Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytet VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Priorytetu VI dla Działania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytet VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Priorytetu VI dla Działania."— Zapis prezentacji:

1 Priorytet VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI

2

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Priorytetu VI dla Działania 6.1, Działania 6.2 i Działania 6.3 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Priorytetu VII dla Działania 7.1, Działania 7.2 i Działania 7.3 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego jest odpowiedzialny za wdrażanie priorytetu VIII i IX.

4 Źródła informacji o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki - strony internetowe Instytucji Pośredniczącej http://kujawsko-pomorskie.pl/ - strony internetowe Instytucji Zarządzającej http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/pokl/

5

6

7

8

9 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

10 Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe TYPY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kard zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in. zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników. Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym dla osób samozatrudnionych, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości. Szkolenia skierowane do osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach lub innych dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności. TYP BENEFICJENTÓW (PROJEKTODAWCY): WSZYSTKIE PODMIOTY

11 Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe TYPY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW m.in. Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim. Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych. Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa. Badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych, upowszechnianie wyników tych badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji. TYP BENEFICJENTÓW (PROJEKTODAWCY): WSZYSTKIE PODMIOTY

12 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych TYPY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW m.in. Tworzenie sieci współpracy w zakresie wzmacniania dialogu społecznego i inicjatyw podejmowanych wspólnie na poziomie lokalnym i regionalnym przez organizacje pracodawców i przedstawicielstwa pracownicze, mających na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców. Promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy i środowiska naturalnego. TYP BENEFICJENTÓW (PROJEKTODAWCY): Partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i przedstawicielstwa pracownicze)

13 Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej - projekty systemowe TYPY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW Badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych, upowszechnienie wyników tych badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji. TYP BENEFICJENTÓW (PROJEKTODAWCY): SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

14 Działanie 8.2 Transfer Wiedzy.

15 Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe TYPY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW Staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych i pracowników naukowych w przedsiębiorstwach. Promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle. Szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lun spin out. TYP BENEFICJENTÓW (PROJEKTODAWCY): WSZYSTKIE PODMIOTY

16 Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie innowacji – projekty systemowe TYPY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW Tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnych Strategii Innowacyjnych poprzez m.in. studia, analizy, ekspertyzy, tworzenie i rozbudowę systemu monitorowania RSI. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między badaczami naukowymi a przedsiębiorstwami w zakresie innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo-rozwojowymi, uczelniami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym, poprzez m.in. rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji. Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa. TYP BENEFICJENTÓW (PROJEKTODAWCY): SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

17 Dostępne środki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Dostępne środki dla województwa Kujawsko-Pomorskiego: 71.657.829,00 Działanie 8.2 Transfer Wiedzy. Dostępne środki dla województwa Kujawsko-Pomorskiego: 17.914.457,22

18 Ogłoszony konkurs 14 listopada 2007 r. Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na: Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

19 Planowane konkursy cd.1 marzec/kwiecień 2008 r. - poddziałanie 8.1.1,, Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – kwota 1000 000 pln, - poddziałanie 8.1.2,, Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - kwota 2000 000 pln

20 Planowne konkury cd.2 II kwartał 2008 r. - poddziałanie 8.1.3,, Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – kwota 638 691,76

21 Planowane konkursy cd.3 III kwartał 2008 - poddziałanie 8.1.1,, Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - kwota 14 000 000 pln

22 Planowne konkury cd.4 IV kwartał 2008 r. -poddziałanie 8.1.1,, Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – kwota 4 000 000 pln, - poddziałanie 8.1.3,, Wsparcie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności - kwota 653 647,93pln

23 Montaż finansowy środków EFS: 85% wartości projektu Środki krajowe: 15% – wartości projektu Projekty, w których wystąpi pomoc publiczna, co do zasady, będą wymagały wkładu własnego.

24 Kto nie może aplikować? O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych tj. podmioty, które w ciągu 3 ostatnich lat dopuściły się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Na możliwość aplikowania nie wpływa status prawny podmiotu.

25 Budżet zadaniowy!!! Beneficjent przedstawia w budżecie koszty w podziale na: - Koszty bezpośrednie - Koszty pośrednie

26 Koszty bezpośrednie W ramach tych kosztów Beneficjent wykazuje we wniosku o dofinansowanie rodzaje zadań w ramach projektu. Zadania powinny zostać zdefiniowane odpowiednio do zakresu merytorycznego projektu.

27 Koszty bezpośrednie Przykładowe zadania: - zarządzanie projektem, - obsługa księgowa, - zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu, - rekrutacja uczestników projektu, - promocja projektu, - szkolenia, - doradztwo, - warsztaty, - studia, itd..

28 Koszty pośrednie Stanowią tę część kosztów Beneficjenta, która nie może zostać bezpośrednio przyporządkowana do konkretnego zadania będącego wynikiem realizowanego projektu.

29 Koszty pośrednie W szczególności mogą to być: - koszty zarządu, - opłaty administracyjne, - opłaty za energię, - amortyzacja, - usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, - koszty materiałów biurowych, - koszty ubezpieczeń majątkowych, - środki do utrzymania czystości pomieszczeń, - sprzątanie pomieszczeń.

30 Koszty pośrednie Wartość kosztów pośrednich jest ograniczona limitami: a) do 20% bezpośrednich kosztów projektu – w przypadku projektu projektów o wartości do 2 mln zł, b) Do 15% bezpośrednich kosztów projektu – w przypadku projektu projektów o wartości od 2 do 5 mln zł włącznie, c) Do 10% bezpośrednich kosztów projektu – w przypadku projektu projektów o wartości powyżej 5 mln zł.

31 Cross-finansing Cross-finansing może dotyczyć wyłącznie takich wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji danego projektu i stanowi logiczne uzupełnienie działań w ramach PO KL. Wartość wydatków w ramach cross-finansingu nie może stanowić więcej niż 10% wszystkich wydatków kwalifikowalnych stanowiących budżet projektu. Rodzaje wydatków w ramach cross-finansingu to: zakup oraz leasing sprzętu i wyposażenia, a także dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy. W budżecie projektu cross-finansing należy umieścić w kosztach bezpośrednich (należy przyporządkować do danego zadania).

32 Przydatne dokumenty Dokumentacja konkursowa Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dokumenty dostępne są na stronie www.fundusze.kujawsko- pomorskie.pl w zakładce PO KL – Dokumenty do pobrania oraz Konkursy.

33 Termin i miejsce składania wniosków Wnioski należy składać w sekretariacie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, pokój 17. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do kancelarii Instytucji Pośredniczącej. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane w trakcie oceny.

34 Ocena wniosków Ocena formalna – 14 dni od zakończenia konkursu (możliwość przedłużenia terminu do 21 dni). Wnioski niespełniające kryteriów formalnych zostają odrzucone, bez możliwości ich uzupełnienia!!! Ocena merytoryczna – w ciągu 45 dni od zakończenia konkursu, wysłane zostanie do Projektodawcy pismo informujące o przyjęciu projektu do realizacji, możliwości podjęcia negocjacji, nieprzyjęciu wniosku z powodu braku środków finansowych lub jego odrzuceniu.

35 Protesty Ubiegający się o dofinansowanie, którego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji w tej sprawie może złożyć pisemny protest. Wniesienie protestu po terminie skutkuje jego odrzuceniem, o czym niezwłocznie informuje się wnioskodawcę. Protest może dotyczyć zarówno oceny formalnej, jak i merytorycznej.

36 Regionalne Ośrodki EFS - kontakt Regionalny Ośrodek EFS w Toruniu Plac Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń, tel. 056 652-22-40 e-mail: efs@ecwm.org.pl Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz, tel. (052) 322 65 52 e-mail: informacja@pte.bydgoszcz.pl Regionalny Ośrodek EFS we Włocławku ul. 3-Maja 17, 87-800 Włocławek, tel. 0 54 231 60 75 e-mail: wloclawek@ecwm.org.pl

37 KONTAKT – Instytucja Pośrednicząca Dodatkowych informacji dla ubiegających się o dofinansowanie udzielają pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, tel.( 056) 656 11 47 lub 656 11 46, pokój 209 i 210, (2 piętro) w godzinach od 7.30 do 15.30 (we wtorki od 8.00 do 16.00), e-mail: efs@kujawsko-pomorskie.pl.

38 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Krzysztof Szymański


Pobierz ppt "Priorytet VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Priorytetu VI dla Działania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google