Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie Portali Biznesowych Wykład 4 Projektowanie portalu (cd.) Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa Wykładowca: dr hab. inż.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie Portali Biznesowych Wykład 4 Projektowanie portalu (cd.) Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa Wykładowca: dr hab. inż."— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie Portali Biznesowych Wykład 4 Projektowanie portalu (cd.) Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa Wykładowca: dr hab. inż. Kazimierz Subieta profesor PJWSTK subieta@ipipan.waw.pl http://www.ipipan.waw.pl/~subieta

2 K.Subieta. Tworzenie portali biznesowych, Wykład 4, Folia 2 maj 2002 Pytania, które wykonawca powinien zadać... (6) Personalizacja - czy portal będzie oferował użytkownikom personalne strony i usługi (np. e -mail, k alendarz), czy uż ytkow nicy będą mogli przystosować swoje strony do ich zainteresowań, w jaki sposób? Rejestra cja użytkowników - jakie typy uż ytkow ników będą rozróżniane? Programy pomocnicze: kalkulatory, kalendarze, automatyczne powiadamianie, algorytmy (np. komputerowa diagnostyka medyczna), inne tego typu udogodnienia? Rozliczenia ze źródłami finansowania i przychodów - czy portal będzie bezpośrednio współdziałać z systemem finansowo-księgowy m, jaki będzie tryb (techniczny, organizacyjny) tego współdziałania? Dostępność portala - czas serwisowy przy do stępności 24x7. Wymogi ochrony - jakie zabezpieczenia będą wymagane przed nieautoryzowanym dostępem, hakerami, wirusami, trojanami, sabotażem, odmową płatności, i td.?

3 K.Subieta. Tworzenie portali biznesowych, Wykład 4, Folia 3 maj 2002 Pytania, które wykonawca powinien zadać... (7) Wymogi bezpie czeństwa - wymagane zabezpieczenia przed awariami systemu, nieprawid łową pracą, niespójnościami w bazie danych, przeciążeniem systemu. n Ryzyko - podstawowe zagrożenia dla budowy i działania portalu. n Tryb współpracy z wykonawcą: Budżet i ograniczenia czasowe dla faz budowy i wdrożenia portalu. Interfejs ze strony firmy umożliwiający rozstrzy ganie decyzji związanych z konstrukcją portalu. Stopień poufności informacji analityczno-projektowych oraz ustaleń z wykonawcy z firmą. Formy zarządzania projektem i kontroli jakości ze strony firmy. Formy dokumentacji projektu i oprogramowania, zarządzanie konfiguracją. Formy szkolenia personelu firmy w zakresie wykonanego oprogramowania. Wspomaganie ze strony wykonawcy po zainstalowaniu portalu: konserwa cja i pielęgnacja oprogramowania, rozwój oprogramowania po wdro żeniu.

4 K.Subieta. Tworzenie portali biznesowych, Wykład 4, Folia 4 maj 2002 Przykładowe elementy treści portalu MSP (ok. 50%) n Zakładanie firmy n Formy prowadzenia działalności gospodarczej Wokół biura: nieruchomości, wyposażenie, materiały Likwidacja firmy Personel, pozyskiwanie pracowników n Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika Bezpieczeństwo i Higiena Pracy n Umowy o pracę Prawo pracy Agencje doradztwa personalnego Delegacje, podróże Pomoc dla MSP Zamówienia publiczne n Zasady rachunkowości, księgowość, sprawozdawczość Agencje celne n Podatki i opłaty n Agencje pośrednictwa pracy Akcje, inwestowanie Centralna Tabela Ofert Marketing, promocja, reklama, badania marketingowe Zasady dbałości o klienta n Współpraca gospodarcza Programy pomocowe UE Biura Radców Handlowych Biznes plan dla MSP n Budżet i proces budżetowania n Zarządzanie przedsiębiorstwem Systemy informacji gospodarczej n System Ubezpieczeń Społecznych n Ochrona środowiska

5 K.Subieta. Tworzenie portali biznesowych, Wykład 4, Folia 5 maj 2002 Projekt wyglądu strony głównej dla portalu SME Nasze logo Baner Mój profil KalendarzKomunikacja Forum Pomoc Szukaj Rejestracjaaa Użytkownika Hasłoo Nowy Użytkownik Baner Serwisy Handel/Usługi OfirmieReklama u nasNapisz do nasPraca u nasPrywatnośćWycieczka Startuj z... Wyślij do znajomych Założeniefirmy Internetikomp. Prawo Finanse Rachunkowość Podatki Marketing Zasobyludzkie Wokółbiura Podróże Pomocdla MSP Poszukiwacz Rozrywka Infogospodarcze Portale branżowe Data i godzina Ścieżka dostępu

6 K.Subieta. Tworzenie portali biznesowych, Wykład 4, Folia 6 maj 2002 Planowanie zasobów Zasoby niezbędne do realizacji projektu portalu (podobnie dla wdrożenia i funkcjonowania portalu) Budżet: źródła finansowania, dostępność środków finansowych w poszczególnych kieszeniach i w poszczególnych fazach projektu. Personel: szacunkowa liczba personelu w poszczególnych specjalnościach i/lub stanowiskach; założenia odnośnie personelu zewnętrznego lub zatrudnionego na umowy o dzieło. Nakłady ludzkie: wyrażone w terminach osobo-dni (lub osobo-godzin) w poszczególnych specjalnościach i/lub stanowiskach; Materiały: dowolne materiały (papier, tonery, dyski, teczki, segregatory, itd.) niezbędne do realizacji projektu. Inwestycje niezbędne dla realizacji projektu (inne niż inwestycje w infrastrukturą komputerową): biurka, krzesła, szafy, itd. Przestrzeń biurowa (dodatkowa) niezbędna dla projektu; Wstępny plan projektu, ograniczenia czasowe, fazy projektu, diagram Gantta, diagram sieci zależności pomiędzy zadaniami (PERT), analiza ścieżki krytycznej diagramu PERT.

7 K.Subieta. Tworzenie portali biznesowych, Wykład 4, Folia 7 maj 2002 Planowanie systemu Sprzęt, oprogramowania i sieć niezbędne do realizacji projektu portalu (podobnie dla wdrożenia i funkcjonowania portalu) Dostępność i możliwości wykorzystania istniejącego sprzętu, oprogramowania i sieci. Konieczność wzmocnienia (upgrading) istniejącego sprzętu, oprogramowania i sieci; estymacja kosztów i czasu tego wzmocnienia. Nowe inwestycje w zakresie sprzętu, oprogramowania i sieci; estymacja kosztów i czasu tych inwestycji. Nowy personel pomocniczy związany z (nowym lub wzmocnionym) sprzętem, oprogramowaniem i siecią; oszacowanie możliwości pozyskania tego personelu i dodatkowego budżetu na ten personel. Nowa infrastruktura biurowa (powierzchnia) niezbędna dla nowego sprzętu, przy zapewnieniu niezbędnych wymagań dotyczących warunków technicznych (temperatura, wilgotność, wentylacja, zabezpieczenia pożarowe, zabezpieczenia antywłamaniowe, itd.)

8 K.Subieta. Tworzenie portali biznesowych, Wykład 4, Folia 8 maj 2002 Założenia odnośnie dostępności i bezpieczeństwa Dostępność: czas w jakim portal będzie dostępny dla klientów. Regułą jest 24 godziny przez 7 dni w tygodniu (24/7). Dodatkowe założenia: np. 97% czasu dostępności, maksymalna przerwa w działaniu nie większa niż 2 godziny, restart po awarii najwyżej 12 godzin. Bezpieczeństwo: stopień ochrony biznesu organizacji podtrzymującej portal od ataku ze strony portalu. Np. poprzez nieprawidłowe wyliczenie danych, poprzez awarie powodujące złamanie umów lub zapisów prawnych, itd. Ochrona: stopień zabezpieczenia oprogramowania portalu przed błędnym działaniem, utratą lub niespójnością danych, atakiem z zewnątrz. hakerzy, wirusy, konie trojańskie, przypadkowe błędy obsługi, wandalizm, sabotaż, odmowa płatności za usługę. Prywatność: stopień w jakim system będzie chronił własność intelektualną oraz własność i prywatność danych przed nieautoryzowanym lub nielegalnym dostępem; Środki techniczne: ściany ogniowe, szyfrowanie, składowanie (back-up), odtwarzanie, hasła użytkowników, prawa dostępu, podpis elektroniczny,...

9 K.Subieta. Tworzenie portali biznesowych, Wykład 4, Folia 9 maj 2002 Dalsze wymagania niefunkcjonalne do portalu (1) Zakładany czas i tryb konserwacji (jak wiele godzin na tydzień, dostępność pomieszczeń i personelu obsługi, itd.) Rozmiar systemu: ile operacji w tym samym czasie, ilu użytkowników w tym samym czasie, ile obsłużonych klików na sekundę, rozmiar bazy danych, przyrost bazy danych w czasie, liczba dokumentów, liczba serwerów i stacji klienckich, itd. Objętość pamięci operacyjnej, dyskowej, taśmowej, optycznej, szybkość komputerów, specjalne wyposażenie (drukarki, skanery, tablety, plotery, itd.) Szybkość oprogramowania: liczba operacji na sekundę, maksymalny czas odpowiedzi na zapytanie, liczba transakcji na sekundę, itd. Dokładność systemu, precyzja obliczeń. Niezawodność systemu: średni czas między awariami, maksymalny czas odtwarzania po awarii.

10 K.Subieta. Tworzenie portali biznesowych, Wykład 4, Folia 10 maj 2002 Dalsze wymagania niefunkcjonalne do portalu (2) Przenaszalność i interoperacyjność: platformy sprzętowe/operacyjne wspomagane przez oprogramowanie, wykorzystywane zewnętrzne bazy danych, protokoły, interfejsy i języki do wspomagania interoperacyjności (HTTP, ODBC, JDBC, XML, CORBA/IIOP, RMI, Java Beens/EJB, etc.) Standardy: w zakresie rozwoju oprogramowania (metodologie, języki programowania), standardy kodowania (strony kodowe, formaty plików, formaty multimediów), standardy interfejsów użytkownika, protokoły komunikacyjne, standardy zapewnienia jakości. Interakcja człowiek-maszyna: styl interfejsu (komendy, menu), formaty i szablony ekranów, komunikaty, sygnały błędów, języki zapytań. Adaptowalność i modularność systemu: łatwość zmiany wymagań, ponowne użycie modułów systemu, dokumentowanie modułów ponownego użycia. Dostęp do Internetu: rodzaj sieci, szybkość sieci, serwer Internetu, ograniczenia odnośnie dostępu do Internetu.

11 K.Subieta. Tworzenie portali biznesowych, Wykład 4, Folia 11 maj 2002 Oszacowanie dochodowości portalu n Główne źródła przychodów: uopłaty za reklamy, uzmniejszenie kosztów transakcji (sprzedaży, kupna, pośrednictwa), które dotąd odbywały się w tradycyjny sposób, uprowizje za oferowanie towarów lub transakcji dokonywanych poprzez portal z zewnętrznymi dostawcami usług, towarów i produktów, uopłaty subskrypcyjne za korzystanie z poszczególnych serwisów, uzmniejszenie kosztów marketingu. n Zyski pośrednie uBudowa dobrego wizerunku firmy poprzez jej obecność w Internecie, uSzybsze dotarcie z ofertą do klienta, zmniejszenie dystansu pomiędzy klientem i firmą uUzyskanie bazy użytkowników i wspomaganie lojalności użytkowników, uzmniejszenie wewnętrznych kosztów firmy poprzez wspomaganie organizacji procesów biznesowych firmy poprzez zintegrowaną informację znajdującą się wewnątrz portalu.

12 K.Subieta. Tworzenie portali biznesowych, Wykład 4, Folia 12 maj 2002 Negatywne aspekty budowy portali biznesowych n Istnieją obiektywne czynniki, które mogą zmniejszyć efektywność biznesową portalu. E-biznes w Polsce jest obarczony dużym ryzykiem. uPolska jest krajem o bardzo wysokim koszcie dostępu do Internetu, äKilkakrotnie wyższym niż w USA, znaczenie wyższym niż w Europie zachodniej. Jest to negatywny skutek monopolu TPSA, oraz agresywnej polityki fiskalnej obecnych rządów w odniesieniu do nowości technologicznych i cywilizacyjnych. uW porównaniu z krajami Europy Zachodniej i USA z Internetu korzysta w Polsce mała część populacji. äSzacuje się, że w maju 2000 liczba użytkowników osiągnęła 7.4% ludności w wieku powyżej 15 lat. Są to szacunki bardzo optymistyczne, nie uwzględniające czasu i jakości tego dostępu. uWykorzystanie Internetu jest ograniczone poprzez niedorozwój infrastruktury telefonicznej i jej niską sprawność techniczną. uWystępuje silny niedorozwój form płatności za usługi, towary i informacje oferowane w Internecie. uZ usług sklepów Internetowych korzysta 3% Polaków. Średnia europejska - 10% - 14%. Średnia USA - 27%. Dane: 2000 r., a teraz jest jeszcze gorzej.

13 K.Subieta. Tworzenie portali biznesowych, Wykład 4, Folia 13 maj 2002 Przykładowy personel niezbędny do stworzenia portalu

14 K.Subieta. Tworzenie portali biznesowych, Wykład 4, Folia 14 maj 2002 Przykładowy personel niezbędny do utrzymania i rozwijania portalu (1)

15 K.Subieta. Tworzenie portali biznesowych, Wykład 4, Folia 15 maj 2002 Przykładowy personel niezbędny do utrzymania i rozwijania portalu (2)

16 K.Subieta. Tworzenie portali biznesowych, Wykład 4, Folia 16 maj 2002 Przykładowy personel niezbędny do utrzymania i rozwijania portalu (3)

17 K.Subieta. Tworzenie portali biznesowych, Wykład 4, Folia 17 maj 2002 Przykładowy personel niezbędny do utrzymania i rozwijania portalu (4)

18 K.Subieta. Tworzenie portali biznesowych, Wykład 4, Folia 18 maj 2002 Zarządzanie konfiguracją oprogramowania i treści

19 K.Subieta. Tworzenie portali biznesowych, Wykład 4, Folia 19 maj 2002 Zarządzanie konfiguracją oprogramowania/treści powinno zapewniać, że... Każdy komponent oprogramowania/treści będzie jednoznacznie identyfikowany; Oprogramowanie/treść będzie zbudowane ze spójnego zestawu komponentów; Będzie wiadomo, która wersja komponentu oprogramowania/treści jest najnowsza; Zawsze będzie wiadomo, która wersja dokumentacji pasuje do której wersji komponentu oprogramowania/treści; Komponenty oprogramowania/treści będą zawsze łatwo dostępne; Komponenty oprogramowania/treści nigdy nie zostaną stracone (np. wskutek awarii nośnika lub błędu operatora); Każda zmiana oprogramowania/treści będzie zatwierdzona i udokumentowana; Zmiany oprogramowania/treści nie zaginą (np. wskutek jednoczesnych aktualizacji); Zawsze będzie istniała możliwość powrotu do poprzedniej wersji; Historia zmian będzie przechowywana, co umożliwi odtworzenie kto i kiedy zrobił zmianę, i jaką zmianę.

20 K.Subieta. Tworzenie portali biznesowych, Wykład 4, Folia 20 maj 2002 Pozycja konfiguracji oprogramowania Wszystkie elementy projektu i oprogramowania/treści muszą być przedmiotem ZKO, w szczególności: dokumentacja: wymagań, analityczna, projektowa, testowania, użytkownika, itd. moduły z kodem źródłowym, kody do konsolidowania, kody binarne, ekrany interfejsu użytkownika, pliki tekstowe (np. komunikatami systemu), bazy danych, słowniki, itd. kompilatory, konsolidatory, interpretery, biblioteki, protokoły, narzędzia CASE, konfiguracje sprzętowe, itd. oprogramowanie testujące, dane testujące, serwery WWW wraz z odpowiednimi stronami HTML i oprogramowaniem, wszelkie elementy treści,... Wyróżnialny element uczestniczący w projekcie lub produkcie będzie określany jako pozycja konfiguracji. Jest ona traktowana jako pojedynczy, możliwy do odseparowania komponent projektu lub produktu programistycznego. configuration item

21 K.Subieta. Tworzenie portali biznesowych, Wykład 4, Folia 21 maj 2002 Przechowywanie pozycji konfiguracji Wszystkie pozycje konfiguracji muszą być przechowywane w sposób bezpieczny, systematyczny i dobrze zorganizowany - jak książki w bibliotece. System przechowywania PK musi dotyczyć wszystkich mediów - elektronicznych, papierowych i innych. Powinien istnieć system ewidencji i rejestracji zależności pomiędzy pozycjami konfiguracji. Dobrze zorganizowany system powinien być oparty na bazie danych oraz integrować informacje o PK z samymi (elektronicznymi) PK. System powinien także rejestrować i przechowywać wszelkie dokumenty administracyjne związane z projektami oprogramowania, takie jak raporty etapowe i końcowe, zlecenia, raporty zaistniałych problemów, raporty z testów, itd. Dokumenty administracyjne powinny być powiązane z pozycjami konfiguracji w taki sposób, aby można było prześledzić ich historię oraz związki przyczynowo- skutkowe pomiędzy dokumentami i pozycjami konfiguracji. Rodzaje bibliotek konfiguracji oprogramowania/treści: biblioteki związane z bieżącym rozwojem oprogramowania/treści; biblioteki ukończonych (bazowych) produktów programistycznych/treści; archiwa (przechowywanie nieaktualnych kodów i dokumentów)

22 K.Subieta. Tworzenie portali biznesowych, Wykład 4, Folia 22 maj 2002 Biblioteki/repozytoria pozycji konfiguracji Dobrze zorganizowana biblioteka/repozytorium PK jest cechą fundamentalną dla zarządzania konfiguracjami oprogramowania/treści. Biblioteka powinna umożliwiać łatwe odszukanie, odczytanie, wstawienie, zastąpienie i usuwanie dowolnych pozycji konfiguracji. Kluczową cechą biblioteki jest bezpieczeństwo i autoryzowany dostęp: zminimalizowanie prawdopodobieństwa nieautoryzowanego dostępu; precyzyjne określenie praw dostępu poszczególnych uczestników projektów; uniemożliwienie jednoczesnej aktualizacji tej samej PK przez dwie osoby; uniemożliwienie zmiany pozycji konfiguracji będących produktami bazowymi; minimum możliwości zniszczenia biblioteki poprzez awarię, błąd lub sabotaż; kwestie bezpieczeństwa nie powinny powodować: niewygody w pracy użytkowników, zwiększenia czasów dostępu, istotnych nakładów, itd. Wszystkie PK, elektroniczne i papierowe, muszą mieć etykietę zawierającą: nazwę projektu; identyfikator pozycji konfiguracji; datę wprowadzenia do repozytorium; krótki opis lub charakterystykę zawartości PK.


Pobierz ppt "Tworzenie Portali Biznesowych Wykład 4 Projektowanie portalu (cd.) Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa Wykładowca: dr hab. inż."

Podobne prezentacje


Reklamy Google