Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie Portali Biznesowych Wykład 3 Projektowanie Portalu Biznesowego (cd.) Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa Wykładowca:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie Portali Biznesowych Wykład 3 Projektowanie Portalu Biznesowego (cd.) Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa Wykładowca:"— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie Portali Biznesowych Wykład 3 Projektowanie Portalu Biznesowego (cd.) Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa Wykładowca: dr hab. inż. Kazimierz Subieta profesor PJWSTK subieta@ipipan.waw.pl http://www.ipipan.waw.pl/~subieta

2 K.Subieta. Tworzenie portali biznesowych, Wykład 3, Folia 2 maj 2002 Opis i charakterystyki ryzyka (1) Opis: krótki opis wyjaśniający charakter ryzyka Prawdopodobieństwo subiektywne wystąpienia ryzyka (małe, średnie, duże, lub w przedziale 0..1). Wpływ ryzyka na projekt: (mały, średni, duży, lub w przedziale 0..1). Mitygacja (łagodzenie ryzyka): opis metod, akcji, reguł, zarządzeń, zapisów w kontrakcie które mają na celu zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. Akcje ratunkowe: zminimalizowanie negatywnych skutków ryzyka.

3 K.Subieta. Tworzenie portali biznesowych, Wykład 3, Folia 3 maj 2002 Opis i charakterystyki ryzyka (2) Data decyzji: data kiedy podane wyżej informacje zostały wprowadzone lub zmodyfikowane (dla ewentualnej identyfikacji spraw nieaktualnych). Odpowiedzialność: osoba personalnie odpowiedzialna za monitorowanie ryzyka, jego mitygację oraz uruchomienie akcji ratunkowych. Oczekiwane zwiększenie kosztów projektu w razie wystąpienia ryzyka. Oczekiwane zwiększenie czasu projektu w razie wystąpienia ryzyka. Oczekiwane straty cech produktu w razie wystąpienia ryzyka: brak funkcji, osłabienie wymagań niefunkcjonalnych, obniżenie jakości.

4 K.Subieta. Tworzenie portali biznesowych, Wykład 3, Folia 4 maj 2002 Analiza - kluczowa faza budowy portalu Celem fazy analizy jest ustalenie wszystkich tych czynników lub warunków w dziedzinie przedmiotowej, w otoczeniu realizatorów, w istniejących lub planowanych systemach komputerowych, które mogą wpłynąć na decyzje projektowe, na przebieg procesu projektowego, na realizację wymagań, na końcowe wdrożenie i funkcjonowanie portalu. Nie uwzględnienie w analizie jakiegokolwiek, nawet pozornie drobnego aspektu krytycznego może prowadzić do nierealności projektu lub ograniczenia możliwości wdrożenia produktu. Wynikiem jest logiczny model systemu, opisujący sposób realizacji przez system postawionych wymagań, lecz abstrahujących od szczegółów implementacyjnych. Końcowy dokument analityczny jest jednocześnie pierwszym dokumentem projektowym. Model analityczny wykracza poza zakres odpowiedzialności systemu. Przyczyny: Lepsze zrozumienie funkcji, uwzględnienie funkcji wykonywanych tradycyjnie, brak jasności co do zakresu komputeryzacji.

5 K.Subieta. Tworzenie portali biznesowych, Wykład 3, Folia 5 maj 2002 Pytania, które wykonawca powinien zadać... (1) Model biznesowy - struktura przychodów z portalu w funkcji us ług oferowanych przez portal oraz czasu. Jakie będą informacyjne funkcje portalu (informacje, które klient będzie mógł wyszukać)? Jakie będą transakcyjne funkcje portalu (operacje, które klient będzie mógł wykonać)? Stosunek do konkurencji oferującej lub planującej podobny portal. Na czym miałaby polegać przewaga tego porta lu w stosunku do portali budowanych przez inne firmy? Stan rozpoznania potrzeb potencjalnych uż ytkowników, typowy model pracy uż ytkowników (kiedy i po co będą korzystać z portalu), w powiązaniu ze źródła mi przychodów. Czy przewiduje się opłaty uż ytkowników za informacje uzyskane z portalu, za jakie informacje, jakie może być zapot rzebowanie na te informacje?

6 K.Subieta. Tworzenie portali biznesowych, Wykład 3, Folia 6 maj 2002 Pytania, które wykonawca powinien zadać... (2) Podstawowe działy zawartości treściowej porta lu. Jaka jest szacunkowa objętość treści w poszczególnych działach? C zy były przeprowadzane analizy potrzeb u ż ytkowników w tym zakresie, jaka była met oda stosowana w tych analizach? Dostawcy treści - czy przewiduje się outsourcing, czy też firma będzie zajmować się produkcją i pielęgnacją treści we własnym zakresie? Jakie kategorie treści będą wykonywane we własnym zakresie? Czy przewiduje się zatrudnienie programistów dla bieżącej dynamizacji stron? Zagadnienia prawne: Prawo autorskie w zakresie treści, licencje, z naki handlowe i patenty - kontrola treści w tym zakresie, ryzyko naruszenia tych dóbr poprzez portal. Ustawa o ochronie danych osobowych - czy istnieje problem z jej złamaniem przez dostawców treści lub przez niekontrolowane informacje wprowadzane przez użytkowników portalu? Ustawa o języku polskim - czy istnieje problem z jej złamaniem - j.w.? Podpis elektroniczny.

7 K.Subieta. Tworzenie portali biznesowych, Wykład 3, Folia 7 maj 2002 Pytania, które wykonawca powinien zadać... (3) Reklamowa część portalu - czy przewiduje się taką część, jakie formy tej reklamy są rozważane, jaki jest przewidywany udział zysków z reklam w stosunku do całości zysków? Oferowanie poprzez portal usług innych firm (bankowych, budowlanych, medycznych, zaopatrzeniowych, sklepów), u sług indywidualnych osób - czy przew iduje się taką formę działalności portalu? n Czy portal będzie podzielony na część poziomą i specjalizowane vortale tematyczne lub branżowe? Jakie vortale są rozważane? n Formy płatności ze strony odbiorców za informacje, usługi i towary sprzedawane za pośrednictwem portalu. Formy płatności ze strony dostawców usług i reklam udostępnianych na portalu. Dla sklepów Internetowych: logistyka zaopatrzenia i dostawy towarów. n Ramowa struktura organizacyjna części firmy wspomagającej portal. Czy przewiduje się system wspomagający pracę grupową, czy będzie oparty o Intran et, portal korporacyjny lub inne założenia?

8 K.Subieta. Tworzenie portali biznesowych, Wykład 3, Folia 8 maj 2002 Pytania, które wykonawca powinien zadać... (4) Założenia sprzętowe i założenia w zakresie oprogramowania - obecny sprzęt i oprogramowanie, przewidywany sprzęt i oprogram owanie. Łącza z Internetem - stan obecny, plany. Wydajność, liczba jedno cześnie dz ia łających uż ytkowników. Ile klików na sekundę powinien obsługiwać portal? Jaki jest rozważany przyrost ilości klików w czasie? Typowo: 5-10 klików/sec. Popularny portal: 50-100 klików/sec. System zarządzania bazą danych - stan obecny, plany. Jaka będzie objętość bazy danych i przyrost tej objętości w czasie? Technol ogia XML i WAP: Jakie składniki technologii, czy planuje się dostosowanie się do branżowego lub tematycznego standardu ontologii bazującej na XML? Integracja ze standardami w zakresie poszczególnych typów informacji. Standardy w zakresie sprzętu, oprogramowania, sieci, kodowania, formatów informacji, nośników. uWspółdziałanie z istniejącymi autonomicznymi i/lub obcymi bazami danych.

9 K.Subieta. Tworzenie portali biznesowych, Wykład 3, Folia 9 maj 2002 Pytania, które wykonawca powinien zadać... (5) Wyszu kiwanie treści - jakie oprogramowanie, metoda wyszukiwania, kategorie tematyczne, s ł owa kluczowe. W jaki spo sób treść będzie strukturalizowana, klasyfikowana i indeksowana? Jaka będzie pracochłonność strukturalizacji, klasyfikacji i indeksacji, kto będzie to robił? P rzewidywana precyzja i głębokość indeksowani a. Precyzja: minimalizacja szumu informacyjnego przy wyszukiwaniu. Głębokość: jak szczegółowo będzie opisywana treść. Polska fleksja przy wyszukiwaniu pełno -tekstowym - czy przewiduje się automatyczne rozpoznawanie fo rm fleksyjnych wyrazów? Czy przewiduje się normalizację fleksji? Nośnik przygo towywania danych - Word, RTF, HTML, inny. Standardy kodowania treści, czcionki i style.


Pobierz ppt "Tworzenie Portali Biznesowych Wykład 3 Projektowanie Portalu Biznesowego (cd.) Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa Wykładowca:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google