Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reforma systemu zarządzania i finansowania nauki i szkolnictwa wyższego Parlament Studentów RP Nowe finansowanie. Większa dostępność. Lepsza jakość. Przewodniczący.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reforma systemu zarządzania i finansowania nauki i szkolnictwa wyższego Parlament Studentów RP Nowe finansowanie. Większa dostępność. Lepsza jakość. Przewodniczący."— Zapis prezentacji:

1 Reforma systemu zarządzania i finansowania nauki i szkolnictwa wyższego Parlament Studentów RP Nowe finansowanie. Większa dostępność. Lepsza jakość. Przewodniczący Komisji Dydaktycznej Przemysław Rzodkiewicz

2 PARLAMENT STUDENTÓW RP Przedstawiciele uczelnianych samorządów studenckich tworzą Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "Parlamentem Studentów", reprezentujący ogół studentów w kraju. I NFORMACJE O P SRP (art. 203 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym)

3 S TUDENCKI P UNKT W IDZENIA N A R EFORMĘ S ZKOLNICTWA W YŻSZEGO Parlament Studentów RP

4 PARLAMENT STUDENTÓW RP 2/3 studentów płaci czesne za studia 74% abiturientów podejmuje studia Sytuacja abslowentów ukryte bezrobocie odłożone w czasie bezrobocie po błędnie wybranych kierunkach studiów, powód emigracji O BECNA S YTUACJA

5 PARLAMENT STUDENTÓW RP Zła sytuacja materialna studentów - studenci w Polsce w związku z kosztami utrzymania mają presję na szybkie kończenie studiów, kosztami nie mogą być obciążeni studenci Powszechnie łamane prawa studenta; uczelnie wymuszają na studentach w imię wspólnego dobra uczelni rezygnację z przysługujących praw Korporacyjne ograniczenia w dostępie do zawodów O BECNA S YTUACJA

6 PARLAMENT STUDENTÓW RP Polska ma największą w cywilizowanym świecie różnicę pomiędzy stopą bezrobocia ogółu obywateli[13%], a stopą bezrobocia młodych[36%]. To nie jest przypadek. To efekt m. in. Barier w sektorze usług tworzonych przez kilkadziesiąt istniejących w Polsce korporacji zawodowych -Raport Instytutu Sobieskiego Nr 21/2006 Bezrobocie a młodzież

7 PARLAMENT STUDENTÓW RP K LUCZOWE Z AGADNIENIA Reforma systemu pomocy materialnej Umowy cywilnoprawne dla wszystkich studentów Zmiana sposobu finansowania uczelni, uproszczenie przepisów Szkolenia z podstaw prawa na pierwszym roku studiów Którymi należy się zająć (ze studenckiego punktu widzenia):

8 PARLAMENT STUDENTÓW RP Wyeliminowanie nierówności: dziś w tym samym mieście, na jednej uczelni za te same oceny lub dochód studenci otrzymują różne stypendia Wydzielenie FPM z uczelni, np. w formie ogólnopolskiej instytucji, uczelnie powinny się zajmować dydaktyką i nauką a nie wyręczać MOPS-y Zapewnia podstawowe źródło pozwalające finansować płatne studia N OWY S YSTEM P OMOCY M ATERIALNEJ

9 PARLAMENT STUDENTÓW RP U MOWY Z E S TUDENTEM Dlaczego? Administracyjno-prawna droga egzekwowania praw studentów (także do jakości kształcenia) jest zawodna jak każdy etatyzm Student za którego płaci podatnik inwestuje swój czas i dodatkowe koszty (utrzymanie, pomoce naukowe) a nie ma analogicznych narzędzi egzekwowania swoich praw

10 PARLAMENT STUDENTÓW RP S ZKOLENIE Z P RAWA Uznajemy za niezbędne wprowadzenie szkolenia elementy prawa o szkolnictwie wyższym … Pełniąc funkcję edukacyjno-prewencyjną, dostarczałoby studentom informacji o podstawach prawnych i regułach funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego… a w szczególności o prawach i obowiązkach studentów, o zasadach składania wniosków i odwołań w sprawach pomocy materialnej a także o zasadach pisania podań… Dzięki takiemu szkoleniu zmniejszyłaby się liczba spraw konfliktowych na linii student-uczelnia, zabezpieczając interesy zarówno jednej, jak i drugiej strony. - uchwała Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2006r. - wnioski z II Raportu Rzecznika Praw Studenta - pismo skierowanym do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 28 czerwca 2006r

11 PARLAMENT STUDENTÓW RP Zmiana zasad funkcjonowania uczelni Dokonywane w imię jakości kształcenia zasady, realnie tworzą mechanizmy uderzające w studenta: W imię jakości stworzono minima chroniące miejsca pracy kadry W imię jakości stworzono standardy utrudniające ewolucję programów W imię jakości dofinansowuje się uczelnie kwitnącego marnotrawstwa

12 PARLAMENT STUDENTÓW RP Opinie Większość uniwersytetów jest silnie uzależniona od państwa i źle przygotowana do sprostania światowej konkurencji o talenty, prestiż i zasoby. Nadmiar regulacji w życiu uniwersytetów jest przeszkodą w ich modernizacji i osiąganiu przez nie skuteczności. Programy określane na szczeblu krajowym i przepisy dotyczące zatrudnienia stosowane wobec pracowników akademickich przyczyniają się do utrudniania reformy programowej i osiąganiu interdyscyplinarności Komunikat Komisji Europejskiej – średniookresowy przegląd Strategii Lizbońskiej, COM(2005)24 z dn. 2 lutego 2005 (§ 3.3.2).

13 PARLAMENT STUDENTÓW RP Opinie Zgłaszamy stanowczy protest przeciw obserwowanej na niektórych uczelniach szkodliwej dla studentów i kosztownej dla podatnika praktyki dopasowywania składu i ilości prowadzonych przedmiotów do stanu kadry naukowej czy jej preferencji wyborczych wobec kandydatów na dziekanów Raport Rzecznika Praw Studenta - uchwała Rady Studentów PSRP z 20 XI 2004

14 PARLAMENT STUDENTÓW RP Opinie Istotą reformy jest wprowadzenie konkurencji do systemu szkolnictwa wyższego i badań naukowych. Bez konkurencji nie uzyskamy celu, o którym mówił prof. Tadeusz Luty - możliwości konkurowania najlepszych polskich uczelni z najlepszymi uczelniami w Europie, a później w świecie. – rektor Krzysztof Pawłowski

15 PARLAMENT STUDENTÓW RP F INANSOWANIE Konkurencja i wolność - także na tym rynku sprzyjają jakości i niskiej cenie Za studia zawsze ktoś płaci, albo sam student albo podatnik

16 PARLAMENT STUDENTÓW RP P ODSUMOWANIE Konieczna jest zmiana finansowania szkolnictwa wyższego Zmiana finansowani nie może się odbyć kosztem studenta Studenci muszą być wyposażeni w dodatkowe instrumenty obronne

17 PARLAMENT STUDENTÓW RP P ODSUMOWANIE Nie ma możliwości stworzenia sprawiedliwego systemu odpłatności za studia jeżeli w tym samym czasie nie będzie się wyrównywało szans edukacyjnych na poziomie szkolnictwa podstawowego i średniego, a nawet wychowania przedszkolnego. Dlatego konieczna jest komunikacja i współpraca między sektorami szkolnictwa wyższego oraz edukacji.

18 PARLAMENT STUDENTÓW RP P ODSUMOWANIE Jeżeli dyskutujemy o powszechnym czesnym, to jednocześnie należy rozważać przekazanie obecnej dotacji na kształcenie w całości do rąk studentów, a wtedy student będzie ponosił całość kosztów kształcenia. Jeżeli bierzemy pod uwagę wprowadzenie odpłatności i utrzymanie dotacji – podwójnie wyciągamy pieniądze z kieszeni podatników – zamiast zwiększania podatków, pobieramy dodatkowe środki.

19 Reforma systemu zarządzania i finansowania nauki i szkolnictwa wyższego Parlament Studentów RP Nowe finansowanie. Większa dostępność. Lepsza jakość. Przewodniczący Komisji Dydaktycznej Przemysław Rzodkiewicz


Pobierz ppt "Reforma systemu zarządzania i finansowania nauki i szkolnictwa wyższego Parlament Studentów RP Nowe finansowanie. Większa dostępność. Lepsza jakość. Przewodniczący."

Podobne prezentacje


Reklamy Google