Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w systemie oświatowym Gminy Rokietnica - PROJEKT 28 lutego 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w systemie oświatowym Gminy Rokietnica - PROJEKT 28 lutego 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w systemie oświatowym Gminy Rokietnica - PROJEKT 28 lutego 2011 r.

2 Zmiany w systemie oświatowym Gminy Rokietnica - PROJEKT 1.Obowiązek oświatowy - Podstawy prawne 2.Nowelizacja ustawy o systemie oświaty (obowiązek szkolny dla dzieci 5-cio i 6-cio letnich) 3.Demografia, migracja – dane statystyczne i szacunkowe 4.Analiza bazy lokalowej – stan obecny 5.Diagnoza stanu istniejącego 6.Analiza bazy lokalowej - prognoza 7.Program działań na przyszłość 7.1. Rozwiązania prawne 7.2. Rozwiązania organizacyjne 7.3. Konsultacje społeczne 8. Zakładane rezultaty

3 Podstawy prawne OBOWIĄZEK SZKOLNY Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Art Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. 4. Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia.

4 Podstawy prawne OBOWIĄZEK SZKOLNY ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142 poz ze zmianami) Art Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: (…) 8)edukacji publicznej

5 Podstawy prawne Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa o systemie oświaty. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz ze zmianami) ilekroć mowa o zadaniach oświatowych jednostek samorządu terytorialnego - należy przez to rozumieć zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej

6 Podstawy prawne USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Art. 17. ust. 1. Sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego ust. 4. Rada gminy (…) ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów

7 Nowelizacja ustawy o systemie oświaty Co się zmienia: Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458) Czego dotyczy zmiana: Od dnia 1 września 2011 r. dzieci w wieku pięciu lat zostaną objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym (tzw. zerówka), do tego czasu dzieci te mają prawo do odbycia takiego przygotowania, a zapewnienie warunków realizacji tego prawa jest zadaniem własnym gmin. Obowiązywanie: Nowelizacja obowiązuje od 1 września 2011 r.

8 Nowelizacja ustawy o systemie oświaty Co się zmienia: Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458) Czego dotyczy zmiana: Nowelizacja wprowadza obniżenie do 6 lat wiek rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. Obowiązywanie: Nowelizacja obowiązuje od 1 września 2012 r.

9 Zmiany demograficzne dane statystyczne Lata liczba mieszkańców Gminy Rokietnica

10 Zmiany demograficzne dane statystyczne

11 liczba uczniów w szkołach podstawowych – dane szacunkowe

12 Analiza bazy lokalowej - diagnoza Szkoła Podstawowa w Rokietnicy: Rok szkolnyLiczba uczniówLiczba oddziałów Liczba sal lekcyjnych zmianowość 2010/ pracownia + świetlica 1,4 W tym 2 oddziały O i 1 oddział S 2011/ pracownia + świetlica 2,0 W tym 9 oddziałów: 4: klasa 0 – 6-latki 5: klasa 0 – 5-latki

13 Analiza bazy lokalowej - diagnoza Szkoła Podstawowa w Mrowinie Rok szkolnyLiczba uczniówLiczba oddziałów Liczba sal lekcyjnych zmianowość 2010/ pracownia 1,0 W tym 1 oddział O 2011/ pracownia 1,7 W tym 4 oddziały: 2: klasa 0 – 6-latki 2: klasa 0 – 5-latki

14 Diagnoza (rok szkolny 2011/2012) szkoły podstawowe: Wzrost liczby uczniów w szkołach podstawowych wynikający z danych demograficznych; Wzrost liczby uczniów objętych obowiązkiem szkolnym (2011/2012 obowiązek klasy 0 dla 5-cio latków); Konieczność uruchomienia dodatkowych oddziałów przy niezmienionej bazie lokalowej; Wzrost zmianowości; Prawdopodobieństwo zatrudnienia dodatkowych nauczycieli;

15 Analiza bazy lokalowej (po planowanych zmianach) – prognoza (2011/2012) Nowy budynek Gimnazjum w Rokietnicy dla uczniów z dwóch dotychczasowych gimnazjów (Napachanie i Rokietnica); Budynek obecnego Zespołu Szkół w Rokietnicy w całości przeznaczony dla Szkoły Podstawowej w Rokietnicy (dodatkowych 10 sal, pracownia komputerowa i językowa oraz świetlica);

16 Analiza bazy lokalowej (po planowanych zmianach) – prognoza (2011/2012) Budynek obecnego Gimnazjum w Napachaniu przeznaczony dla: –uczniów Szkoły Podstawowej w Mrowinie w ramach istniejącego obwodu (obwód Napachanie, Kobylniki, Dalekie) –Wszystkich uczniów chętnych z pozostałych miejscowości gminy –dla oddziałów O: z Przedszkola w Napachaniu; utworzonych po deklaracjach złożonych przez rodziców z pozostałych obwodów gminy;

17 Szkoła Podstawowa FILIA NAPACHANIE Poznańska 26 Szkoła o profilu językowym obejmująca w roku szkolnym 2011/2012 KLASY I-III proponujemy: –Język angielski –Język hiszpański –Świetlicę szkolną czynną do –( w ramach: zajęcia komputerowe, zajęcia na ORLIKU, placu zabaw, catering) Szczegółowe informacje:

18 Szkoła Podstawowa FILIA NAPACHANIE Poznańska 26 Oddziały O objęte projektem Z dofinansowaniem z UE : –Język angielski –Zajęcia na basenie; –Rytmika; –Spotkania teatralne

19 Rozwiązania prawne r. Uchwała intencyjna: wyrażenie woli likwidacji Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Napachaniu z dniem r.; r. Uchwała: Rozwiązanie Zespołu Szkół w Rokietnicy z dniem r.; Maj 2011r. Zmiana nazwy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Napachaniu na Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu z dniem r.;

20 Rozwiązania organizacyjne (sieć szkół) Rok szkolny 2011/2012: –Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Rokietnicy –Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów w Rokietnicy –Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu: Szkoła Podstawowa funkcjonująca w budynku w Mrowinie i w Napachaniu Przedszkole w Mrowinie Docelowo (prognoza – trzy centra edukacji): –I.1.Przedszkole Bajeczka w Rokietnicy –I.2.Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Rokietnicy –I.3.Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów w Rokietnicy –II.1.Szkoła Podstawowa w Mrowinie i Przedszkole w Mrowinie –III.1.Szkoła Podstawowa o profilu językowym w Napachaniu i Przedszkole w Napachaniu

21 Gimnazjum w Rokietnicy NOWA JAKOŚĆ

22 INNOWACYJNOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ: Nowoczesna architektura; Kubatura: m3 Przestronne wnętrza: –powierzchnia użytkowa parter: 1384,72 m2 –powierzchnia użytkowa I piętro: 1288,22 m2 Budynek przystosowany do potrzeb motorycznych osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy, wyposażenie pomieszczeń); europejskie standardy i normy; Bezpieczeństwo

23 Gimnazjum w Rokietnicy NOWA JAKOŚĆ GIMNAZJUM RÓWNYCH SZANS: Oddziały integracyjne Zajęcia wyrównawcze Opieka psychologiczno- pedagogiczna Zaplecze medyczne świetlica Pomieszczenia socjalne Kryte boisko tartanowe z zapleczem socjalnym

24 Gimnazjum w Rokietnicy NOWA JAKOŚĆ CENTRUM EDUKACJI: Dostępne dla uczniów z terenu całej gminy; Najwyższy standard nauczania i wychowania; Nowoczesne wyposażenie (multimedia, pomoce dydaktyczne, innowacyjne technologie); Biblioteka; Pokój multimedialny; Laboratoria lingwistyczne; Pokój ucznia ze szkolnym radiowęzłem; Wielofunkcyjna aula (nagłośnienie i oświetlenie najnowszej generacji

25 Konsultacje społeczne Przygotowanie projektu zmian w systemie oświatowym (analiza danych, narady z dyrektorami placówek oświatowych); 17 lutego 2011 – posiedzenie Komisji Oświaty Rady Gminy Rokietnica z udziałem dyrektorów placówek oświatowych; 22 lutego 2011 zawiadomienie rodziców uczniów Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Napachaniu o zebraniu dotyczącym zamiaru likwidacji szkoły i planowanych zmianach w systemie oświaty gminy; – informacja o zebraniu zamieszczona na stronie wspólne Posiedzenie Komisji Rady Gminy Rokietnica; – sesja Rady Gminy Rokietnica – podjęcie uchwał w sprawie zmian w systemie oświaty gminy Rokietnica; godzina – zebranie z rodzicami uczniów Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Napachaniu; – powiadomienie Kuratoriom Oświaty w Poznaniu o zamiarze likwidacji Gimnazjum w Napachaniu; Okres od – konsultacje z: –Radami Rodziców Zespołu Szkół w Napachaniu i Rokietnicy; –Rodzicami Przedszkola Bajeczka w Rokietnicy i Przedszkola w Mrowinie; –Radami Pedagogicznymi Zespołu Szkół w Napachaniu i Rokietnicy; –Związkami zawodowymi;

26 Zakładane rezultaty Wyrównywanie szans edukacyjnych na wszystkich poziomach nauczania (jakość nauczania, baza lokalowa, zmianowość 1:0) Sprawne zarządzanie placówkami dostosowane do poziomów nauczania; Nowoczesne Gimnazjum w Rokietnicy – CENTRUM EDUKACJI dla uczniów z terenu całej gminy Rokietnica; Wzrost jakości nauczania i opieki psychologiczno-pedagogicznej; Szczególna troska o zaspokojenie potrzeb uczniów niepełnosprawnych; Szerokie spektrum zajęć pozalekcyjnych; Wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych; Wprowadzenie rozwiązań w zakresie doradztwa zawodowego (gimnazjum); Możliwość profilowania placówek oświatowych; Funkcjonowanie świetlic szkolnych w pełnym wymiarze godzinowym; Możliwość zatrudnienia dla całej dotychczasowej kadry pedagogicznej i administracyjnej;

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zmiany w systemie oświatowym Gminy Rokietnica - PROJEKT 28 lutego 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google