Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krótkoterminowe źródła finansowania || © | 2013-12-28 Krótkoterminowe źródła finansowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krótkoterminowe źródła finansowania || © | 2013-12-28 Krótkoterminowe źródła finansowania."— Zapis prezentacji:

1 Krótkoterminowe źródła finansowania || © | Krótkoterminowe źródła finansowania

2 Krótkoterminowe źródła finansowania || © | 2 Krótkoterminowe źródła finansowania www: tel.: , tel.: T. S. Maness, J. T. Zietlow, Short-Term Financial Management. N. C. Hill, W. L. Sartoris, Short-term financial management: text and cases, Prentice Hall, 2004.

3 Krótkoterminowe źródła finansowania || © | 3 Strategie finansowania kapitału pracującego

4 Krótkoterminowe źródła finansowania || © | 4 Strategie finansowania kapitału pracującego

5 Krótkoterminowe źródła finansowania || © | Grzeg orz Micha lski; http: //mi chals kig.c om/; mich t.pl Budżet środków pieniężnych [preliminarz gotówki] Utrzymywanie odpowiedniego poziomu płynności wymaga nie tylko bieżącego monitorowania aktualnie posiadanych aktywów bieżących i wkrótce wymagalnych zobowiązań, ale też tych, których należy się spodziewać w przyszłości. W związku z tym konieczne jest planowanie obrotów środkami pieniężnymi. Prognoza zapotrzebowania przedsiębiorstwa na środki pieniężne jest jednym z najważniejszych elementów krótkoterminowego planowania. CELE stosowania preliminarza środków pieniężnych : Programowanie obiegu środków pieniężnych w sposób gwarantujący utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie na wymaganym optymalnym poziomie. · Określanie działań jakie powinny być podjęte w celu zapewnienia dodatkowych źródeł finansowania lub innego rozwiązania przewidywanych problemów związanych z oczekiwanym spiętrzeniem płatności, jeśli zgodnie z prognozą miałyby zagrażać utratą płynności. Określenie najkorzystniejszych sposobów lokowania przewidywanych krótkoterminowych nadwyżek.

6 Krótkoterminowe źródła finansowania || © | Grzeg orz Micha lski; http: //mi chals kig.c om/; mich t.pl Budżet środków pieniężnych c.d.

7 Krótkoterminowe źródła finansowania || © | Grzeg orz Micha lski; http: //mi chals kig.c om/; mich t.pl Budżet środków pieniężnych c.d.

8 Krótkoterminowe źródła finansowania || © | Jest 30 maja. Przedsiębiorstwo prognozuje poziom zapotrzebowania na finansowanie krótkoterminowe od czerwca do listopada. III: , IV: , V: , VI: , VII: , VIII: , IX: , X: , XI: Przedsiębiorstwo dokonuje sprzedaży na warunkach 5/10, netto 30. W rzeczywistości jednak wielu odbiorców opóźnia uregulowanie należności aż do 90 dni. Z danych historycznych wynika, że 10% klientów reguluje płatności pomiędzy 61 a 90 dniem od daty zakupu, 30% pomiędzy 31 a 60 dniem, 50% pomiędzy 11 a 30 dniem, a 10% korzysta ze skonta, regulując należności w ciągu 10 dni od chwili zakupu. Koszty przedsiębiorstwa Stalos związane z wytworzeniem produktów to 55% ceny ich sprzedaży. Zakupu materiałów koniecznych do wytworzenia produktów dokonuje się dwa miesiące przed dniem sprzedaży. Dostawcy udzielają kredytu kupieckiego na 30 dni. 8 Na podstawie odpowiednich prognoz wynika, że planowane stałe wydatki, będą kształtować się na poziomie zł w 25 dniu każdego miesiąca. Jeśli będą planowane wydatki inwestycyjne, powinny być one również uwzględnione w budżecie. W lipcu przewidziany jest wydatek inwestycyjny na poziomie zł. Docelowy poziom środków pieniężnych C * oszacowano na poziomie zł, natomiast oczekiwany poziom środków pieniężnych w dniu 30 maja wynosi zł.

9 Krótkoterminowe źródła finansowania || © | Kredyt handlowy Z udzielaniem kredytu kupieckiego związany jest koszt kredytu kupieckiego (ang. cost of trade credit) jakim obciążany jest odbiorca nie wykorzystujący bezpłatnego odroczenia, czyli płacącego na koniec okresu kredytowania n – liczba okresów w roku w których podmiot korzysta z kredytu obciążonego kosztami, n = 360 / (ok – os)

10 Krótkoterminowe źródła finansowania || © | 10 Zarząd przedsiębiorstwa Alfa zrezygnował ze skonta. Ile wynosi koszt kredytu kupieckiego oraz jego rzeczywista wielkość, jeśli przeciętny stan jego zobowiązań wobec przedsiębiorstwa Beta wynosi zł, a warunki kredytowe to 5/15, netto 45?

11 Krótkoterminowe źródła finansowania || © | 11 Krótkoterminowe kredyty bankowe ODSETKI PROSTE. Przy kredycie z odsetkami prostymi kredytobiorca powinien dokonać zwrotu otrzymanej kwoty kredytu razem z odsetkami w z góry ustalonym terminie. SP1: Przedsiębiorstwo Alfa zaciągnęło zł kredytu na sześć miesięcy przy stopie odsetek równej 11%. SP2: Przedsiębiorstwo Alfa II zaciągnęło zł kredytu na sześć miesięcy przy kwocie odsetek wynoszącej zł. SP3: Jeżeli przedsiębiorstwo Beta otrzyma zł kredytu na 50 dni, przy rocznej stopie procentowej równej 12% to ile będzie równała się efektywna stopa odsetek? efektywna roczna stopa odsetek zależy od nominalnej stopy odsetek oraz od okresu wykorzystania kredytu

12 Krótkoterminowe źródła finansowania || © | 12

13 Krótkoterminowe źródła finansowania || © | 13 ODSETKI PŁATNE Z GÓRY. Przy kredycie ze zdyskontowanymi odsetkami, do dyspozycji przedsiębiorstwa korzystającego z kredytu stawiana jest kwota kredytu pomniejszona o zdyskontowane odsetki. W terminie zwrotu kredytu powinien ono zwrócić jedynie zasadniczą jego kwotę, pomniejszoną już o odsetki. Tego rodzaju kredyty charakteryzują się wyższą od nominalnej, efektywną (rzeczywistą) stopą odsetek, którą można oszacować na podstawie wzoru: SP4. Przedsiębiorstwo Beta II ubiega się w banku o stuczterdziestodniowy kredyt w wysokości zł, o odsetkach płatnych z góry, dla którego nominalna stopa oprocentowania wynosi 12%. SP5. Przedsiębiorstwo Gama ubiega się w banku o dwudziestosiedmiotygodniowy kredyt w wysokości zł. Roczna nominalna stopa oprocentowania tego kredytu wynosi 11%. Od kredytu tego zostaną pobrane odsetki z góry. Na jakim poziomie będzie się kształtowała efektywna stopa procentowa? >> Kredyt jest zaciągany na konkretny cel, którego realizacja byłaby mocno utrudniona lub niemożliwa bez dodatkowego zwrotnego zewnętrznego finansowania. Potrzebne zatem jest uzyskanie informacji o tym, jaka ma być wynikająca z umowy wielkość kredytu, aby przy pobieranych z góry odsetkach, uzyskać potrzebne przedsiębiorstwu środki w odpowiedniej ilości. Można ją oszacować na podstawie równania:

14 Krótkoterminowe źródła finansowania || © | 14 SP6. Zarząd przedsiębiorstwa Gama II oszacował jego potrzeby w zakresie krótkoterminowego finansowania zewnętrznego, dokładnie na poziomie zł. Kwota ta potrzebna jest na okres 8 miesięcy. Roczna nominalna stopa oprocentowania tego kredytu wynosi 11%. Od kredytu zostaną pobrane odsetki z góry. SALDO KOMPENSUJĄCE. Dodatkową komplikacją w szacowaniu rzeczywistej stopy procentowej jest sytuacja w której udzielony jest kredyt z tak zwanym saldem kompensacyjnym (bądź kompensującym). Umowa takiego kredytu zmniejsza swobodę kredytobiorcy w dysponowaniu całością środków przyznanych przez bank. Kredyt taki jest udzielany pod warunkiem, że dłużnik pozostawi na swoim koncie w banku określoną część przyznanego kredytu SP7. Przedsiębiorstwo Delta ma przyznany sześciomiesięczny kredyt bankowy w wysokości zł. Jego oprocentowanie w wysokości 12% rocznie, lecz wiąże się z obowiązkiem pozostawienia na koncie w banku zł. W związku z tym efektywna (rzeczywista) stopa kredytu będzie wyższa niż 12% (wynikająca ze stopy nominalnej). SP 8. Przedsiębiorstwo Delta II zaciągnęło w banku zł siedemnastodniowego kredytu oprocentowanego w wysokości 11,5% rocznie z odsetkami prostymi. Umowa z bankiem zobowiązuje przedsiębiorstwo do utrzymywania salda kompensującego na poziomie 5% przyznanej kwoty kredytu. >> Kolejnym wariantem kredytu, przy którym bank wymaga od przedsiębiorstwa zaciągającego ją pozostawienia na koncie salda kompensacyjnego jest wariant ze zdyskontowanymi odsetkami (tzn. płatnymi z góry). W takim przypadku, różnica między nominalną a efektywną (rzeczywistą) stopą odsetek jest jeszcze większa. Wynika to z faktu, że kwota pozostawiona do dyspozycji kredytobiorcy jest najmniejsza z wszystkich do tej pory omówionych wariantów.

15 Krótkoterminowe źródła finansowania || © | 15 SP9. Przedsiębiorstwo Alfa zaciągnęło w banku zł kredytu oprocentowanego w wysokości 11% rocznie, z odsetkami płatnymi z góry. Okres kredytowania wynosi dziewięć miesięcy, a 6% przyznanej kwoty ma pozostać w banku na koncie przedsiębiorstwa w postaci salda kompensującego.


Pobierz ppt "Krótkoterminowe źródła finansowania || © | 2013-12-28 Krótkoterminowe źródła finansowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google