 1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli czyn określony w § 1 wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. 9 Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE

10 Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny Art. 223. Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami lub używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 10 Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE

11 Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny Art. 224. § 1. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej. § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest skutek określony w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 11 Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE

12 Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny Art. 156. § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: 1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, 2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Art. 157. § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 12 Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE

13 Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny Art. 222. § 1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego albo osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Art. 226. § 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 3. Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 13

14 Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny Art. 227. Kto, podając się za funkcjonariusza publicznego albo wyzyskując błędne przeświadczenie o tym innej osoby, wykonuje czynność związaną z jego funkcją, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 14 Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE

15 Małoletni a nieletni Małoletni to osoba, która nie ukończyła lat 18 i nie miała konfliktu z prawem. Nieletni jest podstawowym pojęciem dla całej ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i oznacza: w zakresie postępowania dotyczącego zapobiegania i zwalczania demoralizacji - osobę która nie ukończyła 18 roku życia, w zakresie postępowania o czyny karalne - osobę, która dopuściła się takiego czynu po ukończeniu 13 roku życia, a przed ukończeniem 17 lat. 15 Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE

16 Małoletni a nieletni Działanie przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, podejmuje się, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuści się czynu karalnego. W sprawach nieletnich sądy kierują się przede wszystkim dobrem dziecka, dążąc do spowodowania korzystnych zmian osobowościowo – wychowawczych przy jednoczesnym dążeniu do zapewnienia prawidłowego wypełnienia przez rodziców lub opiekunów ich obowiązków wobec nieletniego. 16 Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE

17 W Statucie szkoły oprócz praw ucznia zapisane są uczniowskie obowiązki szkolne. Proszę o ustosunkowanie się do trzech stwierdzeń i ustalenie, które z nich jest prawdziwe: 1.Tylko uczeń, który wywiązuje się ze wszystkich obowiązków szkolnych powinien mieć wszystkie prawa. 2.Jeśli uczeń nie wywiązuje się z części obowiązków szkolnych, to nie powinien mieć wszystkich praw. 3.Przestrzeganie praw ucznia nie może zależeć od wywiązywania się przez niego z obowiązków szkolnych. 17 Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE

18 Wymagania państwa wobec szkół w zakresie pracy wychowawczej Nowelizacja rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE

19 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów Charakterystyka wymagania na poziomie D Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły lub placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego. Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana uczniom i rodzicom oraz przez nich akceptowana.

20 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów Charakterystyka wymagania na poziomie B Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest przygotowywana modyfikowana i realizowana we współpracy z uczniami i rodzicami. Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE

21 Uczniowie są aktywni Charakterystyka wymagania na poziomie D Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i chętnie w nich uczestniczą. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności. Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE

22 Uczniowie są aktywni Charakterystyka wymagania na poziomie B Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki i społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne osoby. Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE

23 Respektowane są normy społeczne Charakterystyka wymagania na poziomie D Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami szkolnej społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego. Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez pracowników szkoły, rodziców i uczniów. Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE

24 Respektowane są normy społeczne Charakterystyka wymagania na poziomie B W szkole lub placówce, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb.

25 Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację Charakterystyka wymagania na poziomie D W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są adekwatne do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia. W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły. Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE

26 Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację Charakterystyka wymagania na poziomie B W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do każdego ucznia. W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE

27 Rodzice są partnerami szkoły lub placówki Charakterystyka wymagania na poziomie D Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w podejmowanych działaniach. Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE

28 Rodzice są partnerami szkoły lub placówki Charakterystyka wymagania na poziomie B W szkole lub placówce są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów oraz szkoły lub placówki. Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE

29 Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi Charakterystyka wymagania na poziomie D Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich ku temu warunków. Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu. Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami. W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły lub placówki. Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE

30 Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi Charakterystyka wymagania na poziomie B Zarządzanie szkołą lub placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów. Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły lub placówki. Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne adekwatne do jej potrzeb. Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE

31 1.Dane miękkie i twarde dot. poszczególnych obszarów pracy szkoły: efekty, procesy, współpraca ze środowiskiem, zarządzanie, zebrane w toku: anonimowego ankietowania wywiadów z przedstawicielami poszczególnych podmiotów obserwacji zajęć obserwacji placówki rozmów z dyrektorem - wywiady i ankieta analizy dokumentacji szkolnej warsztatów z radą pedagogiczną na zakończenie ewaluacji Co daje raport z ewaluacji zewnętrznej społeczności szkolnej? Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE

32 2. Syntetyczny opis spełniania poszczególnych wymagań, w odniesieniu do kryteriów określonych przez Państwo. (załączniki do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego) 3.Wnioski dla szkoły - co dalej z nimi zrobi szkoła? 4. Ewentualne rekomendacje – z warsztatów wizytatorów z radą pedagogiczną na zakończenie ewaluacji Co daje raport z ewaluacji zewnętrznej społeczności szkolnej?

33 Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE dydaktyka wychowanie bezpieczeństwo i opieka zarządzanie, procesy potrzeby materialne, inwestycyjne, prognozy Co daje raport z ewaluacji zewnętrznej organowi prowadzącemu szkołę?

34 Współpraca Kuratorium Oświaty w Krakowie z SORE Zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) organ wykonawczy jst w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jst informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów OKE. Co daje raport z ewaluacji zewnętrznej organowi prowadzącemu szkołę?

35 35 Dziękuję Państwu za uwagę Artur Pasek Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Krakowie artur.pasek@kuratorium.krakow.pl 12 392-11-83


Pobierz ppt "ZADANIA SZKOŁY w aspekcie kształtowania postaw uczniów Wanda Brześcińska Kuratorium Oświaty w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google