Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach."— Zapis prezentacji:

1 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 14 listopada 2013 Konferencja regionalna „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska” Dr inż. Alina Kowalczyk – Juśko Aspekty ekonomiczne – nakłady, wskaźniki i możliwości pozyskania surowców (z uwzględnieniem źródeł finansowania i warunków woj. świętokrzyskiego)

2 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Biogazownia jest instalacją energetyczną zaprojektowaną w celu produkcji biogazu i (najczęściej) w procesie kogeneracji energii elektrycznej i ciepła z dostępnych, odnawialnych substratów. Celem pobocznym jest ochrona środowiska i rozwój obszarów wiejskich. W związku z tą „misją” biogazowni, podobnie jak inne OZE wymagają wsparcia, gdyż w warunkach wolnego rynku nie mogą liczyć na sukces. Aspekty ekonomiczne PODR w Szepietowie 13.10.2013r.

3 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Dochodowość biogazowni zależy od wielu czynników, które należy poddać szczegółowej analizie ekonomicznej na etapie projektu wstępnego – czyli szczegółowo należy określić: - jaką ma dostępną biomasę, - w jakich ilościach, - w jakich cenach ich pozyskania, - jakich mediów oczekuję od instalacji (woda, para, chłód, biogaz, prąd itp.) Dopiero wtedy można wstępnie oszacować: -koszt instalacji, -jej wielkość, -kształt i specyficzne wymagania, -a także ilości wyprodukowanego biogazu czy prądu i ciepła. Aspekty ekonomiczne

4 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Aspekty ekonomiczne – nakłady, wskaźniki Przeprowadzenie analizy ekonomicznej inwestycji biogazowni jest szczególnie ważne w przypadku przedsięwzięć z zakresu energetyki, gdzie okres zwrotu nakładów trwa kilka lat a koszt inwestycji liczony jest w milionach złotych (16-18mln.zł). Kompleksowa analiza powinna zawierać: - wskaźniki opłacalności projektu - analizę kosztów inwestycyjnych na podstawie ogólnodostępnych wskaźników i danych - analizę potencjalnych zagrożeń i spodziewanych korzyści - ocenę finansową inwestycji na podstawie oczekiwanej produkcji energii, kosztów surowców (w tym ich transportu, przygotowania i przechowywania) oraz założonych warunków sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej (wykorzystanie pozyskanego ciepła). Nakłady i wskaźniki efektywności ekonomicznej

5 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” W następnym etapie analizy ekonomicznej należy wyliczyć koszty poboczne prowadzenia instalacji jak: - zatrudnienie, - maszyny pomocnicze, - koszty zezwoleń i pozwoleń. Kolejne obliczenia to: - koszty przyłącza energetycznego, - koszty przyłącza węzła cieplnego. Gdy wszelkie koszty mamy oszacowane należy obliczyć przychody – sprzedaż prądu i ciepła, dofinansowanie energii odnawialnej w postaci certyfikatów, a także przychody z tytułu wykorzystania pofermentu Aspekty ekonomiczne – nakłady, wskaźniki

6 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Należy opracować inżynierię finansową: pozyskanie dotacji UE, kredytu preferencyjnego. Wszystkie te elementy wpływają na końcowy rachunek ekonomiczny, który często, ale nie zawsze jest dodatni. Obecnie najbardziej opłacalna jest budowa dużych (powyżej 1 MW ) scentralizowanych biogazowni rolniczych z udziałem co najmniej 75% dotacji w skali całej inwestycji Aspekty ekonomiczne – nakłady, wskaźniki

7 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Wskaźniki oceny efektywności ekonomicznej inwestycji: - IRR (Internal Rate of Return – wewnętrzna stopa zwrotu) - NPV (Net Present Value – wartość bieżąca netto) - SPBT (Symply Pay Back Time – zdyskontowany czas zwrotu nakładów) Pozwalają one ocenić pojedyncze projekty inwestycyjne w oparciu o analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Mają zastosowanie przy stałej stopie dyskonta w rozpatrywanym okresie. Aspekty ekonomiczne – nakłady, wskaźniki

8 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Wskaźnik NPV – stanowi różnicę pomiędzy zdyskontowanymi przepływami pieniężnymi i nakładami początkowymi Aspekty ekonomiczne – nakłady, wskaźniki

9 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Wskaźnik IRR – taka stopa zwrotu, która zapewni równość poniesionych nakładów i zdyskontowanych wpływów Aspekty ekonomiczne – nakłady, wskaźniki gdzie: ni – to nakłady inwestycyjne, cf – przepływy pieniężne, r – stopa dyskontowa, n – czas trwania inwestycji.

10 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Wskaźnik SPBT - czas potrzebny do odzyskania nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację przedsięwzięcia. Określa moment, gdy korzyści brutto zrównoważą poniesione nakłady W przypadku, gdy roczne korzyści brutto Zi są stałe, wartość SPBT można obliczyć z wyrażenia SPBT = - I/ Zi gdzie: I - wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych. Znak minus wynika z przyjętej konwencji, gdzie wydatki określa się w postaci wartości ujemnych Zi – korzyści brutto Aspekty ekonomiczne – nakłady, wskaźniki

11 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Kalkulator biogazowy Kalkulator biogazowy — jest narzędziem służącym do oszacowania wielkości produkcji biogazu, kosztów realizacji projektu, a także czasu zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych. Wyniki obliczeń należy traktować jako przybliżone i przed podjęciem decyzji o ewentualnej budowie biogazowni niezbędne jest przeprowadzenie kompleksowej analizy składu substratów oraz ich wydajności w wytwarzaniu biogazu (wraz z zawartością metanu). Dopiero na tej podstawie można przeprowadzić dokładniejszą kalkulację wydajności biogazowni, a co za tym idzie - również jej opłacalności.

12 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Przykłady kalkulatorów biogazowych Mazowiecka Agencja Energetyczna, www.mae.com.pl

13 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Przykłady kalkulatorów biogazowych Mazowiecka Agencja Energetyczna, www.mae.com.pl

14 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Przykłady kalkulatorów biogazowych Laboratorium Ekotechnologii, Instytut Inżynierii Rolniczej UP w Poznaniu, www.au.poznan.pl

15 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Przykłady kalkulatorów biogazowych Biogaz Zeneris, www.biogaz.com.pl

16 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Przykłady kalkulatorów biogazowych Eneco Sp. z o.o., www.eneco.com.pl

17 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Kalkulator biogazowy Kalkulatory biogazowe (adresy firm): -Biogaz Zeneris, www.biogaz.com.plwww.biogaz.com.pl -Centrum Doradztwa Energetycznego, www.ekocde.plwww.ekocde.pl -Eneco Sp.z o.o., www.eneco.com.plwww.eneco.com.pl -Serwis IOZE, www.ioze.plwww.ioze.pl -Mazowiecka Agencja Energetyczna, www.mae.com.plwww.mae.com.pl -Laboratorium Ekotechnologii, Instytut Inżyniierii Rolniczej UP w Poznaniu www.au.poznan.plwww.au.poznan.pl

18 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Kluczowe parametry ekonomiczne powodzenia projektu - możliwość zagospodarowania produktu pofermentacyjnego w formie nawozu na polach własnych lub gwarancja odbioru przez inne podmioty, -ograniczenie do minimum odległości transportowej produktu pofermentacyjnego, -dokładna analiza możliwości wykorzystania produktu końcowego, - możliwość uzyskania wsparcia z tytułu zastosowania wysokosprawnej kogeneracji - dostępność w wybranej lokalizacji odpowiedniej infrastruktury z jak najmniejszymi odległościami do GPZ, odbiorców ciepła czy sieci wodno- kanalizacyjnej, - udzielenie wieloletniej gwarancji poziomu produkcji przez dostawcę technologii. Aspekty ekonomiczne

19 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Analiza dostępności substratów  Odpady z wybranych działów specjalnych rolnictwa  Dostępność substratów z poszczególnych żródeł  Gwarancja ilości i składu chemicznego  Przechowywanie, składowanie  Wstępna obróbka (higienizacja, homogenizacja)

20 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Czynniki, których zmiany w największym stopniu wpływają na rentowność biogazowni, ustalane na etapie projektowania: -zapewnienie surowców wieloletnia gwarancja dostaw, zakup substratów po możliwie najniższej cenie, wykorzystanie jako wsadu surowców o wysokiej produktywności biogazu, będących odpadem z innej działalności produkcyjnej, minimalizacja odległości transportu materiału wsadowego do biogazowni Aspekty ekonomiczne

21 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Określanie lokalizacji biogazowni pod kątem kosztów transportu surowców Substraty o największej wartości biogazowej Substraty o małej wartości biogazowej Substraty o średniej wartości biogazowej

22 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Możliwości pozyskania surowców

23 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Możliwości pozyskania surowców

24 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Wydajność substratów

25 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Żródło: Michalski T. Biogazownia w każdej gminie-czy wystarczy surowca „Wiesś przyszłości” Wydajność substratów

26 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Wydajność metanu z 1 ha kukurydzy w zależności od wsadu [m 3 ] Wydajność substratów

27 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Wpływ ceny substratów na wskaźniki ekonomiczne

28 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia najkorzystniejszymi surowcami do produkcji biogazu rolniczego są pozostałości: z hodowli zwierząt – gnojowica, odchody zwierząt, pozostałości poubojowe z produkcji roślinnej – pozostałości rolnicze (łęty, liście), odpady zielone z produkcji spożywczej (mleczarskie, cukiernicze, mięsne, owocowo-warzywne, piwowarskie itp.) Dobór substratów

29 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Powszechnie biometan znajduje zastosowanie w − produkcji energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji – energia elektryczna wytwarzana przez agregaty kogeneracyjne jest przesyłana do sieci energetycznej, a ciepło powstające, jako produkt uboczny, stosowane jest do celów grzewczych, − produkcji ciepła – biometan może być wykorzystywany do celów grzewczych w przemyśle lub budownictwie mieszkalnym, − transporcie – biogaz oczyszczony do jakości gazu ziemnego może być paliwem dla pojazdów, pod warunkiem, że są zaopatrzone w instalację na gaz ziemny. Sposoby zagospodarowania biogazu

30 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Proces wytwarzania energii, w którym jednocześnie generowana jest energia elektryczna oraz ciepło. Jest to proces wysokosprawny (88%), w którym energia wytwarzana jest z użyciem relatywnie czystych paliw takich jak gaz ziemny czy biogaz. W agregacie kogeneracyjnym za 100 jednostek energii pierwotnej wytworzone zostaną około 38 jednostek energii elektrycznej i około 50 jednostek ciepła. Straty energii stanowią około 12% Dla małych biogazowni sprawność elektryczna jest znacznie mniejsza 25- 33%, cieplna jest zwykle wyższa niż 50% Wykorzystanie ciepła poprzez budowę ciepłociągu do miejsca odbioru ciepła – opłacalność do 3 km Kogeneracja

31 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Po uszlachetnieniu biogazu do parametrów zbliżonych do gazu ziemnego może być stosowany go jako gaz sieciowy oraz jako paliwo samochodowe – CNG (ang. Compressed Natural Gas) – sprężony gaz ziemny, a ściślej, sprężony biometan, czyli bio-CNG O becn ie eksploatowanych jest ponad 2100 pojazdów CNG oraz istnieją 32 stacje tankowania CNG, co stwarza realne szanse na jego wprowadzenie i rozwój. W Polsce biogaz nie jest wykorzystywany jako paliwo transportowe. Produkowany biogaz służy do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Sposoby zagospodarowania biogazu

32 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Fundusze Europejskie -Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) -System Zielonych Inwestycji (ang. Green Investment Scheme - GIS) -Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Źródła finansowania

33 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: – działanie 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii, – działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, – działanie 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych, – działanie 10.3 Rozwój przemysłu dla OZE. Projekt nowego PO Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020 jest dostępny na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl Źródła finansowania

34 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Program operacyjny "Inteligentny rozwój" jest aktualnie w fazie konsultacji. W założeniu ma zastąpić PO "Innowacyjna Gospodarka". Nowy program ma przynieść wzrost nakładów na służące przedsiębiorstwom badania i rozwój z obecnych 0,7 proc. do ok. 1,8 proc. PKB w 2020 r. Celem programu "Inteligentny rozwój" jest przede wszystkim zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw i ich specjalizacja. Ma on być osiągnięty poprzez współpracę firm z ośrodkami badawczo-rozwojowymi i uczelniami. Środki z programu będą skierowane do średnich i dużych przedsiębiorstw, instytucji naukowych i uczelni. Fundusze unijne mają wspomagać proces tworzenia innowacyjnych rozwiązań na wszystkich jego etapach – od pomysłu, poprzez prototyp, aż po jego wdrożenie i wprowadzenie innowacyjnego produktu na rynek. Źródła finansowania

35 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Program Priorytetowy Systemu Zielonych Inwestycji - Biogazownie Rolnicze - NFOŚiGW -zakłada wsparcie w wys. 35 mln złotych na dofinansowanie w formie dotacji -dwa rodzaje wsparcia: dotacja: do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z NFOŚIGW oraz do 50% ze środków GIS (Green Investment Scheme) pożyczka: do 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z NWOŚIGW łączne dofinansowanie z NWOŚIGW w formie dotacji i pożyczki nie może być wyższe niż 95% kosztów kwalifikowanych) Źródła finansowania

36 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Beneficjenci programów pomocowych: -osoby fizyczne, -osoby prawne, -jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną Podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej z wykorzystaniem biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych oraz wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej Źródła finansowania

37 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW): – działanie 121. Modernizacja gospodarstw rolnych, – działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, – działanie 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. W grudniu rząd ma przyjąć projekty wszystkich programów operacyjnych. Natomiast na przełomie roku będą one przekazane Komisji Europejskiej, z którą są na bieżąco dyskutowane. Późniejsze negocjacje z Komisją mogą potrwać od kilku miesięcy do roku. Źródła finansowania

38 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Systemy wsparcia zastosowanie skutecznych mechanizmów ekonomicznych stymulujących rozwój sektora biogazowni -dotacje w fazie budowy instalacji -gwarancja stałych cen zakupu energii elektrycznej (tzw. feed in tariff) – wsparcie na etapie eksploatacji tj. dopłat do sprzedaży wyprodukowanej zielonej energii elektrycznej - zobowiązania ilościowe (nakładane na przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną i wymuszające na nich wzrost udziału energii z OZE w bilansie sprzedaży energii elektrycznej) Źródła finansowania

39 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Głównym mechanizmem wsparcia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, jest system tzw. zielonych certyfikatów Został on określony w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) Jego istotą jest nałożony na przedsiębiorstwa energetyczne, zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej odbiorcom końcowym, obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki określonej ilości świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, bądź uiszczenia opłaty zastępczej Zielone certyfikaty funkcjonują w Polsce od 2005 r. Źródła finansowania

40 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Świadectwa pochodzenia C ertyfikat pochodzenia energii to dokument potwierdzający wytworzenie energii elektrycznej w Odnawialnym Źródle Energii (OZE) Świadectwa pochodzenia energii wydawane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie wniosków składanych przez wytwórców energii. Dokument ten, z chwilą wydania jest rejestrowany na giełdzie i stanowi przedmiot obrotu Producenci zielonej energii są umieszczani w tzw. Rejestrze Świadectw Pochodzenia (RŚP), w którym otrzymują swoje konto. RŚP jest prowadzony przez Towarową Giełdę Energii Źródła finansowania

41 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Świadectwa pochodzenia - opłaty zastępcze: Zgodnie z prawem energetycznym sprzedawca energii elektrycznej (tzw. spółka obrotu) na każde 100 MWh sprzedanej odbiorcy końcowemu energii powinien przedstawić do umorzenia zielone certyfikaty odpowiadające energii 10,4 MWh (10,4%). Certyfikaty te może kupić na Towarowej Giełdzie Energii, jeśli tego nie zrobi to będzie musiał zapłacić karę, tzw. opłatę zastępczą.Towarowej Giełdzie Energii Źródła finansowania

42 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Cena „zielonych certyfikatów” Spadek cen zielonych certyfikatów-geneza-TGE

43 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Proponowane zmiany systemu wsparcia dla „energii zielonej” Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii lub biogazu rolniczego Ministerstwo Gospodarki, 17 września 2013 r Najistotniejszym kryterium oceny systemu wsparcia będzie jego koszt. Niezbędne jest adresowanie wsparcia w pierwszej kolejności do sprawdzonych i opanowanych technologii, które w Polskich warunkach charakteryzują się największą stabilnością oraz najniższym kosztem wytwarzanej energii elektrycznej. Dodatkowe, dedykowane wsparcie będzie kierowane dla sektora MSP w celu dywersyfikacji struktury wytwarzanej energii elektrycznej oraz zapewnienia wykorzystania krajowych zasobów energetycznych. Nowy system wsparcia

44 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Utrzymanie obecnego systemu wsparcia dla istniejących instalacji odnawialnych źródeł energii, co zagwarantuje poszanowanie praw nabytych dla wszystkich, którzy byli wytwórcami energii elektrycznej z OZE przed wejściem w życie nowej regulacji ustawowej. Cel - zmniejszenie kosztów systemu wsparcia dla już zrealizowanych i funkcjonujących projektów, poprzez dostosowanie wysokości wsparcia do faktycznie poniesionych kosztów, przy jednoczesnym potwierdzeniu rynkowego charakteru systemu świadectw pochodzenia. Łączny okres wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z OZE będzie wynosił maksymalnie 15 lat od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej, za którą przysługiwało świadectwo pochodzenia, nie dłużej niż do dnia 31.12.2021 r. Opłata zastępcza zostanie ”zamrożona” na poziomie z 2013 r. tj. 297,4 zł/MWh. Nowy system wsparcia

45 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Wytwórcy energii elektrycznej z OZE będą mieli prawo do świadectw pochodzenia w ilości odpowiadającej wyprodukowanej energii z OZE, z uwzględnieniem następujących działań optymalizacyjnych: Z systemu wsparcia zostaną wyłączone instalacje hydroenergetyczne o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej powyżej 1 MW, Zostanie ograniczony poziom wsparcia dla instalacji spalania wielopaliwowego poprzez objęcie wsparciem wyłącznie energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach spalania wielopaliwowego do poziomu średniej ilości energii elektrycznej wytworzonej w latach 2011-2012 oraz redukcję ilości przysługujących świadectw pochodzenia do 0,5/MWh. Nowy system wsparcia

46 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Zaproponowanie nowych rozwiązań dla istniejących instalacji odnawialnych źródeł energii, w celu optymalizacji rachunku ekonomicznego. Wytwórcy energii elektrycznej z OZE, będą mieli wybór pomiędzy zachowaniem obecnych zasad wsparcia opartych na świadectwach pochodzenia (prawa nabyte) lub zadeklarowaniem chęci przystąpienia do nowego systemu aukcyjnego, dedykowanego wyłącznie inwestycjom już zrealizowanym. Wytwórca energii elektrycznej z OZE będzie mógł dokonać wyboru pomiędzy ww. rozwiązaniami w ciągu 2 lat od wejścia w życie nowych przepisów. Nowy system wsparcia

47 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Wdrożenie systemu aukcji dla nowych i zmodernizowanych instalacji odnawialnych źródeł energii Nie dotyczy instalacji OZE o mocy > 50 MWe z biomasy i współspalania. Minimum ¼ środków z opłaty OZE alokowana będzie na zakup energii elektrycznej z instalacji lub biogazu rolniczego w przedziale mocy powyżej 40 kWe do 1 MWe, a w zakresie produkcji biogazu rolniczego powyżej 160 tys. m³/rok do 4 mln m³/rok. Przedmiotem aukcji będzie określona przez Prezesa URE ilość wyprodukowanej energii elektrycznej lub biogazu rolniczego przez okres 15 lat od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej lub biogazu rolniczego w instalacji OZE, za które przysługiwało wsparcie z mechanizmu aukcyjnego, w podziale na poszczególne lata bez możliwości przenoszenia pomiędzy latami. Nowy system wsparcia

48 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Podstawowym kryterium wyboru projektów będzie cena za wytworzoną 1 MWh energii elektrycznej lub 1 m³ biogazu rolniczego. Oprócz ceny mogą być przyjęte dodatkowe kryteria oceny projektów np. kryterium stabilności. W aukcji mogą uczestniczyć przedsiębiorcy oferujący wyłącznie nowe projekty, które: wykorzystują urządzenia nie starsze niż 4 lata przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej lub biogazu rolniczego, za którą przysługiwało wsparcie z mechanizmu aukcyjnego, oraz dotychczas nie korzystały z bezzwrotnego wsparcia inwestycyjnego, z wyłączeniem pomocy de minimis. Cena ustalona w wyniku aukcji pozostaje niezmienna przez okres 15 lat od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej lub biogazu rolniczego. Nowy system wsparcia

49 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Wytwórca energii elektrycznej lub biogazu rolniczego będzie miał obowiązek sprzedaży energii elektrycznej lub biogazu rolniczego po ustalonej cenie (do ilości produkcji zadeklarowanej w aukcji), nawet jeśli cena rynkowa będzie wyższa, pod rygorem zwrotu otrzymanych środków (liczonego jako różnica pomiędzy ceną z aukcji, a rynkową ceną energii elektrycznej w danym okresie, powiększona o 30%). Ilość energii elektrycznej lub biogazu rolniczego z projektów, które zostaną zaakceptowane w wyniku aukcji zostanie ustalona przez Ministra Gospodarki Nowy system wsparcia

50 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Projekty ubiegające się o udział w aukcji podlegają procedurze prekwalifikacji, która ma umożliwić przystąpienie do realizacji inwestycji niezwłocznie po wygraniu aukcji. Kryteria prekwalifikacji: Inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (innymi dokumentami planistycznymi gminy), Posiadanie warunków przyłączenia (dostępne są moce przyłączeniowe, np. na podstawie: inwestycji w sieć elektroenergetyczną, upływu terminu ważności dotychczas wydanych warunków lub odstąpienia od umowy o przyłączenie do sieci z powodu braku harmonogramu realizacji inwestycji), Uzyskanie pozwolenia środowiskowego, Udokumentowanie możliwości finansowych lub źródeł ich pozyskania wraz z planem finansowym przedsięwzięcia Nowy system wsparcia

51 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Dziękuję za uwagę Tylko stabilny system prawny, z czytelnymi zasadami wsparcia, może pomóc w rozwoju biogazowni rolniczych!


Pobierz ppt "„Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google