Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w systemie oświatowym Gminy Rokietnica - PROJEKT

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w systemie oświatowym Gminy Rokietnica - PROJEKT"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w systemie oświatowym Gminy Rokietnica - PROJEKT
28 lutego 2011 r.

2 Zmiany w systemie oświatowym Gminy Rokietnica - PROJEKT
Obowiązek oświatowy - Podstawy prawne Nowelizacja ustawy o systemie oświaty (obowiązek szkolny dla dzieci 5-cio i 6-cio letnich) Demografia, migracja – dane statystyczne i szacunkowe Analiza bazy lokalowej – stan obecny Diagnoza stanu istniejącego Analiza bazy lokalowej - prognoza Program działań na przyszłość 7.1. Rozwiązania prawne 7.2. Rozwiązania organizacyjne 7.3. Konsultacje społeczne 8. Zakładane rezultaty

3 Podstawy prawne OBOWIĄZEK SZKOLNY
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej „Art. 70 1. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. 4. Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia.”

4 ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO
Podstawy prawne OBOWIĄZEK SZKOLNY ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142 poz ze zmianami) „Art. 7.  1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: (…) 8) edukacji publicznej”

5 Podstawy prawne Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa o systemie oświaty. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz ze zmianami) „ilekroć mowa o zadaniach oświatowych jednostek samorządu terytorialnego - należy przez to rozumieć zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej”

6 Podstawy prawne USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Art. 17.  ust. 1. ”Sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego” ust. 4. ”Rada gminy (…) ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów”

7 Nowelizacja ustawy o systemie oświaty
Co się zmienia: Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458) Czego dotyczy zmiana: Od dnia 1 września 2011 r. dzieci w wieku pięciu lat zostaną objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym (tzw. zerówka), do tego czasu dzieci te mają prawo do odbycia takiego przygotowania, a zapewnienie warunków realizacji tego prawa jest zadaniem własnym gmin. Obowiązywanie: Nowelizacja obowiązuje od 1 września 2011 r.

8 Nowelizacja ustawy o systemie oświaty
Co się zmienia: Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458) Czego dotyczy zmiana: Nowelizacja wprowadza obniżenie do 6 lat wiek rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. Obowiązywanie: Nowelizacja obowiązuje od 1 września 2012 r.

9 Zmiany demograficzne dane statystyczne
Lata 2006 2007 2008 2009 2010 liczba mieszkańców Gminy Rokietnica 9194 9793 10428 11021 11 909

10 Zmiany demograficzne dane statystyczne

11 liczba uczniów w szkołach podstawowych – dane szacunkowe

12 Analiza bazy lokalowej - diagnoza
Szkoła Podstawowa w Rokietnicy: Rok szkolny Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba sal lekcyjnych zmianowość 2010/2011 484 22 13 + 1 pracownia + świetlica 1,4 W tym 2 oddziały „O” i 1 oddział „S” 2011/2012 695 30 2,0 W tym 9 oddziałów: 4: klasa „0” – 6-latki 5: klasa „0” – 5-latki

13 Analiza bazy lokalowej - diagnoza
Szkoła Podstawowa w Mrowinie Rok szkolny Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba sal lekcyjnych zmianowość 2010/2011 160 7 6 + 1 pracownia 1,0 W tym 1 oddział „O” 2011/2012 258 10 1,7 W tym 4 oddziały: 2: klasa „0” – 6-latki 2: klasa „0” – 5-latki

14 Diagnoza (rok szkolny 2011/2012) szkoły podstawowe:
Wzrost liczby uczniów w szkołach podstawowych wynikający z danych demograficznych; Wzrost liczby uczniów objętych obowiązkiem szkolnym (2011/2012 obowiązek klasy „0” dla 5-cio latków); Konieczność uruchomienia dodatkowych oddziałów przy niezmienionej bazie lokalowej; Wzrost zmianowości; Prawdopodobieństwo zatrudnienia dodatkowych nauczycieli;

15 Analiza bazy lokalowej (po planowanych zmianach) – prognoza (2011/2012)
Nowy budynek Gimnazjum w Rokietnicy dla uczniów z dwóch dotychczasowych gimnazjów (Napachanie i Rokietnica); Budynek obecnego Zespołu Szkół w Rokietnicy w całości przeznaczony dla Szkoły Podstawowej w Rokietnicy (dodatkowych 10 sal, pracownia komputerowa i językowa oraz świetlica);

16 Analiza bazy lokalowej (po planowanych zmianach) – prognoza (2011/2012)
Budynek obecnego Gimnazjum w Napachaniu przeznaczony dla: uczniów Szkoły Podstawowej w Mrowinie w ramach istniejącego obwodu (obwód Napachanie, Kobylniki, Dalekie) Wszystkich uczniów chętnych z pozostałych miejscowości gminy dla oddziałów „O”: z Przedszkola w Napachaniu; utworzonych po deklaracjach złożonych przez rodziców z pozostałych obwodów gminy;

17 Szkoła Podstawowa FILIA NAPACHANIE Poznańska 26
Szkoła o profilu językowym obejmująca w roku szkolnym 2011/2012 KLASY I-III proponujemy: Język angielski Język hiszpański Świetlicę szkolną czynną do 17.00 ( w ramach: zajęcia komputerowe, zajęcia na ORLIKU, placu zabaw, catering) Szczegółowe informacje:

18 Szkoła Podstawowa FILIA NAPACHANIE Poznańska 26
Oddziały „O” objęte projektem Z dofinansowaniem z UE: Język angielski Zajęcia na basenie; Rytmika; Spotkania teatralne

19 Rozwiązania prawne r. Uchwała intencyjna: wyrażenie woli likwidacji Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Napachaniu z dniem r.; r. Uchwała: Rozwiązanie Zespołu Szkół w Rokietnicy z dniem r.; Maj 2011r. Zmiana nazwy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Napachaniu na Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu z dniem r.;

20 Rozwiązania organizacyjne (sieć szkół)
Rok szkolny 2011/2012: Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Rokietnicy Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów w Rokietnicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu: Szkoła Podstawowa funkcjonująca w budynku w Mrowinie i w Napachaniu Przedszkole w Mrowinie Docelowo (prognoza – trzy centra edukacji): I.1.Przedszkole „Bajeczka” w Rokietnicy I.2.Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Rokietnicy I.3.Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów w Rokietnicy II.1.Szkoła Podstawowa w Mrowinie i Przedszkole w Mrowinie III.1.Szkoła Podstawowa o profilu językowym w Napachaniu i Przedszkole w Napachaniu

21 Gimnazjum w Rokietnicy NOWA JAKOŚĆ

22 Gimnazjum w Rokietnicy NOWA JAKOŚĆ
INNOWACYJNOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ: Nowoczesna architektura; Kubatura: m3 Przestronne wnętrza: powierzchnia użytkowa parter: 1384,72 m2 powierzchnia użytkowa I piętro: 1288,22 m2 Budynek przystosowany do potrzeb motorycznych osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy, wyposażenie pomieszczeń); europejskie standardy i normy; Bezpieczeństwo

23 Gimnazjum w Rokietnicy NOWA JAKOŚĆ
GIMNAZJUM RÓWNYCH SZANS: Oddziały integracyjne Zajęcia wyrównawcze Opieka psychologiczno-pedagogiczna Zaplecze medyczne świetlica Pomieszczenia socjalne Kryte boisko tartanowe z zapleczem socjalnym

24 Gimnazjum w Rokietnicy NOWA JAKOŚĆ
CENTRUM EDUKACJI: Dostępne dla uczniów z terenu całej gminy; Najwyższy standard nauczania i wychowania; Nowoczesne wyposażenie (multimedia, pomoce dydaktyczne, innowacyjne technologie); Biblioteka; Pokój multimedialny; Laboratoria lingwistyczne; Pokój ucznia ze szkolnym radiowęzłem; Wielofunkcyjna aula (nagłośnienie i oświetlenie najnowszej generacji

25 Konsultacje społeczne
Przygotowanie projektu zmian w systemie oświatowym (analiza danych, narady z dyrektorami placówek oświatowych); 17 lutego 2011 – posiedzenie Komisji Oświaty Rady Gminy Rokietnica z udziałem dyrektorów placówek oświatowych; 22 lutego 2011 zawiadomienie rodziców uczniów Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Napachaniu o zebraniu dotyczącym zamiaru likwidacji szkoły i planowanych zmianach w systemie oświaty gminy; – informacja o zebraniu zamieszczona na stronie wspólne Posiedzenie Komisji Rady Gminy Rokietnica; – sesja Rady Gminy Rokietnica – podjęcie uchwał w sprawie zmian w systemie oświaty gminy Rokietnica; godzina – zebranie z rodzicami uczniów Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Napachaniu; – powiadomienie Kuratoriom Oświaty w Poznaniu o zamiarze likwidacji Gimnazjum w Napachaniu; Okres od – konsultacje z: Radami Rodziców Zespołu Szkół w Napachaniu i Rokietnicy; Rodzicami Przedszkola „Bajeczka” w Rokietnicy i Przedszkola w Mrowinie; Radami Pedagogicznymi Zespołu Szkół w Napachaniu i Rokietnicy; Związkami zawodowymi;

26 Zakładane rezultaty Wyrównywanie szans edukacyjnych na wszystkich poziomach nauczania (jakość nauczania, baza lokalowa, zmianowość 1:0) Sprawne zarządzanie placówkami dostosowane do poziomów nauczania; Nowoczesne Gimnazjum w Rokietnicy – CENTRUM EDUKACJI dla uczniów z terenu całej gminy Rokietnica; Wzrost jakości nauczania i opieki psychologiczno-pedagogicznej; Szczególna troska o zaspokojenie potrzeb uczniów niepełnosprawnych; Szerokie spektrum zajęć pozalekcyjnych; Wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych; Wprowadzenie rozwiązań w zakresie doradztwa zawodowego (gimnazjum); Możliwość profilowania placówek oświatowych; Funkcjonowanie świetlic szkolnych w pełnym wymiarze godzinowym; Możliwość zatrudnienia dla całej dotychczasowej kadry pedagogicznej i administracyjnej;

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zmiany w systemie oświatowym Gminy Rokietnica - PROJEKT"

Podobne prezentacje


Reklamy Google